„Wielokultury Wrocław”

to projekt realizowany przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (Zespół Dialogu Międzykulturowego). Jako jednostka Urzędu Miejskiego Wrocławia dążymy do osiągnięcia wizji wspólnoty różnych mieszkańców naszego miasta, którzy żyją we wzajemnym szacunku.

Wielokultury to spotkania, wymiana doświadczeń i wiedzy reprezentantów kultur obecnych we Wrocławiu. Wspieramy działania mniejszości narodowych i etnicznych oraz współpracujemy z różnymi instytucjami: uczelniami, szkołami, służbami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i biznesem.

Czytaj też: Jak zgłosić mowę nienawiści

 

W ramach Wielokultur realizowane są m.in. szkolenia, warsztaty, targi edukacyjne, debaty, wystawy, wydarzenia o charakterze wielokulturowym i integracyjnym. Działamy w czterech obszarach tematycznych: edukacji, integracji, bezpieczeństwa i współpracy.

Nasze działania określa dokument:

Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego na lata 2018-2022 

Wielokultury Wrocław to także punkt informacyjny dla obcokrajowców zarówno przybywających, jak i mieszkających we Wrocławiu. Udzielamy informacji, gdzie i jak sprawnie załatwić sprawy urzędowe, skorzystać z opieki medycznej i oferty edukacyjnej, podjąć legalnie pracę oraz wiele innych. Możecie nas odwiedzić na miejscu bądź skonsultować się telefonicznie.

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
Zespół Dialogu Międzykulturowego
pl. Dominikański 6
50-159 Wrocław
tel. 71 77 24 950
e-mail: infolink@wcrs.wroclaw.pl

Więcej informacji dotyczących projektu „Wielokultury Wrocław” można znaleźć na stronie internetowej oraz profilu facebookowym.

Zapraszamy!

EN

Wielokulturowy Wrocław is a city project implemented by the Wrocław Center for Social Development (Team of Intercultural Dialogue). As a unit of the Municipal Office of Wroclaw, we strive to achieve a vision of the community of various residents of our city who live in mutual respect.

Multicultural events are meetings, exchange of experience and knowledge of representatives of cultures present in Wrocław. We support the activities of national and ethnic minorities and cooperate with various institutions: universities, schools, public services, non-governmental organizations and business.

Multicultural projects include among others trainings, workshops, educational fairs, debates, exhibitions, multicultural and integration events. We operate in four thematic areas: education, integration, security and cooperation.

Wielokultury Wroclaw is also an information point for foreigners arriving, and living in Wroclaw. We provide information on where and how to deal efficiently with official matters, take advantage with medical care and educational offer, take up legal work and many more. You can visit us in our office, or contact us by phone.

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
Zespół Dialogu Międzykulturowego
pl. Dominikański 6
50-159 Wrocław
tel. 71 77 24 950
e-mail: infolink@wrcs.wroclaw.pl

More information about the “Wielokultury Wrocław” project can be found on the website and facebook profile.

Welcome!

UA

Wielokultury – це проект, що реалізується Вроцлавським центром соціального розвитку (Група міжкультурного діалогу). Як відділ міської адміністрації Вроцлава, ми прагнемо досягти бачення спільноти різних мешканців нашого міста, які живуть у взаємній повазі.

Wielokultury – це зустрічі, обмін досвідом та знаннями представників культур, що існують у Вроцлаві. Ми підтримуємо діяльність національних та етнічних меншин_ та співпрацюємо з різними інститутами: університетами, школами, громадськими службами, неурядовими організаціями та бізнесом.

Мультикультурні заходи включають: тренінги, семінари, освітні ярмарки, дебати, виставки, мультикультурні та інтеграційні заходи, та багато іншого. Ми працюємо в чотирьох тематичних областях: освіта, інтеграція, безпека та співробітництво.

Wielokultury Wroclaw це також інформаційний пункт для іноземців , які прибувають, і живуть у Вроцлаві. Ми надаємо інформацію про те, де і як ефективно вирішити адмінісраційні справи, як зкористатися з медичної допомоги, та знайти пропозиції в сфері освіти, легалізувати працю та багато іншого.

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
Zespół Dialogu Międzykulturowego
pl. Dominikański 6
50-159 Wrocław
tel. 71 77 24 950
e-mail: infolink@wrcs.wroclaw.pl

Більше інформації про проект "Wielokultury Wroclaw" можна знайти на веб-сайті та  у профілі facebook .

Запрошуємо!    Zgłoś uwagę