Pytania i odpowiedzi

W tym miejscu zgromadziliśmy najważniejsze informacje o programie URBANCARD Premium w postaci pytań i odpowiedzi. Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi, zadaj pytanie poprzez dostępny na stronie formularz kontaktowy.

1. Jak uzyskać kartę URBANCARD Premium?

W celu uzyskania karty URBANCARD Premium należy złożyć wniosek za pośrednictwem zakładki WWW www.wroclaw.pl/urbancard-premium lub www.ucpremium.pl w formie papierowej. Wnioski w formie papierowej dostępne są do wydrukowania w zakładce WWW lub w Centrum Obsługi Podatnika przy ul. Kotlarskiej 41, gdzie można osobiście złożyć wniosek o kartę.

2. Gdzie mogę złożyć wniosek o wydanie karty URBANCARD Premium?

Wniosek o wydanie karty URBANCARD Premium, można złożyć poprzez stronę www.wroclaw.pl/urbancard-premium lub www.ucpremium.pl lub w formie papierowej. Wnioski w formie papierowej dostępne są do wydrukowania w zakładce WWW lub w Centrum Obsługi Podatnika przy ul. Kotlarskiej 41, gdzie można osobiście złożyć wniosek o kartę.

3. Czy mogę złożyć wniosek o wydanie karty URBANCARD Premium bez statusu Premium ?

Nie, karty URBANCARD Premium wydawane są tylko ze statusem Premium.

4 Ile kosztuje wydanie karty URBANCARD Premium?

Wydanie pierwszej karty URBANCARD Premium jest całkowicie bezpłatne

5. Na jaki okres wydawana jest karta URBANCARD Premium?

Karta URBANCARD Premium wydawana jest bezterminowo, jednak Status Premium nadawany jest na okres 12 miesięcy licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Na 30 dni przed upływem ważności statusu użytkownik jest o tym fakcie informowany drogą e-mail i może odświeżyć status.

6. Kto może starać się o uzyskanie karty URBANCARD Premium ?

O uzyskanie karty URBANCARD Premium może starać się każda osoba, która rozlicza się z podatku dochodowego w jednym z właściwych dla miasta Wrocławia urzędów skarbowych.

7. Skąd będę wiedzieć, że moja karta URBANCARD Premium ma aktywny status Premium??

Ważność statusu Premium na karcie URBANCARD Premium można sprawdzić logując się na stronę www.wroclaw.pl/urbancard-premium lub www.ucpremium.pl Po zalogowaniu użytkownik może sprawdzić okres ważności statusu Premium, odświeżyć Status, zmienić adres e-mail, złożyć wniosek o nadanie statusu Premium lub wydanie karty URBANCARD Premium dla swoich dzieci/podopiecznych, może również dokonać zmiany złożonych oświadczeń.

8. Czy uzyskanie statusu Premium na karcie URBANCARD Premium wiąże się z jakimiś opłatami ??

Uzyskanie statusu Premium na karcie URBANCARD Premium jest całkowicie bezpłatne.

9. Czy emeryt może starać się o uzyskanie karty URBANCARD Premium?

Tak, jeżeli rozlicza się z podatku dochodowego w jednym z właściwych dla miasta Wrocławia urzędów skarbowych.

10. Czy wydawana jest karta URBANCARD Premium na okaziciela?

Nie, karty URBANCARD Premium wydawane są tylko jako karty imienne.

11. Czy status Premium na karcie URBANCARD Premium jest wydawany bezterminowo?

Nie, Status Premium na karcie URBANCARD Premium wydawany jest, tak samo jak w przypadku URBANCARD Wrocławskiej Karty Miejskiej na okres 12 miesięcy licząc od dnia uzyskania statusu (pozytywnego rozpatrzenia wniosku). Na 30 dni przed upływem ważności statusu użytkownik jest o tym fakcie informowany drogą e-mail i może odświeżyć status.

12. Dlaczego mój wniosek o wydanie karty URBANCARD Premium został rozpatrzony negatywnie?

Prawdopodobną przyczyną negatywnego rozpatrzenia wniosku jest nierozliczanie się z podatku dochodowego w jednym z właściwych dla miasta Wrocławia urzędów skarbowych, bądź brak odpowiedzi, w regulaminowym terminie, w zakresie potwierdzenia stosownym dokumentem faktu rozliczania się z podatku dochodowego we Wrocławiu.

13. Jak mogę odświeżyć status Premium na karcie URBANCARD Premium?

Status Premium można odświeżyć najwcześniej na 30 dni przed upływem jego terminu ważności logując się na swoje konto w zakładce www.wroclaw.pl/urbancard-premium lub www.ucpremium.pl i klikając odśwież status lub składając ponownie wniosek o status po upływie jego terminu ważności.

14. Co muszę dołączyć do wniosku o wydanie karty URBANCARD?

Składając wniosek o wydanie karty URBANCARD Premium należy dołączyć swoje zdjęcie. Żadne dodatkowe dokumenty na tym etapie nie są wymagane. Konieczność dostarczenia dodatkowych dokumentów tj. potwierdzenia faktu rozliczania się z podatku dochodowego we Wrocławiu możliwa jest na etapie weryfikacji wniosku o wydanie karty URBANCARD Premium ze statusem Premium. O potrzebie dostarczenia dokumentów do weryfikacji podatnik informowany jest drogą e-miał.

15. Czy mając kartę URBANCARD Premium z aktywnym statusem Premium przysługuje mi zniżka na bilety komunikacji miejskiej?

Posiadacz karty URBANCARD Premium z aktywnym statusem Premium nie jest upoważniony do żadnych dodatkowych zniżek ponad te, które wynikają ze stosownego regulaminu.

16. Czy do wniosku o wydanie karty URBANCARD Premium muszę posiadać zdjęcie?

Składając wniosek drogą elektroniczną niezbędne jest dołączenie zdjęcia do wniosku.

17. Czy mogę w jednym formularzu złożyć wniosek o nadanie status Premium dla mnie i mojego dziecka/podopiecznego?

Składając wniosek o nadanie statusu Premium na imiennej karcie URBANCARD lub innej z funkcjonalnością URBANCARD można jednocześnie wnioskować o nadanie statusu na karcie dziecka/podopiecznego. Warunkiem złożenia takiego wniosku jest posiadanie przez dziecko/podopiecznego imiennej karty URBANCARD lub innej z funkcjonalnością URBANCARD.

18. Czy mogę wnioskować o wydanie karty URBANCARD Premium dla mojego dziecka?

Wniosek o wydanie karty URBANCARD Premium dla dziecka/podopiecznego może złożyć Podatnik, który posiada aktywny status URBANCARD Premium, lub składa jednocześnie wniosek o wydanie karty URBANCARD Premium dla siebie i swojego dziecka/podopiecznego.

19. Jakie warunki muszę spełnić, aby moje dziecko otrzymało kartę URBANCARD Premium?

Aby dziecko mogło otrzymać kartę URBANCARD Premium rodzic/opiekun prawny musi posiadać Aktywny Status Premium na swojej URBANCARD/URBANCARD Premium lub innej karcie z funkcjonalnością URBANCARD.

20. Jaki jest okres ważności statusu Premium na karcie dziecka?

Ważność statusu Premium na karcie dziecka/podopiecznego jest identyczna z datą ważności rodzica/opiekuna prawnego, który o status Premium wnioskował.

21. Kto może uzyskać status Premium ?

Status Premium może uzyskać każda osoba rozliczająca się z podatku dochodowego w jednym z właściwych dla miasta Wrocławia urzędów skarbowych oraz posiadająca aktywną kartę URBNACARD, lub inną kartę z funkcjonalnością URBANCARD.

22. Jak uzyskać status Premium?

Aby uzyskać status Premium należy złożyć wniosek o status poprzez zakładkę www.wroclaw.pl/urbancard-premium lub www.ucpremium.pl lub w formie papierowej. Wnioski w formie papierowej dostępne są do wydrukowania w zakładce WWW lub w Centrum Obsługi Podatnika przy ul. Kotlarskiej 41, gdzie można osobiście złożyć wniosek o status. Wniosek o nadanie statusu Premium można złożyć także w Punkcie Obsługi Klienta ZOO (ul. Wróblewskiego 1-5) Wniosek taki rozpatrywany jest na miejscu. Przyznany zostaje status Premium, a na karcie umieszczany jest hologram uprawniający do zniżek na zakup biletów wstępu do ZOO.

23. Czy uzyskanie statusu Premium wiąże się z jakimiś opłatami?

Uzyskanie statusu Premium jest całkowicie bezpłatne

24. Skąd będę wiedzieć, że moja karta ma już status Premium?

Przy składaniu wniosku o nadanie statusu Premium obowiązkowo podaje się adres e-mail, na który wysłane są informacje dotyczące weryfikacji oraz decyzja dotycząca nadania statusu. Do jednego adresu e-mail można przyporządkować tylko jeden numer karty.

25. Czy mając Elektroniczną Legitymację Studencką mogę uzyskać status Premium?

Jeżeli jesteś posiadaczem Elektronicznej Legitymacji Studenckiej z aktywną funkcjonalnością URBANCARD oraz rozliczasz podatek dochodowy w jednym z właściwych dla miasta Wrocławia urzędów skarbowych to możesz złożyć wniosek o nadanie statusu Premium.

26. Czy emeryt może uzyskać status Premium?

Tak, jeżeli posiada aktywną URBANCARD lub inną kartę z funkcjonalnością URBANCARD i rozlicza się z podatku dochodowego w jednym z właściwych dla miasta Wrocławia urzędów skarbowych.

27. Czy status Premium jest bezterminowy?

Nie, status Premium nadawany jest na czas 12 miesięcy, licząc od dnia uzyskania statusu. Na 30 dni przed upływem terminu ważności statusu użytkownik jest o tym fakcie informowany drogą e-mail i może odświeżyć status na kolejny rok.

28. W jaki sposób mogę odświeżyć swój status?

Status Premium można odświeżyć najwcześniej na 30 dni przed upływem jego terminu ważności logując się na swoje konto w zakładce www.wroclaw.pl/urbancard-premium lub www.ucpremium.pl i klikając odśwież status lub składając ponownie wniosek o status w formie papierowej.

29. Czy zniżka przysługuje na dzieci nieposiadające karty URBANCARD?

Tak. Osoba posiadająca status Premium w celu skorzystania z danej usługi może zakupić jednorazowo do 5 biletów ulgowych dla dzieci w wieku poniżej 18 lat, chyba że Punkt Partnerski wprowadzi odrębne zasady (patrz Regulamin).

30. Czy bilet/usługę kupiony ze zniżką URBANCARD Premium można zwrócić?

Zwrot biletu/usługi następuje na zasadach obowiązujących u danego Partnera.

31. Jak złożyć reklamację?

Reklamacje można składać przez formularz reklamacyjny w zakładce lub w formie papierowej.

32. Jak się skontaktować?

Zapraszamy do kontaktu drogą e-mail, poprzez formularz kontaktowy w zakładce www.wroclaw.pl/urbancard-premium lub www.ucpremium.pl lub dzwoniąc na infolinię pod numer 71 777 77 77.

33. Czy okoliczność rozliczania się z podatku dochodowego we Wrocławiu będzie weryfikowana?

Tak. Każda osoba fizyczna starająca się o uzyskanie statusu Premium może zostać poproszona o okazanie dokumentu potwierdzającego złożenie zeznania rocznego w zakresie podatku dochodowego za ostatni rok we właściwym urzędzie skarbowym we Wrocławiu.

34. Mam kartę URBANCARD, która na pierwszym etapie składania wniosku o status Premium weryfikowana jest negatywnie – dlaczego?

Weryfikacja negatywna ma miejsce jeżeli podane w formularzu dane osobowe są inne niż zawarte w bazie danych URBANCARD tj. inne niż podawane we wniosku o wydanie URBANCARD, lub karta nie jest aktywna.

35. Co oznacza, że moja karta URBANCARD nie jest aktywna?

Karta nieaktywna, to karta, która nie jest zarejestrowana w bazie danych URBANCARD, to np. karta URBANCARD wydawana na potrzeby rejestracji czasu pracy.

36. Moja karta URBANCARD nie jest aktywna – co muszę zrobić?

Należy udać się do Biura Obsługi Klienta URBANCARD i aktywować kartę.

37. Czy karta URBANCARD na której chcę uzyskać status Premium musi być imienna?

Tak. Karta URBANCARD musi być kartą imienną.

38. Które instytucje oferują rabat w ramach programu URBANCARD Premium?

Lista instytucji oferujących zniżki w ramach programu URBANCARD Premium znajduje się tutaj.

39. Zgubiłem kartę URBANCARD, czy straciłem status Premium?

Nie, jednakże do czasu wyrobienia nowej karty URBANCARD i uaktualnienia jej numeru w systemie URBANCARD Premium nie ma możliwości korzystania z posiadanego statusu Premium.

40. Czy mając kartę URBANCARD ze statusem Premium mogę kupować bilet ze zniżką on-line?

Zakup biletów on-line, aktualnie możliwy jest tylko w Kinie Nowe Horyzonty.

41. Czy mając kartę URBANCARD ze statusem Premium mogę zarezerwować bilet ze zniżką?

Rezerwacja biletów odbywa się na zasadach ustalonych przez Partnera. Koniecznym do uzyskania zniżki jest okazanie w Punkcie Partnerskim karty z aktywnym statusem Premium, celem weryfikacji.

42. Czy mając kartę URBANCARD ze statusem Premium mam zniżki na bilety komunikacji miejskiej?

Posiadacz URBANCARD z aktywnym statusem Premium nie jest upoważniony do żadnych dodatkowych zniżek ponad te, które wynikają ze stosownego Regulaminu.

43. Czy mając kartę URBANCARD ze statusem Premium mogę kupić nieograniczoną ilość biletów na dane wydarzenie?

Informacje dotyczące zakupu biletów/usług na dane wydarzenie regulują zapisy Regulaminu.

44. Co jeżeli błędnie wypełnię wniosek o status?

Jeżeli wniosek zostanie zweryfikowany negatywnie status Premium nie zostanie przyznany, a stosowna informacja wysłana na wskazany we wniosku adres e-mail lub wnioskodawca zostanie poproszony o wyjaśnienia.

45. Zapomniałem hasła do konta URBANCARD Premium, co mam zrobić?

Strona logowania w zakładce www.wroclaw.pl/urbancard-premium lub www.ucpremium.pl umożliwia zmianę/resetowanie hasła. Należy kliknąć w pole zmiana/resetowanie hasła i postępować zgodnie z instrukcją.

46. Czy mogę złożyć wniosek o status Premium w wersji papierowej?

Tak. Wniosek o uzyskanie statusu Premium można złożyć w formie papierowej w Urzędzie Miejskim Wrocławia, Centrum Obsługi Podatnika przy ulicy Kotlarskiej 41. Wniosek o nadanie statusu Premium można złożyć także w Punkcie Obsługi Klienta ZOO (ul. Wróblewskiego 1-5). Wniosek taki rozpatrywany jest na miejscu, przyznany zostaje status Premium, a na karcie umieszczany jest hologram uprawniający do zniżek na zakup biletów wstępu do ZOO.

47. Skąd będę wiedzieć czy dana instytucja udziela zniżek w ramach programu URBANCARD Premium?

Lista Partnerów, którzy aktualnie udzielają zniżek w ramach programu URBANCARD Premium dostępna jest w zakładce www.wroclaw.pl/urbancard-premium lub www.ucpremium.pl, ponadto Punkty Partnerskie biorące udział w programie są odpowiednio oznakowane poprzez plakaty, naklejki, jak również taka informacja znajduje się na stronie internetowej Partnera.

48. Czy do wniosku o uzyskanie statusu Premium muszę dołączyć jakieś dokumenty?

Nie, składając wniosek w formie elektronicznej lub papierowej, żadne dodatkowe dokumenty nie są wymagane. Konieczność dostarczenia dodatkowych dokumentów tj. potwierdzenia faktu rozliczania się z podatku dochodowego we Wrocławiu możliwa jest na etapie weryfikacji wniosku o nadanie statusu Premium. O potrzebie dostarczenia dokumentów do weryfikacji podatnik informowany jest drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres e-mail.

49. Czemu służy możliwość logowania się do zakładki URBANCARD Premium na stronie www.wroclaw.pl/urbancard-premium lub ucpremium.pl?

Logowanie się do zakładki URBANCARD Premium na stronie www.wroclaw.pl/urbancard-premium lub www.ucpremium.pl daje możliwość sprawdzenia okresu ważności lub odświeżenia statusu Premium, zmiany adresu e-mail, złożenia wniosku o nadanie statusu Premium lub wydanie karty URBANCARD Premium dla swoich dzieci/podopiecznych, zmiany złożonych oświadczeń.

50. Jak otrzymam rabat w ramach programu URBANCARD Premium?

Aby otrzymać rabat, trzeba posiadać kartę URBANCARD lub inną kartę z aktywnym statusem Premium. Kartę należy okazać u Partnera Programu. Weryfikacja odbywa się poprzez przyłożenie karty do czytnika, lub poprzez ręczne wpisanie numeru karty przez obsługę/pracowników Partnera. Po pozytywnej weryfikacji, użytkownik otrzymuje rabat na wybrane przez siebie wydarzenie/usługę.

51. Jakie wydarzenia/usługi objęte są zniżką w ramach programu URBANCARD Premium?

Zniżką objęte są wszystkie wydarzenia w ramach działalności statutowej Punktu Partnerskiego biorącego udział w programie, chyba, że Partner formuje inną ofertę.

52. Czy żeby otrzymać rabat muszę mieć kartę URBANCARD przy sobie czy wystarczy że podam jej numer?

Tak, w celu skorzystania z rabatu w Punkcie Partnerskim należy każdorazowo okazać kartę, celem weryfikacji aktywnego statusu Premium.

53. Czy mogę stracić status Premium?

Tak, status Premium można utracić łamiąc postanowienia Regulaminu – a w szczególności niewykazując faktu rozliczania się podatku dochodowego we Wrocławiu.

54. Czy posiadając kartę miejsko – płatniczą wydaną przez bank mogę wziąć udział w programie URBANCARD Premium i korzystać ze zniżek?

Tak. Posiadacz karty miejsko - płatniczej, który rozlicza się z podatku dochodowego w jednym z właściwych dla miasta Wrocławia urzędów skarbowych może wziąć udział w programie URBANCARD Premium. W tym celu należy złożyć wniosek za pośrednictwem zakładki www.wroclaw.pl/urbancard-premium lub www.ucpremium.pl lub w wersji papierowej. Numer URBANCARD na karcie miejsko - płatniczej znajduje się najczęściej na odwrocie karty pod podpisem właściciela.

55. Czy dziecko może posiadać status Premium na karcie URBANCARD lub innej z funkcjonalnością URBANCARD?

Tak, jednakże pod warunkiem że karta jest imienna oraz rodzic/opiekun prawny również jest posiadaczem statusu Premium na swojej imiennej karcie URBANCARD/ URBANCARD Premium lub innej z funkcjonalnością URBANCARD.

56. Jakie warunki muszę spełnić, aby moje dziecko uzyskało status Premium na imiennej karcie URBANCARD lub innej karcie z funkcjonalnością URBANCARD?

Dziecko może uzyskać status Premium na imiennej karcie URBANCARD tylko w sytuacji, jeżeli jego rodzic/opiekun prawny również jest posiadaczem statusu Premium na swojej imiennej karcie URBANCARD/ URBANCARD Premium lub innej z funkcjonalnością URBANCARD.

57. Czy aby uzyskać URBANCARD Wrocławską Kartę Miejską muszę korzystać z komunikacji miejskiej?

Nie, aby otrzymać URBANCARD Wrocławską Kartę Miejską nie ma potrzeby/konieczności korzystania z komunikacji miejskiej. Kartę URBANCARD może otrzymać KAŻDA osoba, która złoży stosowny wniosek.

58. Jak uzyskać URBANCARD?

URBANCARD Wrocławską Kartę Miejską uzyskać można składając wniosek on-line poprzez stronę www.urbancard.pl, osobiście w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Grabiszyńskiej 9 lub w Punktach Obsługi Klienta (adresy punktów dostępne na stronie www.urbancard.pl).

59. Gdzie mogę złożyć wniosek o wyrobienie karty URBANCARD?

Wniosek o wyrobienie karty URBANCARD składa się on-line poprzez stronę www.urbancard.pl lub w formie papierowej w Biurze Obsługi Klienta ul. Grabiszyńskiej 9 lub w Punktach Obsługi Klienta (adresy punktów dostępne na stronie www.urbancard.pl).

60. Ile kosztuje wyrobienie karty URBANCARD?

Wyrobienie karty URBANCARD jest bezpłatne.