Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU URBANCARD PREMIUM

obowiązujący od 25 maja 2018 r.

Rozdział I. Definicje

Pojęciom stosowanym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

1. Regulamin – dokument regulujący warunki udziału i zasady korzystania z Programu URBANCARD Premium.

2. Rodzic  - osoba będąca przedstawicielem ustawowym dziecka zgodnie z zapisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

3. Dziecko – oznacza każdą osobę w wieku poniżej 18 lat.

4. Karta URBANCARD – imienna karta URBANCARD Wrocławska Karta Miejska wydana przez Operatora Wrocławskiej Karty Miejskiej, aktywowana w Systemie URBANCARD lub inna imienna karta posiadająca taki status.

5. Karta URBANCARD Premium – imienna karta URBANCARD Premium Wrocławska Karta Miejska wydana przez Gminę Wrocław w ramach programu URBANCARD Premium. Wydanie Karty URBANCARD Premium jest równoznaczne z nadaniem statusu Premium, przy czym termin obowiązywania statusu regulują zapisy niniejszego Regulaminu. Kartę URBANCARD Premium będzie można odebrać po otrzymaniu stosownej informacji drogą elektroniczną na wskazany we wniosku indywidualny adres e-mai.

6. Posiadacz Statusu Premium – osoba, będąca uczestnikiem programu URBANCARD Premium której wniosek o nadanie Statusu Premium na karcie URBANCARD lub URBANCARD Premium został rozpatrzony pozytywnie.

7. Status Premium - status uprawniający do Zniżek oferowanych przez Partnerów Programu URBANCARD Premium. Status Premium aktywny jest przez 12 miesięcy licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia wniosku, a w przypadku Karty URBANCARD Premium przez 12 miesięcy od dnia jej wydania. W przypadku Dziecka okres aktywności Statusu Premium jest tożsamy z okresem aktywności Statusu Premium Rodzica.

8. Program URBANCARD Premium – program oferujący Zniżki Posiadaczom Statusu Premium, skierowany do wrocławskich Podatników oraz dzieci, które pozostają pod ich opieką prawną, którzy spełnili wszystkie warunki uczestnictwa w programie określone w niniejszym Regulaminie.

9. Punkty Partnerskie / Partnerzy Programu – podmioty oferujące Zniżki w ramach Programu URBANCARD Premium, których wykaz jest publikowany na stronie www.wroclaw.pl/urbancard-premium lub www.ucpremium.pl (zwana dalej: Zakładka WWW).

10. Punkt Wydawania Kart – miejsce lub obiekt wydawania i odbioru Kart URBANCARD Premium, których wykaz jest publikowany na stronie www.wroclaw.pl/urbancard-premium lub www.ucpremium.pl (zwana dalej: Zakładka WWW). Wnioskodawca składając wniosek o wydanie Karty URBANCARD Premium wskazuje miejsce jej odbioru.

11. System URBANCARD system stworzony i administrowany przez Operatora Wrocławskiej Karty Miejskiej w związku z wykonywaniem umowy zawartej z Gminą Wrocław, zawierający zbiór danych osobowych, z którymi, w sytuacjach określonych w niniejszym Regulaminie, weryfikowana będzie przez Gminę Wrocław zgodność danych podawanych w związku z Programem URBANCARD Premium.

12. System URBANCARD Premium - system zawierający zbiór danych osobowych,
z którymi, w sytuacjach określonych w niniejszym Regulaminie, weryfikowana będzie przez Gminę Wrocław zgodność danych podawanych w związku z Programem URBANCARD Premium.

13. Właściwy miejscowo Urząd Skarbowy we Wrocławiu - jednostka administracji podatkowej właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby wykonującej czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (z wyłączeniem Pierwszego Urzędu Skarbowego przy ul. Klimasa 34 we Wrocławiu, przeznaczonego dla Gmin ościennych w zakresie powstających czynności podatkowych).

14. Miejsce zamieszkania - miejscowość, w której Wnioskodawca przebywa
z zamiarem stałego pobytu.

15. Wnioskodawca – osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania we Wrocławiu
i rozliczająca podatek dochodowy we Właściwym miejscowo Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu, która złożyła wniosek o nadanie Statusu Premium lub wydanie Karty URBANCARD Premium.

16. Zakładka WWW – strona funkcjonująca w ramach portalu www.wroclaw.pl (www.wroclaw.pl/urbancard-premium) lub pod adresem www.ucpremium.pl dedykowana obsłudze Programu URBANCARD Premium i umożliwiająca wykonywanie operacji, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

17. Zniżki – rabat obowiązujący w odniesieniu do ceny usług w ramach ofert
w szczególności kulturalno-edukacyjno-rekreacyjnej świadczonych przez Punkty Partnerskie osobom posiadającym Status Premium; informacja o usługach, co do których obowiązują rabaty w danym Punkcie Partnerskim, zawarte są w Zakładce WWW programu URBANCARD Premium; rabaty udzielane przez Punkt Partnerski
w ramach Programu URBANCARD Premium nie łączą się z innymi promocjami oferowanymi przez Punkt Partnerski.

Rozdział II. Uzyskanie Statusu Premium

1.  Status Premium może uzyskać wyłącznie osoba fizyczna (Wnioskodawca), która spełnia warunki udziału w Programie URBANCARD Premium określone w Regulaminie – tj.:

1)   rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym na terenie Wrocławia – tj. która złożyła zeznanie roczne (zeznanie
o wysokości osiągniętego dochodu [poniesionej straty] w roku podatkowym)
za ubiegły rok podatkowy we Właściwym miejscowo Urzędzie Skarbowym
we Wrocławiu, przy czym dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjmuje się, że deklaracja podatkowa złożona w imieniu podatnika przez pracodawcę lub przewidziany prawem podmiot lub organ uznawana jest za złożoną we właściwym urzędzie skarbowym, oraz

2)   posiada kartę URBANCARD (w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną musi być ona aktywna) lub kartę URBANCARD Premium, oraz

3)   złożyła stosowny wniosek o nadanie Statusu Premium.

2.  Rodzic, który sam jest Posiadaczem Statusu Premium lub który wystąpił o nadanie Statusu Premium może wystąpić o nadanie statusu dla Dziecka, które jest pod jego opieką prawną, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału II. ust. 1 Regulaminu. Okres aktywności Statusu Premium nadanego Dziecku jest tożsamy z okresem aktywności Statusu Premium nadanego Rodzicowi.

3.  W celu uzyskania Statusu Premium konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku:

1)     drogą elektroniczną – wniosek i dokładne instrukcje są dostępne na stronie www.wroclaw.pl/urbancard-premium lub www.ucpremium.pl, lub

2)     w formie zwykłej (papierowej), sporządzonego na podstawie wzoru dostępnego pod adresem www.wroclaw.pl/urbancard-premium lub www.ucpremium.pl lub możliwego do pobrania w Centrum Obsługi Podatnika mieszczącego się w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Kotlarskiej 41 lub punkcie obsługi klienta przy ul. Wróblewskiego 1-5 (ZOO Wrocław), podpisanego własnoręcznie przez Wnioskodawcę i doręczonego na adres Urzędu Miejskiego Wrocławia, Wydział Zarządzania Należnościami, ul. Kotlarska 41, 50-151 Wrocław lub złożonego osobiście w punkcie przy ul. Wróblewskiego 1-5 (ZOO Wrocław).

4.  Warunkiem prawidłowego złożenia wniosku o nadanie Statusu Premium – co będzie traktowane jako potwierdzenie przez Wnioskodawcę rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych za ubiegły rok we Właściwym miejscowo Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu - jest podanie przez Wnioskodawcę danych obejmujących co najmniej: imię, nazwisko, numer karty URBANCARD lub URBANCARD Premium, nr PESEL lub daty urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL), indywidualny adres poczty elektronicznej, miejsce zamieszkania (miejscowość, ulica, nr domu) oraz wskazanie urzędu skarbowego, w ramach którego Wnioskodawca rozliczył podatek dochodowy za ubiegły rok podatkowy.

5.  Wnioski o nadanie Statusu Premium podlegają rozpatrzeniu w terminie:

1)     do 10 dni roboczych od dnia złożenia (doręczenia) – w przypadku kompletnych
i prawidłowo wypełnionych wniosków, złożonych w formie zwykłej (papierowej)
i dostarczonych na adres Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Kotlarskiej 41,

2)     do 5 dni roboczych od dnia złożenia – w przypadku wniosku złożonego w formie elektronicznej, za pośrednictwem Zakładki WWW,

3)     niezwłocznie - w przypadku kompletnych i prawidłowych wniosków złożonych
w formie zwykłej (papierowej) i dostarczonych osobiście do punktu przy
ul. Wróblewskiego 1-5 (ZOO Wrocław).

6.  W celu potwierdzenia rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za ubiegły rok we Właściwym Miejscowo Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu, Wnioskodawca może zostać wezwany zarówno przed, jak i po przyznaniu Statusu Premium do przedłożenia w terminie 30 dni daty wezwania:

1)     pierwszej strony zeznania rocznego za ubiegły rok podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z prezentatą urzędu skarbowego lub dowodem nadania do urzędu skarbowego listem poleconym lub przesyłką kurierską, lub

2)     w przypadku składania zeznania rocznego za pośrednictwem Internetu – wydrukowanej pierwszej strony zeznania rocznego za ubiegły rok podatkowy
w zakresie podatku dochodowego oraz wydrukowanego Urzędowego Poświadczenia Odbioru PIT (UPO) wraz z wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO, lub

3)     zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego we Wrocławiu potwierdzającego fakt rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

7.  W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku o nadanie Statusu Premium w zakresie nieuzupełnienia braków formalnych lub merytorycznych w terminie 30 dni od daty wezwania do ich uzupełnienia Wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie.

8.  Korzystanie ze Zniżek możliwe jest wyłącznie po przyznaniu Statusu Premium, z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału V.

9.  O przyznaniu Statusu Premium Wnioskodawca zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany we wniosku adres e-mail.

Rozdział III. Uzyskanie Karty URBANCARD Premium

1.  Do wydania Karty URBANCARD Premium stosuje się odpowiednio postanowienia Rozdziału II Regulaminu, z zastrzeżeniem niniejszego Rozdziału.

2.  Warunkiem prawidłowego złożenia wniosku o wydanie Karty URBANCARD Premium jest złożenie wniosku zawierającego informację, o których mowa w Rozdziale II ust. 4, oraz dołączenie do wniosku aktualnego zdjęcia twarzy Wnioskodawcy.

3.  Wnioski o wydanie Karty URBANCARD Premium można składać drogą elektroniczną lub w formie papierowej, przesyłając wniosek na adres Urzędu Miejskiego Wrocławia, Wydział Zarządzania Należnościami, ul. Kotlarska 41, 50-151 Wrocław.

4.  Kartę URBANCARD Premium może odebrać wyłącznie Wnioskodawca lub pełnoletnia osoba pisemnie przez niego upoważniona.

5.  Osoba, która utraciła kartę URBANCARD Premium, w szczególności w przypadku zagubienia, kradzieży lub zniszczenia, może otrzymać nową kartę URBANCARD Premium, przy czym ograniczenie co do liczby wydanych kart wynosi nie więcej niż trzy.

6.  O wydaniu Karty URBANCARD Premium Wnioskodawca zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres e-mail. Karty URBANCARD Premium nieodebrane w terminie 3 miesięcy od przekazania informacji o ich wydaniu zostaną zniszczone.

7.  Status Premium powiązany z Kartą URBANCARD Premium ważny jest 12 miesięcy od dnia jej wydania.

Rozdział IV. Przetwarzanie danych osobowych

1.  W celu weryfikacji aktywnego statusu posiadanej przez Wnioskodawcę karty w Systemie URBANCARD lub Systemie URBANCARD Premium – co jest warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia wniosku o nadanie lub przedłużenie  Statusu Premium – Wnioskodawca wyraża zgodę na przetwarzanie wprowadzonych przez niego w tym celu danych osobowych. Weryfikacja aktywnego statusu posiadanej karty w Systemie URBANCARD lub Systemie URBANCARD Premium i wyrażenie stosownej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie jest również wymagane
w przypadku zmiany numeru karty w Systemie URBANCARD Premium (z wyłączeniem Karty URBANCARD Premium).

2.  Po pozytywnej weryfikacji w Systemie URBANCARD lub Systemie URBANCARD Premium Wnioskodawca lub Posiadacz Statusu Premium składając wniosek o nadanie lub przedłużenie  Statusu Premium, jak również w celu uzyskania karty URBANCARD Premium wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału, weryfikacji możliwości uczestnictwa w Programie URBANCARD Premium, wydania, personalizacji karty URBANCARD Premium, akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu, oraz wyraża zgodę na otrzymywanie drogą e-mailową informacji dotyczących działania systemu, osobistego konta w systemie, zmian regulaminu Programu URBANCARD Premium. Udział w programie URBANCARD Premium poprzedzony jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych przez uczestnika danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/446/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przez Gminę Wrocław w celu uczestnictwa w programie URBANCARD Premium oraz jednoczesnym przyjęciem do wiadomości, iż:

1)     administratorem tak zebranych danych osobowych jest Gmina Wrocław,  pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław;

2) osobą wskazaną do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych jest inspektor danych osobowych Sebastian Sobecki, dane kontaktowe: adres ul. Gabrieli Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław,
e-mail: iod@um.wroc.pl, tel. 71 777 77 24;

3)     dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby uczestnictwa w programie URBANCARD Premium;

4)     dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody na ich przetwarzanie;

5)     dane osobowe zostaną powierzone innym podmiotom w celu możliwości złożenia wniosku oraz korzystania ze statusu URBANCARD Premium. WW. podmioty podpisały z Gminą Wrocław umowy w zakresie powierzania danych.

3.  Uczestnikowi przysługuje prawo do:

1)     wycofania zgody w dowolnym momencie;

2)     dostępu do swoich danych osobowych, oraz żądania ich sprostowania;

3)     żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

5)     przenoszenia danych osobowych;

6)     wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

4.  Uczestnik może w dowolnym czasie wycofać  zgody na przetwarzanie danych, których udzielił w ramach składania wniosku o nadanie Statusu Premium. Odwołanie zgody lub zgód jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Programie URBANCARD Premium tzn. z utratą Statusu Premium. Rezygnacja uczestnika następuje poprzez zalogowanie się na swoje indywidualne konto URBANCARD Premium za pośrednictwem Zakładki WWW i odznaczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5.  Administrator danych osobowych oświadcza, że spełnia wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/446/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i dane osobowe podane przez uczestnika będą przetwarzane zgodnie z tym rozporządzeniem.

6.  Powyższe postanowienia ust. 1-5 rozdziału IV odnoszą się również do Rodzica.

Rozdział V. Korzystanie ze Statusu Premium

1.  Posiadacz Statusu Premium jest uprawniony do skorzystania ze Zniżki na jedno konkretne wydarzenie lub usługę organizowane przez dany Punkt Partnerski (jeżeli dany Punkt Partnerski nie formułuje innej oferty).

2.  Jednorazowo na konkretne wydarzenie lub usługę organizowane przez dany Punkt Partnerski, jeżeli dany Punkt Partnerski nie formułuje innej oferty, posiadacz Statusu Premium może kupić jeden bilet ze Zniżką dla siebie oraz bilety ze Zniżką dla Dzieci – jednak w liczbie nie większej niż 5, chyba że Punkt Partnerski wprowadzi odrębne zasady. W takim przypadku informacja o przysługujących Posiadaczowi Statusu Premium dodatkowych uprawnieniach będzie umieszczona w Zakładce WWW i na stronie internetowej Punktu Partnerskiego.

3.  Dziecko posiadające status Premium będzie uprawnione do zakupu jednorazowo na konkretne wydarzenie lub usługę organizowane przez dany Punkt Partnerski, jeżeli dany Punkt Partnerski nie formułuje innej oferty, jednego biletu ze Zniżką dla siebie, chyba że Punkt Partnerski wprowadzi odrębne zasady. W takim przypadku informacja o przysługujących Posiadaczowi Statusu Premium dodatkowych uprawnieniach będzie umieszczona w Zakładce WWW i na stronie internetowej Punktu Partnerskiego.

4.  Wielkość zniżek w poszczególnych Punktach Partnerskich oraz inne uprawnienia przy zakupie usług lub biletów uczestnictwa w wydarzeniu organizowanym przez danego Partnera Programu publikowane są w Zakładce WWW lub na stronie internetowej Partnera Programu.

5.  W przypadku szczególnych uwarunkowań technicznych lub prawnych w poszczególnych Punktach Partnerskich mogą zostać wprowadzone ograniczenia w korzystaniu z Programu URBANCARD Premium, np. obowiązek posiadania na karcie URBANCARD lub URBANCARD Premium ważnego hologramu Punktu Partnerskiego. Informacja o takich ograniczeniach znajduje się w Zakładce WWW i stronach internetowych Punktów Partnerskich.

6.  W celu weryfikacji możliwości skorzystania ze Zniżki – przed dokonaniem płatności – Posiadacz Statusu Premium zobowiązany jest umożliwić zweryfikowanie informacji o przysługującym mu uprawnieniu, np. poprzez przyłożenie posiadanej karty URBANCARD lub URBANCARD Premium do dedykowanego urządzenia, okazanie karty z ważnym hologramem Punktu Partnerskiego lub drogą on-line.

7.  Posiadacz Statusu Premium może utracić Status Premium w sytuacji naruszenia warunków udziału i zasad korzystania z Programu URBANCARD Premium.

8.  Utrata przez Rodzica Statusu Premium z powodu naruszenia warunków udziału i zasad korzystania z Programu URBANCARD Premium jest równoznaczna z odebraniem Statusu Premium Dziecku.

9.  Utrata przez Dziecko Statusu Premium z powodu naruszenia warunków udziału i zasad korzystania z Programu URBANCARD Premium nie jest równoznaczna z odebraniem Statusu Premium Rodzicowi.

10.   Na 30 dni przed końcem ważności Posiadacz Statusu Premium może złożyć wniosek o przedłużenie aktywności Statusu Premium. Wniosek składa się drogą elektroniczną, po zalogowaniu w Zakładce WWW na konto użytkownika, lub w formie papierowej, na adres Urzędu Miejskiego Wrocławia, Wydziału Zarządzania Należnościami, ul. Kotlarska 41, 50-151 Wrocław.

11.   Posiadacz Statusu Premium może przedłużać aktywność Statusu Premium nieograniczoną liczbę razy, pod warunkiem spełniania warunków udziału w Programie URBANCARD Premium.

12.   Wszystkie informacje dotyczące procedury rozpatrywania wniosku oraz dotyczące udziału w Programie URBANCARD Premium będą przekazywane wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Rozdział VI. Reklamacje i pozostałe postanowienia

1.  Reklamacja dotycząca Programu URBANCARD Premium może być złożona wyłącznie przez Posiadacza Statusu Premium. W imieniu Dziecka reklamację złożyć może tylko Rodzic posiadający Status Premium.

2.  Warunkiem przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia jest wskazanie danych umożliwiających weryfikację Statusu Premium posiadanej karty URBANCARD lub URBANCARD Premium w Systemie URBANCARD Premium (indywidualnego adres
e-mail podanego w trakcie składania wniosku o nadanie statusu Premium, nr karty URBANCARD lub URBANCARD Premium oraz numeru PESEL lub datę urodzenia, jeżeli nie posiada numeru PESEL) oraz podanie imienia i nazwiska a w przypadku reklamacji składanej w formie zwykłej (papierowej) także adresu korespondencyjnego umożliwiającego przekazanie rozpatrzonej reklamacji.

3.  Reklamację można złożyć w następujących formach:

1)     drogą elektroniczną – za pośrednictwem stosownego formularza dostępnego na stronie www.wroclaw.pl/urbancard-premium lub www.ucpremium.pl;

2)     w formie zwykłej (papierowej) na adres Urzędu Miejskiego Wrocławia, Wydział Zarządzania Należnościami, ul. Kotlarska 41, 50-151 Wrocław.

4.  Odpowiedź na złożoną reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia (doręczenia).

5.  Nawiązanie kontaktu w kwestiach związanych z funkcjonowaniem Programu URBANCARD Premium możliwe jest za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego w ramach Zakładki WWW, po uprzednim złożeniu stosownego oświadczenia umożliwiającego przetwarzanie podanych - w tym celu danych osobowych.