Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU URBANCARD PREMIUM

obowiązujący od 17 stycznia 2017 roku

 

Rozdział I. Definicje

Pojęciom stosowanym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

1.        Regulamin – dokument regulujący warunki udziału i zasady korzystania z Programu URBANCARD Premium;

2.        Rodzic/Opiekun Prawny osoby małoletniej (Dziecka) - osoba powołana do ochrony interesów osobistych i majątkowych małoletniego, gdy ten takiej opieki potrzebuje, zgodnie z zapisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego;

3.        Dziecko – oznacza każdą osobę w wieku poniżej 18 lat, chyba, że zgodnie z prawem odnoszącym się do dziecka uzyska on wcześniej pełnoletniość, na warunkach określonych w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym;

4.        Karta URBANCARD – imienna karta URBANCARD Wrocławska Karta Miejska wydana przez Operatora Wrocławskiej Karty Miejskiej, posiadająca aktywny status w Systemie URBANCARD lub inna imienna karta posiadająca taki status w Systemie URBANCARD na przykład Elektroniczna Legitymacja Studencka;

5.        Karta URBANCARD Premium – imienna karta URBANCARD Premium Wrocławska Karta Miejska wydana przez Gminę Wrocław w ramach programu URBANCARD Premium. Wydanie Karty URBANCARD Premium jest równoznaczne z nadaniem statusu Premium, przy czym termin obowiązywania statusu regulują zapisy niniejszego Regulaminu. Kartę URBANCARD Premium będzie można odebrać po otrzymaniu stosownej informacji drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres e-mail ;

6.        Posiadacz Statusu Premium – osoba, będąca uczestnikiem programu URBANCARD Premium której wniosek o nadanie Statusu Premium na karcie URBANCARD lub URBANCARD Premium został rozpatrzony pozytywnie;

7.        Status Premium Aktywny - status uprawniający do Zniżek oferowanych przez Partnerów Programu URBANCARD Premium, Status Premium nadawany jest na 12 miesięcy licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia wniosku. W przypadku Dziecka jego okres aktywności jest tożsamy z okresem aktywności Statusu Premium Rodzica/Opiekuna Prawnego osoby małoletniej. Po upływie okresu aktywności Status Premium staje się nieaktywny;

8.        Status Premium Nieaktywny – status nie uprawniający do Zniżek oferowanych przez Partnerów Programu URBANCARD Premium. Po upływie 12 miesięcy licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia wniosku status wygasa, jednakże posiadacz Statusu pozostaje uczestnikiem Programu URBANCARD Premium i w każdej chwili ma możliwość Status odświeżyć;

9.        Program URBANCARD Premium – program oferujący Zniżki Posiadaczom Aktywnego Statusu Premium, skierowany do wrocławskich Podatników oraz dzieci, które pozostają pod ich opieką prawną, którzy spełnili wszystkie warunki uczestnictwa w programie określone w niniejszym Regulaminie;

10.     Punkty Partnerskie / Partnerzy Programu – podmioty oferujące Zniżki w ramach Programu URBANCARD Premium, których wykaz jest publikowany na stronie www.wroclaw.pl/urbancard-premium lub www.ucpremium.pl (zwana dalej: Zakładka WWW);

11.     Punkt Wydawania Kart – miejsce lub obiekt wydawania i odbioru Kart URBANCARD Premium, których wykaz jest publikowany na stronie www.wroclaw.pl/urbancard-premium lub www.ucpremium.pl (zwana dalej: Zakładka WWW). Wnioskodawca składając wniosek o wydanie Karty URBANCARD Premium wskazuje miejsce jej odbioru;

12.     System URBANCARD Wrocławska Karta Miejska (zwany dalej System URBANCARD) – system stworzony i administrowany przez Operatora Wrocławskiej Karty Miejskiej w związku z wykonywaniem umowy zawartej z Gminą Wrocław, zawierający zbiór danych osobowych, z którymi, w sytuacjach określonych w niniejszym Regulaminie, weryfikowana będzie przez Gminę Wrocław zgodność danych podawanych w związku z Programem URBANCARD Premium;

13.     System URBANCARD Premium - system stworzony i administrowany przez Gminę Wrocław we współpracy z jednostką organizacyjną o nazwie Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, zawierający zbiór danych osobowych, z którymi, w sytuacjach określonych w niniejszym Regulaminie, weryfikowana będzie przez Gminę Wrocław zgodność danych podawanych w związku z Programem URBANCARD Premium;

14.     Właściwy Miejscowo Urząd Skarbowy we Wrocławiu - należy rozumieć jednostkę administracji podatkowej właściwą ze względu na miejsce zamieszkania osoby wykonującej czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (z wyłączeniem Pierwszego Urzędu Skarbowego przy ul. Klimasa 34 we Wrocławiu, przeznaczonego dla Gmin ościennych w zakresie powstających czynności podatkowych);

15.     Miejsce zamieszkania - jest to miejscowość, w której osoba fizyczna przebywa z zamiarem stałego pobytu we Wrocławiu. Należy rozróżnić pojęcie miejsca zamieszkania od pojęcia zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego jako czynności z zakresu polskiego prawa administracyjnego;

16.     Zakładka WWW – strona funkcjonująca w ramach portalu www.wroclaw.pl (www.wroclaw.pl/urbancard-premium) lub pod adresem www.ucpremium.pl dedykowana obsłudze Programu URBANCARD Premium i umożliwiająca wykonywanie operacji, o których mowa w niniejszym Regulaminie;

17.     Zniżki – rabat obowiązujący w odniesieniu do ceny usług w ramach oferty w szczególności kulturalno-edukacyjno-rekreacyjnej świadczonych przez Punkty Partnerskie osobom posiadającym aktywny Status Premium; informacja o usługach, co do których obowiązują rabaty w danym Punkcie Partnerskim, zawarte są w Zakładce WWW programu URBANCARD Premium; rabaty udzielane przez Punkt Partnerski w ramach Programu URBANCARD Premium nie łączą się z innymi promocjami oferowanymi przez Punkt Partnerski.

 

 

 

Rozdział II. Uzyskanie Statusu Premium

1.        Status Premium może uzyskać wyłącznie osoba fizyczna (Wnioskodawca), która spełnia warunki udziału w Programie URBANCARD Premium określone w niniejszym Regulaminie – tj.:

1.1.        rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym na terenie Wrocławia – tj. która złożyła zeznanie roczne (zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu [poniesionej straty] w roku podatkowym) za ubiegły rok podatkowy w jednym z urzędów skarbowych we Wrocławiu, jako urzędzie właściwym miejscowo ze względu na adres zamieszkania Wnioskodawcy, zgodnie z definicją Regulaminu, przy czym dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjmuje się, że deklaracja podatkowa złożona w imieniu podatnika przez pracodawcę lub przewidziany prawem podmiot lub organ uznawana jest za złożoną we właściwym urzędzie skarbowym oraz

1.2.        posiada aktywną kartę URBANCARD lub kartę URBANCARD Premium oraz

1.3.        złożyła stosowny wniosek o nadanie Statusu Premium.

2.        Rodzic/Opiekun Prawny osoby małoletniej, który sam jest Posiadaczem Aktywnego Statusu Premium lub który wystąpił o nadanie Statusu Premium może wystąpić o nadanie statusu dla Dziecka, które jest pod jego opieką prawną, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału II. ust. 1 Regulaminu. Okres aktywności Statusu Premium nadanego osobie małoletniej (dziecku) jest tożsamy z okresem aktywności Statusu Premium nadanego Rodzicowi/Opiekunowi Prawnemu osoby małoletniej (dziecka).

3.        W celu uzyskania Statusu Premium konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku:

-         drogą elektroniczną – wniosek i dokładne instrukcje są dostępne na stronie www.wroclaw.pl/urbancard-premium lub www.ucpremium.pl lub,

-         w formie zwykłej (papierowej), sporządzonego na podstawie wzoru dostępnego pod adresem www.wroclaw.pl/urbancard-premium lub www.ucpremium.pl lub możliwego do pobrania w Centrum Obsługi Podatnika mieszczącego się w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Kotlarskiej 41 lub punkcie obsługi klienta przy ul. Wróblewskiego 1-5 (ZOO Wrocław), podpisanego własnoręcznie przez Wnioskodawcę i doręczonego na adres Urzędu Miejskiego Wrocławia, Wydział Zarządzania Należnościami, Zespół Wrocławskiej Karty Miejskiej – ul. Kotlarska 41, 50-151 Wrocław lub złożonego osobiście w punkcie przy ul. Wróblewskiego 1-5 (ZOO Wrocław).

4.        Warunkiem prawidłowego złożenia wniosku o nadanie Statusu Premium – co będzie traktowane jako potwierdzenie przez Wnioskodawcę okoliczności rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych za ostatni rok we Właściwym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu jest podanie przez Wnioskodawcę danych obejmujących co najmniej: imię, nazwisko, numer karty URBANCARD lub URBANCARD Premium, nr PESEL lub daty urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL), adresu poczty elektronicznej, adres zamieszkania (miejscowość, ulica, nr domu) oraz wskazanie urzędu skarbowego, w ramach którego Wnioskodawca rozliczył podatek dochodowy za ubiegły rok podatkowy.

5.        Wnioski o nadanie Statusu Premium podlegają rozpatrzeniu w terminie:

-         do 10 dni roboczych od dnia złożenia (doręczenia) – w przypadku kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków, złożonych w formie zwykłej (papierowej) i dostarczonych na adres Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Kotlarskiej 41,

-         do 5 dni roboczych od dnia złożenia – w przypadku wniosku złożonego w formie elektronicznej, za pośrednictwem Zakładki WWW,

-         niezwłocznie - w przypadku kompletnych i prawidłowych wniosków złożonych w formie zwykłej (papierowej) i dostarczonych osobiście do punktu przy ul. Wróblewskiego 1-5 (ZOO Wrocław).

6.        W celu wykazania okoliczności złożenia zeznania rocznego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za ostatni rok we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym we Wrocławiu, Wnioskodawca może zostać wezwany zarówno przed, jak i po przyznaniu Statusu Premium do przedłożenia w zakreślonym terminie:

-         pierwszej strony zeznania rocznego za ostatni rok podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z prezentatą urzędu skarbowego lub dowodem nadania do urzędu skarbowego listem poleconym lub przesyłką kurierską lub

-         w przypadku składania zeznania rocznego za pośrednictwem Internetu – wydrukowanej pierwszej strony zeznania rocznego za ostatni rok rozliczeniowy w zakresie podatku dochodowego oraz wydrukowanego Urzędowego Poświadczenia Odbioru PIT (UPO) wraz z wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO lub

-         zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego we Wrocławiu potwierdzającego fakt rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

7.         W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku o nadanie Statusu Premium w zakresie nieuzupełnienia braków formalnych i/lub merytorycznych w okresie 3 miesięcy od daty wezwania do ich uzupełnienia Wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie, a następnie po 6 miesiącach komisyjnie zniszczony wraz z dołączonymi do wniosku załącznikami i potwierdzonym protokołem z przeprowadzonej czynności zniszczenia. Wnioski rozpatrzone negatywnie zostaną usunięte z Systemu URBANCARD Premium po 6 miesiącach od dnia ich negatywnego rozpatrzenia.

8.        W przypadku upływu okresu obowiązywania Aktywnego Statusu Premium (12-stu miesięcy), złożony wniosek w formie zwykłej (papierowej) wraz z dołączonymi do wniosku załącznikami zostanie przekazany do archiwum.

9.        Korzystanie ze Zniżek możliwe jest wyłącznie po przyznaniu Statusu Premium (który jest aktywny), o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Wnioskodawcę adres e-mail lub poprzez umieszczenie na karcie URBANCARD lub URBANCARD Premium ważnego hologramu Punktu Partnerskiego. Pozostałe informacje dotyczące procedury rozpatrywania wniosku, jaki i inne dotyczące udziału w Programie URBANCARD Premium będą przekazywane wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

10.     W przypadku szczególnych uwarunkowań technicznych lub prawnych w poszczególnych Punktach Partnerskich mogą zostać wprowadzone ograniczenia w korzystaniu z Programu URBANCARD Premium. Informacja o takich ograniczeniach znajduje się w Zakładce WWW i stronach internetowych Punktów Partnerskich.

11.     Posiadacze Statusu Premium na karcie URBANCARD lub URBANCARD Premium są informowani przez Operatora Systemu URBANCARD Premium drogą mailową na adres wskazany przez Wnioskodawcę we wniosku m.in. o aktualnych informacjach /nowościach dotyczących Programu, dodatkowych usługach, czy o aktualności posiadanego Statusu.

 

Rozdział III. Uzyskanie Karty URBANCARD Premium

1.    Kartę URBANCARD Premium może uzyskać wyłącznie osoba fizyczna (Wnioskodawca), która spełnia warunki udziału w Programie URBANCARD Premium określone w niniejszym Regulaminie – tj.:

 

1.1.        rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym na terenie Wrocławia – tj. która złożyła zeznanie roczne (zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu [poniesionej straty] w roku podatkowym) za ubiegły rok podatkowy w jednym z urzędów skarbowych we Wrocławiu, jako urzędzie właściwym miejscowo ze względu na adres zamieszkania Wnioskodawcy, zgodnie z definicją Regulaminu, przy czym dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjmuje się, że deklaracja podatkowa złożona w imieniu podatnika przez pracodawcę lub przewidziany prawem podmiot lub organ uznawana jest za złożoną we właściwym urzędzie skarbowym oraz

 

1.2.        złożyła stosowny wniosek o wydanie karty URBANCARD Premium ze statusem Premium.

2.        Rodzic/Opiekun Prawny osoby małoletniej, który sam jest Posiadaczem Aktywnego Statusu Premium, lub który wystąpił o wydanie karty URBANCARD Premium, może wystąpić o nadanie statusu lub wydanie karty dla Dziecka, które jest pod jego opieką prawną, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału III. ust. 1 Regulaminu. Okres aktywności Statusu Premium nadanego osobie małoletniej (dziecku) jest tożsamy z okresem aktywności Statusu Premium nadanego Rodzicowi/Opiekunowi Prawnemu osoby małoletniej (dziecka).

3.        W celu uzyskania karty URBANCARD Premium konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku:

-         drogą elektroniczną – wniosek i dokładne instrukcje są dostępne na stronie www.wroclaw.pl/urbancard-premium lub www.ucpremium.pl lub

-         w formie zwykłej (papierowej), sporządzonego na podstawie wzoru dostępnego pod adresem www.wroclaw.pl/urbancard-premium lub www.ucpremium.pl lub możliwego do pobrania w Centrum Obsługi Podatnika mieszczącego się w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Kotlarskiej 41, podpisanego własnoręcznie przez Wnioskodawcę i doręczonego na adres Urzędu Miejskiego Wrocławia, Wydział Zarządzania Należnościami, Zespół Wrocławskiej Karty Miejskiej – ul. Kotlarska 41, 50-151 Wrocław.

4.        Warunkiem prawidłowego złożenia wniosku o wydanie karty URBANCARD Premium – co będzie traktowane jako potwierdzenie przez Wnioskodawcę okoliczności rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych za ostatni rok we właściwym urzędzie skarbowym we Wrocławiu jest podanie przez Wnioskodawcę danych obejmujących co najmniej: imię, nazwisko, nr PESEL lub data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL), adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania (miejscowość, ulica, nr domu) oraz wskazanie urzędu skarbowego, w ramach którego Wnioskodawca rozliczył podatek dochodowy za ubiegły rok podatkowy. Ponadto do wniosku o wydanie Karty URBANCARD Premium wymagane jest dołączenie zdjęcia. Fotografia Wnioskodawcy wykorzystywana jest w celu wydania i personalizacji karty URBANCARD Premium.

5.        Wnioski o wydanie Karty URBANCARD Premium podlegają rozpatrzeniu w terminie:

-         do 10 dni roboczych od dnia złożenia (doręczenia) – w przypadku kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków złożonych w formie zwykłej (papierowej) i dostarczonych na adres Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Kotlarskiej 41,

-         do 5 dni roboczych od dnia złożenia – w przypadku wniosku złożonego w formie elektronicznej, za pośrednictwem Zakładki WWW.

6.        Wnioskodawca, którego wniosek o wydanie karty URBANCARD Premium został rozpatrzony pozytywnie może odebrać kartę w Punkcie Wydawania Kart, który wskazał we wniosku. Lista Punktów Wydawania Kart jest dostępna w Zakładce WWW. Potwierdzenie odbioru Karty URBANCARD Premium stanowi protokół odbioru. Kartę URBANCARD Premium wydaną dla Dziecka może odebrać tylko Rodzic/Opiekun Prawny Osoby Małoletniej.

7.        Osoba, która utraciła kartę URBANCARD Premium, w szczególności w przypadku zagubienia, kradzieży lub zniszczenia, może otrzymać nową kartę URBANCARD Premium, przy czym ograniczenie co do ilości wydanych kart wynosi nie więcej niż trzy.

8.        W celu wykazania okoliczności złożenia zeznania rocznego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za ostatni rok we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym we Wrocławiu, Wnioskodawca może zostać wezwany zarówno przed, jak i po przyznaniu karty URBANCARD Premium do przedłożenia w zakreślonym terminie:

-         pierwszej strony zeznania rocznego za ostatni rok podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z prezentatą urzędu skarbowego lub dowodem nadania do urzędu skarbowego listem poleconym lub przesyłką kurierską lub

-         w przypadku składania zeznania rocznego za pośrednictwem Internetu – pierwszej strony zeznania rocznego za ostatni rok rozliczeniowy w zakresie podatku dochodowego wydrukowanej oraz wydrukowanego Urzędowego Poświadczenia Odbioru PIT (UPO) wraz z wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO lub

-         zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego we Wrocławiu potwierdzającego fakt rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

8.    W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku o wydanie karty URBANCARD Premium w zakresie nieuzupełnienia braków formalnych i/lub merytorycznych w okresie 3 miesięcy od daty wezwania do ich uzupełnienia Wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie, a następnie po 6 miesiącach komisyjnie zniszczony wraz z dołączonymi do wniosku załącznikami i potwierdzony protokołem z przeprowadzonej czynności zniszczenia. Wnioski rozpatrzone negatywnie zostaną usunięte z Systemu URBANCARD Premium po 6 miesiącach od dnia ich negatywnego rozpatrzenia.

9.    W przypadku upływu okresu obowiązywania Aktywnego Statusu Premium (12-stu miesięcy), złożony wniosek w formie zwykłej (papierowej) wraz z dołączonymi do wniosku załącznikami zostanie przekazany do archiwum.

10. Korzystanie ze Zniżek możliwe jest wyłącznie po przyznaniu Statusu Premium (który jest aktywny), o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Wnioskodawcę adres e-mail lub poprzez umieszczenie na karcie URBANCARD lub URBANCARD Premium ważnego hologramu Punktu Partnerskiego. Pozostałe informacje dotyczące procedury rozpatrywania wniosku, jaki i inne dotyczące udziału w Programie URBANCARD Premium będą przekazywane wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

11. W przypadku szczególnych uwarunkowań technicznych lub prawnych w poszczególnych Punktach Partnerskich mogą zostać wprowadzone ograniczenia w korzystaniu z Programu URBANCARD Premium. Informacja o takich ograniczeniach znajduje się w Zakładce WWW i stronach internetowych Punktów Partnerskich.

12. Posiadacze Statusu Premium na karcie URBANCARD lub URBANCARD Premium są informowani przez Operatora Systemu URBANCARD Premium drogą mailową na adres wskazany przez Wnioskodawcę we wniosku m.in. o aktualnych informacjach /nowościach dotyczących Programu, dodatkowych usługach, czy o aktualności posiadanego Statusu.

 

Rozdział IV. Przetwarzanie danych osobowych

1.        W celu weryfikacji aktywnego statusu posiadanej przez Wnioskodawcę karty w Systemie URBANCARD lub Systemie URBANCARD Premium – co jest warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia wniosku o nadanie lub odświeżenie Statusu Premium – Wnioskodawca wyraża zgodę na przetwarzanie wprowadzonych przez niego w tym celu danych osobowych. Weryfikacja aktywnego statusu posiadanej karty w Systemie URBANCARD lub Systemie URBANCARD Premium i wyrażenie stosownej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie jest również wymagane w przypadku zmiany numeru karty w Systemie URBANCARD Premium (z wyłączeniem Karty URBANCARD Premium).

2.        Po pozytywnej weryfikacji w Systemie URBANCARD lub Systemie URBANCARD Premium Wnioskodawca składając wniosek o nadanie lub odświeżenie Statusu Premium, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Programie URBANCARD Premium, akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu, oraz wyraża zgodę na otrzymywanie drogą e-mailową informacji dotyczących udziału w Programie URBANCARD Premium, w tym m.in. o aktualnych informacjach /nowościach dotyczących Programu, dodatkowych usługach, czy o aktualności posiadanego Statusu.

3.        W celu uzyskania karty URBANCARD Premium Wnioskodawca składa w Systemie URBANCARD Premium stosowny wniosek o jej wydanie. Wnioskodawca składając wniosek o wydanie karty URBANCARD Premium wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Programie URBANCARD Premium w tym, w celu weryfikacji możliwości uczestnictwa w programie oraz wydania i personalizacji  karty URBANCARD Premium, akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę na otrzymywanie drogą e-mailową informacji dotyczących udziału w Programie URBANCARD Premium w tym m.in. o aktualnych informacjach /nowościach dotyczących Programu, dodatkowych usługach, czy o aktualności posiadanego Statusu na otrzymanej karcie.

4.        Udział w programie URBANCARD Premium poprzedzony jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych przez uczestnika danych osobowych zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922), zwaną dalej ustawą, przez Gminę Wrocław w celu uczestnictwa w programie URBANCARD Premium oraz jednoczesnym przyjęciem do wiadomości, iż:

a. administratorem tak zebranych danych osobowych jest Gmina Wrocław,  pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław,

b. dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w programie URBANCARD Premium,

c. dane osobowe podane przez uczestnika nie zostaną udostępniane osobom trzecim,

d. podanie danych jest dobrowolne,

e.   prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania wraz z prawem do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze przysługuje zgodnie z art. 32 ustawy.

5.        Uczestnik może w dowolnym czasie odwołać zgody na przetwarzanie danych, których udzielił w ramach składania wniosku o nadanie Statusu Premium. Odwołanie zgody lub zgód jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Programie URBANCARD Premium tzn. z utratą Statusu Premium. Rezygnacja uczestnika następuje poprzez zalogowanie się na swoje indywidualne konto URBANCARD Premium za pośrednictwem Zakładki WWW i odznaczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6.        Administrator danych osobowych oświadcza, że spełnia wymogi ustawy oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie i dane osobowe podane przez uczestnika będą przetwarzane zgodnie z tą ustawą oraz z tymi aktami wykonawczymi.

7.        Powyższe postanowienia ust. 1-5 rozdziału IV odnoszą się również do Rodzica/Opiekuna Prawnego osoby małoletniej (dziecka).

 

Rozdział V. Korzystanie ze Statusu Premium

1.         Posiadacz Aktywnego Statusu Premium jest uprawniony do:

a)    skorzystania ze Zniżki na jedno konkretne wydarzenie organizowane przez dany Punkt Partnerski (jeżeli dany Punkt Partnerski nie formułuje innej oferty) odbywające się o określonej godzinie (np. spektakl),

b)    zakupu jednorazowo na daną usługę, tj. jedno konkretne wydarzenie/usługa organizowane przez dany Punkt Partnerski, (jeżeli dany Punkt Partnerski nie formułuje innej oferty) jednego biletu ze Zniżką dla siebie oraz biletów ze Zniżką dla Dzieci – jednak w liczbie nie większej niż 5, chyba że Punkt Partnerski wprowadzi odrębne zasady. W takim przypadku informacja o przysługujących Posiadaczowi Statusu Premium dodatkowych uprawnieniach będzie umieszczona w Zakładce WWW i na stronie internetowej Punktu Partnerskiego, z zastrzeżeniem że Dziecko posiadające aktywny status Premium będzie uprawnione do zakupu jednorazowo na daną usługę, tj. jedno konkretne wydarzenie/usługa organizowane przez dany Punkt Partnerski, (jeżeli dany Punkt Partnerski nie formułuje innej oferty) jednego biletu ze Zniżką dla siebie, chyba że Punkt Partnerski wprowadzi odrębne zasady. W takim przypadku informacja o przysługujących Posiadaczowi Statusu Premium dodatkowych uprawnieniach będzie umieszczona w Zakładce WWW i na stronie internetowej Punktu Partnerskiego.

2.         Wielkość zniżek w poszczególnych Punktach Partnerskich oraz inne uprawnienia przy zakupie usług lub biletów uczestnictwa w wydarzeniu organizowanym przez danego Partnera Programu publikowane są w Zakładce WWW lub na stronie internetowej Partnera Programu.

3.         W celu weryfikacji możliwości skorzystania ze Zniżki – przed dokonaniem płatności – Posiadacz Aktywnego Statusu Premium zobowiązany jest umożliwić zweryfikowanie informacji o przysługującym mu uprawnieniu, np. poprzez przyłożenie posiadanej karty URBANCARD lub URBANCARD Premium do dedykowanego urządzenia, okazanie karty z ważnym hologramem Punktu Partnerskiego lub drogą on-line.

4.         Poza przypadkami wymienionymi w niniejszym Regulaminie Posiadacz Statusu Premium może utracić ten status w sytuacji naruszenia warunków udziału i zasad korzystania z Programu URBANCARD Premium, a w szczególności w sytuacji, gdy nie wykaże okoliczności złożenia zeznania rocznego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za ostatni rok we właściwym urzędzie skarbowym we Wrocławiu – zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale II. ust. 6 lub rozdziale III. ust. 7 niniejszego Regulaminu.

5.         Utrata przez Rodzica/Opiekuna Prawnego osoby małoletniej statusu Premium z powodu naruszenia warunków udziału i zasad korzystania z Programu URBANCARD Premium jest równoznaczna z odebraniem Statusu Premium Dziecku.

6.         Utrata przez Dziecko statusu Premium z powodu naruszenia warunków udziału i zasad korzystania z Programu URBANCARD Premium nie jest równoznaczna z odebraniem Statusu Premium Opiekunowi Prawnemu osoby małoletniej.

 

Rozdział VI. Składanie reklamacji

1.         Reklamacja dotycząca Programu URBANCARD Premium może być złożona wyłącznie przez Posiadacza Aktywnego Statusu Premium. W imieniu Dziecka reklamację złożyć może tylko Rodzic/Opiekun Prawny osoby małoletniej posiadający Aktywny Status Premium.

2.         Warunkiem przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia jest wskazanie danych umożliwiających weryfikację Aktywnego Statusu posiadanej karty URBANCARD lub URBANCARD Premium w Systemie URBANCARD Premium (adres e-mail, nr karty URBANCARD lub URBANCRD Premium) oraz podanie imienia i nazwiska a w przypadku reklamacji składanej w formie zwykłej (papierowej) także adresu korespondencyjnego umożliwiającego przekazanie rozpatrzonej reklamacji.

3.         Reklamację można złożyć w następujących formach:

-   drogą elektroniczną – za pośrednictwem stosownego formularza dostępnego na stronie www.wroclaw.pl/urbancard-premium lub www.ucpremium.pl

-   w formie zwykłej (papierowej) sporządzonej na podstawie wzoru opublikowanego w ramach Zakładki WWW lub możliwego do pobrania w Centrum Obsługi Podatnika mieszczącego się w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Kotlarskiej 41, podpisanego i doręczonego na adres Urzędu Miejskiego Wrocławia, Wydział Zarządzania Należnościami, Zespół Wrocławskiej Karty Miejskiej – ul. Kotlarska 41, 50-151 Wrocław.

4.      Odpowiedź na złożoną reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia (doręczenia).

 

Rozdział VII. Pozostałe postanowienia

1.      Nawiązanie kontaktu w kwestiach związanych z funkcjonowaniem Programu URBANCARD Premium możliwe jest za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego w ramach Zakładki WWW, po uprzednim złożeniu stosownego oświadczenia umożliwiającego przetwarzanie podanych - w tym celu danych osobowych.

2.      Posiadacz Statusu Premium ma możliwość zalogowania się w systemie informatycznym obsługującym Program URBANCARD Premium – co umożliwi dokonanie następujących operacji: zmianę adresu e-mail, wycofanie złożonych uprzednio oświadczeń, sprawdzenie okresu ważności Statusu Premium oraz jego odświeżenia, a także złożenie wniosku o wydanie karty URBANCARD Premium lub nadanie / odświeżenie statusu Premium Dziecku. Ponadto, system informatyczny umożliwia zmianę numeru karty URBANCARD oraz zmianę / resetowanie hasła.