Uczniowski Program Stypendialny (UPS)

Uczniowski Program Stypendialny – zasady

 • Celem programu jest wspieranie uzdolnień uczniów wrocławskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Podstawa prawna:

Ze świadczenia finansowego wypłacanego w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego ubiegać się mogą uczniowie posiadający:

1. celujące oceny na świadectwie końcowym (minimum pięć) oraz szczególne osiągnięcia w każdych dziedzinach, na szczeblu co najmniej wojewódzkim (okręgowym).

Wnioski o udzielenie stypendiów dla uczniów spełniających wyżej wymienione warunki wraz z listami kandydatów składają dyrektorzy szkół w terminie do 30 czerwca każdego roku

Stypendium udzielane jest TYLKO jeden raz w czasie trwania nauki w szkole danego typu na okres 10 miesięcy, tj. od września do czerwca.

Dodatkowe informacji w sprawach Uczniowskiego Programu Stypendialnego  można uzyskać pod numerami  telefonów:

dla szkół podstawowych: 71 777 81 46,

dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: 71 777 78 52.


2. Tytuł laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej (I, II, III miejsce)

Wnioski o udzielenie stypendiów dla uczniów spełniających wyżej wymienione warunki wraz z listami kandydatów składają dyrektorzy szkół w terminie do 30 czerwca każdego roku

Stypendium udzielane jest TYLKO jeden raz w czasie trwania nauki w szkole danego typu na okres 10 miesięcy, tj. od września do czerwca.

Dodatkowe informacje w sprawach związanych z Uczniowskim Programem Stypendialnym można uzyskać pod nr tel. 71 71 777 78 52.


3. Tytuł laureata „Szkolnego Nobla”

Informujemy, że w roku szkolnym 2016/2017 odbędzie się kolejna edycja konkursu „Szkolny Nobel”.

Podstawą prawną przeprowadzenia konkursu jest Zarządzenie nr 5951/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad i szczegółowych warunków przeprowadzenia konkursu „Szkolny Nobel”.

Zgłoszenia należy kierować na adres:
Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. G. Zapolskiej 4 pok. 439
50-032 Wrocław
z dopiskiem Konkurs „Szkolny Nobel” w dziedzinie.............
Termin składania wniosków upływa 27 kwietnia 2017 r. Za dzień zgłoszenia uważa się dzień wpływu dokumentów do Wydziału Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Załączniki:

 1. Zarządzenie nr 5951/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad i szczegółowych warunków przeprowadzenia konkursu „Szkolny Nobel”
 2. Formularz zgłoszeniowy
 3. Tabela UPS

TRYB ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW

   1. złożone wnioski w określonych odpowiednio terminach wraz z listami kandydatów podlegają weryfikacji dokonywanej przez powołaną Komisję Stypendialną pod kątem:
    • spełnienia przez ucznia kryteriów określonych Uchwałą
    • spełnienia wymogów formalnych określonych Uchwałą
   2. Departament Edukacji dokonuje wstępnego podziału środków finansowych przewidzianych na stypendia.
   3. Prezydent Miasta decyduje o ostatecznym wyborze stypendystów Uczniowskiego Programu Stypendialnego oraz o wysokości przyznanego stypendium
   4. listy stypendystów przekazywane będą do wiadomości odpowiednich,placówek oświatowych, uczelni lub samym zainteresowanym oraz umieszczone na stronie internetowej Departamentu

Stypendium za w/w osiągnięcia może być udzielone w roku szkolnym następującym bezpośrednio po roku szkolnym, w którym uzyskano tytuł do przyznania stypendium.

Prezydent Miasta decyduje o ostatecznym wyborze stypendystów Uczniowskiego Programu stypendialnego oraz o wysokości przyznanego stypendium.
TERMINY WYPŁAT STYPENDIÓW.

Przyznane kwoty stypendiów wypłacane będą uczniom co miesiąc, w terminie do dwudziestego  dnia każdego miesiąca, w kasie Urzędu Miejskiego Wrocławia (ul. Sukiennice 10 w godzinach pracy urzędu)  lub na wskazane przez ucznia konto.

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ w kancelarii Departamentu Edukacji UM Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 2/4, pok. 439 (IV piętro), z dopiskiem DZIAŁ PROJEKTÓW I INFRASTRUKTURY OŚWIATOWEJ – UCZNIOWSKI PROGRAM STYPENDIALNY, zgodnie z określonymi terminami.

Pliki do pobrania

Zgłoś uwagę