Wrocławski program wspierania uzdolnionych – PROMOVERE TALENTA

Wrocławski Program Wspierania Uzdolnionych - PROMOVERE TALENTA – zasady

 • Celem programu jest wspieranie uzdolnień uczniów wrocławskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Podstawa prawna:

Zobacz: Obwieszczenie Rady Miejskiej

Ze świadczenia finansowego wypłacanego w ramach Wrocławskiego Programu Wspierania Uzdolnionych - PROMOVERE TALENTA ubiegać się mogą uczniowie posiadający:

1. celujące oceny na świadectwie końcowym (minimum pięć) oraz szczególne osiągnięcia w każdych dziedzinach, na szczeblu co najmniej wojewódzkim (okręgowym i powiatowym).

Wnioski o udzielenie stypendiów dla uczniów spełniających wyżej wymienione warunki wraz z listami kandydatów składają dyrektorzy szkół w terminie do 30 czerwca każdego roku

Wniosek dla uczniów za oceny celujące

Tabela

Stypendium udzielane jest TYLKO jeden raz w czasie trwania nauki w szkole danego typu na okres 10 miesięcy, tj. od września do czerwca.

Dodatkowe informacji w sprawach Wrocławskiego Programu Wspierania Uzdolnionych - PROMOVERE TALENTA można uzyskać pod numerem telefonu 71 777 78 52.

2. Tytuł laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej

Wnioski o udzielenie stypendiów dla uczniów spełniających wyżej wymienione warunki wraz z listami kandydatów składają dyrektorzy szkół w terminie do 30 czerwca każdego roku.

Wniosek dla uczniów olimpijczyków

Tabela

Stypendium udzielane jest TYLKO jeden raz w czasie trwania nauki w szkole danego typu na okres 10 miesięcy, tj. od września do czerwca.

Dodatkowe informacje w sprawach związanych z Wrocławskim Programem Wspierania Uzdolnionych - PROMOVERE TALENTA można uzyskać pod nr tel. 71 71 777 78 52.

3. Tytuł laureata „Szkolnego Nobla”

Informujemy, że w roku szkolnym 2018/2019 odbędzie się kolejna edycja konkursu „Szkolny Nobel”.

Podstawą prawną przeprowadzenia konkursu jest Zarządzenie nr 5951/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad i szczegółowych warunków przeprowadzenia konkursu „Szkolny Nobel” oraz Zarządzenie nr 430/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 18 lutego 2019 r. zmieniającego Zarządzenie Prezydenta nr 5951/16 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad i szczegółowych warunków przeprowadzenia konkursu "Szkolny Nobel".

Zgłoszenia należy kierować na adres:
Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych
ul. G. Zapolskiej 4 pok. 439
50-032 Wrocław

z dopiskiem Konkurs „Szkolny Nobel” w dziedzinie.............

Termin składania wniosków upływa 29 kwietnia 2019 r. Za dzień zgłoszenia uważa się dzień wpływu dokumentów do kancelarii Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Załączniki:

 1. Zarządzenie nr 5951/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad i szczegółowych warunków przeprowadzenia konkursu „Szkolny Nobel”
 2. Zarządzenie nr 430/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 18 lutego 2019 r. zmieniające Zarządzenie Prezydenta nr 5951/16 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad i szczegółowych warunków przeprowadzenia konkursu "Szkolny Nobel". 

Formularz zgłoszeniowy

Tabela

TRYB ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW

   1. złożone wnioski w określonych odpowiednio terminach wraz z listami kandydatów podlegają weryfikacji dokonywanej przez powołaną Komisję Stypendialną pod kątem:
    • spełnienia przez ucznia kryteriów określonych Uchwałą
    • spełnienia wymogów formalnych określonych Uchwałą
   2. Departament Edukacji dokonuje wstępnego podziału środków finansowych przewidzianych na stypendia.
   3. Prezydent Wrocławia decyduje o ostatecznym wyborze stypendystów w ramach „Wrocławskiego programu wspierania uzdolnionych - PROMOVERE TALENTA" oraz o wysokości przyznanego stypendium.".
   4. listy stypendystów przekazywane będą do wiadomości odpowiednich,placówek oświatowych, uczelni lub samym zainteresowanym oraz umieszczone na stronie internetowej Departamentu

Stypendium za w/w osiągnięcia może być udzielone w roku szkolnym następującym bezpośrednio po roku szkolnym, w którym uzyskano tytuł do przyznania stypendium.

Prezydent Miasta decyduje o ostatecznym wyborze stypendystów oraz o wysokości przyznanego stypendium.
TERMINY WYPŁAT STYPENDIÓW.

Przyznane kwoty stypendiów wypłacane będą uczniom co miesiąc, w terminie do dwudziestego  dnia każdego miesiąca, w kasie Urzędu Miejskiego Wrocławia (ul. Sukiennice 10 w godzinach pracy urzędu) lub na wskazane przez ucznia konto.

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ w kancelarii Departamentu Edukacji UM Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 2/4, pok. 439 (IV piętro), z dopiskiem DZIAŁ PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH – Wrocławski Program Wspierania Uzdolnionych - PROMOVERE TALENTA, zgodnie z określonymi terminami.

Pliki do pobraniaZgłoś uwagę