Sytuacja na rynku pracy w Polsce będzie coraz lepsza?

moneyDane z rynku pracy za IV kwartał 2013 roku zdają się sugerować początek tendencji spadkowej stopy bezrobocia - wynika z opublikowanego dzisiaj raportu NBP o sytuacji na rynku pracy. Wskazano też, że ożywienie gospodarcze nie skutkuje na razie wyraźnym wzrostem płac.

- W IV kw. 2013 r. miary stopy bezrobocia obniżyły się zasadniczo, po raz pierwszy od 2009 r. Stopa bezrobocia BAEL, po wyeliminowaniu sezonowości wyniosła 10,1 procent. Także stopa bezrobocia rejestrowanego spadła do 13,2 procent. Dane te zdają się sugerować początek tendencji spadkowych w bezrobociu - napisano w raporcie NBP.

Dodano, że liczba osób bezrobotnych spadła w ujęciu rocznym o ok. 57 tys. osób co jest zmianą znaczącą (ok. 3 proc. populacji osób bezrobotnych wg BAEL) i potwierdza tezę o wygasaniu tendencji wzrostowej obserwowanej przez osiem kolejnych kwartałów.

- Choć na przeciwną tendencję wskazują dane z rejestrów urzędów pracy (przyrost liczby osób bezrobotnych rdr o ok. 19 tys., tj. 0,9 proc.), to jest skutkiem relatywnie wysokiej bazy z pierwszej połowy 2013 r. W ujęciu kwartalnym liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych obniżyła się aż o 37 tys. (1,7 proc. kdk) przy spadku o "zaledwie" 21 tys. osób bezrobotnych wg definicji BAEL - podano.

W raporcie Narodowego Banku Polskiego zaznaczono, że udział sektora usługowego w całkowitym zatrudnieniu stanowi blisko 3/5 i nadal rośnie.

Systematyczne zwiększanie udziału usług, charakteryzujących się relatywnie łagodniejszymi dostosowaniami zatrudnienia aniżeli pozostałe sektory, oddziałuje stabilizująco na całą gospodarkę. Tym samym w fazie ożywienia wzrost zatrudnienia następuje już przy relatywnie niższym tempie wzrostu gospodarczego - napisano.

- Niemniej jednak to przemysł charakteryzujący się relatywnie wysokim udziałem eksportu oraz dużych podmiotów będzie najprawdopodobniej stanowił główne źródło wzrostu zatrudnienia w najbliższych kwartałach - dodano.

W raporcie NBP napisano też, że roczna dynamika wynagrodzeń w całej gospodarce zmniejszyła się w IV kw. 2013 r. wskazując, że ożywienie nie skutkuje na razie wyraźnym wzrostem płac, ale obserwowane są wahania związane z jednorazowymi zwiększonymi wypłatami. - Jednocześnie, przy stosunkowo szybszym wzroście dynamiki wydajności pracy, dynamika ULC (jednostkowe koszty pracy - PAP) w ostatnim kwartale wyraźnie obniżyła się - dodano.

Z opublikowanego w środę raportu NBP o sytuacji na rynku pracy w IV kwartale 2013 r. wynika, że przybywa osób bezskutecznie poszukujących pracy dłużej niż rok, co stanowi istotną barierę w poprawie sytuacji gospodarstw domowych. Czytaj więcej...Zgłoś uwagę