Postępowanie w sytuacji złamania lub wywrócenia drzewa lub krzewu

,

Postępowanie w sytuacji złamania lub wywrócenia drzewa lub krzewu w wyniku:

  • działania czynników naturalnych,

  • wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,

  • katastrofy budowlanej,

 

Krok 1.

Identyfikacja i ocena zagrożeń dla osób i mienia.


Krok 2.

W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadnionych stanem wyższej konieczności powiadomienie właściwych jednostek ochrony przeciwpożarowej lub innych właściwych służb, ustawowo powołanych do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia ludzi.


Krok 3.

Wyłączenie z użytkowania i zabezpieczenie miejsca niebezpiecznego poprzez właściwe oznaczenie i wydzielenie (np. taśmą ostrzegawczą w biało-czerwone pasy [U-22], płotki rozstawne, wizualne komunikaty ostrzegawcze); umieszczenie w miejscach niebezpiecznych znaków informujących o rodzaju zagrożenia oraz zastosowanie innych środków zabezpieczających przed skutkami zagrożeń.

 
Krok 4.

Wykonanie dokumentacji fotograficznej miejsca zdarzenia.


Krok 5.

Zlecenie osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie wykonania prac związanych z ewentualnym udrożnieniem ciągów pieszych, jezdnych i innych (jeżeli nie podjęto czynności, o których mowa w poz. 2).


Krok 6.

Wystąpienie do właściwego organu administracji państwowej z wnioskiem o uznanie drzewa lub krzewu za złom/wywrot – zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie internetowej //bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/21854/uznanie-drzewa-krzewu-za-zlom-wywrot

 
Krok 7.

Usunięcie drzewa/krzewu – wyłącznie po dokonaniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot (poza wyjątkami, o których mowa w art. 83 f ust. 1 pkt 14 a) ustawy o ochronie przyrody*).

 

Krok 8.

Przeprowadzenie analizy zdarzenia i podjęcie decyzji o działaniach zapobiegawczych służących ograniczeniu lub wyeliminowaniu zagrożeń w przyszłości.
Prawa i obowiązki w zakresie właściwej pielęgnacji, utrzymania i zapewnienia bezpieczeństwa dla osób i mienia spoczywają na właścicielu przedmiotowej nieruchomości, na której rośnie drzewo lub krzew.

 

W myśl art. 47 i 48 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 poz. 380, z późn. zm.) drzewa i inne rośliny są częściami składowymi gruntu, na którym zostały zasadzone. Przepis art. 48 k.c. wyraża zasadę superficies solo cedit, tj. wszystko, co znajduje się na gruncie, jest jego częścią składową. W szczególności chodzi o budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i rośliny od chwili ich zasadzenia lub zasiania. Części składowe gruntu (w tym przypadku przedmiotowe drzewo) znajdujące się  w granicach nieruchomości określonych w art. 143 k.c., stanowią one wówczas własność właściciela gruntu.

* przepisów art. 83. 1 dotyczących usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości, nie stosuje się do: jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych RP, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 §1 kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmiot działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu.