„Spotkanie z kulturą” - webinarium 16 czerwca

Kolejne spotkanie online przedstawiciele organizacji pozarządowych, artystów, aktywistów oraz przedstawicieli Urzędu Miejskiego Wrocławia, a także Strefy Kultury na temat #PakietuSpołecznego, otwierania instytucji kultury i Wrocławskiego Kongresu Kultury 2020, odbyło się 16.06.2020. W spotkaniu wzięło udział 16 osób.


Dyr. Departamentu Spraw Społecznych, Bartłomiej Świerczewski

Cały czas monitorujemy sytuację związaną z pandemią COVID-19 i jej następstwami dla Wrocławia. Obszerna informacja o konkretnych zagadnieniach i działaniach, wynikających z #PakietuSpołecznego dla kultury, została przekazana podczas spotkania w 15 maja br., które podsumowała ta notatka.

Aktualizacja informacji dotyczy głównie realizacji w praktyce przyjętych założeń, otwierania instytucji kultury i zaproszenia na 4. Wrocławski Kongres NGO 17-20 czerwca 2020. Prowadzimy również proces ewaluacji Wrocławskiego Kongresu Kultury 2020 i powstawania Wrocławskiej Rady Kultury. Dobry dokument ewaluacyjny musi dać szanse wypowiedzenia się każdej ze stron współorganizatorów i na takiej podstawie przygotowane zostanie podsumowanie.

Liczymy, że powstanie dobry dokument, a osoba ewaluatora pozwala twierdzić, że tak będzie.

Część instytucji kultury będzie zaangażowana w program Lato w mieście, który będzie w tym roku szczególny – wielu mieszkańców nie wyjedzie z dziećmi poza miasto, więc zagospodarowanie wolnego czasu dla nich w te wakacje będzie bardzo ważne. 

#PakietSpołeczny dla NGO

Dyr. Wydziału Partycypacji Społecznej UMW, Beata Bernacka

Wydział Partycypacji Społecznej jest w stałym kontakcie z organizacjami pozarządowymi, które realizują zadania publiczne. Każdy przypadek analizowanyjestindywidualne z wydziałami i jednostkami merytorycznymi, aby możliwe było przygotowanie odpowiednich aneksy do umów. Część realizatorów projektów zdecydowała się na przejście w tryb działań online – jeżeli specyfika zadania dopuszcza taką możliwość.

Sytuację związaną z pandemią COVID-19 należy monitorować na bieżąco i w tym celu podstawowym źródłem informacji jest strona Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Do tej pory złożonych zostało 110 wniosków o zmniejszenie czynszu za lokal użytkowy do 1 zł netto oraz 1 wniosek o ulgę w ulgę w podatku od nieruchomości.

Zgodnie z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce należy pamiętać o opracowaniu odpowiednich zapisów do umów z kontrahentami i pracownikami na umowę zlecenie/dzieło (np. klauzula RODO dotycząca udostępniania danych GIS, oświadczenie o stanie zdrowia).

Wydział Kultury UMW– otwieranie instytucji kultury

Dyrektor Wydziału Kultury UMW, Jerzy Pietraszek

Otwieranie instytucji kultury odbywa się ostrożnie, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Część instytucji pracuje, w większości w skróconych godzinach otwarcia o połowę. Wprowadzone zostały limity odwiedzających, np. 35 osób może przebywać jednocześnie w Muzeum Architektury, a 30 osób w Muzeum Współczesnym Wrocławia. Część instytucji zakończyła lub kończy sezon artystyczny w czerwcu (np. NFM) i ponownie rozpocznie działalność we wrześniu. Wiele instytucji prowadzi dalej działalność online i przygotowuje się do bezpiecznego otwarcia dla widzów (np. Wrocławski Teatr Lalek). Miejska Biblioteka Publiczna otworzy 33 filie dla czytelników od 22 czerwca. Niektóre instytucje, jak CK Zamek, czy SKW prowadzą działania warsztatowe i animacyjne, teatralne, czy koncertowe (np. Mobilna Scena SKW).

Wrocławski Kongres Kultury 2020 i Wrocławska Rada Kultury

Dyr. Programowa Strefy Kultury Wrocław, Dominika Kawalerowicz

Z-ca Dyr. Departamentu Spraw Społecznych UMW, Jacek Pluta

Prace nad Wrocławskim Kongresem Kultury zostały wznowione. Grupa programowa jest w trakcie zaawansowanych prac nad aktualizacją programu Kongresu. Komitet sterujący w odświeżonym składzie i niektóre grupy robocze spotkały się z Arturem Celińskim z DNA Miasta, który będzie prowadził ewaluację procesu przygotowań do Kongresu i do powołania Wrocławskiej Rady Kultury. Ewaluacja będzie prowadzona w formie rozmów ze wszystkimi stronami dialogu i procesu organizacyjnego. Włączając to grupy, o których wspomnieliśmy w notatce, m.in. ds. opracowania regulaminu WRK, grupy programowej WKK czy członków komitetu sterującego. Potwierdzamy także, ze ewaluowani będą również pracownicy UM uczestniczący w tych procesach m.in. dyr B. Świerczewski, J. Pluta oraz P. Michałowski.

Realizowana obecnie ewaluacja będzie dotyczyła okresu od zeszłego roku do końca marca br, czyli  planowanego w pierwotnym terminie WKK, dzięki temu podczas samego wydarzenia jakim jest WKK planowany na 4. grudnia zostanie zaprezentowany raport z tego etapu ewaluacji. Artur Celiński ma swobodę w dobieraniu rozmówców w opisanym zakresie ewaluacji. Dokonanie okresowej ewaluacji nie zamyka tego procesu. Należy się spodziewać dalszego procesu ewaluacji samego kongresu, jak i całości procesu uspołecznienia polityki kulturalnej, której obecna ewakuacja jest częścią. W tej sprawie odbędą się rozmowy z partnerem społecznym.

Kluczowym elementem prowadzenia dalszych działań organizacyjnych, jest omówienie podczas spotkania Grupy Kultura Wrocław (24 czerwca 2020 w IMPARCIE, godz. 17.00) ewentualnego rozszerzenia składu grup roboczych Wrocławskiego Kongresu Kultury oraz ewentualnego otwarcia dodatkowego naboru na kandydatów do Wrocławskiej Rady Kultury.  Harmonogram dalszych prac nad realizacją WKK zależy od decyzji w/w sprawach.

DYSKUSJA - WNIOSKI - PROPOZYCJE

Strona społeczna przygotuje i przekaże do Wydziału Kultury listę osób, które  jej zdaniem powinny zostać zaproszone do udziału w spotkaniu online środowiska wrocławskich artystów, które zostanie zorganizowane z wykorzystaniem narzędzi technicznych będących w posiadaniu UMW lub SKW. Spotkanie powinno być poświęcone sytuacji artystów w czasie epidemii. Data spotkania zostanie ustalona po przesłaniu listy.

Zaproszenie na 4 Kongres NGO's, na debatę poświęconą Kulturze w czwartek 18 czerwca o godz. 17.00. Spotkanie będzie nagrywane oraz transmitowane na żywo w wydarzeniu 4. Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych.

Bieżąco realizowane są elementy zapisane w #PakiecieSpołecznym dla kultury, jak ulgi w czynszach za pracownie artystyczne oraz przygotowana została nowa uchwała, umożliwiająca przeprowadzone trwającego obecnie do 30 czerwca, dodatkowego naboru na stypendia artystyczne na II półrocze 2020. Program zakupu dzieł sztuki zostanie ogłoszony zarządzeniem z regulaminem programu w najbliższych dniach.

Spotkanie robocze w sprawie zapowiedzianego w #PakiecieSpołecznym festiwalu „WROCŁAW NON STOP” odbędzie się pod koniec czerwca. W założeniach ma ono zainicjować przygotowania do festiwalu (jego data nie została jeszcze ustalona).

Również 26 czerwca rusza ponownie „Kulturzug Wrocław-Berlin”

 

Do wyżej opublikowanej notatki pani Izabela Duchnowska dosłała dnia 19 czerwca następujące uwagi/korektę:

Ewaluacja:

Jest: Potwierdzamy także, ze ewoluowani będą również pracownicy UM uczestniczący w tych procesach m.in. dyr B. Świerczewski, J. Pluta oraz P. Michałowski.

Powinno być wg mnie: Potwierdzamy także, ze ewaluowani będą również pracownicy UM uczestniczący w tych procesach m.in. dyr B. Świerczewski, J. Pluta, J. Pietraszek oraz P. Michałowski.

Obecność Dyrektora Wydziału Kultury we wszelkich procesach dotyczących kultury w mieście powinna być oczywista, szczególnie jeśli odnosi się do działań współpracy podmiotów kultury z urzędem. Dodatkowo Dyrektor WKL uczestniczył w kilku spotkaniach GKW. Zatem pomijanie go nie powinno mieć miejsca.

Spotkanie z artystami:

Jest: Strona społeczna przygotuje i przekaże do Wydziału Kultury listę osób, które  jej zdaniem powinny zostać zaproszone do udziału w spotkaniu online środowiska wrocławskich artystów, które zostanie zorganizowane z wykorzystaniem narzędzi technicznych będących w posiadaniu UMW lub SKW. Spotkanie powinno być poświęcone sytuacji artystów w czasie epidemii. Data spotkania zostanie ustalona po przesłaniu listy.

Powinno być wg mnie:

Powrócił temat organizacji spotkania poświęconego sytuacji wrocławskich artystów w czasie epidemii. Spotkanie zostanie zorganizowane online przez stronę społeczną we współpracy z Urzędem Miejskim, który udostępni zaplecze techniczne, a jego przedstawiciele będą obecni na spotkaniu. Osoby chętne będą mogły zgłaszać się m.in podczas najbliższego spotkania Grupy Kultura Wrocław. Data spotkania zostanie ustalona w późniejszym terminie, po skompletowaniu i przesłaniu listy uczestników do Urzędu.

Rezygnacja z konkursu na Wicedyrektora WKL

Brak tej informacji w notatce.

W związku z tym, że cały czas na bipie wisi informacja, że Pani D. Ciastek jest Wicedyrektorką, a poinformowano nas, że umowa na p.o. została podpisana do końca roku, proponuję właśnie o tym wspomnieć w notatce. Krótkie wyjaśnienie, ze względu na szacunek dla 13 osób, które wzięły udział w konkursie, jest w moim odczuciu niezbędne.

Przypominam jednocześnie, że kompetencje p. Ciastek były ocenione przez wszystkie strony bardzo wysoko, a dyskusja dotyczyła braku transparentności i jak się okazało niespójnej informacji na bipie.

Uczestnicy:

Zgłosiłam swoją afiliację jako Stowarzyszenie Nowe Nadodrze, jednak nie widzę go na liście organizacji. Będę wdzięczna za dodatnie.

Pan Tomasz Sikora dosłał dnia 19 czerwca następujące uwagi/korektę:

Ze zdumieniem i zaniepokojeniem przeczytałem opublikowaną wczoraj notatkę z naszego spotkania z 16 czerwca, w którym nie ma śladu po ważnej kwestii dotyczącej wrocławskiej kultury, to znaczy o naszej rozmowie o powodach zrezygnowania z konkursu na zastępce dyrektora Wydziału Kultury.

Pomijam fakt dobrego obyczaju konsultowania ze wszystkimi uczestnikami treści notatki zanim zostanie ona opublikowana, to przede wszystkim jej obecna treść nie oddaje w pełni przebiegu spotkania i jej istotnych elementów. Zwłaszcza, ze dalej na wrocławskim BIP-ie nie ma informacji, które Pan Dyrektor Świerczewski przekazał nam na spotkaniu. Myślę, że upublicznienie informacji o powodach rezygnacji z konkursu i zatrudnienia nowej zasępczyni dyrektora na okres 6 miesięcy, należy się nie tylko uczestnikom pola kultury we Wrocławiu, ale przede wszystkim tym 13 osobom, które miały chęć i odwagę zgłosić się do konkursu.

W spotkaniu wzięli udział:

 • Fundacja „Teatr Układ Formalny"
 • Fundacja Działalności Artystycznej „Hermetyczny Garaż"
 • Wro Art Center
 • Stowarzyszenie Nowe Horyzonty
 • Teatr Pieśni Kozła
 • Fundacja Avant Art
 • Grupa Kultura Wrocław
 • Akcja Kultura
 • Strefa Kultury Wrocław
 • Fundacja Ładne Historie
 • IP Group
 • Wydział Partycypacji Społecznej UMW
 • Departament Spraw Społecznych UMW
 • Wydział Kultury UMW
 • Stowarzyszenie Nowe Nadodrze

Moderacja – Piotr Michałowski, Koordynator w Wydziale Kultury UMWZgłoś uwagę