Samochody ciężarowe 9-12 ton

Wjazd do strefy pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton może dobywać się tylko wyznaczonymi ulicami.


Samochody ciężarowe powyżej 9 ton.

Wlot ulicami:

 • Bardzką
 • Krzywoustego
 • Grabiszyńską
 • Strzegomską
 • Legnicką
 • Popowicką

z uwzględnieniem poniższych ograniczeń:

Pojazdy ciężarowe o DMC < 9 ton ≥ 12 ton

Czasowo dopuszcza się całodobowy wjazd w obszar strefy pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej większej niż 9 ton a nie przekraczającej 12 ton, posiadających udokumentowany cel podróży zlokalizowany w strefie, wyznaczonymi wyżej korytarzami, zgodnie z obowiązującym oznakowaniem.

Pojazdy ciężarowe o DMC > 12 ton 
Dopuszcza się wjazd do strefy pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton w godzinach:  4.00 - 6.00, 9.00 - 13.00 oraz 19.00 - 22.00,  wyznaczonymi wyżej korytarzami, zgodnie z obowiązującym oznakowaniem drogowym.
Ograniczenia wjazdu samochodów o masie powyżej 9 ton do wyznaczonej strefy wraz z wyznaczonymi korytarzami.

Granicę strefy stanowią ulice:

 • Sułowska
 • Żmigrodzka
 • Obwodnica Śródmiejska
 • Milenijna
 • Na Ostatnim Groszu
 • Klecińska
 • Hallera
 • Wiśniowa
 • Armii Krajowej
 • Krakowska
 • Bardzka-Hubska-Pułaskiego
 • Traugutta
 • pl. Wróblewskiego
 • pl. Społeczny
 • pl. Grunwaldzki
 • Curie-Skłodowskiej-Mickiewicza-Mydlana-Kowalska (tymczasowy objazd)
 • Kochanowskiego-Różyckiego-Paderewskiego-Mickiewicza (tymczasowy objazd)
 • Brucknera
 • Krzywoustego
 • Jana III Sobieskiego

Po w/w ulicach ruch może odbywać się bez ograniczeń, stanowią one bowiem granicę strefy. Ulice te są częścią już zrealizowanych odcinków Obwodnicy Śródmiejskiej.

Do strefy bez ograniczeń mogą wjeżdżać pojazdy komunikacji zbiorowej oraz pojazdy ciężarowe o DMC do 9 ton. Ponadto dopuszcza się możliwość całodobowego wjazdu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 t dostarczających do szpitali oraz placówek opieki paliatywnej materiały i urządzenia niezbędne do ratowania zdrowia i życia ludzkiego, a także oznakowanych  specjalistycznych pojazdów świadczących usługi komunalne związane z:

 1. oczyszczaniem miasta i wywozem nieczystości bytowych, stałych i płynnych,
 2. zaopatrzeniem w wodę i odbiorem ścieków,
 3. zaopatrzeniem w energię elektryczną, gaz, ciepło,
 4. wykonywaniem prac związanych z usuwaniem awarii.

Przez całą dobę przez Wrocław mogą przejeżdżać tranzytem samochody ciężarowe (poniżej 18 ton DMC) drogami stanowiącymi granice strefy, zgodnie z oznakowaniem drogowym (w tym również obowiązującymi objazdami związanymi z prowadzonymi w mieście pracami drogowymi). Wszystkie drogi zostały odpowiednio oznakowane.
Wjazd do wnętrza strefy możliwy jest tylko poprzez wyznaczone ulice:

 • Popowicką
 • Legnicką
 • Strzegomską/Robotnicza
 • Grabiszyńską
 • Bardzką 
 • Krzywoustego
 • Obornicką
 • Żmigrodzką

Kierowcy wjeżdżający do strefy powinien posiadać dokument jednoznacznie określający cel wjazdu  (karta drogowa, kopia zlecenia zamawiającego lub dysponenta, itp.).Zgłoś uwagę