Miasto w twoich rękach!

Fot. Jerzy Wypych

Chcesz działać na swoim osiedlu? Zintegrować mieszkańców, powspominać, wprowadzić nowe nawyki? Wiesz jak, ale nie masz za co? Idziemy z pomocą.

Prezentujemy sześć programów grantowych, dzięki którym możesz uzyskać nawet do 20 000 zł na działania społeczne na twoim osiedlu. Są to zarówno programy ogólnomiejskie, a nawet regionalne, lecz także te osiedlowe. Zapoznaj się z założeniami i terminami i aplikuj!

MIKROGRANTY

Jakie cele programu?

Celem programu jest udostępnienie osobom, grupom nieformalnym, także tym młodzieżowym (z dorosłym liderem między 18 a 21. Rokiem życia) oraz młodym organizacjom pozarządowym (do 5 lat działalności) środków pieniężnych oraz wsparcia merytorycznego, organizacyjnego, promocyjnego i edukacyjnego na realizację działań lokalnych na terenie Wrocławia.

Działania w ramach programu umożliwiają zdobycie i rozwój umiejętności niezbędnych do skutecznego wpływu na swoje miasto, prowadzenia oddolnych inicjatyw z sąsiadami, a także zachęcają do kreatywnej dyskusji i wymiany poglądów w kontekście społecznych działań w mieście. Ważne jest także wykorzystywanie potencjału funkcjonalno-przestrzennego wrocławskich osiedli do realizacji inicjatyw aktywizujących i więziotwórczych, z naciskiem na aktywizację obszarów położonych poza Starym Miastem.

Wyróżnikiem programu jest jego edukacyjny charakter – przekazywane w ramach wsparcia fundusze (co ważne – nie są one przelewane na konto osób/grup/organizacji) są okazją do pracy nad każdą z inicjatyw, możliwe jest jej modyfikowanie, udoskonalanie, dopasowywanie do okoliczności. Program nie ma charakteru stricte grantowego, dzięki czemu działania w każdym z realizowanych projektów stają się okazją do „przetrenowania” swoich umiejętności, pomysłów, a także zdobywania partnerstw, kontaktów czy wiedzy i doświadczenia.

Jakie działania finansowane?

W ramach programu mieszkańcy i mieszkanki Wrocławia mogą realizować swoje pomysły na działania ze wszystkich dziedzin sztuki, działania z zakresu animacji, edukacji kulturalnej, aktywizacji społecznej, rekreacji oraz inne o charakterze kulturotwórczym.

Kiedy nabory i realizacja w 2019?

Nabór I: 1–15 lutego (w ścieżce Mikrogranty Młodzieżowe nabór wydłużony do 29 lutego)
Nabór II: 1–15 maja
Nabór III: 1–15 września

Realizacja projektów:
1. Mikrogranty dla osób fizycznych i grup nieformalnych
I: połowa marca – 31 sierpnia
II: połowa czerwca – 30 października
III: połowa października – 15 grudnia

2. Mikrogranty dla grup młodzieżowych
I: ok. 20 marca – 20 czerwca
II: ok. 20 czerwca – 20 września
III: ok 15 października – 10 grudnia

3. Mikrogranty dla młodych organizacji pozarządowych   
I: 17 marca – 17 czerwca
II: 1 lipca – 30 września
III: 7 października – 7 grudnia
 

Jaka kwota dofinansowania?

Młodzieżowe grupy nieformalne – do 1 000 zł brutto
Osoby fizyczne i grupy nieformalne – do 5 000 zł brutto
Młode NGO (do 5 lat działalności) – od 5 do 10 000 zł brutto

Kto może aplikować?

Pełnoletnie osoby fizyczne (także te prowadzące działalność gospodarczą) i grupy nieformalne (nieograniczona liczba członków), młode NGO (do 5 lat działalności) oraz młodzieżowe grupy nieformalne (członkowie od 13 do 21 lat, przynajmniej 1 osoba pow. 18 r.ż.).

Kontakt

Mikrogranty dla osób fizycznych i grup nieformalnych:mikrogranty@strefakultury.pl, +48 71 712 75 72 wew. 400
Mikgorgranty NGO: mikrograntyngo@sektor3.wroclaw.pl, +48 71 359 75 00
Mikrogranty Młodzieżowe: a.pietrzyk@sektor3.wroclaw.pl i +48 603 313 819

Biura Programu
Mikrogranty dla osób fizycznych i grup nieformalnych: Barbara, ul. Świdnicka 8B
Mikrogranty NGO i Mikrogranty Młodzieżow: Sektor 3, ul. Legnicka 65

www.wroclaw.pl/mikrogranty
www.strefakultury.pl/mikrogranty
www.sektor3.wroclaw.pl/mikrograntyngo
www.sektor3.wroclaw.pl/mikrograntymlodziezowe

Facebook
Instagram
YouTube

FUNDUSZ CZASU WOLNEGO

Jakie cele programu?

Program ma za zadanie zagospodarować czas w dni wolne od pracy i w święta ze szczególnym uwzględnieniem niedziel wolnych od handlu.

Jakie działania finansowane?

Inicjatywy sportowe, rekreacyjne, społeczne czy też kulturalne.

Kiedy nabory i realizacja w 2019?

Termin składania ofert od samorządów osiedlowych upływa 15 marca. Wydarzenia mogą zostać zrealizowane w okresie: 1 maja – 31 października.

Jaka kwota dofinansowania?

Jednorazowe inicjatywy organizowane przez jedno osiedle – do 5 000 zł
Cykliczne inicjatywy organizowane przez jedno osiedle – do 10 000 zł
Jednorazowe inicjatywy organizowane przez więcej niż jedno osiedle – do 12 000 zł
Cykliczne inicjatywy organizowane przez więcej niż jedno osiedle – do 20 000 zł

Kto może aplikować?

Wrocławskie Osiedla.

Kontakt

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6
jedrzej.soczomski@wcrs.wroclaw.pl, +48 71 77 24 968
malwina.szymanek@wcrs.wroclaw.pl, +48 71 77 24 967

Strona www
Facebook

DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ MAŁYCH INICJATYW

Jakie cele programu?

Wsparcie finansowe i merytoryczne lokalnych działań adresowanych do mieszkańców Dolnego Śląska. Program ma za zadanie wzmocnienie i zwiększenie jakości działań na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych poprzez zaangażowanie obywateli i młodych organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska w życie publiczne.

Jakie działania finansowane?

Działania z dowolnej ze sfer pożytku publicznego (m.in. wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, na rzecz osób niepełnosprawnych, na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; na rzecz osób w wieku emerytalnym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, kultury, ekologii, promocji i organizacji wolontariatu, na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego).

Kiedy nabory i realizacja w 2019?

Nabór w okresie 1–16 marca, realizacja: 23 kwietnia – 23 lipca.

Jaka kwota dofinansowania?

Środki na wsparcie realizacji lokalnych przedsięwzięć mogą wynieść do 5 000 zł.

Kto może aplikować?

Młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i samopomocowe z województwa dolnośląskiego.

Kontakt

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych "Tratwa", Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych "Umbrella".

dfmi@maleinicjatywy.pl, +48 699 858 391 (DFOP)
dfmi@sektor3.wroclaw.pl, +48 733 444 172 (UMBRELLA)
maleinicjatywy@tratwa.org, +48 798 631 005 (TRATWA)

Strona www
Facebook

POMYSŁOWI

Jakie cele programu?

Głównym celem programu jest współtworzenie programu Centrum Historii Zajezdnia wraz z mieszkańcami Wrocławia przez ich aktywny udział. Pozostałe cele Programu:

  • umożliwienie realizacji wybranych w wyniku Naboru pomysłów na projekty przez aktywnych mieszkańców Wrocławia wraz z pomocą CHZ;
  • budowanie i pogłębianie więzi społecznych;
  • tworzenie sieci między rozmaitymi podmiotami życia społecznego.

Program  ma  formułę  konkursu,  który  przeprowadzany  jest  na  zasadach  określonych  w Regulaminie.

Jakie działania finansowane?

Do Programu można zgłaszać pomysły ze wszystkich obszarów historii, sztuki, animacji, edukacji kulturalnej, a także o charakterze społecznym.

Kiedy nabory i realizacja w 2019?

Edycja wiosenna pt. "OD WOJNY DO WOLNOŚCI" 14 lutego – 7 marca, edycja jesienna pt. "KORZENIE" 9–30 września. Okres realizacji edycja wiosennej: 22 marca – 20 czerwca, edycja jesienna: 15 października – 15 grudnia.

Jaka kwota dofinansowania?

Wysokość dofinansowania do 5 000 zł w ramach jednego projektu. W każdej edycji realizowane są 3 najwyżej ocenione projekty, w skali roku do zrealizowania jest 6 projektów.

Kto może aplikować?

Pomysłodawcami mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz grupy nieformalne reprezentowane przez osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

Kontakt

Centrum Historii Zajezdnia, ul. Grabiszyńska 184.
Karolina Marciniak, koordynator programu, karolina.marciniak@zajezdnia.org.

Strona www
Facebook

KUŹNIA PROJEKTÓW

Jakie cele programu?

  • Odkrywanie i wsparcie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych realizowanych przez sympatyków osiedla Karłowice – Różanka,
  • aktywne uczestnictwo nieformalnych grup mieszkańców osiedla Karłowice – Różanka w konkursie, poprzez umożliwienie realizacji inicjatyw społecznych w lokalnym środowisku,
  • aktywizacja mieszkańców osiedla Karłowice - Różanka w zakresie podnoszenia jakości życia społeczności lokalnej,
  • pobudzanie i wzmacnianie aktywności społecznej,
  • integracja lokalnej społeczności,
  • budowanie więzi międzypokoleniowych,
  • wzmocnienie postaw obywatelskich społeczności  lokalnych  osiedla Karłowice – Różanka.

Jakie działania finansowane?

Szukamy ludzi, który mają pomysły na nowatorskie działania społeczno-kulturalne, np. działanie sąsiedzkie, akcję w przestrzeni miejskiej, grę miejską, działanie performatywne, działanie interdyscyplinarne, realizowane na osiedlu Karłowice-Różanka.

Kiedy nabory i realizacja w 2019?

Zgłoszenia do 6 maja, pomysły realizujemy 15 sierpnia – 15 grudnia.

Jaka kwota dofinansowania?

Wysokość dofinansowania do 4 000 zł brutto.

Kto może aplikować?

Do udziału w projekcie zapraszamy początkujących animatorów kultury, artystów i wszystkich miłośników osiedla Karłowice-Różanka, którzy łączą rozwijanie swoich pasji z działaniami na rzecz lokalnego otoczenia. W konkursie może wziąć udział  każdy mieszkaniec i sympatyk osiedla Karłowice-Różanka!

Kontakt

Centrum Kultury Agora, ul. Serbska 5a.
Anna Borowska, anna.borowska@ckagora.pl, +48 71 325 14 83, w. 106.

Strona www

LICZY SIĘ POMYSŁ

Jakie cele programu?

Celem jest wyłonienie co najmniej dwóch najciekawszych wydarzeń kulturalnych, które zostaną zrealizowane na terenie jednego z osiedli: Grabiszyn-Grabiszynek, Gajowice lub Przedmieście Świdnickie.

Jakie działania finansowane?

Wydarzenia powinny mieć charakter kulturalny, artystyczny, kulturalno-społeczny lub kulturalno-edukacyjny, np. koncert, warsztaty, wystawa, spotkanie z pisarzem, przegląd filmowy.

Kiedy nabory i realizacja w 2019?

Składanie wniosków do 4 marca. Zwycięskie projekty muszą zostać zrealizowane w ciągu trzech miesięcy od ogłoszenia wyników.

Jaka kwota dofinansowania?

W ramach konkursu wyłonione zostaną co najmniej dwa projekty, z których każdy może uzyskać wsparcie w wysokości do 2 000 zł z ogólnej puli konkursowej wynoszącej 4 000 zł.

Kto może aplikować?

Grupy nieformalne składające się z co najmniej trzech osób powyżej 15 roku życia, w tym jednej osoby pełnoletniej.

Kontakt

Ośrodek Działań Artystycznych Firlej, ul. Grabiszyńska 56.
konkurs@firlej.wroc.pl

Strona www
Facebook

 

DOLNOŚLĄSKIE MAŁE GRANTY

Jakie cele programu?

Program skierowany jest do mieszkańców (grup nieformalnych) Dolnego Śląska.

Cele programu: aktywizacja, wzmacnianie postaw obywatelskich, zwiększanie jakości oraz ilości działań będących odpowiedzią na lokalne potrzeby i problemy.

Jakie działania są finansowane?

Działania z dowolnej ze sfer pożytku publicznego (min. wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, na rzecz osób niepełnosprawnych, na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; na rzecz osób w wieku emerytalnym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, kultury, ekologii, promocji i organizacji wolontariatu, na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego).

Kiedy nabory i realizacja w 2019?

Nabór wniosków: 20.03.2019-08.04.2019 / realizacja: 06.05.2019-31.08.2018

foto: Magdalena Zjawin

Jaka kwota dofinansowania?

80 zwycięskim projektom zostaną przyznane granty do 5.000 zł na działania dla społeczności lokalnych.

Kto może aplikować?

Grupy nieformalne z województwa dolnośląskiego.

Kontakt:

mail: biuro@malegranty.pl

telefon: 699 858 391 (od poniedziałku do piątku, godziny: 9.00-15.00)

Strona www

Facebook

Kto realizuje projekt?

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

Dolnośląskie Małe Granty są współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego