Strefa Osiedlowa II

Zapoznaj się z propozycją projektową rewaloryzacji tej strefy Parku Grabiszyńskiego oraz przekaż swoją opinię na jej temat.

Strefa Osiedlowa (część zachodnia) zlokalizowana jest pomiędzy ul. Odkrywców a ul. Ojca Beyzyma. Ma on powierzchnię około 8 ha. Park Miejski „Górka Skarbowców” jako cenne założenie modernistyczne, został wpisany w 2005 roku do Rejestru zabytków miasta Wrocławia pod numerem 570/A/05. Na terenie strefy zinwentaryzowano 1 778 drzew, krzewów i ich grup. Dominuje zieleń wysoka o charakterze leśno-parkowym, składająca się między innymi z gatunków rodzimych: dąb szypułkowy (Quercus robur), buk pospolity (Fagus sylvatica), grab pospolity (Carpinus betulus), głóg jednoszyjkowy (Crataegus monogyna), klon polny (Acer campestre), lipa drobnolistna (Tilia cordata), grusza pospolita (Pyrus pyraster). Szczegółowa inwentaryzacja zieleni wykazała 61 szt. drzew martwych i zamierających, wśród których przeważają grusze pospolite oraz głogi jednoszyjkowe.

Kompozycja

Strefa Osiedlowa (część zachodnia) charakteryzuje się obecnie swobodną kompozycją z drzew i krzewów liściastych o charakterze naturalistycznym. Głównym elementem jest rozległa polana, znajdująca się w obniżeniu terenu, zlokalizowana w części centralnej. Wzdłuż polany (po północnej stronie) biegnie potok Grabiszynka. Na polanie występują nieliczne pojedyncze drzewa oraz grupy drzew.

Założenia projektowe

Głównymi założeniami projektowymi są:

  • zachowanie głównych osi widokowych – nieobsadzanie wysoką roślinnością drzewiastą polany i osi widokowych,
  • dopasowanie projektu do istniejącej roślinności wysokiej,
  • zastosowanie gatunków rodzimych, odpornych na warunki miejskie i dostosowanych do siedliska,
  • wprowadzenie zieleni izolacyjnej (buforowej) w postaci krzewów przy granicach z posesjami prywatnymi i ogrodami działkowymi w celach kompozycyjnych,
  • wzbogacenie warstwy krzewów o nowe nasadzenia, zwiększające wartość biocenotyczną parku,
  • uzupełnianie nasadzeń w miejscach po usuniętych drzewach.

Zgłoś opinię!

Fill out my online form.