Zgłoś opinię!

Czy skwer Bełzy ma mieć właśnie taki charakter? Wypowiedz się!

Główne założenia projektu:

  • wykonanie edukacyjnego placu zabaw zawierającego elementy piasku i wody;
  • wykonanie siłowni adresowanej dla seniorów;
  • wykonanie boiska z pojedynczym koszem do koszykówki;
  • przebudowa układu ścieżek, które w obecnej chwili nie są powiązane z funkcjonowaniem skweru.

Strefy wejściowe i układ ścieżek

W projekcie przewidziano lokalizację nowych wejść na teren skweru – od narożników działki i głównych ciągów komunikacyjnych okalających skwer: ul. A. Asnyka, ul. M. Konopnickiej, ul. P. Czajkowskiego oraz ul. K. Makuszyńskiego. Odpowiadają one istniejącemu układowi ciągów pieszych, są jednak wytyczone na nowo w sposób bardziej funkcjonalny i czytelny dla użytkowników. Brak czytelnych wejść na teren skweru jest główną przyczyną nieuporządkowanego ruchu pieszego i niszczenia istniejącej zieleni. Strefy wejściowe podkreślone zostały tablicami informacyjnymi oraz uzupełnione o niezbędne elementy małej architektury, takie jak ławki, stojaki na rowery i kosze na śmieci. Jednym z najważniejszych celów modyfikacji układu ścieżek było utworzenie pętli okalającej cały teren parku (obwodowej ścieżki biegowej), wydzielonej nawierzchnią z miału kamiennego.

Teren dawnego cmentarza

W północnej części skweru znajduje się obszar dawnego cmentarza z końca XIX wieku. Obszar ten wyłączono z użytkowania. Aby zapobiec przypadkowej ingerencji użytkowników w tym terenie i podkreślić dawną funkcję obszaru, zaprojektowano na nim nasadzenia niskie uzupełniające znajdującą się już w tym miejscu roślinność.

Edukacyjny plac zabaw

W centralnej części skweru zaprojektowano, zgodnie z założeniami projektu WBO 2018, edukacyjny plac zabaw PIASEK I WODA. Plac zabaw skierowany jest do dzieci i młodzieży. Zabawa z wodą i piaskiem jest niewyczerpanym źródłem wrażeń zmysłowych. Dzieci bawią się, pracując z materiałami, których właściwości pozwalają na wiele eksperymentów. Udoskonalają kontrolę i koordynację ruchów ręki. Zdobywają wiedzę o koncepcji kształtu, stanu skupienia, wagi, objętości oraz uczą się rozumieć związki przyczynowe-skutkowe. Zabawa piaskiem i wodą pomaga dzieciom w zrozumieniu świata przyrody, pogłębieniu wiedzy oraz doświadczeniu, w jaki sposób mogą oddziaływać na naturę.

Siłownia terenowa dla seniorów

W centralnej części Skweru zgodnie z założeniami WBO 2018 zaprojektowano również siłownię dedykowaną osobom starszym. Siłownie dla seniorów zapewniają nie tylko ruch, ale przede wszystkim wspomagają procesy rehabilitacyjne oraz przeciwdziałają obniżaniu się sprawności ruchowej. Zaprojektowano urządzenia dostosowane do osób w wieku senioralnym, dzięki czemu podczas ich korzystania nie zostają nadwerężone mięśnie i stawy, które są szczególnie podatne na różnego rodzaju uszkodzenia. Siłownie dla osób starszych wyróżniają się niską aktywnością ruchu przy jednoczesnym zachowaniu niewielkiej obszerności ruchów, co jest szczególnie ważne dla osób borykających się z zaburzeniami równowagi oraz niemożliwością utrzymania prostego chodu.

Polany rekreacyjne

W zachodniej części parku wykorzystano dwie istniejące polany na miejsca rekreacji, z trwale przymocowanymi leżakami.

Wariant pierwszy

Wariant drugi

Nasadzenia

Formularz opinii

W szczególności prosimy się odnieść do lokalizacji siłowni terenowej, instalacji edukacyjnej, pojedynczego kosza do koszykówki i układu ścieżek.

Fill out my online form.