Rozwijamy partycypacyjny portal Wrocław Rozmawia

Rozszerzymy funkcjonalność zgłaszania uwag i projektów w ramach konsultacji społecznych i WBO. Pojawią się nowe narzędzia dla mieszkańców w ramach e - usług. To tylko niektóre nowości. Teraz pracujemy, a pierwsze efekty poznacie w roku 2018

 Zadanie finansowane w ramach środków Funduszy Europejskich Program Regionalny

Nr umowy o dofinansowanie:
RPDS 02.01.02-02-0022/16- 00 z dnia 10.04.2017 r.

Źródło finansowania:
Oś priorytetowa
nr 2 „Technologie informacyjno – komunikacyjne”
Działanie nr 2.1. „E-usługi publiczne”
Poddziałanie nr 2.1.2. „E-usługi publiczne – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Opis projektu:
Celem Projektu jest zwiększenie udziału mieszkańców w procesach konsultacji społecznych organizowanych przez Biuro ds. Partycypacji Społecznej we współpracy z innymi wydziałami UMW i jednostkami miejskimi, poprzez stworzenie i udostępnienie mieszkańcom nowych narzędzi w ramach e -usług, a wśród nich narzędzi opartych na dostępie do danych GIS.

Korzyści z realizacji projektu, to m.in.:

 • zwiększenie dostępności e-usług publicznych,
 • zwiększenie udziału mieszkańców w konsultacjach społecznych,
 • umożliwienie mieszkańcom zgłaszania swoich uwag i projektów na temat funkcjonowania miasta przez cały rok,
 • zwiększenie świadomości mieszkańców dotyczących funkcjonowania miasta poprzez udostępnienia narzędzi opartych o dane z systemów GIS,
 • wzrost świadomości mieszkańców na temat kosztów realizacji projektów inwestycyjnych,
 • udostępnienie platformy wymiany pomysłów, wsparcia oraz wymiany poglądów na temat zmian przestrzennych w mieście,
 • zwiększenie dokładności oraz zasobów danych zawartych w systemie danych przestrzennych GIS,
 • ułatwienie dostępu do danych przestrzennych GIS,
 • rozwinięcie możliwości korzystania z otwartych danych poprzez udostępnienie API do pobierania /zapisu danych w bazach aplikacji.

  Środki finansowe, wysokość dofinansowania, zgodnie z umową o dofinansowanie

 • Całkowita wartość projektu: 999 990, 00 PLN
 • Kwota dofinansowania: 849 991,50 PLN
 • Wkład własny: 149 998,50 PLN

 Informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej można znaleźć na stronach internetowych: