Jaki jest masterplan dla parku Grabiszyńskiego?

Strefa ozdobna, pamięci, osiedlowa i rodzinna, a do tego ogrody wrażeń, Ekopark oraz nowe drzewa i plac z fontanną – takie zagospodarowanie będzie przedmiotem konsultacji społecznych masterplanu przygotowanego na zlecenie Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu. Konsultacje rozpoczęły się w październiku br. i potrwają do połowy 2018.

Zanim powstał masterplan wykonano inwentaryzację i przeprowadzono wnikliwe analizy. To ważne miejsce, jako z założenia pocmentarne z niesamowitymi alejami, kontrastującymi z krajobrazową częścią parku. Chcielibyśmy połączyć obie części z zachowaniem unikalnego charakteru. Priorytetem jest jednak uszanowanie historii, a z drugiej strony dodanie nowych funkcji, na które czekają mieszkańcy – mówi Adam Grehl, wiceprezydent Wrocławia.

 

Czym jest masterplan?

Masterplan to dokument strategiczny pozwalający określić potencjał danego miejsca oraz zarządzać planowanymi działaniami na tym terenie. Kluczowym elementem prac nad dokumentem była inwentaryzacja i analizy, służące zdefiniowaniu największych wartości tego terenu. To one są podstawą dalszych działań – mówi Monika Pec-Święcicka, Zastępca Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej.

To także punkt wyjścia do koncepcji, której głównym celem jest rewaloryzacja historycznych obszarów oraz zagospodarowanie nowych terenów. Ponadto podniesienie walorów krajobrazowych i użytkowych całego założenia, z zachowaniem walorów przyrodniczych, charakterystycznych cech kompozycji wynikających z odmiennej historii i funkcji danego miejsca.

Masterplan parku Grabiszyńskiego obejmuje część północną, środkową i południową dawnych cmentarzy, teren dawnego ogrodnictwa miejskiego, aleję E. Romera, parku Górka Skarbowców oraz terenów nad rzeką Ślęzą. Dokument miał na celu koordynację realizowanych oraz przyszłych projektów.

Masterplan i koncepcja zagospodarowania Parku Grabiszyńskiego

 • Strefa ozdobna: nowe strefy wejściowe, ozdobne nasadzenia, miejsca wypoczynku, możliwy plac zabaw i plac z fontanną.
 • Ogrody wrażeń: nowa strefa wejściowa - wariant I, II z zachowaniem historycznych budynków, możliwe polany parkowe, łąki kwietne, amfiteatr, ogrody tematyczne, elementy wodne.
 • Strefa pamięci: odtworzenie historycznego układu alei z charakterystycznymi okrągłymi placami na skrzyżowaniach, rewaloryzacja zieleni, możliwe elementy wodne w miejscu dawnych ujęć wody, rzeźby.
 • Strefa rodzinna: tematyczne, place zabaw bez ogrodzeń, miejsca wypoczynku, siłownia, ścieżka zdrowia, strefa fitness, scena letnia, miejsca na grilla, polany rekreacyjne, część biocenotyczna.
 • Promenada spacerowa: ścieżka Eugeniusza Romera: konieczna rewaloryzacja zieleni, remont nawierzchni, możliwe elementy małej architektury.
 • Ekopark: łąki z ogrodami deszczowymi, sad, place zabaw, strefy sportowe i wypoczynkowe.
 • Modernistyczny Park osiedlowy: rewaloryzacja historycznej kompozycji, otwarte polany parkowe, górka saneczkowa, nowe miejsca wypoczynku.

Głównym celem opracowania jest zachowanie walorów historycznych i przyrodniczych:

 • zachowanie walorów historycznych i przyrodniczych parku;
 • remont i uczytelnienie powiązań komunikacyjnych między poszczególnymi obszarami wraz z nadaniem kategorii poszczególnym ciągom komunikacyjnym z uwzględnieniem rodzajów komunikacji (piesza, rowerowa, techniczna);
 • uczytelnienie stref wejściowych, nadanie im rangi oraz podniesienie ich walorów estetycznych i kompozycyjnych;
 • wytypowanie stref lokalizacji nowych funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych i sportowych;
 • rozbudowa elementów małej architektury i wyposażenia;
 • inwentaryzacja, rewaloryzacja i nowe zagospodarowanie w zakresie zieleni oraz zwiększenie założenia parkowego o nowe tereny;
 • wyznaczenie stref parkingowych.

Nowe tereny: Ogrody Wrażeń i Ekopark

Masterplan obejmuje teren obecnie ogrodzonego, dawnego ogrodnictwa miejskiego, który planujemy włączyć do parku oraz tereny łąk ślężańskich.

– Wszystko po to, aby powstał ogród wrażeń, czyli kompozycja zielonych komnat o różnorodnych formach, kolorystyce i zapachu, uzyskanych przez odpowiedni dobór roślin ozdobnych i leczniczych – mówi prof. Tomasz Ossowicz z Biura Rozwoju Wrocławia.

Pod konsultacje poddane będą również propozycje stworzenia centrum obsług im.in. z kawiarenką i toaletami, a także piknikowe altany szklarnie edukacyjne i amfiteatr.

Natomiast wzdłuż Ślęzy, od alei Romera do pętli autobusowej przy ul. Racławickiej, planowany jest Ekopark, z dużą łąką rekreacyjną i terenami sportowymi stanowiącymi otoczenie dla ekologicznie ukształtowanych terenów retencji wód z rodzimą, różnorodną roślinnością.

Weź udział w spotkaniach! Zapoznaj się z masterplanem Parku Grabiszyńskiego! Bądź z nami!