Standardy

Zapoznaj się z zasadami prowadzenia panelu obywatelskiego.

 1. Losowy dobór uczestników – paneliści i panelistki są wyłaniani w sposób losowy. Losowanie ma dwa etapy: rozsyłania listów z zaproszeniem do udziału w panelu oraz ostatecznego losowania spośród osób, które wyraziły chęć wzięcia udziału w panelu.

 2. Reprezentatywność panelu pod względem demograficznym – skład panelu obywatelskiego we Wrocławiu odzwierciedla strukturę społeczno-demograficzną miasta pod względem: wieku, płci, poziomu wykształcenia, osiedla zamieszkania. Ponadto dodatkowym kryterium wynikającym z tematyki panelu, jest sposób poruszania się po mieście. Paneliści i panelistki otrzymują dietę.

 3. Niezależny Zespół Koordynujący – panel obywatelski prowadzi niezależny zespół, którego rolą jest w szczególności przygotowanie procesu losowania, ułożenie programu oraz zaproszenie ekspertów i facylitatorów (animatorów dialogu).

 4. Paneliści i panelistki mają możliwość zapraszania ekspertów – osoby biorące udział w panelu obywatelski mogą zaprosić dodatkowych ekspertów, decydując o tym zwykłą większością głosów. Udział ekspertów może mieć formę wystąpienia na żywo, transmisji wideo, nagrania, pisemnej ekspertyzy lub inną.

 5. Uwzględnienie możliwie najszerszego, od strony praktycznej, zakresu perspektyw – w części edukacyjnej panelu zaproszeni eksperci prezentują różne rozwiązania i opinie. Z uwagi na ograniczony czas lub inne uwarunkowania praktyczne, możliwe jest zastosowanie metody łączenia perspektyw.

 6. Zaproszenie wszystkich zainteresowanych stronprzedstawiciele wszystkich organizacji, grup nieformalnych czy instytucji, których obszar działania dotyczy tematu panelu obywatelskiego, mają prawo do osobistego przedstawienia swojej opinii. Zespół Koordynujący jedynie identyfikuje strony – nie przeprowadza ich selekcji. Z uwagi na ograniczenia czasowe lub dużą liczbę stron, możliwe jest zastosowanie procedury wyłonienia ich przedstawicieli. W takiej sytuacji uwzględnia się różnorodność perspektyw.

 7. Deliberacja – program panelu obejmuje rozmowy panelistów i panelistek zarówno w małych grupach, jak i na forum, zapewniając możliwie największe szanse na to, aby można było się wypowiedzieć, jak również, aby zostać usłyszanym.

 8. Otwartość – wszystkie zainteresowane osoby, których dotyczy temat panelu, mogą przekazać panelowi obywatelskiemu swoje stanowisko w formie komentarza, propozycji lub sugestii.

 9. Wystarczająco dużo czasu na zastanowienie się – paneliści i panelistki mogą podjąć decyzję o zwiększeniu liczby spotkań i/lub czasie ich trwania (w ramach środków finansowych przeznaczonych na panel).

 10. Wpływ – zgodnie z deklaracją Prezydenta Wrocławia, rekomendacje, które zyskają poparcie panelistów i panelistek na poziomie minimum 80%, będą dla niego wiążące (w zakresie, w jakim jest to zgodne z obowiązującym prawem).

 11. Transparentność – wszystkie wystąpienia w części edukacyjnej transmituje się na żywo oraz nagrywa. Materiały przekazywane panelistom i panelistkom udostępnia się na stronie internetowej. Na zakończenie panelu, Zespół Koordynujący przedstawi raport dotyczący przebiegu panelu.

 12. Informowanie  – organizacji panelu obywatelskiego towarzyszy kampania informacyjna odnośnie tego, czym on jest, jak można się w niego włączyć oraz śledzić jego przebieg.