Ogłoszenie Prezydenta Wrocławia o wyborach do WRDPP 2017-2020

Prezydent Wrocławia zarządza wybory przedstawicieli wrocławskich organizacji pozarządowych do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (WRDPP) kadencja 2017 - 2020.

Wybory WRDPP 2017-2020. Zobacz specjalną stronę, na której: terminarz, odpowiedzi  nanajczęściej zadawane pytania, informacja o I Kongresie NGO

Terminarz wyborów:

 • Ogłoszenie wyborów: 15 maja 2017 r.
 • Zgłaszanie kandydatów: 16 maja - 29 maja 2017 r. (przez 14 dni)
 • Publikacja listy kandydatów organizacji:  8 czerwca 2017 r.
 • Głosowanie: 9 - 19 czerwca 2017 r. (przez 10 dni)
 • I Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych (09.06.2017 r.) – prezentacje kandydatów, punkt wyborczy
 • Publikacja wyników wyborów: do 26 czerwca 2017 r.

 
Publikacja informacji związanych z wyborami do WRDPP zamieszczana będzie na internetowej stronie Wrocławia i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Dokładne lokalizacje:

I. Wybory odbywają się na podstawie: Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia nr XXXVII/803/17 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.


II. Zgłaszanie kandydatów do WRDPP:

 1. Zgłoszenie kandydatów w wyborach do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zwanej dalej Radą Pożytku, dokonują organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwane dalej "Organizacjami" poprzez przesłanie pocztą lub osobiste dostarczenie wypełnionej karty zgłoszeniowej, podpisanej przez osoby uprawnione zgodnie ze statutem organizacji. W przypadku przesłania karty zgłoszeniowej pocztą decyduje data jej wpływu do Biura ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, a nie data stempla pocztowego.

Ponadto podpisaną kartę zgłoszeniową, koniecznie należy przesłać także w wersji elektronicznej – plik PDF na adres: bps@um.wroc.pl  Prosimy o czytelne jej wypełnienie – najlepiej komputerowo - z uwagi, na konieczność publikacji zawartych w niej danych dot. imienia i nazwiska kandydata, nazwy organizacji zgłaszającej, krótkiego opisu doświadczeń i umiejętności kandydata na stronie Wrocławia i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

 1. Zgłoszenia kandydatów należy dokonać osobiście w terminie od 16.05.2017 r., do 29.05.2017 r., w godz. 7.45 – 15.45 w Biurze ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul G. Zapolskiej 4 pokój 120, I piętro lub pocztą. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 29.05.2017 r. o godz. 1545decyduje data wpływu do Biura ds. Partycypacji Społecznej.
 2. Każda Organizacja ma prawo do zgłoszenia nie więcej niż trzech kandydatów na członków do Rady Pożytku.
 3. Zgłoszenie kandydata na członka Rady Pożytku następuje wyłącznie na Karcie Zgłoszeniowej - do pobrania na dole strony oraz bezpośrednio w Biurze ds. Partycypacji Społecznej – ul G. Zapolskiej 4 pokój 120, I piętro.
 4. Wraz z kartą zgłoszeniową Organizacja dokonująca zgłoszenia kandydatów na członków Rady Pożytku dołącza:
  • Oświadczenie kandydata na członka Rady Pożytku o wyrażeniu zgody na kandydowanie – do pobrania na dole strony,
  • Oświadczenie kandydata na członka Rady Pożytku o niekaralności za przestępstwo umyślne – do pobrania na dole strony;
  • Aktualny odpis z rejestru bądź ewidencji lub innego dokumentu, który potwierdza status prawny Organizacji zgłaszającej oraz umocowanie osób je reprezentujących.

Ponadto podpisaną kartę zgłoszeniową, koniecznie należy przesłać także w wersji elektronicznej – plik PDF na adres: bps@um.wroc.pl  Prosimy o czytelne jej wypełnienie – najlepiej komputerowo - z uwagi, na konieczność publikacji zawartych w niej danych dot. imienia i nazwiska kandydata, nazwy organizacji zgłaszającej, krótkiego opisu doświadczeń i umiejętności kandydata na stronie Wrocławia i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Po upływie terminu  zgłoszenia kandydatów do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (29.05.2017 r. godz. 1545), Biuro ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego sporządza imienną listę osób, których kandydatury do  ww. Rady Pożytku zostały zgłoszone w sposób opisany w § 4 ust. 1 – 5 Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia nr XXXVII/803/17 z dnia 23 marca 2017 r., wraz z nazwą Organizacji zgłaszającej, krótkim opisem doświadczeń i umiejętności każdego kandydata na członka Rady Pożytku,
i zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Wrocławia i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, do czasu powołania Rady Pożytku.

III. Procedura głosowania

1. Głosowanie na zgłoszonych przez organizacje kandydatów odbędzie się w terminie  od 09.06.2017r. do 19.06.2017 r. Z uwagi iż 18 czerwca – tj. 10 dzień głosowania wypada w dzień świąteczny, termin zakończenia głosowania upływa dnia następnego tj. 19 czerwca. Wypełnione karty do głosowania należy złożyć w  Biurze ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul G. Zapolskiej 4 pokój 120, I piętro w godzinach 7.45 - 15.45 do dnia 19.06.2015 r., pocztą – decyduje data wpływu do Biura ds. Partycypacji Społecznej lub osobiście w dniu 09.06.2017 r. podczas Kongresu w wyodrębnionym punkcie wyborczym obsługiwanym przez pracowników Biura ds. Partycypacji Społecznej – głosowanie odbywa się w godzinach 9.00 – 17.00 poprzez umieszczenie wypełnionej karty do głosowania w przygotowanej do tego celu urnie znajdującej się na terenie Miejskiego Centrum Sportu przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu. . Przy czym głosowanie na członków do Rady Pożytku winno zostać potwierdzone podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Organizacji.

 • Głosują zarejestrowane organizacje: wrocławskie oraz organizacje prowadzące aktywną, nie budzącą wątpliwości (co do miejsca, adresatów/ beneficjentów) działalność na terenie Wrocławia i na rzecz jego mieszkańców.
 • Można zagłosować na maksymalnie 6 kandydatów z listy. A więc na 1, 2, 3, itd., ale nie więcej niż na 6
 • Zwracamy uwagę: aby głos był ważny, podpisy na karcie do głosowania, złożonej przez organizację, powinny być podpisami osoby lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji (należy to sprawdzić w KRS – Dział 2., Rubryka 1., punkt 2. – „Sposób reprezentacji podmiotu” lub w innym rejestrze/ewidencji właściwych dla danej organizacji)

Karta do głosowania zostanie zamieszczona na stronie www.wroclaw.pl  i BIP UM Wrocławia wraz z listą kandydatów.

2. Głosy, które wpłyną po terminie określonym w ust. 1 lub nie będą podpisane przez osoby upoważnione, nie będą uwzględnione.

3. Komisja wyborcza składa się z 4 osób, w tym 1 przedstawiciel Rady Miejskiej Wrocławia, 1 przedstawiciel organizacji i 2 przedstawicieli Prezydenta Wrocławia.

4. Wrocławskie organizacje pozarządowe zgłaszają swojego przedstawiciela do komisji wyborczej poprzez skierowanie pisma w terminie do 09.06.2017 r. - osobiście do Biura ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. G. Zapolskiej 4 pokój 120, I piętro lub pocztą. O wyborze do komisji decyduje kolejność zgłoszenia (wpływ pisma do Biura). Zgłoszenie kandydatów przez organizację powinno być podpisane przez osoby posiadające prawo reprezentowania organizacji pozarządowej. Członkiem komisji wyborczej - przedstawicielem organizacji pozarządowych nie może być osoba będąca jednocześnie kandydatem do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

5. Z przeprowadzonego głosowania komisja wyborcza sporządza protokół. Protokół podpisują wszyscy obecni członkowie komisji wyborczej. Oryginał protokołu wraz z kartami do głosowania komisja niezwłocznie przekazuje Prezydentowi Wrocławia.

6. Protesty związane z przebiegiem wyborów, ustaleniem ich wyników zgłasza się w formie pisemnej, do Prezydenta Wrocławia w ciągu 3 dni od daty ogłoszenia wyników głosowania przez komisje wyborczą.

IV. Wyniki głosowania

 1. Wyniki głosowania na członków Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, ustala powołana przez Prezydenta Wrocławia Komisja Wyborcza. Wyniki zostaną opublikowane w ciągu 7 dni od dnia zakończenia głosowania.
 2. Do Rady Pożytku wchodzi 6 osób, które uzyskały największą ilość głosów.
  W przypadku równej ilości głosów decyduje losowanie.
 3. W przypadku zgłoszenia jedynie sześciu kandydatów na członków Rady Pożytku, powołuje się ich bez przeprowadzenia głosowania.
 4. Zgłoszenie mniej niż sześciu kandydatów na członków Rady Pożytku kończy procedurę naboru kandydatów, a Rady Pożytku nie tworzy się.
 5. Wyniki głosowania uwzględniające ilość głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów oraz informację o osobach, które zostały wybrane do Rady Pożytku, Prezydent Wrocławia ogłasza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Wrocławia
  i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia w ciągu 7 dni od daty zakończenia głosowania.
 6. Za organizację i przeprowadzenie wyborów odpowiada Prezydent.

Do pobrania