O Wrocławskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego

Wrocławską Radę Działalności Pożytku Publicznego powołuje Prezydent. Tradycja funkcjonowania gminnej rady pożytku istnieje we Wrocławiu od roku 2005 i ma nieprzerwanie charakter kadencyjny.

WRDPP pełni funkcję inicjatywną, doradczo-opiniującą w zakresie pożytku publicznego i współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi.

W skład rady, wchodzą przedstawiciele wrocławskich organizacji pozarządowych (6 osób wyłonionych w wyborach). Reprezentują środowisko NGO we Wrocławiu. Ponadto jest to dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej Wrocławia oraz dwóch reprezentantów prezydenta Wrocławia. Łącznie WRDPP liczy 10 osób. Praca w radzie ma charakter społeczny. Kadencja rady trwa 3 lata.

Do kompetencji WRDPP należy w szczególności:

  • opiniowanie projektów strategii,
  • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfer pożytku publicznego, w tym programów współpracy,
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji,
  • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów pomiędzy organizacjami a administracją publiczną,
  • wyrażanie opinii w sprawie zlecania zadań publicznych, w tym zlecania ich organizacjom.

WRDPP powołuje w ramach własnego grona  prezydium: przewodniczących i sekretarza. Obraduje jawnie, w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał. Wnioski, stanowiska, ustalenia, opinie – podejmowane są w formie uchwał, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków WRDPP.

Więcej o gminnych radach pożytku  w Ustawie o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie - Rozdział 6 art 41a - 41j.

Tryb powoływania członków oraz organizacji i tryb działania WRDPP reguluje uchwała Rady Miejskiej Wrocławia.

Obsługę administracyjno – biurową WRDPP pełni Biuro ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Skład obecnej WRDPP