Naszymi działaniami chcemy także zapobiegać ryzykom

Dostrzegamy trzy sfery, w których mogą wystąpić istotne zagrożenia. Są to: bezpieczeństwo, jakość środowiska i demografia.

Bezpieczeństwo

Spada liczba przestępstw. Zwiększa się nasze poczucie bezpieczeństwa. A jednak sytuacja pod tym względem nie jest dobra. Mamy najwięcej przestępstw wśród porównywalnych polskich miast. Więcej niż Kraków, Łódź, Poznań, Gdańsk. Więcej od nas ma jedynie Warszawa.

 Jakość Środowiska

Powietrze w aglomeracji Wrocławskiej jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych w Polsce. Międzynarodowa norma zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5 jest przekroczona ponad dwukrotnie. Gorzej niż u nas jest jedynie w aglomeracjach krakowskiej i górnośląskiej. Podobne parametry powietrza ma aglomeracja poznańska.

Demografia

 

Wrocław będzie w 2030 r. jednym z zaledwie 6 miast powyżej 100 tys. mieszkańców (obok Rzeszowa, Warszawy. Krakowa, Gdańska i Zielonej Góry), w których wystąpi wzrost, jakkolwiek nieznaczny, liczby ludności – będzie nas wówczas 649,1 tys., czyli o 11,4 tys. więcej niż w 2016 r. (637,7 tys.)”.

 

 

Liczba mieszkańców Wrocławia (prognoza)

 

Jednocześnie jednak społeczeństwo Wrocławia starzeje się. Już obecnie wysoki udział osób w wieku poprodukcyjnym (mężczyźni w wieku 65 i więcej lat, kobiety w wieku 60 i więcej lat) w ogólnej liczbie mieszkańców będzie nadal rosnąć do połowy następnej dekady, po czym nastąpi jego stabilizacja. Znacznie szybszy będzie wzrost ludności miasta w tzw. wieku niemobilnym, obejmującym osoby, które nie są już chętne do zmiany miejsca pracy, dokształcania lub przekwalifikowania się w celu zmiany stanowiska (mężczyźni w wieku 45-64 lata i kobiety w wieku 45-59 lat).

Konsekwencją procesu suburbanizacji będzie silny wzrost liczby mieszkańców gmin sąsiadujących z Wrocławiem, co może prowadzić do niedostosowania infrastruktury transportowej i społecznej do wynikających ze zmian demograficznych potrzeb.

Czy te niekorzystne tendencje muszą się sprawdzić? Niekoniecznie. Od kilku lat osiedla się we Wrocławiu coraz więcej obywateli Ukrainy, w większości w młodym wieku. Z kolei odpowiedzią na proces suburbanizacji jest rosnące zrozumienie przez władze gmin Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego konieczności współpracy w rozwiązywaniu wynikających z niego problemów.

Należy jednak zaznaczyć, że ze względu na niedoskonałość stosowanej przez GUS metodologii dane dotyczące demografii Wrocławia są mało precyzyjne