Konsultacje w sprawie płatności za pobyt w dziennym domu pomocy

Ogłoszenia o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającą uchwałę nr XLV/1365/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym domu pomocy, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz mieszkaniach chronionych.


Na podstawie:

 1. Uchwały Nr LIV/1559/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 września 2010 roku
  w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (z późn. zm.).
 1. Zarządzenia nr 3206/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 grudnia 2015 r. 
  w sprawie zasad postępowania w celu przeprowadzenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Prezydent Wrocławia

przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia i na stronie internetowej Wrocławia projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniająca uchwałę nr XLV/1365/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym domu pomocy, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz mieszkaniach chronionych.

 • Termin rozpoczęcia konsultacji: 20 lipca 2017 r.
 • Termin zakończenia konsultacji: 4 sierpnia 2017 r.

Uwagi i opinie sporządzone w formie pisemnej do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia:

4 sierpnia 2017 r.

 • na adres email: sekretariat@mops.wroclaw.pl
 • na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Strzegomska 6, 53-611 Wrocław.

W przypadku przesłania uwag i opinii pisemnie decyduje data wpływu na wskazany powyżej adres, a nie data stempla pocztowego.

 

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn zm.) w sprawie: zmieniająca uchwałę nr XLV/1365/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym domu pomocy, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz mieszkaniach chronionych. 

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Miasta Wrocławia. 

W załączeniu:

Projekt uchwały RMW wraz z uzasadnieniem

Do pobrania