Konsultacje w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej uchwałę nr LX/1423/18 w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Wrocławia.

Podstawa prawna:

 1. art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.);
 2. uchwała nr LIV/1559/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia szczegółowego
  sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami
  pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
  miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zmieniona
  uchwałą nr XLVI/1097/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 czerwca 2013 r. (T.j. Dz. Urz.
  Woj. Doln. z 2014 r. poz. 3063);
 3. zarządzenie nr 3206/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zasad
  postępowania w celu przeprowadzenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
  z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami,
  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
  publicznego i o wolontariacie, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
  organizacji (BU RMW z 2015 r. poz. 386).


Prezydent Wrocławia

przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej uchwałę nr LX/1423/18 z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Wrocławia poprzez:

opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.wroclaw.pl;

Termin rozpoczęcia konsultacji: 15.03.2019 r.
Termin zakończenia konsultacji: 29.03.2019 r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu uchwały można przesyłać w formie:

 1. pisemnej (decyduje data wpływu) na adres:
  Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Urzędu Miejskiego Wrocławia
  ul. G. Zapolskiej 4
  50-032 Wrocław
 2. elektronicznej na adres:
  wzd@um.wroc.pl


Konsultacje przeprowadza się w celu uzyskania opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej uchwałę nr
LX/1423/18 z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych na terenie Wrocławia.
Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Miasta Wrocławia.

Do pobrania