Konsultacje w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Ogłoszenie o konsultacjach

Podstawa prawna:

 1. Uchwała nr XLVI/1097/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 czerwca 2013 r.  w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
 2. Pismo okólne nr 1/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie procedury przygotowywania projektów uchwał kierowanych do Rady Miejskiej Wrocławia z inicjatywy Prezydenta Wrocławia;
 3. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

Prezydent Wrocławia

przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wrocław w 2020 roku

poprzez:

opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.wroclaw.pl.

 • Termin rozpoczęcia konsultacji: 13 lutego 2020 r.
 • Termin zakończenia konsultacji: 4 marca 2020 r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu uchwały można przesyłać w terminie do dnia
4 marca 2020 r. (środa), w formie :

 • pisemnej na adres: Urzędu Miejskiego Wrocławia ul. Zapolskiej 4, 50-030 Wrocław pok. 508; w przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego Wrocławia, a nie data stempla pocztowego
 • elektronicznej na adres: marcin.wierzba@um.wroc.pl

Zmiany w programie 2020

 • —Włączenie się Animal Patrolu Straży Miejskiej w realizację zadań.
 • —Przeprowadzanie kontroli poadopcyjnych warunków bytowych i stanu zdrowia zwierząt adoptowanych ze Schroniska lub domów tymczasowych w przypadkach, które tego wymagają.
 • Bezpłatne znakowanie psów i kotów będących własnością mieszkańców Wrocławia i ich rejestracja w bazie danych (lokalnej i europejskiej – SAFE ANIMAL).
 • —Bezpłatna sterylizacja lub kastracja psów   i kotów należących do mieszkańców Wrocławia.
 • —Prowadzenie rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących.
 • —Poszukiwanie domów adopcyjnych dla kotów, które ze względu na stan zdrowia lub wiek nie mogą dłużej żyć na wolności.

W załączeniu:

 1. Projekt uchwały

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Miasta Wrocławia.

Do pobrania