Konsultacje projektów programów współpracy Wrocławia z NGO

Konsultacje społeczne projektów uchwał RMW w sprawie "Programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w 2017 r." oraz „Wieloletniego programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w latach 2018–2022”.

Prezydent Wrocławia przedstawia do konsultacji projekty Uchwał Rady Miejskiej:

  • Program Współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2018.
  • Wieloletni program współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w latach 2018–2022.

Konsultacje odbywają się na podstawie:

  • Uchwały Nr LIV/1559/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 3063).
  • Zarządzenia nr 10924/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 12 listopada 2010 roku  w sprawie zasad postępowania w celu przeprowadzenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Termin konsultacji: 7 sierpnia – 8 września 2017 r.

Uwagi i opinie dotyczące projektów można przesłać w terminie do dnia 8 września 2017 r. (piątek):

  • elektronicznie na adres: bps@um.wroc.pl;
  • pisemnie na adres: Biuro ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. G. Zapolskiej 4, 50–032 Wrocław (UWAGA! W przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Biura ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, a nie data stempla pocztowego).

Projekty dwóch uchwał z uzasadnieniami wraz z załącznikami stanowiącymi wspomniane programy można pobrać poniżej artykułu.

 

Ponadto w ramach konsultacji zorganizowane zostanie spotkanie:

1 września | 14.00
Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych "Sektor 3" | Legnicka 65

 

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Miasta Wrocławia.

Do pobrania