GDS ds. zieleni [Relacja spotkania 18.09.2014]

Notatka ze spotkania nr 1, Grupa Dialogu Społecznego ds. Zieleni Miejskiej. 18 września 2014, EkoCentrum Wrocław.

Przebieg spotkania

  • Wprowadzenie i moderacja - dr Piotr Tyszko-Chmielowiec, Fundacja EkoRozwoju
  • Prezentacja czym są i jak działają grupy dialogu społecznego – dyr. Dominik Golema, rzecznik ds. Dialogu Społecznego UM Wrocławia

Grupy dialogu społecznego – to wspólne zespoły doradcze, inicjatywne, składające się z przedstawicieli sektora pozarządowego i administracji publicznej. Powoływane są z inicjatywny NGO, UM lub innych instytucji. Mają elastyczną formułę. To zaproszenie do rozmowy, prezentacja oczekiwań i potrzeb. Dążą do poprawy efektywności działania i współpracy w różnych obszarach życia społecznego.

Etapy pracy GDS:

budowanie relacji diagnoza i potrzeby wspólne działanie rozwiązania i dobre praktyki

  • Przedstawienie uczestników
  • Przedstawienie problemów, zieleni miejskiej we Wrocławiu zidentyfikowanych przez Stowarzyszenie „miastoDrzew”, którymi powinna się zająć GDS – prezentacja Aleksandry Zienkiewicz
  • Identyfikacja problemów – głosy pozostałych uczestników
  • Podsumowanie – dalsze kroki – dyr. Dominik Golema.

Zespół Fundacji EkoRozwoju spisał wszystkie zgłaszane problemy oraz propozycje rozwiązań i uporządkował w pięć grup tematycznych:

I. ZARZĄDZANIE ZIELENIĄ

a)  Czy jest jakiś podmiot, który ma kompletną wiedzę na temat zieleni w mieście?

Całkowity ogląd stanu zieleni w mieście? Na terenach miejskich i prywatnych? Jaki jest stan wiedzy na temat zieleni?

Propozycja:

Stworzenie systemu monitoringu stanu zieleni w mieście.

b)  Brak systemu zarządzania zielenią w mieście. Czymiasto ma jakąś politykę (świadomą) dotyczącą kształtowania zieleni? Przypadkowa, brak spójnej i jednolitej polityki.

c)  Wielu gospodarzy i jednostek odpowiedzialnych za zieleń w mieście, słaba koordynacja między nimi - jak wygląda kwestia odpowiedzialnościza to, co z drzewami na terenie miasta się dzieje? - na ile UM powinien/może włączać się w kompetencje innych organów/podmiotów działających na terenie Wrocławia?

Propozycja

Potrzebna koordynacja prac organów! – jak to zrobić? Powołanie ogrodnika miejskiego?

d)  Bilans drzew - zbyt duża liczba wyciętych / zbytmała liczba nasadzonych - sumarycznie na przestrzeni kilku lat intensywnie maleje liczba drzew w mieście; rekompensaty za wycinane drzew – czy spełniają swoją funkcję? (małoszczegółowe wskazania w decyzjach zezwalających na wycinkę, nasadzenie nie egzekwowane przez urzędników)

Propozycja:

Wdrożenie polityki w tym zakresie: wytyczenie mierzalnych celów gwarantujących

odtwarzanie traconej zieleni.

e)  Jakość nasadzeń, jakość pielęgnacji drzew – nasadzenia często słabej jakości, niewłaściwie pielęgnowane, także nie zawsze pielęgnacja starych drzew (np. niepotrzebne prześwietlanie koron zdrowych drzew)

Propozycja:

Większy nadzór nad wykonawcami, bardziej szczegółowe wytyczne dla zabiegów w obrębie drzew, podnoszenie Widzy i kwalifikacji w tym zakresie.

f)  Niszczenie drzew – np. podczas koszenia trawników wokół drzew, podczas inwestycji; brak systemu monitorowania stanu drzew

Propozycja:

Większy nadzór nad wykonawcami, bardziej surowe i precyzyjne zapisy w specyfikacjach zamówień, kary za zniszczenia

II. INFORMACJA I KOMUNIKACJA Z MIESZKAŃCAMI

a)  Ludzie nie wiedzą z jaką informacją/problemem do kogo się zgłosić

Propozycje:

1. stworzenie „mapy informacyjnej" – aby kierowaćkonkretne postulaty do konkretnych odpowiedzialnych za dany temat jednostek (a nie wszystko do Zieleni Miejskiej), formułowanie postulatów do konkretnych jednostek. Potrzebna jasna informacja dla mieszkańców z czym do kogo; np. kto odpowiada za posadzenie drzewa w danym miejscu. Kompetencje ZZM w zakresie zieleni izakres ich odpowiedzialności - a kompetencje rad osiedli w zakresie sadzenia drzew (współpraca z ZZM)

2. stworzyć proste narzędzie interwencyjne (formularz) na stronie urzędu (ZZM czy WŚiR?) do zgłaszania przez mieszkańców zidentyfikowanych problemów z zielenią w mieście? To by pomogło w komunikacji i jej uporządkowaniu.

3. opracowanie planu komunikacji z mieszkańcami w temacie zieleni.

b)  Brak w terenie informacji poprzedzającej wycinkidrzew (nie branie pod uwagę opinii okolicznych mieszkańców)

Propozycje:

Czerpanie z dobrych praktyk z innych miast, np. Warszawa-Ochota, gdzie w przypadku wycinki drzew na publicznych terenach są one wcześniej oznakowane i mieszkańcy mają czas, by wyrazić swoje zdanie co do wycinki.

c)  Bardzo ograniczony dostęp mieszkańców do informacji o wnioskach i decyzjach dotyczących wycinki drzew, wynikający m.in. z: przekraczania ustawowych terminów (nawet do 7 miesięcy i więcej), udostępniania informacji niepełnej (brak adresów lub działek ewidencyjnych w udostępnionych decyzjach), naliczania opłat nienależnych.

@video@

III. EDUKACJA MIESZKAŃCÓW

Obserwujemy wiele działań mieszkańców na szkodę drzew! Niska świadomość społeczna na temat roli drzew w mieście. Dotyczy to także inwestorów.

Propozycje:

Na spotkaniu nie wypracowano rozwiązań. Po spotkaniu zgłoszono następujące propozycje:

zaangażowanie UM w edukację mieszkańców nt. roli drzew w mieście, może np. stworzenie i wdrażanie takiego programu edukacji, zaangażowanie szkół, granty dla organizacji społecznych i rad osiedli w temacie drzew itp.

IV. PLANY MIEJSCOWE I GOSPODARKA PRZESTRZENNA

a)  Uchwalanie mpzp na terenach miejskich – zmiany przeznaczenia terenów na których istnieje zieleń na inwestycje i zagospodarowanie bez wprowadzania konieczności zachowania terenów zielonych, jaka jest skala tego zjawiska? (to co w ewidencji?);  

b)  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (mpzp) dają szansę na ochronę drzew i zieleni, jednak zabezpieczanie pojedynczychsztuk drzew przez zapisy mpzp nie jest skuteczne – raczej chodzi o strategiczne zapisy;

c)  Czy jest jakaś polityka miejska w sprawie rozwoju terenów zielonych? Czy gospodarka zielenią w mieście uwzględnia (może uwzględniać) zmiany demograficzne, zmiany potrzeb - czy terenów zieleni jest za mało? czy ichrozwój jest uwzględniany (jakość życia ludzi w mieście -zwłaszcza starszych, mniej mobilnych);

d)  Nierealizowanie przez miasto Wrocław zapisów mpzp, które dotyczą tworzenia nowej zieleni na miejskich działkach, np. na Gaju – na zachód od Bardzkiej i na północ od nasypu towarowej linii kolejowej;

e)  Różne dylematy – co w przypadku gdy inwestor ma już decyzję o warunkach zabudowy (niekorzystną dla zieleni), a uchwalony zostanie mpzp sprzeczny z tymi zapisami?

Inwestor może zaskarżyć miasto o odszkodowanie;

Propozycja:

GDS może m.in. wypracować uwagi (mające szansę na realizację) do studium zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia?

V. ASPEKTY FORMALNO-PRAWNE

Wiele przepisów ma wpływ na stan zieleni, np. odnośnie pielęgnacji, ochrony i planowania/lokalizacji nowych nasadzeń drzew - np. przepisy przeciwpożarowe a drzewa w pobliżu budynków, ograniczone są możliwości praktycznego wyciągania konsekwencji wobec inwestora niszczącego drzewa.

Propozycje:

Na spotkaniu nie wypracowano propozycji rozwiązań.

PRACA GDS DS. ZIELENI - KOLEJNE KROKI:

1.  Podsumowanie i rozesłanie notatki do uczestników

2.  Spotkanie w mniejszym gronie (FER i UM):

- ustalenie terminu i godziny kolejnego spotkania

- ustalenie czy kolejne spotkanie będzie plenarne, czy w grupach tematycznych

- w jakim kierunku ma iść dalsza praca GDS? „Co GDSmoże”?

- zaproszenie „wielkich nieobecnych” – w tym m.in. Miejskiej Konserwator

Zabytków, może RZGW?

3.  Informacja do wszystkich uczestników z terminem i programem kolejnego

spotkania

Notatkę sporządziły:

Dorota Chmielowiec-Tyszko

Anna Szmigiel-Franz