GDS ds. Wolontariatu [Relacja spotkania 7.02.2014]

W dniu 7 lutego 2014 r. w godz. od 11.00 do 13.00 w sali konferencyjnej ośrodka Pracownia Projektów Międzykulturowych ZAJEZDNIA (stowarzyszenie „Tratwa”) odbyło się  drugie otwarte spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. Wolontariatu.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele następujących organizacji pozarządowych / podmiotów:

 1. Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
 2. Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych "Umbrella" / SEKTOR 3
 3. Fundacja "Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci"  
 4. Miejskie Centrum Wolontariatu - CIRS
 5. Fundacja Manus
 6. Bank Żywności we Wrocławiu
 7. Stowarzyszenie Semper Avanti
 8. Fundacja Aktywny Senior
 9. Stowarzyszenie Tratwa

10. Stowarzyszenie Nowa Rodzina

11. Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Spotkanie poprowadził: Wojciech Staniewski – Stowarzyszenie Tratwa – koordynator Grupy.

Cele spotkania:

Podsumowanie dotychczasowej pracy Grupy Dialogu Społecznego ds. Wolontariatu

Ustalenie dalszego trybu organizacji i formuły spotkań w GDS / zespołach roboczych

Rekrutacja nowych organizacji zainteresowanych pracą w ramach Grupy

Przebieg spotkania:

 1. Powitanie, prezentacja uczestników, przedstawienie programu
 2. Sprawozdanie z pracy zespołów roboczych w ramach GDS i dyskusja
 3. Ustalenia końcowe

Ad. 2.

Sprawozdanie z pracy zespołów roboczych (opis zespołów roboczych w relacji z inauguracyjnego spotkanie GDS ds. Wolontariatu – link: http://www.wroclaw.pl/spotkanie-gds-ds-wolontariatu )

Uwagi wstępne:

1) Z 6 zespołów roboczych powołanych na spotkaniu inauguracyjnym w omawianym okresie (30.09.2013-31.01.2014) systematycznie spotykały się tylko 3. W praktyce okazało się, że zespołów jest za dużo a większość kluczowych spraw omawiana jest w zespole współpracy z Urzędem Miasta. W zespołach zauważalna była potrzeba rozmowy. Pierwsze spotkania w każdym przypadku miały formę długich dyskusji i mogły sprawiać wrażenie bezproduktywnych. Otwartą sprawą pozostaje reprezentacja organizacji pozarządowych w Grupie. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami koordynator danego zespołu może z własnej inicjatywy zaprosić nowe NGO do współpracy.

2) Omawiane sprawy często wykraczają poza wąski zakres zainteresowania grupy – wolontariat. Takie zagadnienia jak fundusz wkładów własnych, czy montaż środków pomiędzy UMW i UMWD dotyczą całokształtu działań NGO. Mimo to kontynuowanie prac nad tymi rozwiązaniami w ramach GDS ds. wolontariatu wydaje się zasadne, ponieważ wolontariat jest jednym z kluczowych obszarów aktywności wrocławskich organizacji a wypracowane modele będą uniwersalne.

3) Jednym z oczekiwań organizacji przystępujących do GDS ds. wolontariatu było znalezienie partnerów do konkretnych działań i uniknięcie dublowania się inicjatyw. W tym kontekście zbyt długie dyskusje i wyjaśnianie stanowisk  może być uznane za stratę czasu. Z drugiej jednak strony jest wiele zagadnień, które wymagają rozmów i uwzględnienia różnorodności stanowisk.  Wszystko zależy od stawianych sobie celów. Na ten moment nie możemy pochwalić się żadnym gotowym produktem, ale kilka pomysłów jest w trakcie realizacji.

Zespół nr 1 Współpraca z Urzędem Miasta

Koordynacja: Stowarzyszenie „Tratwa” – Wojtek Staniewski

Cel długofalowy: wypracowanie modelu współpracy z UM w obszarze wolontariatu

Zespół spotykał się systematycznie raz w miesiącu (4 spotkania).

Omawiane tematy:

 • Zakres i formy współpracy wrocławskich organizacji pozarządowych z UM (BWO)
 • Rola Miejskiego Centrum Wolontariatu (MCW) i perspektywy współpracy z NGO
 • Zakres finansowego i pozafinansowego wsparcia wolontariatu we Wrocławiu przez UM

W trakcie rozmów wyłoniły się następujące inicjatywy:

1) Wspólny „remanent” działań wrocławskich organizacji pozarządowych i MCW w obszarze wolontariatu (zarządzania wolontariatem). Zakładane cele remanentu: 1) ewaluacja, która pozwoliłaby na porównanie zakresu i efektywności działań oraz umożliwiła szeroko rozumianą współpracę wewnątrz- i międzysektorową, 2) całościowa prezentacja rezultatów skierowana m.in. do osób decyzyjnych z UM.  Temat „remanentu” szczegółowo będzie omawiany na najbliższym spotkaniu zespołu 14.02.2014 r.

2) Fundusz wkładów własnych – rozmawiamy o działającym w trybie ciągłym dwuletnim funduszu. Jesteśmy w trakcie ustalania możliwych rozwiązań. Istotnym założeniem inicjatywy jest wspólne (UM i NGO) wypracowanie procedur w formule warsztatowej z uwzględnieniem dobrych praktyk w skali ogólnopolskiej.

3) Montaż środków UM Wrocławia – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Inicjatywa zakłada uruchomienie pilotażowego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego finansowanego ze środków obu instytucji. Wstępne rozmowy w tej sprawie rozpoczną się na poziomie obu Biur Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

4) Wypracowanie porozumienia na rzecz rozwoju wolontariatu we Wrocławiu podpisanego przez przedstawicieli wrocławskich organizacji pozarządowych, Urząd Miasta Wrocławia i ew. przedstawicieli biznesu. Zapisy porozumienia pozwoliłyby na długoterminowe uregulowanie podstawowych kwestii w zakresie wolontariatu (diagnoza, priorytety, kierunki działania).

Zespół będzie kontynuował pracę według ustalonego harmonogramu (do kwietnia 2014 r.) W przypadku konkretnych inicjatyw ustalane będą dodatkowe spotkania robocze (zadaniowe).

Zespół nr 2  Wolontariat szkolny

Koordynacja: Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci – Beata Hernik-Janiszewska, Milena Dudek

Odbyło się 5 spotkań. Pierwsze spotkania poświęcone były ustaleniu podstawowych kwestii wymagających dyskusji i konkretnego działania oraz uzgodnieniu stanowisk  w postrzeganiu wolontariatu szkolnego. Następnie pracowano nad modelem odzwierciedlającym obecny obraz wolontariatu w szkołach, który mógłby zostać poddany szerszej dyskusji. Pracy nie ukończono. Hospicjum opracowało ankietę dla koordynatorów wolontariatu w szkołach, z którymi współpracuje. Rezultaty ankiety przedstawiła pani Beata Hernik-Janiszewska na spotkaniu otwartym GDS ds. Wolontariatu. Z badania wynika, że zaangażowanie szkół w działania wolontariackie nie wypada tak źle jak pierwotnie zakładano.

Wyrażono potrzebę wypracowania standardów współpracy z Departamentem Edukacji UM Wrocławia

Zespół będzie kontynuował pracę, ale konieczne jest ponowne ustalenie ram działania. Pani Beata Hernik-Janiszewska zaproponowała podział Zespołu Wolontariat Szkolny na wolontariat akcyjny i długoterminowy.

Zespół nr 3.  Informacja o wolontariacie

Koordynacja: Stowarzyszenie Nowa Rodzina – Jacek Bednarek

Odbyły się 3 spotkania zespołu. Główny nacisk położono na opracowanie założeń aplikacji www, której głównym zadaniem ma być informowanie o wolontariacie, kojarzenie stron / partnerów, opiniowanie wolontariuszy, wdrożenie kreatora porozumień, generatora wzorcowych umów wolontariackich itd.

Zespół będzie kontynuował pracę.

Zespół nr 4. Współpraca organizacji pozarządowych między sobą

Koordynacja:  JCI CSR Wratislavia – Emilia Soboń

Nie doszło do żadnego spotkania zespołu. Zagadnienia współpracy pojawiają się w innych zespołach roboczych. Zespół anulowany..

Zespół nr 5. Wolontariat w NGO – edukacja

Koordynacja: Miejskie Centrum Wolontariatu – Krzysztof Pokorski

Odbyło się jedno spotkanie. Jako taki zespół został anulowany. Wiele z jego celów pokrywa się z założeniami „remanentu” działań w obszarze wolontariatu. Prace nad wspólną ewaluacją będą więc w pewnym sensie kontynuacją pracy zespołu.

Zespół nr 6.  Program Wolontariatu Długoterminowego

Koordynacja: Stowarzyszenie „Tratwa”

Nie odbyło się żadne spotkanie. Program Wolontariatu Długoterminowego mimo przeprowadzonej ewaluacji projektów pilotażowych nie został uruchomiony. Wolontariat Długoterminowy został wpisany co prawda jako jeden z kierunków działania w Priorytecie II PFIO 2014, ale nie odpowiada to zakładanej skali Programu.

Ad. 3.

Ustalenia końcowe:

  1. Aktualne zespoły robocze:

Nr

Zespół Roboczy  (zakres)

Koordynacja

1.

 

Współpraca z Urzędem Miasta

Dialog z osobami decyzyjnymi, wyjaśnianie spraw spornych, wypracowanie wspólnej koncepcji rozwoju wolontariatu i finansowania oraz wsparcia pozafinansowego

 

Stowarzyszenie Tratwa

2.

Wolontariat szkolny

Całokształt zagadnień związanych ze szkoleniem/wychowaniem wolontariuszy oraz funkcjonowaniem wolontariatu szkolnego

Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci

3.

Informacja o wolontariacie

Wypracowanie podstaw skutecznie działającej informacji o wolontariacie.  Baza danych (organizacji i wolontariuszy), bank dobrych praktyk, informacja i promocja imprez

 

Stowarzyszenie Nowa Rodzina

4.

Porozumienie na rzecz rozwoju wolontariatu we Wrocławiu

Wypracowanie porozumienia na rzecz rozwoju wolontariatu we Wrocławiu podpisanego przez przedstawicieli wrocławskich organizacji pozarządowych, Urząd Miasta Wrocławia i  przedstawicieli biznesu.

 

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

 

  1. Zespół ds. współpracy z miastem pracował będzie według ustalonego harmonogramu
  1. Tematyka, zasady współpracy uczestników ich role lub tryb procedowania w zespołach nr 2. i 3. będą przedmiotem wewnętrznych ustaleń
  1. Powołano zespół roboczy nr 4. ds. opracowania porozumienia na rzecz rozwoju wolontariatu we Wrocławiu. Ustalono pierwszy termin i pokrótce zasady / wizję pracy. Koordynatorem został Pan Radosław Bednarski – Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
  1. Koordynatorem GDS ds. wolontariatu pozostał Wojciech Staniewski - Stowarzyszenie Tratwa
  1. Założono, że efektywną formą działania i podejmowania ustaleń będzie praca w wąskich, zamkniętych zespołach roboczych zainteresowanych organizacji. Każdy zespół posiada koordynatora, który może podjąć też decyzję o poszerzeniu zespołu.
  1. Nowe organizacje na spotkaniu zachęcono do włączenia się w prace poszczególnych zespołów
  1. Cyklicznie (nie rzadziej niż raz na kwartał) organizowane będzie otwarte spotkanie GDS ds. wolontariatu o charakterze sprawozdawczym (prezentacja pracy, osiągnięć poszczególnych zespołów)
  1. Informacja o otwartych spotkaniach GDS ds. wolontariatu prezentowana będzie w formie notatki / relacji na stronach UM Wrocławia: www.wroclaw.pl w zakładce Grupy Dialogu Społecznego (Urząd – Organizacje Pozarządowe)  oraz na stronie Stowarzyszenia Tratwa: http://www.tratwa.org/

Na tym spotkanie zakończono.

Sporządzili:

Wojciech Staniewski (Stowarzyszenie Tratwa)

Rafał Florczak (BWO)

Wrocław - 20.02.2014

Grupy Dialogu Społecznego (GDS):  propozycja i zaproszenie do dialogu wystosowana przez UM Wrocławia / Rzecznika ds Dialogu Społecznego. Ideą tematycznych (obszary zgłaszane przez organizacje), mieszanych grup (NGO -  pracownicy UM Wrocławia) jest prowadzenie dialogu, diagnoza, ale tez rozwiązywanie problemów, poprawa efektywności działania i współpracy w różnych obszarach życia społecznego we Wrocławiu.