GDS ds. polityki mobilności [Relacja spotkania 26.02.2014]

Inicjatywa / Organizatorzy:  

W ramach Grup Dialogu Społecznego (GDS)  
Uczestnicy: NGO, przedstawiciele UM – Biuro Rozwoju Wrocławia, Biuro ds. Współpracy z Organizacjami pozarządowymi UM Wrocławia, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta  

Uczestnicy spotkania:  

1. Ekopotencjał Przestrzeń Możliwości
2. Dolnośląski Klub Ekologiczny
3. Pieszy Wrocław
4. Wrocławska Koalicja Rowerowa
5. Gazeta Wrocławska, Gazeta Wyborcza
6. Biuro ds. Współpracy z Organizacjami pozarządowymi UM Wrocławia
7. Biuro Rozwoju Wrocławia UM Wrocławia
8. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta  

Prowadzący:  

Dyrektor Marek Żabiński - Biuro Rozwoju Wrocławia/Urząd Miejski Wrocławia   
Dominik Golema - Rzecznik ds. Dialogu Społecznego/Departament Spraw Społecznych/Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi/Urząd Miejski Wrocławia         

Temat spotkania:  

Co to jest polityka zrównowa żonej mobilności?  
Jak zachęcić mieszkańców do przemieszczania się po mieście komunikacją zbiorową, rowerem lub pieszo?  
Nad czym warto w tym zakresie "pracować", co rozwijać?  

Prezentacja założeń dokumentu uchwalonego przez Radę Miejską Wrocławia – Wrocławska Polityka Mobilności. Diagnoza największych wyzwań, wskazanie celów, dyskusja poświęcona przyszłości i kierunkom rozwoju transportu we Wrocławiu.  
Wrocławska polityka mobilności jest kluczowym dokumentem kierunkowym odnoszącym się do zjawisk związanych z mobilnością, sposobami korzystnego jej kształtowania oraz rozwiązywaniem problemów transportowych. Jest elementem strategii rozwojowej Miasta, mającej na celu zapewnienie wysokiej jakości życia jego mieszkańcom. Wpisuje się w najważniejsze obszary związane z przestrzenią komunikacyjną określone w Strategii Wrocław w perspektywie 2020 plus.

Przebieg spotkania, poruszane wątki, zagadnienia:  

Prezentacja głównych założeń Wrocławskiej Polityki Mobilności – dokument dostępny na BIP Urząd Miejski Wrocławia – Programy Miejskie  
http://wrosystem.um.wroc.pl/beta_4/webdisk/163701/1169ru06z.pdf  
Dokument stanowi platformę koordynacyjną. Wokół niej mają powstać wytyczne/
dokumenty pomocnicze – polityki branżowe np. polityka rowerowa.  

Stale rosnący wskaźnik ruchu samochodowego (wedle badań ruchu). W mieście dobrym do życia – przykład Wiednia udział pieszych w ruchu przekracza 26 %. W Wiedniu proces zauważalnego spadku ruchu samochodowego trwał 18 lat. To wymiar sukcesu i czas oczekiwania na dobre zmiany. Już teraz Wrocławska Polityka Mobilności ma wyznaczać kierunek działań, równoważenia mobilności, propagowania alternatywnych środków i sposobów komunikacji.  

Bardzo istotny jest dialog społeczny w tych kwestiach oraz współpraca, uzupełnianie się środowisk (rowerzyści, piesi), poszanowanie istniejących warunków (ochrona środowiska). Otwarcie się na krytykę, ale też konstruktywne pomysły.  

Już teraz wprowadzone zostały konkretne zmiany: elektroniczne tablice na przystankach z rozkładami jazdy, bilet zintegrowany, oferta parkingowa, większe strefy ruchu pieszych i ruchu uspokojonego, ścieżki, trasy rowerowe.  

Zmiana zachowań komunikacyjnych poprzez planowane kampanie społeczne (przykład Gdyni)  

Badania mobilności – cykliczne, poszerzone, inwentaryzacja stanu faktycznego. Zaplanowano badania ankietowe mobilności UM Wrocławia na trasie dom – praca – dom.  

DYSKUSJA (najważniejsze wątki):  

• Wzrost motoryzacji zwi ązany ze zmianą statusu społecznego
• Ograniczenie roli samochodu w centrum miasta i na przedmieściu
• Istotna cykliczność badań natężenia ruchu, stała kontrola parametrów
• System ITS, elektroniczne wagi na rogatkach miasta
• Połączenia kolejowe w systemie transportowym miasta, wykorzystanie potencjału
• Bufor dla komunikacji miejskiej w centrum miasta
• Nowe punkty Urban Card
• Popularyzacja transportu miejskiego, tańsze bilety, lepiej sformatowana oferta
• Stan obecny: z peryferii Wrocławia do centrum najszybciej dociera się samochodem
• Parkingi w systemie park and ride, park and bike
• Dobre przykłady – Wiedeń, Bonn
• System rowerowy (ścieżki) nie jest spójny
• Nie do przecenienia jest rola NGO i mediów przy wsparciu kampanii społecznych
propagujących zrównoważony rozwój komunikacji miejskiej
• Przejścia dla pieszych na Rondzie Regana, nowe rozwiązania (bez barier, na poziomie terenu)
• Polityka mobilności, zakładane rozwiązania w budżecie Gminy Wrocław (kwestie
rozwojowe, zaplanowane środki na kampanie miękkie, społeczne)
• Tematy do szczegółowych dyskusji: standardy komunikacji zbiorowej, komunikacja rowerowa, piesza, bezpieczeństwo ruchu drogowego.  

Notował: Rafał Florczak (BWO)  


Grupy Dialogu Społecznego (GDS):  propozycja i zaproszenie do dialogu wystosowana przez UM Wrocławia / Rzecznika ds Dialogu Społecznego. Ideą tematycznych (obszary zgłaszane przez organizacje), mieszanych grup (NGO -  pracownicy UM Wrocławia) jest prowadzenie dialogu, diagnoza, ale tez rozwi ązywanie problemów, poprawa efektywności działania i współpracy w różnych obszarach życia społecznego we Wrocławiu.