Cel: Wzmacnianie solidarności i kreatywności, podnoszenie jakości życia

Jeśli dla tożsamości Wrocławia najważniejsza jest misja, to dla samej Strategii Wrocław 2030 najważniejszy jest cel. To jej najbardziej skondensowany element. Jej serce.

Cel wskazuje podstawowe kierunki polityk miejskich do 2030 r. Jest wierzchołkiem operacyjnej konstrukcji Strategii Wrocław 2030. Wynikają z niego główne wskaźniki oraz działania.

O czym mówi nasz strategiczny cel?

Siłą Wrocławia jest różnorodność. Dlatego stopniowo decentralizujemy miasto. Dbamy przy tym o solidarność i kreatywność – dwie wartości, dwa kluczowe kierunki polityk miejskich, które uznajemy za warunek udanej decentralizacji. Mamy nadzieję, że i sama decentralizacja zadziała zwrotnie i je wzmocni.

To nasz wrocławski sposób wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju i ciągłego poprawiania jakości życia obecnych i przyszłych mieszkańców miasta.

Solidarność

Solidarność – czyli kapitał społeczny – traktujemy jako budulec podstawowej tkanki społecznej, która ma być zapleczem dla kreatywności, a jednocześnie zabezpieczać nas przed ewentualnym pogorszeniem międzynarodowej sytuacji politycznej i ekonomicznej. Dzięki solidarności nasze miasto jest także inkluzywne – otwarte i przyjazne wszystkim grupom społecznym.

Kreatywność

Kreatywnością wzmacniamy nie tylko kulturę, ale w przynajmniej równym stopniu innowacyjność i przedsiębiorczość, a przez to całą lokalną ekonomię i – w czasach trudniejszych – poczucie bezpieczeństwa. Kreatywność wiążemy z wysokim kapitałem intelektualnym, który chcemy budować przede wszystkim jak najlepszą edukacją i nauką.

Wysoka jakość życia

O wysokiej jakości życia piszemy wcześniej, w naszej strategicznej wizji. Powtórzmy: chcemy, by Wrocław był wygodny, bezpieczny, zdrowy, przyjazny. Wysoka jakość życia ma wzmacniać atrakcyjność naszego miasta. Co więcej, nasz strategiczny cel dotyczy wszystkich miejsc i sfer działania Wrocławia – nie jest więc propozycją ekskluzywną, skierowaną tylko do niektórych osiedli, środowisk czy skoncentrowaną na kilku wybranych tematach. Przeciwnie: do solidarności, kreatywności i wysokiej jakości powinniśmy dążyć wszędzie i w dowolnej dziedzinie, którą się zajmujemy.

Wzmacnianie solidarności i kreatywności, podnoszenie jakości życia na terenie całego miasta oraz poprawa pozycji Wrocławia w sieciach globalnych – m.in. poprzez działania na rzecz osiągnięcia statusu jednej z zielonych stolic Europy.

Sieci globalne

Chcemy przy tym ciągle poprawiać naszą pozycję w sieciach globalnych. Zachęcamy do postawy ofensywnej, proeksportowej. Do nawiązywania międzynarodowych kontaktów.
Ale i w tym wypadku nie wskazujemy dziedzin, których może to dotyczyć. Jest tylko jeden wyjątek od tej reguły, jeden wskazany wyraźnie w Strategii Wrocław 2030 istotny i konkretny kierunek...:

Zielona stolica Europy

To praca na rzecz statusu jednej z zielonych stolic Europy – i to statusu trwałego, nie zaś związanego z jakąś jednorazową akcją czy wydarzeniem. Warunkiem sukcesu naszej zielonej polityki są solidarność, kreatywność i rosnąca jakość życia. Ale i sama zielona polityka – podobnie jak opisana wcześniej decentralizacja – ma zwrotnie wzmacniać solidarność, kreatywność i jakość życia. A przy tym poprawiać naszą pozycję w sieciach globalnych.

Poprzez wszystkie nasze działania staramy się jednocześnie wdrażać i wzmacniać wartości, które zapisaliśmy w misji Wrocławia:

  • mądrość;
  • piękno;
  • zasobność.

Zawsze też staramy się jednoczyć i inspirować – siebie nawzajem w granicach Wrocławia oraz otaczający nas świat.

Cel: Wzmacnianie solidarności i kreatywności, podnoszenie jakości życia na terenie całego miasta oraz poprawa pozycji Wrocławia w sieciach globalnych – m.in. poprzez działania na rzecz osiągnięcia statusu jednej z zielonych stolic Europy.

Główne założenia Strategii Wrocław 2030