Pieniądze na rewaloryzację WuWy

Zagospodarowanie terenów zielonych, nowe chodniki i oświetlenie, remonty ulic oraz nowe miejsca postojowe – to tylko niektóre z propozycji prac na Biskupinie w ramach projektu „Zagospodarowanie przestrzeni publicznych na historycznym osiedlu WuWA we Wrocławiu”. 15 września, podczas sesji Rady Miejksiej, radni zdecydowali o złożeniu wniosku w sprawie dofinansowania planowanych prac ze środków unijnych. Inwestycja ma kosztować 6 mln 600 tys. zł.

  • zdjęcie ilustracyjne


Na XXX sesji Rady Miejskiej radni zdecydowali o złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznych na historycznym osiedlu WuWA we Wrocławiu”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz przyjęcia do realizacji wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

W uzasadnieniu uchwały napisano, że osiedle WuWA we Wrocławiu jest jednym z eksperymentalnych osiedli Werkbundu zbudowanych w Europie w latach 1927 – 1932. Jest ich zaledwie sześć – w Niemczech, Polsce, Czechach, Szwajcarii i Austrii – i to właśnie te osiedla symbolizują „architektoniczno-urbanistyczną rewolucję” pierwszej połowy XX wieku. Są one dziedzictwem kulturowym nadzwyczajnej rangi, odzwierciedleniem polityczno-społecznych ruchów w Europie, świadectwem rozpowszechniania architektury modernizmu, a dzisiaj i w przyszłości ambitnym wyzwaniem w dziedzinie ochrony zabytków.

Co się zmieni?

Celem przedsięwzięcia planowanego do realizacji w latach 2017-2018 jest rewaloryzacja zdegradowanego obszaru osiedla. Projekt realizowany będzie na ogólnodostępnym, publicznym terenie osiedla, położonym w strefie buforowej obszaru Hali Stulecia – miejsca objętego wpisem na Listę UNESCO. Jednocześnie przez teren osiedla przebiega łącznik ekologiczny pomiędzy parkiem Szczytnickim a terenami nadrzecznymi Odry. Cały teren osiedla, a także wszystkie pojedyncze obiekty objęte są ochroną konserwatorską.

W ramach projektu realizowane będą m.in. następujące prace:

  • uporządkowanie i zagospodarowanie terenów zielonych,
  • wykonanie na nowo ciągów pieszych w miejscu istniejących,
  • remont nawierzchni w obrębie ulic,
  • wykonanie odwodnienia terenu,
  • wykonanie oświetlenia terenu,
  • wymianę istniejącego oświetlenia wzdłuż ulic Tramwajowej i Dembowskiego.
  • wykonanie nowych miejsc postojowych,
  • stworzenie nowych przestrzeni publicznych wraz z mała architekturą,

Realizacja inwestycji pozwoli wyeksponować naturalne walory obszaru, m.in. zabytkowy drzewostan z pomnikiem przyrody, jak również podkreślić walory kompozycyjne całego założenia modernistycznej zabudowy.

Planowane jest wystąpienie o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, typ projektu 2.5.2. Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.

Podjęcie uchwały przez Radę Miejską Wrocławia jest niezbędne do spełnienia warunków formalnych aplikacji o środki finansowe UE.

Całkowity budżet przedsięwzięcia szacowany jest na kwotę 6 mln 600 tys. zł. brutto. Środki na realizację projektu zostały zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zadaniu „Rewitalizacja miasta Wrocławia” w latach 2016-2019.

Zgłoś uwagę