Rekrutacja do przedszkoli i szkół 2020 – informacje po I etapie

Zakończył się I etap rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych. Rekrutacja do do szkół ponadpodstawowych odbędzie się zgodnie z harmonogramem określonym przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Podajemy ważne informacje z tymi faktami związane.

 • fot. fotolia/© Claudia Paulussen


System elektronicznej rekrutacji przygotowany dla mieszkańców dostępny będzie pod adresem: rekrutacje.edu.wroclaw.pl w dniu uruchomienia rekrutacji do szkół podstawowych – 12 marca 2020 r.

Szczegółowe zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych zostaną opublikowane w późniejszym terminie.

Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2019 we Wrocławiu [PYTANIA I ODPOWIEDZI]


UWAGA!

W związku z tym, że obecna sytuacja może utrudniać zdobycie dodatkowych dokumentów wymaganych w rekrutacji, przyjęliśmy dodatkowe rozwiązania.

zaświadczenie o zatrudnieniu: 

na tym etapie rekrutacji będziemy honorować również  oświadczenia o zatrudnieniu, a także dokumenty w formie mejli lub skanów zaświadczeń z zakładów pracy – odpowiednie dokumenty będzie trzeba dostarczyć w późniejszym terminie.

zaświadczenie z poradni o potrzebie kształcenia specjalnego

będziemy honorować także skan zaświadczenia lub oświadczeniem o tym, że dziecko jest w trakcie uzyskiwania odpowiednich dokumentów – odpowiednie dokumenty będzie trzeba dostarczyć w późniejszym terminie.

zamieszkanie we Wrocławiu: 

nie ma konieczności uzyskiwania zaświadczeń o zameldowaniu z biura meldunkowego. Prosimy o nie przychodzenie w tej sprawie do urzędu. 

wydawanie haseł dla kandydatów, którzy chcą zmienić przedszkole:

hasła będą wydawane za pośrednictwem adresu e-mail oraz rozmowy telefonicznej


Komisje rekrutacyjne w czasie analizy dokumentów będą mogły prosić o okazywanie dodatków dokumentów gdy informacja w oświadczeniu nie będzie zgodna z informacjami zawartymi w naszych bazach danych.

W  związku  ze  stanem  zagrożenia  epidemicznego operatorzy numeru 71 777 77 77 pracują w godzinach 8:00 – 15:45

Przedszkola

UWAGA!!

Informujemy, że pierwszy etap rekrutacji został zakończony i możliwość zalogowania do konta została wyłączona.

Przedszkola i szkoły podstawowe, w których znajdują się oddziały przedszkolne, dokonują weryfikacji dokumentów rekrutacyjnych do 14.04.2020 r.

W okresie od 26.03.2020 - 13.04.2020 rodzice mogą zostać poproszeni przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej o uzupełnienie dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnienie zaznaczonych na wniosku kryteriów.

Wyniki rekrutacji:

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną upublicznione na stronach internetowych przedszkoli i szkół podstawowych, które brały udział w elektronicznej rekrutacji.

Dodatkowo rodzice będą mogli sprawdzić wyniki w elektronicznym systemie naboru w dniu 23.04.2020 r. od godziny 10:00 po zalogowaniu na swoje konto.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną również wywieszone w placówkach, które brały udział w rekrutacji w dniu 23.04.2020 r, o godzinie 14:00, lecz z uwagi na panujące ograniczenia w przemieszczaniu się apelujemy o pozostanie w domu i sprawdzenie wyżej wymienionych list za pośrednictwem systemu lub strony www placówki.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kandydaci, którzy do godziny 15:00 w dniu 25.03.2020 r. nie załączyli podpisanego wniosku w elektronicznym systemie rekrutacji lub nie dostarczyli podpisanego wniosku do placówki I wyboru poproszeni są o udział w elektronicznej rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca w placówkach, gdyż ich wnioski nie zostaną potwierdzone.

Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się w dniach 15-16.06.2020 r. z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się 20 marca 2020 r. Rekrutacja do oddziałów zerowych odbędzie się na takich samych zasadach, jak rekrutacja do przedszkoli.

Rodzice mają czas na złożenie wniosków do 25 marca 2020 r. W tym samym terminie rodzice muszą złożyć w przedszkolu I wyboru wniosek rekrutacyjny, wygenerowany i pobrany z elektronicznego systemu rekrutacji. Podobnie jak w poprzednich latach, kandydat może ubiegać się o przyjęcie maksymalnie do 3 przedszkoli.

Lista przedszkoli włączonych do rekrutacji 2020/2021 [PDF]

Do rekrutacji na wolne miejsca przystępują dzieci urodzone w latach 2014–2017, zamieszkujące we Wrocławiu. Liczbę miejsc dla poszczególnych grup wiekowych określa dyrektor przedszkola.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych nastąpi 23 kwietnia 2020r., a ostatecznych list dzieci przyjętych do placówek w dniu 4 maja 2020 r.

Kolejność dokonywania zgłoszeń w elektronicznym systemie rekrutacji nie ma znaczenia. Ważne, aby zarejestrować dziecko w systemie rekrutacyjnym oraz dostarczyć wymagane dokumenty do placówki I wyboru w dniach 20-25 marca 2020 r. 

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, które będą dysponowały wolnymi miejscami, odbędzie się również z wykorzystaniem systemu informatycznego na tych samych zasadach, co rekrutacja podstawowa (te same kryteria oraz dokumenty je poświadczające).

Od 15 czerwca do 16 czerwca 2020 r. rodzice będą mogli złożyć wniosek w elektronicznym systemie rekrutacji. W ofercie pojawią się przedszkola, które dysponować będą wolnymi miejscami. Pobrany i uzupełniony wniosek z elektronicznego systemu rekrutacji musi zostać złożony do przedszkola I wyboru we wcześniej wskazanym terminie. 

23 czerwca 2020 r. zostanie ogłoszona listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w rekrutacji uzupełniającej, a 29 czerwca 2020 r. placówki upublicznią lista dzieci przyjętych w rekrutacji uzupełniającej.

Pliki do pobrania:

 1. Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – PDF

 2. Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – PDF

 3. Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – PDF

 4. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – PDF

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, oddziałów integracyjnych w przedszkolach, integracyjnych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Lp.

Postępowanie rekrutacyjne z wykorzystaniem systemu informatycznego

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

20.03.2020

od godz. 12:00

do godz:15.00

25.03.2020

od godz. 8:00

do godz:15.00

 

Pozostałe dni w godzinach

8:00 – 15:00

2.

Sprawdzić wyniki kwalifikacji w przedszkolu/szkole podstawowej I wyboru (Lista dzieci zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych)

23.04.2020

od godz. 14:00

3.

Złożyć w przedszkolu/szkole podstawowej, do której zakwalifikowało się dziecko, ewentualną rezygnację z miejsca24.04.2020

od godz. 8:00

do godz. 15:00

 

27.04.2020

od godz. 8:00

do godz. 15:00

4.

Sprawdzić wyniki rekrutacji w przedszkolu/szkole podstawowej I wyboru (Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych)

4.05.2020

od godz. 13:00

Lp.

Postępowanie uzupełniające z wykorzystaniem systemu informatycznego

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

15.06.2020

od godz. 8:00

do godz:15.00

16.06.2020

od godz. 8:00

do godz:15.00

2.

Sprawdzić wyniki kwalifikacji w przedszkolu/szkole podstawowej I wyboru (Lista dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych)

23.06.2020

od godz. 14:00

3.

Złożyć w przedszkolu/szkole podstawowej, do której zakwalifikowało się dziecko, ewentualną rezygnację z miejsca

24.06.2020

od godz. 8:00

do godz. 15:00

25.06.2020

od godz. 8:00

do godz. 15:00

4.

Sprawdzić wyniki rekrutacji w przedszkolu/szkole podstawowej I wyboru
(Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych)

29.06.2020

od godz. 14:00

 

Lista dzieci przyjętych do przedszkola/szkoły podstawowej w podziale na grupy

31.08.2020Szkoły podstawowe

 

UWAGA!!!

 

Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się w dniach 15-16.04.2020 r.
bez wykorzystania elektronicznego systemu naboru.

Wypełniony wniosek o przyjęcie w rekrutacji uzupełniającej
należy wysłać na adres e-mail sekretariatu placówki.

LISTA WOLNYCH MIEJSC - KLASY I W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

12 marca 2020 r. rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do szkół podstawowych. Rodzice mają czas na złożenie wniosków do 18 marca 2020 r. Po wskazanym terminie system elektroniczny będzie nieaktywny dla kandydatów. 

W tym samym czasie rodzice muszą złożyć w szkole podstawowej I wyboru wydrukowane zgłoszenie rekrutacyjne lub wniosek rekrutacyjny z elektronicznego sytemu rekrutacji wraz z wymaganymi załącznikami.

Do rekrutacji przystępują dzieci mieszkające we Wrocławiu, urodzone w: 

 • 2013 r. – jako 7-latki, 

 • 2014 r. – jako 6-latki – jeżeli realizowały, w roku szkolnym 2019/2020, wychowanie przedszkolne albo posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. 

Kandydaci mają zapewnione miejsce w szkole obwodowej, ze względu na swoje miejsce zamieszkania, i przyjmowani są do niej na podstawie zgłoszenia, które jest jednocześnie oświadczeniem woli nauki w tej szkole. W tym celu kandydaci podczas wyboru szkół w elektronicznym systemie rekrutacji wybierają wyłącznie szkołę obwodową.

W przypadku chęci ubiegania się o miejsce poza szkołą obwodową w elektronicznym systemie rekrutacji kandydat wypełnia wniosek, wskazując maksymalnie 3 szkoły, z czego ostatnią szkołą musi być szkoła obwodowa kandydata, w której ma on zagwarantowane miejsce. 

Mapę obwodów szkół podstawowych odnajdziesz TUTAJ.

 

1 kwietnia 2020 r. nastąpi ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas I w szkołach podstawowych, a  7 kwietnia 2020 r. szkoły upublicznią listy kandydatów przyjętych.

Kolejność zgłoszeń w elektronicznym systemie rekrutacji nie ma znaczenia. Ważne, aby zarejestrować dziecko w systemie rekrutacyjnym oraz dostarczyć wymagane dokumenty do szkoły I wyboru w dniach 12-18 marca 2020 r. 

Postępowanie uzupełniające do klas I szkół podstawowych:

W terminie 15-16 kwietnia 2020 r. ruszy nabór uzupełniający do klas I w publicznych szkołach podstawowych, które będą dysponować wolnymi miejscami.

Rekrutacja uzupełniająca zostanie przeprowadzona bez wykorzystania elektronicznego systemu rekrutacji. 

Pliki do pobrania:

 1. Zasady rekrutacji do klas I w SP – PDF

 2. Harmonogram rekrutacji do klas I w SP – PDF

 3. Kryteria rekrutacji do klas I w SP – PDF

 4. Oddziały integracyjne – klasy I w SP – PDF


Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Wrocław

Postępowanie rekrutacyjne

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Złożyć w szkole I wyboru zgłoszenie lub wniosek, podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna wraz z wymaganymi załącznikami

12.03.2020

18.03.2020

od godz. 8:00 do godz. 15:00

Sprawdzić wyniki kwalifikacji w szkole I wyboru (Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

01.04.2020

od godz. 12:00

Złożyć w szkole podstawowej, do której zakwalifikował się kandydat, ewentualną rezygnację z miejsca

01.04.2020

02.04.2020

od godz. 12:00

do godz. 15:00

od godz. 8:00

do godz. 15:00

Sprawdzić wyniki rekrutacji w szkole I wyboru (Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych)

07.04.2020

od godz. 10:00

Powiadomić obwodową szkołę podstawową o spełnianiu obowiązku szkolnego w innej szkole

Niezwłocznie

Postępowanie uzupełniające do szkół, które dysponują wolnymi miejscami

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Złożyć zgłoszenie lub wniosek, podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna, wraz z wymaganymi załącznikami

15.04.2020

16.04.2020

Od godz. 8:00 do godz. 15:00

Sprawdzić wyniki kwalifikacji w szkole podstawowej

(Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

22.04.2020

od godz. 10:00

Złożyć w szkole podstawowej, do której zakwalifikował się kandydat, ewentualną rezygnację z miejsca

22.04.2020

23.04.2020

od godz. 10:00

do godz. 15:00

od godz. 8:00

do godz. 15:00

Sprawdzić wyniki rekrutacji w szkole podstawowej

(Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych)

27.04.2020

od godz. 10:00

Lista kandydatów przyjętych w podziale na klasy

31.08.2020

Uwaga!

Powyższe terminy dotyczą również postępowania rekrutacyjnego dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych i specjalnych.

Czytaj o rekrutacji 2020 w biuletynie wroclaw.pl:

wkładka edukacyjna 1

wkładka edukacyjna 2

wkładka edukacyjna 3

wkładka edukacyjna 4

Szkoły ponadpodstawowe

 KOMUNIKAT

Zmiana terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo,

Wobec § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.), nie obowiązują terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 określone w Zarządzeniu Nr 4/2020 oraz w Zarządzeniu Nr 5/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych będzie przeprowadzane w nowych terminach, które określi minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. W myśl § 11b ust. 2 - 3 cyt. Rozporządzenia, nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów w najbliższym czasie zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 wraz z nowym harmonogramem zostaną zamieszczone na stronie rekrutacje.edu.wroclaw.pl natychmiast po ustaleniu przez Ministra Edukacji Narodowej nowego terminarza postępowania rekrutacyjnego.

Rekrutacja do publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych, będzie przeprowadzana w nowych terminach określonych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.Zgłoś uwagę