Rekrutacja do szkół i przedszkoli

21 maja rozpocznie się rekrutacja do szkół podstawowych. Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli startuje 23 maja, a do szkół ponadpodstawowoch i ponadgimnazjalnych – 1 czerwca. Podajemy harmonogram oraz kryteria rekrutacji.

  • fot. fotolia/© Claudia Paulussen


System elektronicznej rekrutacji dostępny jest dla mieszkańców pod adresem: rekrutacje.edu.wroclaw.pl

Logowanie do systemu – plik w formacie docx NOWE

Logowanie do systemu – plik w formaci pdf NOWE

Przedszkola

LISTA WOLNYCH MIEJSC 2018/2019 - PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE:

Lista wolnych miejsc w nowo otwieranych przedszkolach/oddziałach w 2018 r.

Lista wolnych miejsc w przedszkolach i punktach przedszkolnych publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jst - PDF

Przypominamy, że na wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych powstałych w wyniku rekrutacji uzupełniającej w placówkach prowadzonych przez Miasto Wrocław rodzice nie składają podań o przyjęcie.

Do kompetencji organu prowadzącego zgodnie z art. 31 ust. 10 Ustawy Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018, poz. 996) należy kierowanie na wolne miejsca po rekrutacji uzupełniającej kandydatów nigdzie nie przyjętych.

Elektroniczne wyniki rekrutacji będą ogłoszone po godz. 10.00, elektronicznie oraz w palcówkach. Więcej czytaj tutaj.

Informacja ws. rekrutacji do grup wiekowych 5-6 latków w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych: Zgodnie  z art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo Oświatowe (Dz. U. z  2017 r. poz.  59 z póź. zm.) – „Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie  przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania  przedszkolnego”. W związku z powyższym gmina musi w pierwszej kolejności zapewnić miejsca w przedszkolu i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej dzieciom 6-letnim.

Rekrutacja do przedszkoli i i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto rozpocznie się 23 maja. Rekrutacja do oddziałów zerowych odbywa się na takich samych zasadach jak rekrutacja do przedszkoli (tak jak w poprzednim roku).

Rodzice mają czas na złożenie wniosków do 29 maja 2018 r. W tym samym terminie rodzice muszą złożyć w przedszkolu I wyboru wniosek rekrutacyjny, pobrany z systemu rekrutacji. Można wybrać maksymalnie 3 przedszkola.

Do rekrutacji na wolne miejsca przystępują dzieci urodzone w latach 2012– 2015, mieszkające we Wrocławiu. Liczbę miejsc dla poszczególnych grup wiekowych określa dyrektor przedszkola.

20 czerwca 2018 r. będą ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a 26 czerwca 2018 zostanie ogłoszona lista dzieci przyjętych do placówek. W tym momencie zakończy się I etap rekrutacji.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, które będą dysponowały wolnymi miejscami po zakończeniu I etapu rekrutacji odbywać się będzie również z wykorzystaniem systemu informatycznego i na tych samych zasadach.

Od 9 lipca do 10 lipca 2018 roku rodzice będą składać w przedszkolu I wyboru wniosek rekrutacyjny pobrany i uzupełniony z systemu rekrutacji. 

18 lipca 2018 roku będą ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a 20 lipca 2018 zostanie ogłoszona lista dzieci przyjętych.

W roku szkolnym 2018/2019 we Wrocławiu przygotowanych zostanie ponad 7,5 tysiąca miejsc w placówkach dla dzieci.

Kolejność zgłoszeń elektronicznych nie ma znaczenia. Ważne, aby zarejestrować dziecko w systemie rekrutacyjnym oraz dostarczyć wymagane dokumenty do placówki I wyboru w dniach 23-29 maja 2018 r. System będzie aktywny pod adresem: rekrutacje.edu.wroclaw.pl

Czytaj także: 1500 nowych publicznych miejsc przedszkolnych powstanie w 2018 r. we Wrocławiu. Miasto zaprezentowało strategię działania.


Terminy i zasady postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Harmonogram rekrutacji  – plik do pobrania w formacie doc

Kryteria – plik do pobrania w formacie doc

Zasady rekrutacji do przedszkoli – plik docx NOWE

Zasady rekrutacji do przedszkoli – plik pdf NOWE

Zasady rekrutacji przedszkola specjalne – plik docx NOWE

Zasady rekrutacji przedszkola specjalne – plik pdf NOWE

Lp.

Postępowanie rekrutacyjne

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Złożyć  wniosek o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

23.05.2018

od godz. 8:00

do godz:15.00

29.05.2018

od godz. 8:00

do godz:15.00

2.

Sprawdzić wyniki kwalifikacji w przedszkolu/szkole podstawowej I wyboru (Lista dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych)

20.06.2018

od godz. 10:00

3.

Złożyć w przedszkolu/szkole podstawowej, do której zakwalifikowało się dziecko, ewentualną  rezygnację z miejsca

 

20.06.2018

  od godz. 10:00

do godz. 15:00

 

21.06.2018

od godz. 8:00

do godz. 15:00

4.

Sprawdzić wyniki rekrutacji w przedszkolu/szkole podstawowej I wyboru (Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych)

26.06.2018

od godz. 12:00

 

Szkoły podstawowe

Wolne miejsca w szkołach podstawowych po pierwszym etapie rekrutacji – stan na 12.06.2018

21 maja 2018 r. rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do szkół podstawowych. Rodzice mają czas na złożenie wniosków do 25 maja 2018 r. Później system elektroniczny będzie nieaktywny. 

W tym samym czasie rodzice muszą złożyć w szkole podstawowej I wyboru wydrukowane zgłoszenie rekrutacyjne lub wniosek rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami. 

Do rekrutacji przystępują dzieci mieszkające we Wrocławiu, urodzone w: 

  • 2011 r. - jako 7-latki, 
  • 2012 r. - jako 6-latki - jeżeli realizowały, w roku szkolnym 2017/2018, wychowanie przedszkolne albo posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. 

Można wybrać maksymalnie 3 szkoły. 

5 czerwca 2018 r. będą ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół podstawowych. Po tym terminie ruszy nabór uzupełniający do klas I w publicznych szkołach podstawowych, w których będą jeszcze wolne miejsca. Ten etap odbywać się będzie bez narzędzi elektronicznych. 

W roku szkolnym 2018/2019 we Wrocławiu będzie działać 80 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto. Planowane jest otwarcie 219 oddziałów klas pierwszych (w tym 8 oddziałów integracyjnych). 


Kolejność zgłoszeń elektronicznych nie ma znaczenia. Ważne, aby zarejestrować dziecko w systemie rekrutacyjnym oraz dostarczyć wymagane dokumenty do szkoły I wyboru w dniach 21 - 25 maja 2018 r. 

Harmonogram i zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych 
w roku szkolnym 2018/2019

 

Harmonogram do klas I w SP

Kryteria – plik do pobrania w formacie doc

KLASY SIÓDME DWUJĘZYCZNE – 2018/2019

Zasady rekrutacji do szkół podstawowych – plik docx

Zasady rekrutacji do szkół podstawowych – plik pdf 

Zasady rekrutacji szkoły podstawowe specjalne – plik docx 

Zasady rekrutacji szkoły podstawowowe specjalne – plik pdf 

Postępowanie rekrutacyjne

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Złożyć w szkole I-go wyboru zgłoszenie lub wniosek, podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna wraz z wymaganymi załącznikami

21.05.2018 r.

25.05.2018 r.

od godz. 8:00 do godz. 15:00

Sprawdzić wyniki kwalifikacji w szkole I-go wyboru (Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

05.06.2018 r. 

od godz. 9:00

Złożyć w szkole podstawowej, do której zakwalifikował się kandydat, ewentualną rezygnację z miejsca

05.06.2018 r.

06.06.2018 r.

od godz. 9:00   do godz. 15:00

od godz. 8:00 do godz. 15:00

Sprawdzić wyniki rekrutacji  w szkole I-go wyboru (Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych)

11.06.2018 r.                             od godz. 12:00

Powiadomić obwodową szkołę podstawową o spełnianiu obowiązku szkolnego w innej szkole

Niezwłocznie

 Postępowanie uzupełniające do szkół, które dysponują wolnymi miejscami

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Złożyć zgłoszenie lub wniosek, podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna, wraz z wymaganymi załącznikami

12.06.2018 r.

13.06.2018 r.

Od godz. 8:00 do godz. 15:00

Sprawdzić wyniki kwalifikacji w szkole podstawowej

(Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

18.06.2018 r.

Złożyć w szkole podstawowej, do której zakwalifikował się kandydat, ewentualną rezygnację z miejsca

18.06.2018 r.

19.06.2018 r.

od godz. 8:00 do godz. 15:00

Sprawdzić wyniki rekrutacji w szkole podstawowej

(Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych)

20.06.2018 r.

Lista kandydatów przyjętych w podziale na klasy

31.08.2018 r.


Uwaga

Powyższe terminy dotyczą również postępowania rekrutacyjnego dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych i specjalnych w szkołach prowadzonych przez Miasto Wrocław.

Szczegóły dotyczące wypełnienia wniosku rekrutacyjnego będą dostępne w terminie późniejszym  (początek maja 2018 r.)

Szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z wykorzystaniem elektronicznych narzędzi rozpocznie się w dniu 01.06.2018 r. zgodnie z poniższym harmonogramem

Harmonogram rekrutacji  – plik do pobrania w formacie doc

Zasady rekrutacji do szkół podstawowych – plik docx NOWE

Zasady rekrutacji do szkół podstawowych – plik pdf NOWE

  • Szczegółowe zasady oraz kryteria naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na początku maja 2018 roku.
 

HARMONOGRAM – REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PONADPODSTAWOWYCH

Nabór I – elektroniczne składanie wniosków

02-11.05.2018 r.

Składanie pisemnej deklaracji przystąpienia do dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego w szkołach, w których będzie przeprowadzone dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne (zgodnie z informacją uzyskaną w szkole)

Najpóźniej na dwa dni przed terminem próby sprawności fizycznej

Dotyczy kandydatów do oddziałów sportowych:

Dostarczenie do szkoły orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania danego sportu, wydanego przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza.

14-30.05.2018 r.

Dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne do szkół, w których będzie przeprowadzone dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne (zgodnie z informacją uzyskaną w szkole)

do 04.06.2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych lub sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

01.06.- 20.06.2018 r.

 

Generowanie wniosków w systemie elektronicznym, wskazanie oddziałów w maksymalnie trzech wybranych szkołach, ustalanie i wprowadzanie ewentualnych zmian preferencji, drukowanie wniosków. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

22 – 26.06.2018 r.

 

Uzupełnienie, na podstawie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, danych w elektronicznym wniosku

Dostarczenie do szkoły kopii świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

13.07.2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 17.07.2018 r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.

Niezwłocznie po ogłoszeniu przez szkołę list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

(nie później niż do 25.07.2018 r.)

Składanie oryginałów wymaganych dokumentów w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.

26.07.2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Nabór uzupełniający – rekrutacja bez narzędzi elektronicznych,

na zasadach takich, jak w I naborze

26.07.2018 r.

Ogłoszenie naboru uzupełniającego przez szkoły dysponujące wolnymi miejscami po pierwszym naborze.

do 31.07.2018 r.

(w godzinach pracy sekretariatów szkolnych)

Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 31.07.2018 r.

(w godzinach pracy sekretariatów szkolnych)

Składanie pisemnych deklaracji przystąpienia do sprawdzianów w szkołach, w których będzie przeprowadzone dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne.

Najpóźniej w dniu przeprowadzania próby sprawności fizycznej

(w godzinach pracy sekretariatów szkolnych)

Dotyczy kandydatów do oddziałów sportowych:

Dostarczenie do szkoły orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania danego sportu, wydanego przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza.

do 03.08.2018 r.

Dodatkowe postępowania kwalifikacyjne do oddziałów, w których będzie przeprowadzone dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne.

do 06.08.2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej lub sprawdzianu kompetencji językowych/innych.

do 22.08.2018 r.

(z zachowaniem art. 20zc ust. 6,7,8,9 ustawy o systemie oświaty i art. 158 ust. 6,7,8,9 ustawy Prawo oświatowe)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 22.08.2018 r.

(w godzinach pracy sekretariatów szkolnych)

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.

do 28.08.2018 r.

(w godzinach pracy sekretariatów szkolnych)

Składanie oryginałów wymaganych dokumentów w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.

29.08.2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

31.08.2018 r.

Zakończenie kwalifikowania w szkołach, do których nie zgłosi się maksymalna liczba kandydatów.

Zgłoś uwagę