Rekrutacja do szkół i przedszkoli - informacje [LISTA MIEJSC]

Wolne miejsca po elektronicznej rekrutacji 2019/2020 - stan na dzień 25.07.2019
 • fot. fotolia/© Claudia Paulussen


Wolne miejsca w Przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w Szkołach Podstawowych - PDF

Wolne miejsca - klasy I w Szkołach Podstawowych

Wolne miejsca w szkołach ponadpodstawowych - stan na 25 lipca 2019, godz. 13

Aby uzyskać szczegółowe informacje należy kontaktować się bezpośrednio z placówką dysponującą wolnymi miejscami. 

Przedszkola

W dniach 12-13 czerwca odbędzie się rekrutacja uzupełniająca z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru na wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.
 
W celu wypełnienia wniosku w rekrutacji uzupełniającej należy zalogować się do systemu za pomocą loginu i hasła użytego w rekrutacji głównej.

UWAGA!!!

Możliwość rekrutacji 5-latków (rocznik 2014) do Oddziałów Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych zostanie uruchomiona w rekrutacji uzupełniającej (od 12 do 13.06.2019r.) w sytuacji dysponowania wolnymi miejscami w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych po pierwszym etapie rekrutacji.

19  czerwca 2019 roku zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a 26 czerwca 2019 zostanie ogłoszona lista dzieci przyjętych.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się 20 marca. Rekrutacja do oddziałów zerowych odbywa się na takich samych zasadach jak rekrutacja do przedszkoli.

Rodzice mają czas na złożenie wniosków do 26 marca 2019 r. W tym samym terminie rodzice muszą złożyć w przedszkolu I wyboru wniosek rekrutacyjny, pobrany z systemu rekrutacji. Można wybrać maksymalnie 3 przedszkola.

Do rekrutacji na wolne miejsca przystępują dzieci urodzone w latach 2013– 2016, mieszkające we Wrocławiu. Liczbę miejsc dla poszczególnych grup wiekowych określa dyrektor przedszkola.

26 kwietnia 2019 r. zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a 8 maja 2019 zostanie ogłoszona lista dzieci przyjętych do placówek. W tym momencie zakończy się I etap rekrutacji.

Kolejność zgłoszeń elektronicznych nie ma znaczenia. Ważne, aby zarejestrować dziecko w systemie rekrutacyjnym oraz dostarczyć wymagane dokumenty do placówki I wyboru w dniach 20-26 marca 2019 r. 

System będzie aktywny pod adresem: rekrutacje.edu.wroclaw.pl

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, oddziałów integracyjnych w przedszkolach, integracyjnych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Pliki do pobrania:

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – pdf

Kryteria – pdf

Zasady rekrutacji przedszkola i oddziały przedszkolne - pdf

Logowanie do systemu - pdf

Lista przedszkoli prowadzonych przez inne organy, które zostały przyłączone do elektronicznej rekrutacji 2019/2020

L.p.

Postępowanie rekrutacyjne z wykorzystaniem systemu informatycznego

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Złożyć  wniosek o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

20.03.2019

 

26.03.2019

2.

Sprawdzić wyniki kwalifikacji w przedszkolu/szkole podstawowej I-go wyboru (Lista dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych)

26.04.2019

3.

Złożyć w przedszkolu/szkole podstawowej, do której zakwalifikowało się dziecko, ewentualną  rezygnację z miejsca

29.04.2019

 

30.04.2019

4.

Sprawdzić wyniki rekrutacji w przedszkolu/szkole podstawowej I-go wyboru (Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych)

8.05.2019

 

L.p.

Postępowanie uzupełniające z wykorzystaniem systemu informatycznego

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Złożyć  wniosek o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

12.06.2019

13.06.2019

2.

Sprawdzić wyniki kwalifikacji w przedszkolu/szkole podstawowej I-go wyboru (Lista dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych)

19.06.2019

3.

Złożyć w przedszkolu/szkole podstawowej, do której zakwalifikowało się dziecko, ewentualną  rezygnację z miejsca

19.06.2019

21.06.2019

4.

Sprawdzić wyniki rekrutacji w przedszkolu/szkole podstawowej I-go wyboru (Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych)

26.06.2019

 

 

 

 

Lista dzieci przyjętych do przedszkola/szkoły podstawowej

w podziale na grupy

30.08.2019

           

 Szkoły podstawowe

12 marca 2019 r. rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do szkół podstawowych. Rodzice mają czas na złożenie wniosków do 18 marca 2019 r. Później system elektroniczny będzie nieaktywny. 

Czytaj też: Dni otwarte w szkołach podstawowych 2019 r.

 

W tym samym czasie rodzice muszą złożyć w szkole podstawowej I wyboru wydrukowane zgłoszenie rekrutacyjne lub wniosek rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami. 

Do rekrutacji przystępują dzieci mieszkające we Wrocławiu, urodzone w: 

 • 2012 r. - jako 7-latki, 
 • 2013 r. - jako 6-latki - jeżeli realizowały, w roku szkolnym 2018/2019, wychowanie przedszkolne albo posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. 

Można wybrać maksymalnie 3 szkoły. 

29 marca 2019 r. zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół podstawowych. W terminie 5-8 kwietnia 2019 ruszy nabór uzupełniający do klas I w publicznych szkołach podstawowych, w których będą jeszcze wolne miejsca. Ten etap odbywać się będzie bez narzędzi elektronicznych. 

Kolejność zgłoszeń elektronicznych nie ma znaczenia. Ważne, aby zarejestrować dziecko w systemie rekrutacyjnym oraz dostarczyć wymagane dokumenty do szkoły I wyboru w dniach 12 - 18 marca 2019 r. 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Wrocław.

Pliki do pobrania:

Lista wolnych miejsc po rekrutacji uzupełniającej w klasach I - SP - pdf

Harmonogram do klas I w SP – pdf

Kryteria – pdf

Zasady naboru do SP 2019

Logowanie do systemu - pdf

Postępowanie rekrutacyjne

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Złożyć w szkole I-go wyboru zgłoszenie lub wniosek, podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna wraz z wymaganymi załącznikami

12.03.2019 r.

18.03.2019 r.

Sprawdzić wyniki kwalifikacji w szkole I-go wyboru (Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

29.03.2019 r.

Złożyć w szkole podstawowej, do której zakwalifikował się kandydat, ewentualną rezygnację z miejsca

29.03.2019 r.

01.04.2019 r.

Sprawdzić wyniki rekrutacji  w szkole I-go wyboru (Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych)

04.04.2019 r.                            

Powiadomić obwodową szkołę podstawową o spełnianiu obowiązku szkolnego w innej szkole

Niezwłocznie

Postępowanie uzupełniające do szkół, które dysponują wolnymi miejscami

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Złożyć zgłoszenie lub wniosek, podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna, wraz z wymaganymi załącznikami

05.04.2019 r.

08.04.2019 r.

Sprawdzić wyniki kwalifikacji w szkole podstawowej

(Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

11.04.2019 r.

Złożyć w szkole podstawowej, do której zakwalifikował się kandydat, ewentualną rezygnację z miejsca

11.04.2019 r.

12.04.2019 r.

Sprawdzić wyniki rekrutacji w szkole podstawowej

(Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych)

15.04.2019 r.

Lista kandydatów przyjętych w podziale na klasy

30.08.2019 r.

Uwaga!

Powyższe terminy dotyczą również postępowania rekrutacyjnego dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych i specjalnych.

Informacja o klasach dwujęzycznych prowadzonych w Szkołach Podstawowych.

Szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe

UWAGA!

Drodzy Gimnazjaliści oraz Uczniowie Szkół Podstawowych!
 
informujemy iż:
 
 • kandydaci zakwalifikowani do szkół w rekrutacji podstawowej: Muszą złożyć w szkole oryginały wymaganych dokumentów do 24 lipca 2019 r. do godz. 15:00. Brak złożenia oryginalnych dokumentów w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w szkole.
 • informacja o wolnych miejscach: Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych dostępna będzie od 25 lipca 2019 r. na stronie rekrutacje.edu.wroclaw.pl w zakładce Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych - "Wolne miejsca" po godzinie 13:00.
 • informacja o progach punktowych: Informacja o progach punktowych w szkołach ponadpodstawowych w rekrutacji podstawowej 2019/2020 dostępna będzie od 25 lipca 2019 r. na stronie rekrutacje.edu.wroclaw.pl  po godzinie 13:00.
INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ:
 
1. W rekrutacji uzupełniającej mogą wziąć udział wszyscy kandydaci - nieskładający podań, niezakwalifikowani oraz przyjęci w rekrutacji podstawowej do placówek.

2. Rekrutacja uzupełniająca do szkół dysponującymi wolnymi miejscami po rekrutacji podstawowej  odbywa się z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji w terminie od 26 lipca (od godziny 8:00) do 30 lipca 2019 (do godziny 15:00).
 • kandydaci nieuczęszczający do wrocławskich szkół wprowadzają wniosek za pomocą podania imienia i nazwiska oraz numeru PESEL,
 • kandydaci, którzy brali udział w rekrutacji podstawowej logują się do kont za pomocą numeru PESEL oraz hasła, którego używali w rekrutacji podstawowej,
 • kandydaci w dniach 26-30 lipca wprowadzają wnioski w rekrutacji uzupełniającej zarówno w zakresie danych osobowych, jak i kryteriów (oceny, osiągnięcia),
 • kandydaci mają możliwość wyboru do 3 priorytetów -  szkół, w których wybierają nieograniczoną liczbę preferencji - klas,
 • kandydaci do placówki pierwszego wyboru składają wydrukowany wniosek o przyjęcie z systemu wraz z kopią wyników egzaminów ósmoklasisty/gimnazjalisty oraz świadectwem
3. Wywieszenie list zakwalifikowanych kandydatów w rekrutacji uzupełniającej nastąpi 21 sierpnia o godzinie 9:00 w szkołach, które dysponowały wolnymi miejscami.
 
4. Potwierdzenie woli przyjęcia w rekrutacji uzupełniającej: 
 • kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do szkół dysponującymi wolnymi miejscami w rekrutacji uzupełniającej muszą potwierdzić wolę przyjęcia w terminie od 21 sierpnia do 29 sierpnia 2019 (do godziny 15:00)
 • kandydaci, którzy w rekrutacji podstawowej zostali zakwalifikowani i potwierdzili wolę przyjęcia do zakwalifikowanej szkoły muszą w terminie 21-29 sierpnia (do godziny 15:00) zrezygnować z miejsca (odebrać oryginały dokumentów - wyniki z egzaminów oraz świadectwo), a następnie dostarczyć je do placówki zakwalifikowania w rekrutacji uzupełniającej. 
---------------------------------------------------------------------------------
Informacja w sprawie zaświadczeń/ orzeczeń o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu przez kandydatów do szkół prowadzących kształcenie zawodowe:
 
 • Informacja w sprawie zaświadczeń/orzeczeń o braku przeciwskazań zdrowotnych - PDF
 • Wykaz placówek na terenie województwa dolnośląskiego, w których wykonywane są nieodpłatne badania dla uczniów - PDF
Bezpośredni link do informacji - TUTAJ 
 
---------------------------------------------------------------------------------

Uruchomienie elektronicznego systemu rekrutacji rozpoczęło się 13 maja 2019 roku.

Wydawanie haseł dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy obecnie uczęszczają do placówek prowadzonych przez Miasto Wrocław rozpoczęło się 13 maja 2019 roku.

Sposoby logowania do systemu

Informacje dotyczące rekrutacji dla absolwentów gimnazjów:

Informacje dotyczące rekrutacji dla absolwentów szkół podstawowych:

x (x)
 
x (x)
 
x (x)
 
x (x)
 


Zgłoś uwagę