Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli [INFORMACJE]

W maju rozpocznie się rekrutacja do szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych i przedszkoli. Podajemy harmonogram oraz kryteria rekrutacji.

  • fot. fotolia/© Claudia Paulussen


Przedszkola

Rekrutacja do przedszkoli rozpocznie się 23 maja. Rekrutacja do oddziałów zerowych odbywa się na takich samych zasadach jak rekrutacja do przedszkoli (tak jak w poprzednim roku).

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Harmonogram rekrutacji  – plik do pobrania w formacie doc

Kryteria – plik do pobrania w formacie doc

 

Lp.

Postępowanie rekrutacyjne

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Złożyć  wniosek o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

23.05.2018

od godz. 8:00

do godz:15.00

29.05.2018

od godz. 8:00

do godz:15.00

2.

Sprawdzić wyniki kwalifikacji w przedszkolu/szkole podstawowej I wyboru (Lista dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych)

20.06.2018

od godz. 10:00

3.

Złożyć w przedszkolu/szkole podstawowej, do której zakwalifikowało się dziecko, ewentualną  rezygnację z miejsca

 

20.06.2018

  od godz. 10:00

do godz. 15:00

 

21.06.2018

od godz. 8:00

do godz. 15:00

4.

Sprawdzić wyniki rekrutacji w przedszkolu/szkole podstawowej I wyboru (Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych)

26.06.2018

od godz. 12:00

 

Szkoły podstawowe

Rekrutacja do szkół podstsawowych rozpocznie się 21 maja, do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z wykorzystaniem elektronicznych narzędzi rozpocznie się w dniu 01.06.2018 r. zgodnie z poniższym harmonogramem. 

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych 
w roku szkolnym 2018/2019

Harmonogram do klas I w SP

Kryteria – plik do pobrania w formacie doc

KLASY SIÓDME DWUJĘZYCZNE – 2018/2019

Postępowanie rekrutacyjne

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Złożyć w szkole I-go wyboru zgłoszenie lub wniosek, podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna wraz z wymaganymi załącznikami

21.05.2018 r.

25.05.2018 r.

od godz. 8:00 do godz. 15:00

Sprawdzić wyniki kwalifikacji w szkole I-go wyboru (Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

05.06.2018 r. 

od godz. 9:00

Złożyć w szkole podstawowej, do której zakwalifikował się kandydat, ewentualną rezygnację z miejsca

05.06.2018 r.

06.06.2018 r.

od godz. 9:00   do godz. 15:00

od godz. 8:00 do godz. 15:00

Sprawdzić wyniki rekrutacji  w szkole I-go wyboru (Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych)

11.06.2018 r.                             od godz. 12:00

Powiadomić obwodową szkołę podstawową o spełnianiu obowiązku szkolnego w innej szkole

Niezwłocznie

 Postępowanie uzupełniające do szkół, które dysponują wolnymi miejscami

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Złożyć zgłoszenie lub wniosek, podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna, wraz z wymaganymi załącznikami

12.06.2018 r.

13.06.2018 r.

Od godz. 8:00 do godz. 15:00

Sprawdzić wyniki kwalifikacji w szkole podstawowej

(Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

18.06.2018 r.

Złożyć w szkole podstawowej, do której zakwalifikował się kandydat, ewentualną rezygnację z miejsca

18.06.2018 r.

19.06.2018 r.

od godz. 8:00 do godz. 15:00

Sprawdzić wyniki rekrutacji w szkole podstawowej

(Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych)

20.06.2018 r.

Lista kandydatów przyjętych w podziale na klasy

31.08.2018 r.


Uwaga

Powyższe terminy dotyczą również postępowania rekrutacyjnego dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych i specjalnych w szkołach prowadzonych przez Miasto Wrocław.

Szczegóły dotyczące wypełnienia wniosku rekrutacyjnego będą dostępne w terminie późniejszym  (początek maja 2018 r.)

Szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z wykorzystaniem elektronicznych narzędzi rozpocznie się w dniu 01.06.2018 r. zgodnie z poniższym harmonogramem

Harmonogram rekrutacji  – plik do pobrania w formacie doc

  • Szczegółowe zasady oraz kryteria naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na początku maja 2018 roku.

HARMONOGRAM – REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PONADPODSTAWOWYCH

Nabór I – elektroniczne składanie wniosków

02-11.05.2018 r.

Składanie pisemnej deklaracji przystąpienia do dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego w szkołach, w których będzie przeprowadzone dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne (zgodnie z informacją uzyskaną w szkole)

Najpóźniej na dwa dni przed terminem próby sprawności fizycznej

Dotyczy kandydatów do oddziałów sportowych:

Dostarczenie do szkoły orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania danego sportu, wydanego przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza.

14-30.05.2018 r.

Dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne do szkół, w których będzie przeprowadzone dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne (zgodnie z informacją uzyskaną w szkole)

do 04.06.2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych lub sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

01.06.- 20.06.2018 r.

 

Generowanie wniosków w systemie elektronicznym, wskazanie oddziałów w maksymalnie trzech wybranych szkołach, ustalanie i wprowadzanie ewentualnych zmian preferencji, wpisywanie ocen i wyników egzaminu gimnazjalnego, zaznaczanie dodatkowych kryteriów, drukowanie wniosków.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

22 – 26.06.2018 r.

 

Uzupełnienie, na podstawie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, danych w elektronicznym wniosku

Dostarczenie do szkoły kopii świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

13.07.2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 17.07.2018 r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.

Niezwłocznie po ogłoszeniu przez szkołę list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

(nie później niż do 25.07.2018 r.)

Składanie oryginałów wymaganych dokumentów w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.

26.07.2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Nabór uzupełniający – rekrutacja bez narzędzi elektronicznych,

na zasadach takich, jak w I naborze

26.07.2018 r.

Ogłoszenie naboru uzupełniającego przez szkoły dysponujące wolnymi miejscami po pierwszym naborze.

do 31.07.2018 r.

(w godzinach pracy sekretariatów szkolnych)

Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 31.07.2018 r.

(w godzinach pracy sekretariatów szkolnych)

Składanie pisemnych deklaracji przystąpienia do sprawdzianów w szkołach, w których będzie przeprowadzone dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne.

Najpóźniej w dniu przeprowadzania próby sprawności fizycznej

(w godzinach pracy sekretariatów szkolnych)

Dotyczy kandydatów do oddziałów sportowych:

Dostarczenie do szkoły orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania danego sportu, wydanego przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza.

do 03.08.2018 r.

Dodatkowe postępowania kwalifikacyjne do oddziałów, w których będzie przeprowadzone dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne.

do 06.08.2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej lub sprawdzianu kompetencji językowych/innych.

do 22.08.2018 r.

(z zachowaniem art. 20zc ust. 6,7,8,9 ustawy o systemie oświaty i art. 158 ust. 6,7,8,9 ustawy Prawo oświatowe)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 22.08.2018 r.

(w godzinach pracy sekretariatów szkolnych)

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.

do 28.08.2018 r.

(w godzinach pracy sekretariatów szkolnych)

Składanie oryginałów wymaganych dokumentów w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.

29.08.2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

31.08.2018 r.

Zakończenie kwalifikowania w szkołach, do których nie zgłosi się maksymalna liczba kandydatów.

Zgłoś uwagę