Zakończyła się rekrutacja do żłobków 2016 – wyniki 17 czerwca

25 maja ruszyła rekrutacja do żłobków finansowanych i wspólfinansowanych przez miasto. Do 8 czerwca włącznie rodzice lub opiekunowie mają czas, aby wypełnić protokół ze zgłoszeniem dziecka do żłobka na rok 2016/2017 i złożyć w jednym wybranym żłobku. Protokół trzeba wcześniej pobrać ze strony i wydrukować. Poniżej podajemy zasady rekrutacji oraz listy wolnych miejsc w żłobkach publicznych i żłobkach z dofinansowaniem. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 17 czerwca.


Zestawienie wolnych miejsc w żłobkach publicznych - plik pdf.

Zestawienie wolnych miejsc w żłobkach niepublicznych z miejscami dofinansowanymi przez Miasto Wrocław - plik pdf.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji - plik pdf.

Protokół ze zgłoszenia dziecka do żłobkla publicznego/niepublicznego w 2016/2017 - plik w doc.

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Gminę Wrocław - pdf. (stan na 2 maja 2016)


Żłobki podlegają Wrocławskiemu Zespołowi Żłobków: http://www.wzz.wroc.pl/

Zasady rekrutacji dzieci do żłobka na okres 1 IX 2016 – 31 VIII 2017

 1. do rekrutacji przystępują dzieci urodzone od 1 stycznia 2014 r. do 13 kwietnia 2016 r. (mające ukończone co najmniej 20 tygodni w dniu 1 września 2016 r.) mające miejsce zamieszkania¹ na terenie miasta Wrocławia:
 • rodzic/prawny opiekun dziecka, które aktualnie korzysta z usług żłobka (publicznego lub niepublicznego z dofinansowaniem miasta) i złoży w odpowiednim terminie potwierdzenie woli kontynuacji, nie może brać udziału w rekrutacji
 • rekrutacja odbywa się na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych
 • liczba punktów rekrutacyjnych jest sumą wartości punktowych kryteriów zaznaczonych we wniosku
 • punkty za spełnianie kryteriów zostaną naliczone, gdy:
 1. zaznaczono we wniosku kryteria, które dziecko spełnia
 2. dostarczono do wybranego żłobka wydrukowany, wypełniony i podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna protokół wraz z odpowiednimi dokumentami
 3. sprawdzono i zatwierdzono w żłobku treść protokołu
 • w przypadku uzyskania równorzędnej sumy punktów rekrutacyjnych, do żłobka na wolne miejsca w grupie zostaną przyjęte najwcześniej urodzone dzieci rekrutowane do danej grupy wiekowej.

II. Punktacja w procesie rekrutacji obejmuje następujące kryteria:

1. Kryteria obligatoryjne (dostępu):

 • zamieszkanie¹ dziecka wraz z rodzicem/prawnym opiekunem na terenie Wrocławia
 • wiek dziecka – dzieci urodzone od 1 stycznia 2014 r. do 13 kwietnia 2016 r. (mające ukończone co najmniej 20 tygodni w dniu 1 września 2016 r.).

2. Kryteria dodatkowe – w przypadku liczby kandydatów spełniających kryteria dostępu, przekraczającej liczbę miejsc w danym żłobku:

Kryteria dodatkowe

Wartość punktowa

Wielodzietność rodziny dziecka2 200
Niepełnosprawność dziecka4

200

Niepełnosprawność jednego z rodziców/prawnych opiekunów dziecka4 200
Niepełnosprawność obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka4 200
Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka4 200
Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie3 200
Objęcie dziecka pieczą zastępczą5 200
Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie albo rodzic samotnie wychowujący dziecko pracują/pracuje lub studiują/studiuje w trybie dziennym lub prowadzą/prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.
50
Dziecko, którego tylko jeden z rodziców/prawnych opiekunów pracuje lub studiuje w trybie dziennym lub prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. 20
Dziecko, którego co najmniej jeden rodzic/prawny opiekun złożył roczne zeznanie podatkowe PIT za 2015 r. w urzędzie skarbowym we Wrocławiu, lub deklaracje opodatkowania za 2016 r w Urzędzie Skarbowym, w tym za pośrednictwem płatnika (nie dotyczy osób rozliczających się w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu) 30
Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwoje lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług danego żłobka, do którego złożono wniosek/protokół zgłoszenia (nie dotyczy dzieci, których rodzeństwo kończy edukację w żłobku w 2016r.)

10

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów - plik pdf

Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się definicje:
1. Zamieszkanie¹
a) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem stałym na dzień 25.05.2016 r.
b) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem czasowym na dzień 25.05.2016 r.
c) zamieszkanie potwierdzone innym dokumentem
 
2. Wielodzietność rodziny dziecka2 oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci
 
3. Samotne wychowanie dziecka w rodzinie3 – oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem
 
4. Niepełnosprawność4 niepełnosprawność potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równow ażnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (DzU z 2011 r. nr 127, poz. 72 1, z późn. zm.) (art. 20t ust. 2 pkt 1b ustawy o systemie oświaty)
 
5. Piecza zastępcza5 objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (DzU z 2016 r., poz. 575, z późn. zm.) (art. 20t ust. 2 pkt 1d ustawy o systemie oświaty)
 
Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów:
 • zamieszkanie – dowód osobisty (do wglądu), zaświadczenie potwierdzające meldunek stały lub czasowy, inny dokument potwierdzający zamieszkanie
 • oświadczenie (art. 20t ust. 2 pkt 1a i 2 ustawy o systemie oświaty) – w przypadku kryteriów: wielodzietność, złożenie rocznego zeznania podatkowego PIT, zgłoszenie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług daneg o żłobka, do którego złożono protokół zgłoszenia
 • praca/studia rodziców/prawnych opiekunów – zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu; w przypadku samozatrudnienia – aktualny wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej; zaświadczenie z uczelni zawierające informację o stacjonarnym systemie stud iów; zaświadczenie z gminy o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy potwierdzony przez gminę
 • samotne wychowywanie dziecka – prawomocny wyrok sąd u rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jeg o rodzicem (art. 20t ust. 2 pkt 1c ustawy o systemie oświaty)
 •  niepełnosprawność – orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów us tawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudn ieniu osób niepełnosprawnych (DzU z 2011 r. nr 127, poz. 721, z późn. zm.) (art. 20t ust. 2 pkt 1b ustawy o systemie oświaty)
 • piecza zastępcza – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (DzU z 2016 r. poz. 575, z późn. zm.) (art. 20t ust. 2 p kt 1d ustawy o systemie oświaty)
Dokumenty potwierdzające stan zdrowia dziecka w zakresie:
– alergii pokarmowej – zaświadczenie od lekarza alerg ologa (w przypadku rekrutacji do publicznego żłobka przy ul. Białowieskiej 27 oraz żłobków niepublicznych)

UWAGA: Oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
 
UWAGA: W przypadku nieprzedstawienia wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie danych kryteriów komisja rekrutacyjna, rozpatrująca wnioski, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone
 
III. Wypełnienie wniosku – „Protokołu ze zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2016/2017”
 
 
„Protokół ze zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2016/2017” składa się tylko w jednym żłobku. Złożenie „Protokołów” w więcej niż w jednym żłobku (publicznym lub niepublicznym z miejscami dofinansowanymi przez miasto Wrocław) będzie skutkowało wykluczeniem z rekrutacji
 • wydrukować wniosek i wypełnić ręcznie lub wypełnić elektronicznie
 • wpisać nazwę i adres wybranego żłobka (wniosek można złożyć tylko w 1 placówce)
 • wpisać dane dotyczące dziecka i rodziców/prawnych opiekunów
 • zaznaczyć kryteria, które dziecko spełniawniosek złożyć w żłobku, do którego rodzic/opiekun prawny rekrutuje dziecko wraz z wymaganymi dokumentami

IV. Harmonogram rekrutacji do żłobków na okres od 1.09.2016 do 31.08.2017 r.

Terminy

Zadania

od 25.05.2016 do 08.06.2016 Pobieranie Wniosku/„Protokołu ze zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2016/2017” (załącznik nr 1) ze strony Wrocławskiego Zespołu Żłobków www.wzz.wroc.pl oraz stron www.bip.um.wroc.pl, www.wroclaw.pl oraz w żłobkach (z zestawień wolnych miejsc w żłobkach – publicznych i niepublicznych z miejscami dofinansowanymi przez miasto)
od 25.05.2016 do 08.06.2016 
– w godz. 10.00 do 15.00 poniedziałek,
środa, czwartek, piątek,
– w godz. 12.00-17.00 wtorek

Przyjmowanie „Protokołów ze zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2016/2017” przez kierowników, Dyrektorów żłobków lub osoby upoważnione oraz weryfikacja wniosków

17.06.2016 r. o godz. 13.00 Ogłoszenie wyników rekrutacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń znajdującej się w danym żłobku listy dzieci przyjętych do żłobka
od 20.06.2016 do 30.06.2016 Podpisywanie umów z rodzicami/prawnymi opiekunami na rok żłobkowy 2016/2017
30.08.2016 r. godz. 10.00

Lista dzieci przyjętych do żłobka w podziale na grupy

UWAGA:

1. Dzieci aktualnie korzystające z usług żłobka (urodzone po 1 stycznia 2014 r.) nie biorą udziału w rekrutacji. Dzieci te kontynuują pobyt w żłobku w roku 2016/2017 na podstawie „Formularza kontynuacji”. Kontynuacja dotyczy wyłącznie dzieci zapisanych i korzystających z opieki żłobka na 5 kwietnia 2016 r., tj. dzień ogłoszenia konkursu nr 21/ŻK/2016/2017 na organizację opieki sprawowanej w formie żłobka (kontynuacja), pod warunkiem że umowa zawarta przez żłobek z rodzicem/opiekunem prawnym nie jest w okresie wypowiedzenia.

2. Rodzice, który złożyli wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka do dnia rozpoczęcia rekrutacji, czyli do 25.05.2016 r. (w tym złożony w rekrutacji na okres opieki 2015/2016), a których dziecko nie zostało przyjęte z powodu braku wolnych miejsc, muszą złożyć „Protokół ze zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2016/2017” w wybranym przez siebie żłobku.

3. Przypominamy, że „Protokół ze zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2016/2017” składa się tylko w jednym ze żłobków publicznych albo niepublicznych, które zawarły z gminą Wrocław umowę o dofinansowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, na rok 2016/2017. Złożenie „Protokołu ze zgłoszenia” w więcej niż jednym żłobku – publicznym lub niepublicznym – będzie skutkowało wykluczeniem z rekrutacji.

4. Kolejność zgłoszeń nie stanowi kryterium kwalifikacyjnego. 

Wszelkich informacji dotyczących rekrutacji dzieci na rok żłobkowy 2016/2017 udzielają Kierownicy, Dyrektorzy oraz osoby upoważnione w żłobkach (tel. w zestawieniach zbiorczych).

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Gminę Wrocław pdf. (stan na 2 maja 2016).

Mapa żłobków we Wrocławiu (stan na 2 maja 2016)

mapa zlobkow

(kliknij na mapę, aby powiększyć) 

 Zgłoś uwagę