Wrocławska Nagroda Poetycka

Regulamin

REGULAMIN WROCŁAWSKIEJ NAGRODY POETYCKIEJ SILESIUS

POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1.

1. Organizatorem Konkursu Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej SILESIUS (dalej jako „Nagroda”) i fundatorem Nagrody jest Miasto Wrocław.
2. Regulamin Nagrody oraz jego zmiany zatwierdza Prezydent Wrocławia.
3. Prezydent Wrocławia powołuje Biuro Nagrody, które jest odpowiedzialne za wszystkie zagadnienia organizacyjne i merytoryczne związane z konkursem i galą przyznania Nagrody.
4. Funkcję Biura Nagrody pełni Wrocławski Dom Literatury.
5. Celem Nagrody jest wyróżnienie i promocja najważniejszych dzieł i twórców polskiej poezji.
6. Nagroda przyznawana jest corocznie w trzech kategoriach: a) nagroda za całokształt twórczości, b) nagroda za książkę roku – za książkę roku uznaje się premierową książkę polskiego autora, z wyłączeniem wyborów lub zbiorów wcześniej opublikowanych wierszy, c) nagroda za debiut roku – za książkę debiutancką uznaje się pierwszą, indywidualną publikację autora o objętości większej niż jeden arkusz wydawniczy; nagroda za debiut może nie być przyznana.
7. Nagroda nie obejmuje twórczości dla dzieci.
8. Do danej edycji Nagrody można zgłaszać pierwsze wydania książek, które ukazały się pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego daną edycję Nagrody.
9. Warunkiem przyznania „nagrody za całokształt twórczości” jest publikacja utworów autora, dokonana w ciągu trzech lat kalendarzowych, poprzedzających daną edycję Nagrody.
10. Nagrodę w każdej kategorii, za wyjątkiem „nagrody za książkę roku”, autor może otrzymać tylko raz.
11. Książka laureata „nagrody za całokształt twórczości” nie będzie brana pod uwagę w konkursie na „nagrodę za książkę roku” w tej samej edycji Nagrody.
12. Nagrodę stanowią:
a) statuetka SILESIUS
b) kwoty:
  • 100 000 PLN za całokształt twórczości
  • 50 000 PLN za książkę roku
  • 15 000 PLN za debiut roku
13. Począwszy od edycji w roku 2020 przyznawane będą również wyróżnienia dla wszystkich nominowanych:
  • po 5 000 PLN dla każdego nominowanego w kategorii „nagroda za książkę roku”, przy czym wyróżnienie przyznane przyszłemu zdobywcy nagrody w tej kategorii podlega zaliczeniu do sumy nagrody, która nie może przekroczyć kwoty 50 000 PLN
  • po 5 000 PLN dla każdego nominowanego w kategorii „nagroda za debiut, przy czym wyróżnienie przyznane przyszłemu zdobywcy nagrody w tej podlega zaliczeniu do sumy nagrody, która nie może przekroczyć kwoty 15 000 PLN.

TRYB ZGŁASZANIA KSIĄŻEK DO KONKURSU § 2.

1. Prawo do zgłaszania książek do Nagrody w kategoriach: książka roku i debiut roku mają: wydawnictwa oraz członkowie jury, w kategorii za całokształt – jurorzy oraz organizator i fundator Nagrody.
2. Z konkursu wyłącza się publikacje nieposiadające numeru ISBN.
3. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 stycznia. Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie, nie będą uwzględniane.
4. 8 egzemplarzy książek należy przesłać pod adres Biura Nagrody: Wrocławski Dom Literatury, ul. Przejście Garncarskie 2, 50-107 Wrocław.
5. Nadesłane książki nie będą zwracane.

TRYB PRZYZNAWANIA NAGRODY § 3.

1. Konkurs składa się z 3 etapów:
a) etap pierwszy – weryfikacja nadesłanych książek pod względem zgodności z kryteriami przyjętymi w regulaminie Nagrody,
b) etap drugi – wybór 5 książek nominowanych do Nagrody w kategorii „nagroda za książkę roku”, wybór książek (co najmniej 2, ale nie więcej niż 3) nominowanych do Nagrody w kategorii „nagroda za debiut roku” lub decyzja o braku nominacji, oraz rozstrzygnięcie w kategorii „nagroda za całokształt twórczości”,
c) etap trzeci – wybór laureatów Nagrody.
 
2. Z udziału w konkursie wyklucza się książki, których autorami, współautorami lub redaktorami są: a) członkowie jury wraz z przewodniczącym,
b) pracownicy organizatora i fundatora Nagrody.
 
3. Zastrzeżenie opisane w ust. 2 pkt a) tego paragrafu nie stosuje się, jeśli juror, który jest autorem, współautorem lub redaktorem zgłoszonej książki, złoży rezygnację z prac w gronie jury w danej edycji Nagrody najpóźniej w dniu pierwszego posiedzenia jury. Decyzja jurora jest wiążąca dla organizatora i fundatora, a zgłoszona książka pozostaje w Konkursie. Prezydent Wrocławia może w takiej sytuacji uzupełnić skład jury w danej edycji Nagrody.
4. Jeśli w którejkolwiek kategorii poza „nagrodą za całokształt” nagrodzona zostanie książka napisana przez dwóch lub więcej autorów, Nagroda zostanie równo podzielona pomiędzy autorów.

JURY § 4.

1. Jury Konkursu składa się z 7 osób.
2. Przewodniczącego i członków jury powołuje i odwołuje Prezydent Wrocławia.
3. Prezydent Wrocławia w swoich decyzjach o odwołaniu i powołaniu nie jest związany czasem trwania kadencji, o której mowa w ust. 4 tego paragrafu, jeśli za jego decyzjami stoi ważny interes publiczny, którego nie można było przewidzieć w momencie powołania lub zawierania umowy z jurorem/jurorami Nagrody.
4. Kadencja przewodniczącego i członków jury trwa trzy lata, poczynając od momentu powołania.
5. Przewodniczący lub członek jury może być ponownie powołany do grona jury najwcześniej po upływie roku od zakończenia swojej poprzedniej kadencji, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 tego paragrafu. 6. Przewodniczący może być powołany ponownie również jako zwykły członek jury, w takiej sytuacji nie stosuje się ograniczenie z ust. 5 tego paragrafu.
7. Członek jury może być powołany ponownie również na stanowisko przewodniczącego, w takiej sytuacji nie stosuje się ograniczenie z ust. 5 tego paragrafu.
8. Przewodniczący kieruje pracami i przewodniczy obradom jury oraz przygotowuje i na gali wręczenia Nagrody wygłasza laudację.
9. W każdej edycji Nagrody jury odbywa 3 posiedzenia poświęcone wyborowi książek.
10. Członek jury nieobecny na posiedzeniu zobowiązany jest do przedstawienia swoich rekomendacji na piśmie. Pisemna rekomendacja nie dotyczy posiedzenia decydującego o przyznaniu Nagrody.
11. Członkostwo w jury ustaje w wyniku rezygnacji złożonej przez członka jury, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych, odwołania przez Prezydenta Wrocławia, zakończenia trzyletniej kadencji, nieobecności – nieusprawiedliwionej względami zdrowotnymi – na dwóch kolejnych posiedzeniach jury w danym roku kalendarzowym, śmierci członka jury. W takich przypadkach Prezydent Wrocławia może powołać nowego członka jury.
12. Jury podejmuje decyzje w oparciu o postanowienia regulaminu Nagrody.
13. Jury podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Dla podjęcia uchwały wymagana jest obecność co najmniej 5 członków jury. W razie równego podziału głosów decyduje głos przewodniczącego.
14. Członkowie jury zobowiązani są do zachowania poufności obrad.
15. Wynagrodzenie członków jury ustalane jest corocznie przez organizatora i fundatora Nagrody. 16. Umowy pomiędzy jurorami a organizatorem i fundatorem Nagrody zawierane są corocznie w każdym roku trwania kadencji.
17. Z posiedzenia, na którym wybiera się laureata lub laureatów Nagrody, przedstawiciel Biura Nagrody sporządza protokół, który podpisują obecni członkowie jury, potwierdzający fakt wyboru laureata lub – laureatów.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Prezydenta Wrocławia.


Zgłoś uwagę