Wrocławska Nagroda Poetycka

Regulamin

REGULAMIN Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej SILESIUS

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1.
 1. Organizatorem konkursu Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej SILESIUS i fundatorem Nagrody jest Miasto Wrocław.
 2. Celem Nagrody jest wyróżnienie i promocja najważniejszych dzieł i twórców polskiej poezji.
 3. Nagroda przyznawana jest corocznie w trzech kategoriach: a) nagroda za całokształt twórczości b) książka roku (za książkę roku uznaje się premierową książkę polskiego autora, z wyjątkiem wyborów wierszy) c) debiut roku (za książkę debiutancką uznaje się pierwszą, indywidualną publikację autora większą niż arkusz. Przyznawana jest w zależności od decyzji jury)
 4. Do danej edycji Nagrody można zgłaszać pierwsze wydania książek, które ukazały się pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego daną edycję Nagrody.
 5. Podstawą do nagrody za całokształt twórczości musi być publikacja utworów nominowanego autora w roku poprzedzającym daną edycję Nagrody.
 6. Nagrodę w każdej kategorii autor może otrzymać tylko raz
 7. Nagrodę stanowią: a) statuetka SILESIUS. b) czek na kwotę:
  • 100 000 PLN za całokształt
  •   50 000 PLN za książkę roku
  •   20 000 PLN za debiut roku
TRYB ZGŁASZANIA KSIĄŻEK DO KONKURSU § 2.
 1. Prawo do zgłaszania książek do Nagrody w kategoriach: książka roku i debiut roku mają: wydawnictwa (z wyłączeniem wydań własnych, nie posiadających nr ISBN) oraz członkowie jury, w kategorii za całokształt – jedynie jurorzy.
 2. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 lutego. Zgłoszenia, które wpłynęły po tym terminie, nie będą uwzględniane.
 3. 7 egzemplarzy książek należy przesłać pod adres Biura Nagrody: Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Kultury,  ul. Gabrieli Zapolskiej 4,  50-032  Wrocław.
TRYB PRZYZNAWANIA NAGRODY § 3.
 1. Konkurs składa się z 3 etapów: a) etap pierwszy – weryfikacja nadesłanych książek pod względem zgodności z kryteriami przyjętymi w regulaminie Nagrody, b) etap drugi – wybór 7 książek nominowanych do Nagrody w kategorii książka roku, wybór 3 książek nominowanych do Nagrody w kategorii debiut roku, jeśli jury nie zdecyduje inaczej, oraz rozstrzygnięcie w kategorii „ za całokształt”, c) etap trzeci – wybór laureatów Nagrody.
 2. Z udziału w konkursie wyklucza się książki, których autorami lub współautorami są: a) członkowie jury, b) pracownicy organizatorów i fundatorów Nagrody.
JURY § 4.
 1. Jury konkursu składa się z 7 osób.
 2. Przewodniczącego i członków jury powołuje na trzyletnią kadencję prezydent Wrocławia. Do jury następnych kadencji mogą zostać powołani członkowie jury kadencji poprzedniej.
 3. Przewodniczący kieruje pracami i przewodniczy obradom jury.
 4. Członkostwo w jury ustaje w wyniku rezygnacji złożonej przez członka jury, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych, odwołania przez prezydenta Wrocławia lub śmierci członka jury. W takich przypadkach prezydent Wrocławia powołuje nowego członka jury.
 5. Jury podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Dla podjęcia uchwały wymagana jest obecność co najmniej 5 członków jury.
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW JURY § 5.
 1. W każdej edycji Nagrody jury odbywa 3 posiedzenia poświęcone wyborowi książek.
 2. Członek jury nieobecny w posiedzeniu zobowiązany jest do przedstawienia swoich rekomendacji na piśmie. Pisemna rekomendacja nie dotyczy posiedzenia ostatecznie decydującego o przyznaniu Nagrody.
 3. Jury podejmuje decyzje w oparciu o postanowienia Regulaminu Nagrody.
 4. Członkowie jury zobowiązani są do zachowania poufności obrad.
 5. Wynagrodzenie członków jury ustalane jest corocznie przez organizatorów i fundatorów Nagrody.
BIURO NAGRODY § 6.
 1. Biuro Nagrody powoływane jest przez Miasto Wrocław.
 2. Do obowiązków pracowników Biura Nagrody należy pełnienie wszelkich czynności organizacyjnych związanych z konkursem.
UROCZYSTOŚĆ OGŁOSZENIA I WRĘCZENIA NAGRODY § 7.
 1. Uroczyste wręczenie Nagrody odbywa się corocznie w maju we Wrocławiu.
 2. Autorzy i wydawcy wyrażają zgodę na wykorzystanie utworów bądź ich fragmentów podczas gali wręczenia nagrody.
 3. Organizator zapewnia pokrycie kosztów podróży i pobytu we Wrocławiu każdemu z finalistów konkursu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez przedstawicieli organizatorów i fundatorów Nagrody.

Zgłoś uwagę