Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

18 grudnia 2014 roku Komisja Europejska przyjęła „Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020”. RPO WD 2014-2020 jest jednym z szesnastu programów regionalnych, zarządzanych przez Samorządy Województw. Program składa się z 11 osi priorytetowych, w tym 7 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (1 mld 618,9 mln euro) i 4 z Europejskiego Funduszu Społecznego (554,4 mln euro). Na cały Program została przeznaczona kwota 2 miliardów 252 milionów Euro, co w przeliczeniu daje kwotę około 9 miliardów złotych!


OSIE PRIORYTETOWE:

Zgodnie z propozycją Zarządu Województwa Dolnośląskiego opartą na wytycznych Komisji Europejskiej, proponowany podział środków wygląda następująco:

OŚ PRIORYTETOWA 1 - PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE –

Działania osi ukierunkowane są na wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji, oraz wzmacnianie konkurencyjności MŚP. Realizowane w ramach osi projekty przyczynią się do: podniesienia jakości i stopnia wykorzystania badań naukowych prowadzonych w regionie, zwiększenia nakładów na działalność B+R w przedsiębiorstwach, poprawy warunków dla rozwoju przedsiębiorstw, czy podniesienia konkurencyjności i produktywności MŚP.

OŚ PRIORYTETOWA 2 - TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE –

Działania osi ukierunkowane są na wzmocnienie zastosowań TIK poprzez realizację projektów zakładających rozwój elektronicznych usług publicznych np. z zakresu e-administracji, e-zdrowia, e-kultury.

OŚ PRIORYTETOWA 3 - GOSPODARKA NISKOEMISYJNA –

Działania osi ukierunkowane są na zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych w województwie dolnośląskim, zwiększenie efektywności energetycznej w MŚP, budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zwiększenie produkcji energii w wysokosprawnych instalacjach w regionie, jak również wdrażanie strategii niskoemisyjnych.

OŚ PRIORYTETOWA 4 - ŚRODOWISKO I ZASOBY –

Działania osi ukierunkowane są na zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska, zwiększenie liczby ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków, zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych regionu, ochronę i przywrócenie różnorodności
w regionie, oraz bezpieczeństwo przeciwpowodziowe regionu.

OŚ PRIORYTETOWA 5 – TRANSPORT –

Działania osi ukierunkowane są na lepszą dostępność transportową regionu, poprawę funkcjonalności linii kolejowych.

OŚ PRIORYTETOWA 6 - INFRASTRUKTURA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ –

Działania osi ukierunkowane są na zwiększenie dostępu do usług społecznych związanych z procesem integracji społecznej, oraz do opieki zdrowotnej w regionie, wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności.

OŚ PRIORYTETOWA 7 - INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA –

Działania osi ukierunkowane są na inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, ponadgimnazjalną, w tym zawodową.

OŚ PRIORYTETOWA 8 - RYNEK PRACY–

Działania osi ukierunkowane są na zapewnianie dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tworzenie nowych miejsc pracy, wzrost konkurencyjności dolnośląskich MŚP, czy wreszcie poprawę dostępu do programów zdrowotnych, również tych wydłużających aktywność zawodową.

OŚ PRIORYTETOWA 9 - WŁĄCZENIE SPOŁECZNE –

Działania osi ukierunkowane są na aktywne włączenie osób wykluczonych społecznie, ułatwianie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, oraz tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej.

OŚ PRIORYTETOWA 10 - EDUKACJA –

Działania osi ukierunkowane są na zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, w tym zawodowej, oraz wspieranie uczenia się przez całe życie osób dorosłych.

OŚ PRIORYTETOWA 11 – POMOC TECHNICZNA –

Alokacja osi przeznaczona jest na zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków zapewniających sprawne działanie instytucji, zapewnienie sprawnego systemu wdrażania RPO WD 2014-2020, oraz spójnego systemu informacji i promocji oraz rozwijanie potencjału beneficjentów RPO WD 2014-2020.

 

załącznik: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 Zgłoś uwagę