www.wroclaw.pl

  Odstąpienia od dochodzenia należności dla przedsiębiorców i NGO

  Nowe wsparcie dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.

  9 kwietnia 2020 r. Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXI/560/20 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2).

  Na sesji, która odbyła się 30 kwietnia br., na wniosek prezydenta miejscy radni podjęli decyzję o rozszerzeniu zakresu podmiotów jakie mogą być objęte zwolnieniem o organizacje pozarządowe. Dodatkowo w zmienianej uchwale uproszczono sposób w jaki przedsiębiorca lub organizacja pozarządowa będą informowali organ podatkowy o pogorszonej płynności.

  Ponadto Wrocław po raz kolejny rozszerza pakiet pomocowy dedykowany przedsiębiorcom. Ze zwolnień z opłat czynszowych, dzierżawy i najmu mogą korzystać przedsiębiorcy i organizacje pożytku publicznego NGO. Na tej samej sesji wprowadzona została uchwała pozwalająca na niedochodzenie należności o charakterze cywilnoprawnym wymienionych powyżej.

  Okres, za który można ubiegać się o odstąpienie od należności o charakterze cywilnoprawnym, to okres obowiązywania stanu epidemii oraz miesiąc następujący po jego odwołaniu. Po tym okresie będzie można ubiegać się o uzyskanie ulgi w spłacie należności na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów.

  Wniosek

  Warunkiem uzyskania odstąpienia od dochodzenia od należności o charakterze cywilnoprawnym jest złożenie wniosku. Należy w nim opisać swoją sytuację finansową i fakt, że z powodu epidemii – wnioskodawca nie ma pieniędzy na opłacenie wszystkich miesięcznych  zobowiązań.

  Stan pogorszonej płynności finansowej potwierdzany jest przez wnioskodawcę poprzez złożenie oświadczenia o stosunku środków pieniężnych pozostających do jego dyspozycji do zobowiązań pieniężnych na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przypada termin zapłaty danej należności.

  Analogicznie jak w uchwale dot. podatku od nieruchomości w celu ułatwienia uzyskania wsparcia, wnioskodawca jest zobowiązany do jednorazowego wniosku o udzielenie pomocy, natomiast w przypadku upływu kolejnych terminów zapłaty należności, będzie jedynie przedstawiał oświadczenia o pogorszeniu płynności finansowej oraz formularz informacji w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

  Jak uzyskać odstąpienie od dochodzenia należności?

  Aby uzyskać odstąpienie od dochodzenia należności za najem, dzierżawę lub użytkowanie, wystarczy, że złożysz następujące dokumenty:

  Ważne!

  Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego
  i wolontariacie oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, składają formularz informacji tylko w sytuacji, gdy prowadzą działalność polegającą na oferowaniu towarów lub świadczeniu usług na rynku, bez względu na formę organizacyjno-prawną
  i sposób finansowania.

  Wniosek można złożyć:

  a) w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą EPUAP podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

  b) w formie elektronicznej wysyłając na adres pomoc.firma@um.wroc.pl podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

  c) w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Wydział Zarządzania Należnościami, ul. Kotlarska 41, 50-151 Wrocław.

  Informacje

  Bliższych informacji w tej sprawie udziela Centrum Wsparcia Przedsiębiorców przy
  ul. Kotlarskiej 41. Wszelkie sprawy związane z ulgami podatkowymi oraz ulgami od zobowiązań cywilnoprawnych, które adresowane są do miasta, załatwiane są tam telefonicznie lub mailowo.

  Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 – 15.45, urzędnicy i eksperci czekają na przedsiębiorców pod numerami telefonów: 71 777 72 87, 71 777 73 10, 71 777 74 26.

  Uruchomione zostały także 2 dedykowane adresy mailowe:

  Wrocławski Pakiet Pomocowy dla przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa