Promują innowacyjność i przedsiębiorczość

Stworzenie kodeksu dobrych praktyk dla instytucji wspierających innowacyjność i przedsiębiorczość, a także liczne spotkania, podczas których przedsiębiorcy nawiązywali ze sobą realną współpracę to główne efekty kończącego się w tym miesiącu projektu "Forum Parków Naukowych i Technologicznych" .

We Wrocławiu podczas konferencji "Skuteczność narzędzi wspierania innowacyjnych przedsiębiorstw – teoria i praktyka" podsumowano działania i efekty tego projektu.

Projekt "Forum Parków Naukowych i Technologicznych" rozpoczął się 1 grudnia 2012, a zakończy się 31 grudnia 2013 r.

 

Ponad 200 osób zainteresowanych

Wśród działań, jakie zostały zorganizowane w trakcie trwania projektu były m.in. targi innowacji, giełdy kooperacji oraz spotkania networkingowe.

- Udało nam się zorganizować targi, w których brało udział w sumie ponad 200 osób faktycznie zainteresowanych rozwijaniem przedsiębiorczości – mówi Ilona Sałagacka, kierownik projektu. Również w spotkaniach networkingowych uczestniczyło około 200 osób. Zorganizowaliśmy również  giełdy kooperacji, gdzie firmy mogły bezpośrednio z sobą porozmawiać, nawiązać współpracę. Dzięki temu mogliśmy pośredniczyć w podpisaniu 13 porozumień intencyjnych o współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami uczestniczącymi w tych spotkaniach.

Równolegle trwały prace mające za zadanie opracowanie kodeksu, zawierającego standardy i działania w ośrodkach innowacyjności. Został on właśnie upubliczniony i rozesłany do ponad 600 instytucji. Już 23 z nich potwierdziły chęć wdrożenia ich u siebie.

- Ideą naszego projektu jest upowszechnienie idei  parków technologicznych i inkubatorów przedsiębiorczości, a także budowanie sieci współpracy, wspieranie innowacyjności i przedsiębiorczości wśród młodych ludzi – twierdzi Ilona Sałagacka. – Bardzo ważna jest także integracja środowiska mającego wpływ na rozwój  gospodarczy regionu i kraju, uświadamianie i promocja dobrych praktyk poprzez wymianę doświadczeń. Chcemy, aby sieć współpracy między tymi ośrodkami była prawdziwa i funkcjonowała również w przyszłości.

 

Parki i inkubatory

Obecnie w całej Polsce funkcjonuje ok. 900 różnych ośrodków, które wspierają rozwój przedsiębiorczości. Należą do nich m.in. parki i inkubatory technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii, ośrodki doradczo-szkoleniowe, fundusze pożyczkowe. Podejmują one wiele działań wspierających przedsiębiorczość i innowacyjność. Tylko na Dolnym Śląsku funkcjonuje 11 parków i 2 inkubatory technologiczne, w których ulokowanych jest około 200 firm.

Do końca października 2013 r. w ramach priorytetu „Przedsiębiorstwa i Innowacyjność” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 podpisano 701 umów na realizację projektów wspierających przedsiębiorczość, innowacyjność i konkurencyjność Dolnego Śląska. Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła ponad 3,1 mld zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego blisko 1,45 mld zł.

W nowej perspektywie finansowej 2014-2020 środki na te same działania wyniosą ponad 338 mln euro. 

 Zgłoś uwagę