Program współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi

Podstawowym dokumentem, który określa cele, zasady, formę oraz ocenę współpracy organów samorządowych Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi jest corocznie aktualizowany i uchwalany przez Radę Miejską Wrocławia program

Program zakłada rozwój lokalny poprzez budowę społeczeństwa obywatelskiego i aktywizację społeczności lokalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Celem programu jest m.in.:

  • efektywne wykonywanie zadań publicznych Miasta poprzez włączenie w ich realizację organizacji pozarządowych,
    wspieranie wolontariatu,
  • poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych.

Sprawozdania z realizacji programów współpracy miasta Wrocławia z NGO

Zgłoś uwagę