Zarządzę przegląd istniejących planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem modelu osiedli kompletnych.

W ramach realizowanego zadania przygotowany został model w formie prezentacji, określający sposób dokonywania przeglądów wrocławskich osiedli w celu dążenia do powstania osiedli kompletnych. Model prezentuje, w jaki sposób będzie się odbywała praca przy współudziale mieszkańców i planistów przestrzennych w zakresie oceny i poszukiwań odpowiednich rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych.

To zadanie, które będzie realizowane w najbliższych latach z dużym naciskiem na partycypację społeczną. Proces konsultacji społecznych z mieszkańcami i Radami Osiedli będzie się odbywał w dwóch etapach: - pierwszy w zakresie rozpoznania potrzeb i sformułowania wniosków - drugi w zakresie oceny przygotowanych propozycji przestrzennych. Analizom urbanistycznym podlegać będą obszary osiedli według podziałów ustalonych w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

Szczególny nacisk będzie położony na wyposażenie osiedli w obszary zielone, tereny usługowe, przestrzenie publiczne, w tym lokalne centra a także powiązania umożliwiające swobodne poruszanie się pieszo pomiędzy domem a skupiskami usług, terenami zieleni i przystankami komunikacji zbiorowej. Efektem analiz będą wytyczne przestrzenne, które mają na celu wskazanie możliwości rozwoju osiedli na rzecz ich doskonalenia.

W załączniku model powstawania osiedli kompletnych: osiedlakompletne