Zainicjuję prace nad polityką adaptacji miasta do zmian klimatu

Zmiany klimatu są zjawiskiem globalnym, jednak ich skutki odczuwane są przede wszystkim lokalnie. To jedno z największych obecnie wyzwań, któremu wspólnie musimy stawić czoła. Miasta, w tym także Wrocław, są szczególnie narażone na negatywne skutki zmian klimatu. Wpływają one na wiele aspektów funkcjonowania życia w mieście, a coraz intensywniej oddziałują także na zdrowie mieszkańców.

Przystosowanie Wrocławia do zmian klimatu jest więc niezbędne w kontekście zagwarantowania bezpieczeństwa i poprawy jakości życia mieszkańców. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pt: „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”, przygotowano plan adaptacji Wrocławia do zmian klimatu do roku 2030. W tym celu oceniono wrażliwość na zmiany klimatu Wrocławia, a także zaplanowano działania adaptacyjne, adekwatne do zidentyfikowanych zagrożeń. Projekt dokumentu, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ), został przedstawiony do publicznego wglądu w Biurze Ochrony Przyrody i Klimatu oraz udostępniony w BIP UMW.

Wnioski i uwagi do projektu dokumentu oraz prognozy oddziaływania na środowisko przyjmowane były w terminie do 10 grudnia 2018 roku. Zakończone zostały wszystkie etapy prac uwzględnione przez Ministerstwo Środowiska w harmonogramie projektu (opracowanie dokumentu i przeprowadzenie SOOŚ), który zakończył się  12 stycznia 2019 roku. I kwartał 2019 roku (wstępnie 25.03.-10.05.2019) - zaplanowano konsultacje społeczne, przewidywany czas trwania – około 7 tygodni, w ramach konsultacji zaplanowane są 4 spotkania warsztatowe. W lutym 2019 trwają prace nad organizacją konsultacji. Pod koniec I półrocza 2019 roku zaplanowano przedłożenie projektu dokumentu Radzie Miejskiej Wrocławia do uchwalenia.

Więcej informacji o programie adaptacji znajdziecie Państwo w tym linku:  http://44mpa.pl/miejskie-plany-adaptacji/