Zainicjuję prace nad decentralizacją przestrzeni parków technologicznych

Rozwój technologii oraz innowacyjnych rozwiązań stale decyduje o atrakcyjności Wrocławia w kontekście współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami oraz pozyskiwania nowych inwestorów. Chcemy być postrzegani jako profesjonalny partner, który wspólnie z otoczeniem kreuje wrocławską przestrzeń działalności biznesowej.  Decentralizacja przestrzeni parków technologicznych ma być kolejnym krokiem w stronę budowy miasta smart.

W ramach podjętych działań nad decentralizacją, przygotowaliśmy koncepcję rozszerzenia działalności inkubatorów przedsiębiorczości o nowe lokalizacje na terenie całego Wrocławia, a także stworzenia lokalnych stref biznesu w peryferyjnych lokalizacjach miasta. Przy realizowanych projektach wykorzystane zostaną doświadczenia Wrocławskiego Parku Technologicznego w budowaniu, organizowaniu i prowadzeniu inkubatorów przedsiębiorczości. Analizujemy także możliwość stworzenia inkubatora przedsiębiorczości (tzw. strefy start’upów) w ramach przygotowywanej koncepcji zagospodarowania starej zajezdni tramwajowej przy ul. Legnickiej. Podjęte przez nas działania pozwolą m.in. na:

  • wzrost liczby tworzonych przedsiębiorstw (zmniejszenie ryzyka związanego z zarejestrowaniem własnej firmy),
  • stworzenie użytecznych przestrzeni dla prowadzenia działalności gospodarczej,
  • zmniejszenie ryzyka odpływu przedsiębiorców z Wrocławia do okolicznych gmin,
  • rozwijanie bazy podatkowej,
  • dalsze umacnianie stabilności bazy podatkowej.

Podjęte zostaną starania o ustalenie, ze skarbnikiem miasta, możliwości gruntowych dla powstania nowych, lokalnych stref biznesu (aktywności gospodarczej) na terenie Gminy lub Skarbu Państwa w obrębie Wrocławia. Na pierwszy tydzień marca zaplanowana została narada, pod kierownictwem wiceprezydenta Jakuba Mazura, w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta. Cel?

Przedstawienie założeń projektu, jego przeanalizowania oraz ewentualnego podjęcia odpowiednich prac planistycznych i analitycznych. Po tym etapie rozpocznie się budżetowanie projektu. Harmonogram prac: Do 15 marca 2019 roku – narada planistyczno–organizacyjna pod kierownictwem wiceprezydenta Jakuba Mazura, z udziałem przedstawicieli Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta, Skarbnika i Wrocławskiego Parku Technologicznego.

Do 31 marca 2019 roku – przegląd terenów/gruntów pod potencjalne lokalizacje lokalnych stref biznesu – Skarbnik i WPT. Do 30 kwietnia 2019 roku – prace planistyczno–organizacyjne i podjęcie decyzji odnośnie zakładanego kształtu projektu – wiceprezydent Jakub Mazur z udziałem wszystkich interesariuszy. Do 31 lipca 2019 roku – przygotowanie wstępnej koncepcji sfinansowania projektu (fundusze UE, budżet miasta, banki komercyjne, EIB) – Wrocławski Park Technologiczny i przedstawiciele miasta.

Do 31 sierpnia 2019 roku - podjęcie ostatecznej decyzji dotyczącej zakresu realizowanych zadań i docelowego kształtu projektu – prezydent Wrocławia. Od 1 września 2019 roku - rozpoczęcie realizacji projektu przez wyznaczone jednostki i spółki miejskie.