Rozpocznę prace nad zasadami poprawy jakości estetyki przestrzeni we Wrocławiu

Przykład działań porządkujących przestrzeń publiczną, przeprowadzonych w latach 2014-2017 w Parku Kulturowym we Wrocławiu, udowodnił, że w oparciu o nowe narzędzie, tzw. ustawę krajobrazową z 2015 roku, mamy szansę na poprawę jakości miejskich przestrzeni publicznych na obszarze całego miasta.

 Prowadzone konsekwentnie od wielu lat działania Koordynatora Wystroju Plastycznego Miasta spowodowały znaczną poprawę procesu sytuowania reklam w przestrzeniach publicznych i na terenach będących własnością miasta. W dalszym ciągu trudności wywołuje skuteczne wdrożenie zasad na terenach prywatnych. Ustawa o ochronie krajobrazu wprowadziła nowe normy umożliwiające kompleksowe uporządkowanie i ustalenie zasad umieszczania reklam i małej architektury w przestrzeni miejskiej. Szczególnie istotna jest zmiana w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która, jako prawo miejscowe, pozwala przygotować uchwałę dla całego miasta.

Jednocześnie wyklucza ona zagadnienie reklam i małej architektury z zakresu opracowania planów miejscowych. Obserwacje i doświadczenia zebrane z pierwszego roku obowiązywania uchwały o parku kulturowym oraz zebrane wnioski stworzyły korzystne uwarunkowania  dla opracowania „uchwały krajobrazowej”, ustalającej zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, ogrodzeń i ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Po przeprowadzeniu partycypacyjnej analizy stanu miejskich przestrzeni publicznych pod kątem elementów, których uchwała będzie dotyczyć, rozpoczęliśmy prace nad zapisami uchwały oraz opracowaniem odpowiednich załączników graficznych, obrazujących przyjęty sposób porządkowania miasta. Obecnie tekst uchwały jest sprawdzany pod kątem prawnym. Przedłożenie Radzie do uchwalenia zaplanowano na przełom września oraz października.