Rozpocznę pracę nad utworzeniem nowego parku miejskiego

Gospodarując przestrzeń miejską musimy wypełniać założenia miasta kompletnego – posiadającego w swych zasobach również infrastrukturę rekreacyjną. W ramach utworzenia nowego parku miejskiego, przedstawiłem projekt dostosowania powierzchni ok. 5 ha na osiedlu Poświętne na potrzeby pierwszego parku miejskiego dla przedmiotowego osiedla.

Koncepcja zakłada opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację inwestycji, która obejmie m.in. wykonanie stref wypoczynku i zabawy (w tym: siłownię terenową, ścieżkę zdrowia, plac zabaw, boisko, itp.), układu komunikacji pieszej i pieszo – jezdnej, budowę oświetlenia, nasadzenia zieleni i montaż elementów małej architektury: ławek, koszów na odpady oraz stojaków rowerowych.

Zlecono opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu. W wyniku konkursu, ZZM wyłonił wykonawcę realizacji koncepcji, z którym 7 stycznia 2019 roku zawarto umowę.

Inwestycja powstanie w oparciu o tryb zaprojektuj i wybuduj, łącznie z opracowaniem dokumentacji projektowej. Z uwagi na wysoką klasę gruntów rolnych, na których powstanie park oraz konieczność ich odrolnienia, inwestycja musi zostać podzielona na etapy. Należy zauważyć, iż zagospodarowanie fragmentów parku o powierzchni nieprzekraczającej 1ha pozwoli na złożenie wniosku o zwolnienie z opłaty dotyczącej odrolnienia do Marszałka Województwa.