Przeprowadzę analizę działań spółek miejskich

Spójność i transparentność funkcjonowania spółek miejskich jest dla mnie podstawą do dyskusji i prowadzenia działań w tym obszarze. Zmiana polityki wynagradzania, reorganizacja pracy spółek, znaczne wzmocnienie kadry menedżerskiej np. w MPK, czy też zwiększenie kompetencji oraz intensyfikacja działań Biura Nadzoru Właścicielskiego –  to główne wnioski płynące z analizy działań miejskich spółek, którą zleciłem na początku mojej kadencji.

Analizie poddano 19 podmiotów zajmujących się sportem, nieruchomościami, inwestycjami, czy też oczyszczaniem miasta. Przeprowadzane analizy miały wskazać kierunki reorganizacji spółek w celu ograniczenia wydatków budżetowych oraz zmiany ich struktury w budżecie Miasta związanych z ich funkcjonowaniem.

Przeprowadzona analiza spółek wykazała potrzebę zmiany polityki wynagradzania. Wysokość wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych spółek komunalnych powinna być mocnej zależna od wielkości spółki i skali prowadzonej działalności, a tym samym od ponoszonej odpowiedzialności. Polityka wynagradzania powinna w większym stopniu uwzględniać stopień realizacji zakładanych celów, a także osiągnięte wyniki finansowe.

W ciągu najbliższych 12 miesięcy przeprowadzone zostaną renegocjacje kontraktów w zarządach każdej ze spółek, których celem będzie ustalenie nowego poziomu wynagrodzeń. Wprowadzone zostaną także ograniczenia wynagradzania pracowników w formie dodatkowych nagród i premii
w przypadkach, gdy działania pracowników nie przynoszą wymiernych korzyści. Ponadto, przed zarządami spółek wyznaczane będą nowe, jeszcze ambitniejsze cele zarządcze.

Zwiększymy zaangażowanie spółek w realizację zadań i projektów miejskich. Oto kilka z planowanych działań angażujących spółki w zadania oraz projekty:

 MPWiK przejmie od Urzędu Miasta sieć kanalizacji deszczowej. Odciąży to budżet miasta uwalniając środki na realizacje innych zadań.

 Wrocławski Park Wodny będzie odpowiedzialny za budowę nowej pływalni na Brochowie. Zaangażowanie miejskiej spółki pozwoli na wybudowanie tego obiektu w oparciu wyłącznie o jej zasoby finansowe oraz optymalne zarządzanie tym obiektem bazującym na doświadczeniach Wrocławskiego Parku Wodnego.

 Wrocławskie Centrum Treningowe SPARTAN  w porozumieniu z Biurem Sportu – opracuje i wdroży program „Tanie Granie”, czyli udostępni wrocławskim klubom sportowym posiadaną infrastrukturę sportową na znacznie korzystniejszych warunkach.

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne jeszcze mocniej zaangażuje się w proces modernizacji komunikacji publicznej w naszym mieście. MPK będzie odpowiedzialne za budowę nowej zajezdni tramwajowej przy Nowych Żernikach. Spółka przejmie również od Miasta zadanie dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek wychowawczych.

Mając na uwadze realizowane przez spółkę MPK zadania (nowy tabor, plan autobusowy, budowa zajezdni) w ciągu najbliższych 3 miesięcy  nastąpi wzmocnienie menadżerskie dotychczasowego zarządu. Pozyskanie ekspertów w dziedzinie przewozów ma na celu poprawę jakości wykonywanych przez spółkę zadań.

W zarządach kilku miejskich spółek przeprowadziliśmy już zmiany personalne. Analiza działalności miejskich spółek będzie dalej prowadzona i może wpłynąć także na podjęcie decyzji o likwidacji niektórych z nich. Jednak podjęcie ostatecznej decyzji i sam proces likwidacji  może potrwać nawet kilkanaście miesięcy. Proces powinien przebiegać możliwie płynnie, tak by nie miał negatywnego wpływu na prowadzone przez poszczególne spółki zadania na rzecz mieszkańców.

Analiza działań spółek wykazała także konieczność wzmocnienia działań Biura Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miasta. Zgodnie z nowymi wytycznymi, biuro co kwartał będzie przygotowywało raport z funkcjonowania spółek i realizacji powierzonych im zadań.

 

Odpowiedzialny:

Departament Prezydenta
tel. +48 71 777 83 40
e-mail: dpr@um.wroc.pl