Ławeczka mieszkańca

Ławeczka mieszkańca

Jeśli w Twoim otoczeniu brakuje ławki lub ławek, na których możesz usiąść i odpocząć - teraz możesz zadbać, aby tam się pojawiły. Dla wielu osób zbyt mała liczba ławek w przestrzeni miejskiej jest utrudnieniem w codziennym życiu.

Ławki w mieście to jeden z najprostszych sposobów zwiększania dostępności przestrzeni miejskich dla osób, które mają trudności w przemieszczaniu się. Zależy nam, aby w mieście pojawiło się ich jak najwięcej. Projekt ma zaangażować mieszkańców Wrocławia do samodzielnego wyznaczania miejsc, w których życzą sobie postawienia nowej ławki - szczególnie w obrębie swojego miejsca zamieszkania. Projekt ma na celu również wsparcie osób starszych w ich poruszaniu się po mieście.

grafika przedstawia ławeczkę w parku

Jeśli jesteś osobą, która nie ma problemów z pieszym przemieszczaniem się po mieście, rozejrzyj się, zapytaj seniorów, których znasz – być może ławka postawiona przy trasie, którą często uczęszczają, znacznie ułatwi im życie. Być może rezygnują z niektórych aktywności, gdyż nie mają siły, by pokonać dłuższy odcinek bez możliwości odpoczynku.

Wniosek o nową ławkę można składać poprzez wirtualny formularz od 10 lutego do 31 marca. Realizacja zgłoszonych ławek odbędzie się w październiku bieżącego roku.

Ławka może zostać postawiona tylko na terenach należących do miasta. Lokalizację ławki należy zaznaczyć punktem na mapie. W formularzu znajdzie się także przestrzeń na uzasadnienie wybranego miejsca. Użyteczne będą również dodatkowe informacje lub pliki np. zdjęcia.

Skąd mam wiedzieć, czy działka należy do gminy czy nie?
Można to sprawdzić w tym miejscu: www.geoportal.wroclaw.pl

Zasady wyboru lokalizacji do ustawienia „Ławeczki mieszkańca”

Każda osoba może zgłosić jedną lokalizację (weryfikacja odbywać  się będzie na podstawie adresu IP).

Wszystkie zgłoszone lokalizacje będą analizowane przez Oficerkę Pieszą oraz Dział Planowania i Analiz Biura Zrównoważonej Mobilności pod kątem użyteczności dla  osób o ograniczonej mobilności, zwłaszcza osób starszych.

Głównym kryterium analizy będzie odległość od miejsc, które są istotne dla głównych adresatów „Ławeczki mieszkańca”.

Na podstawie analizy wszystkich zgłoszeń powstanie lista rankingowa. O miejscu na liście rankingowej nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Po ustaleniu kolejności na liście wszyscy zgłaszający zostaną poinformowani, czy ich lokalizacje zostały zakwalifikowane do realizacji.

Lokalizacje, które nie będą zrealizowane w 2021 r. będą nadal analizowane i realizowane w kolejnych latach wg pozycji w rankingu i dostępnych środków budżetowych.

Ustawienie ławek nastąpi we współpracy z Zarządem Zieleni Miejskiej, który dokona ostatecznej weryfikacji lokalizacji pod kątem możliwości ustawienia ławki oraz wybierze wykonawcę.

Osoby, który zgłoszenia zostaną zrealizowane zostaną o tym poinformowani w odrębnym mailu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA ŁAWKĘ

Wskaż punkt na mapie najdokładniej jak się. Punkt wstawia się kliknięciem myszki. Jeżeli chcesz zmienić położenie punktu, możesz go przeciągnąć na mapie lub kliknąć w nowe miejsce.

Możesz dodać do zgłoszenia załącznik (zdjęcie lub skan).
Plik może mieć maksymalnie 8 MB i musi być w formacie JPG, PNG lub PDF.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania twoich danych osobowych przez Gminę Wrocław

Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych

Administrator Danych Osobowych (ADO)

Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia, z siedzibą we Wrocławiu. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
 • przez e-mail:
 • telefonicznie: +48 71 777 79 22.
Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Sebastian Sobecki. Inspektor to Osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław,
 • przez e-mail:
 • telefonicznie: +48 71 777 77 24.
Cele przetwarzania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994).

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Gminę Wrocław Urząd Miejski Wrocławia przez minimum 5 lat. Następnie Archiwum Państwowe po ekspertyzie dokumentów może podjąć decyzję o ich zniszczeniu lub przekwalifikować na kategorię A i wtedy Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Miejski Wrocławia przez 25 lat od stycznia kolejnego roku po zakończeniu Twojej sprawy, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego we Wrocławiu, gdzie będą przetwarzane wieczyście.

Odbiorcy Twoich danych osobowych

Twoje dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).

Prawo wniesienia skargi

W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.