Chcemy razem z mieszkańcami modelowo planować Wrocław

Chcemy razem z mieszkańcami modelowo planować Wrocław

Oczywiście w ramach możliwości, jakie daje nam bardzo niedoskonałe polskie prawo. Wprowadzimy nowe zasady kształtowania ładu przestrzennego w mieście.

  • Wybrane osiedla objęte zostaną programami rozwoju (będzie to połączenie lokalnej strategii z dokumentem planistycznym). Będziemy je sporządzali we współpracy z ekspertami i mieszkańcami. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego będą musiały być spójne z tymi programami rozwoju.
  • Nowo realizowane osiedla będą musiały uwzględniać wszystkie potrzeby społeczne – np. infrastrukturę edukacyjną, prozdrowotną, handel i usługi czy mieszkania dla osób uboższych.
  • Będziemy walczyli z chaosem przestrzennym, zadbamy o estetyczną atrakcyjność i krajobraz miasta.
  • Chcemy uchwalić MPZP dla jak największej części Wrocławia.
    Będziemy dążyli do objęcia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego maksymalnej możliwej powierzchni Wrocławia, nawet 100% miasta, jeśli pozwolą na to przepisy.