100 prac

100 zadań na 100 dni

Przedstawiam 100 zadań, którymi m.in. zajmowaliśmy się w ciągu 100 pierwszych dni mojej prezydentury. 1 marca 2019 r. minął właśnie ten okres i zgodnie z obietnicą rozliczam się z wykonanych prac. Tyle się w tym czasie wydarzyło, że nie mogłem skupić się wyłącznie na 100 zadaniach. Cieszę się, że obok innych obowiązków, wszystkie z nich udało się wypełnić. Mam świadomość, że wielu spraw dopiero dotknęliśmy, że wiele tylko zainicjowaliśmy, ale bardzo zależało mi na tym, by pokazały one priorytety całej mojej prezydentury.

Rozwinę prace nad redukcją hałasu w mieście

Szczegóły

Troska o zdrowie wrocławian to również działania zmierzające do redukcji hałasu na terenie miasta. Aby skuteczniej wdrażać te rozwiązania we Wrocławiu, powołałem Zespół ds. redukcji hałasu.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego Wrocławia, Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, Zarządu Zieleni Miejskiej oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o.o.

Zespół będzie pełnił funkcję doradczą w zakresie poprawy jakości środowiska akustycznego na terenie miasta, a w szczególności:

 • realizacji działań naprawczych dotyczących redukcji hałasu drogowego, tramwajowego i kolejowego, które zostały określone w Programie ochrony środowiska przed hałasem dla Wrocławia;
 • opracowania harmonogramu i koordynacji innych działań na rzecz ochrony środowiska przed hałasem dla Wrocławia, mających także na celu obniżenie poziomu hałasu w mieście oraz ochronę terenów, na których poziom hałasu jest dotrzymany;
 • zakresu i sposobu współpracy z innymi organami administracji publicznej, instytucjami naukowymi i badawczymi oraz organizacjami pozarządowymi w temacie akustyki miejskiej;
 • działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie ochrony zdrowia i edukacji o wpływie hałasu na zdrowie ludzi.

Zespół ma pracować do 31 grudnia 2023 roku. Głównym celem jego powołania jest zintegrowanie działań prowadzonych na terenie miasta oraz współpraca na rzecz poprawy jakości klimatu dźwiękowego we Wrocławiu.

http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=391/19

 

Odpowiedzialny:

Departament Zrównoważonego Rozwoju
Wydział Środowiska i Rolnictwa
tel. +48 71 799 67 00
e-mial: wsr@um.wroc.pl

 

Przeprowadzę analizę działań spółek miejskich

Szczegóły

Spójność i transparentność funkcjonowania spółek miejskich jest dla mnie podstawą do dyskusji i prowadzenia działań w tym obszarze. Zmiana polityki wynagradzania, reorganizacja pracy spółek, znaczne wzmocnienie kadry menedżerskiej np. w MPK, czy też zwiększenie kompetencji oraz intensyfikacja działań Biura Nadzoru Właścicielskiego –  to główne wnioski płynące z analizy działań miejskich spółek, którą zleciłem na początku mojej kadencji.

Analizie poddano 19 podmiotów zajmujących się sportem, nieruchomościami, inwestycjami, czy też oczyszczaniem miasta. Przeprowadzane analizy miały wskazać kierunki reorganizacji spółek w celu ograniczenia wydatków budżetowych oraz zmiany ich struktury w budżecie Miasta związanych z ich funkcjonowaniem.

Przeprowadzona analiza spółek wykazała potrzebę zmiany polityki wynagradzania. Wysokość wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych spółek komunalnych powinna być mocnej zależna od wielkości spółki i skali prowadzonej działalności, a tym samym od ponoszonej odpowiedzialności. Polityka wynagradzania powinna w większym stopniu uwzględniać stopień realizacji zakładanych celów, a także osiągnięte wyniki finansowe.

W ciągu najbliższych 12 miesięcy przeprowadzone zostaną renegocjacje kontraktów w zarządach każdej ze spółek, których celem będzie ustalenie nowego poziomu wynagrodzeń. Wprowadzone zostaną także ograniczenia wynagradzania pracowników w formie dodatkowych nagród i premii
w przypadkach, gdy działania pracowników nie przynoszą wymiernych korzyści. Ponadto, przed zarządami spółek wyznaczane będą nowe, jeszcze ambitniejsze cele zarządcze.

Zwiększymy zaangażowanie spółek w realizację zadań i projektów miejskich. Oto kilka z planowanych działań angażujących spółki w zadania oraz projekty:

 MPWiK przejmie od Urzędu Miasta sieć kanalizacji deszczowej. Odciąży to budżet miasta uwalniając środki na realizacje innych zadań.

 Wrocławski Park Wodny będzie odpowiedzialny za budowę nowej pływalni na Brochowie. Zaangażowanie miejskiej spółki pozwoli na wybudowanie tego obiektu w oparciu wyłącznie o jej zasoby finansowe oraz optymalne zarządzanie tym obiektem bazującym na doświadczeniach Wrocławskiego Parku Wodnego.

 Wrocławskie Centrum Treningowe SPARTAN  w porozumieniu z Biurem Sportu – opracuje i wdroży program „Tanie Granie”, czyli udostępni wrocławskim klubom sportowym posiadaną infrastrukturę sportową na znacznie korzystniejszych warunkach.

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne jeszcze mocniej zaangażuje się w proces modernizacji komunikacji publicznej w naszym mieście. MPK będzie odpowiedzialne za budowę nowej zajezdni tramwajowej przy Nowych Żernikach. Spółka przejmie również od Miasta zadanie dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek wychowawczych.

Mając na uwadze realizowane przez spółkę MPK zadania (nowy tabor, plan autobusowy, budowa zajezdni) w ciągu najbliższych 3 miesięcy  nastąpi wzmocnienie menadżerskie dotychczasowego zarządu. Pozyskanie ekspertów w dziedzinie przewozów ma na celu poprawę jakości wykonywanych przez spółkę zadań.

W zarządach kilku miejskich spółek przeprowadziliśmy już zmiany personalne. Analiza działalności miejskich spółek będzie dalej prowadzona i może wpłynąć także na podjęcie decyzji o likwidacji niektórych z nich. Jednak podjęcie ostatecznej decyzji i sam proces likwidacji  może potrwać nawet kilkanaście miesięcy. Proces powinien przebiegać możliwie płynnie, tak by nie miał negatywnego wpływu na prowadzone przez poszczególne spółki zadania na rzecz mieszkańców.

Analiza działań spółek wykazała także konieczność wzmocnienia działań Biura Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miasta. Zgodnie z nowymi wytycznymi, biuro co kwartał będzie przygotowywało raport z funkcjonowania spółek i realizacji powierzonych im zadań.

 

Odpowiedzialny:

Departament Prezydenta
tel. +48 71 777 83 40
e-mail: dpr@um.wroc.pl

 

Rozpocznę audyt zasobu komunalnego

Szczegóły

Nowa polityka mieszkaniowa i komunalna to kolejny obszar społecznej mapy Wrocławia, na którym chciałbym się skupić w szczególności. Spełniając oczekiwania wrocławian w tym zakresie, przedstawię kompleksowe rozwiązania dotyczące zasobu komunalnego. Służyć temu będzie audyt (analiza) dotychczasowego sposobu zarządzania lokalowym zasobem mieszkaniowym za ostatnie 5 lat.

Przeprowadzenie audytu pozwoli nam zdobyć potrzebne informacje dotyczące koniecznych remontów i konserwacji lokali, a także obiektów należących do zasobu komunalnego. Chciałbym także przeanalizować oraz rozważyć możliwości przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego, z uwzględnieniem potrzeb sektora pomocy społecznej
i inicjatyw obywatelskich.

Wraz z zespołem sporządzimy szereg zestawień statystycznych, m.in. o liczbie wspólnot mieszkaniowych, w których gmina Wrocław posiada swoje udziały, czy też dokładnym stanie technicznym zasobu. Skupimy się na ujednoliceniu procesów zarządczych w celu ich optymalizacji oraz lepszej efektywności wydatkowania środków publicznych. Analizą objęte też zostaną takie zagadnienia jak skuteczna windykacja zaległości czynszowych, przegląd stanu spraw sądowych oraz sposób reprezentowania Gminy Wrocław we wspólnotach mieszkaniowych. Równolegle w celu pomocy osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej, prowadzone będą – w porozumieniu ze służbami finansowymi –  działania dotyczące umarzania zaległości z tytułu najmu lokali komunalnych, z możliwością całkowitego umorzenia włącznie.

Wyniki analizy i przyjęte kierunki działań będą uwzględnione w strategicznym dla miasta dokumencie – projekcie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wrocław na lata 2020–2024. Zostanie on przedstawiony Radzie Miejskiej Wrocławia pod głosowanie najpewniej w III kwartale 2019 roku.

 

Odpowiedzialny:

Departament Nieruchomości i Eksploatacji
tel. +48 71 777 71 97
e-mail: dnr@um.wroc.pl

 

Rozpocznę prace nad powstaniem Polityki Mobilności Urzędu Miejskiego

Szczegóły

Plan mobilności Urzędu Miejskiego – elementy wdrożone i planowane. Plan zakłada wprowadzenie zachęt (dopłaty do biletów, dodatki za dojazd rowerem), a także dodatkowych opłat za pozostawianie samochodów na miejscach parkingowych urzędu miasta. Liczba tych miejsc dla urzędników będzie się sukcesywnie zmniejszała.

Plan Mobilności w praktyce:

 • skrócenie drogi z urzędów do środków komunikacji miejskiej (przystanek tramwajowy przy Nowym Targu, podwójny przystanek przy ul. Świdnickiej)
 • zakup przez UM rowerów służbowych
 • zorganizowanie parkingów rowerowych, a także budowa tras rowerowych w sąsiedztwie budynków UM (np. ul. Piłsudskiego)
 • starania o wykorzystanie dopłat w ramach ZFŚS na refundację biletów okresowych dla pracowników UM

wprowadzenie opłat za parkowanie aut na dziedzińcach budynków urzędów.

 

Odpowiedzialny:


Departament Zrównoważonego Rozwoju
tel. +48 71 777 81 44
e-mail: dzr@um.wroc.pl

 

Przedstawię nowe zadania Biura Promocji Miasta i Turystyki

Szczegóły

Chciałbym, aby poza dorocznymi projektami, Biuro Promocji Miasta i Turystyki skupiło się na kilku dodatkowych obszarach, mających głównie na celu koordynację działań jednostek miejskich, a szczególnie zwrócenie się w kierunku mieszkańców i osiedli. Dostrzegam potrzebę silniejszego zaangażowania w kampanie społeczne i rozbudowanie niektórych z już działających programów tak, aby służyły Wrocławiowi przez cały rok. Podkreślam, że nowe zadania Biura Promocji Miasta i Turystyki nie oznaczają rezygnacji z dotychczasowych.

Pełna koordynacja działań wizerunkowych urzędu, wspólna wizja - skoordynowanie działania biur i instytucji, które w sposób bezpośredni i pośredni odpowiadają za wizerunek miasta. Mowa tu o Biurze Współpracy z Zagranicą, Biurze Współpracy z Uczelniami Wyższymi, Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, a także o portalu wroclaw.pl, będącym ważnym kanałem komunikacji z mieszkańcami. Każdy z tych podmiotów odpowiada za strategiczne elementy wizerunku Wrocławia. Nie chcąc tracić niczego z ich specjalizacji, chciałbym, żeby Biuro Promocji wsparło koordynację działań wspólnych.

Konsolidacja wszystkich działań promocyjnych agend miejskich, oszczędność środków – zależy mi na tym, aby wspólnie pracowały na rzecz wizerunku Wrocławia widzianego przez mieszkańców oraz instytucje zewnętrzne, przy jednoczesnych oszczędnościach budżetowych. Chcę, aby wszystkie podmioty były świadome, że ich głównym zadaniem jest służba Wrocławiowi i jego mieszkańcom oraz rzetelne informowanie o podejmowanych działaniach. To bardzo ważne, aby dokładnie przyglądać się każdej wydawanej publicznej złotówce. Owszem, zależy nam wszystkim na wysokiej  jakości działań promocyjnych, ale także na rozsądnym wydatkowaniu środków. Mieszkańcy Wrocławia muszą wiedzieć, w jaki sposób ich podatki wracają do nich w miejskich inwestycjach.

Prowadzenie kampanii społecznych –  Wrocław był pierwszym miastem w Polsce świętującym Dzień Życzliwości. Cieszę się, że udało się stworzyć piękną, uśmiechniętą i przede wszystkim rozpoznawalną markę. Chciałbym, aby Dzień Życzliwości był podsumowaniem całorocznych działań tematycznych, poświęconych zagadnieniom związanym z budowaniem dobrej wspólnoty. Życzliwość może być kluczem do zmiany naszych miast i naszego kraju, poprzez zmianę konkretnych postaw – to szczególna forma „promocji”, która będzie długo procentować. Na takie działania zawsze znajdą się środki w budżecie Wrocławia.

Wsparcie działań informacyjnych urzędu adresowanych do mieszkańców – oprócz promocji turystyki i akcji związanych z naszym miastem poza jego granicami, chciałbym mocniej wspierać działania komunikacyjne adresowane do mieszkańców Wrocławia. Te, w których wrocławianie są informowani o projektach realizowanych przez miasto z funduszy publicznych, jak i te dotyczące poprawy ogólnej jakości życia. Obecnie miasto przygotowuje szeroki pakiet działań antysmogowych i proekologicznych. To bardzo ważne projekty. Mam nadzieję, że dzięki skutecznym metodom dotarcia do mieszkańców z odpowiednim komunikatem, zdołamy przekonać ich do włączenia się w tego typu aktywności.

Wsparcie aktywności lokalnych, projektów, które oddolnie promują Wrocław – kreatywność i dostrzeganie szans na wydobycie kapitału społecznego będzie w zakresie promocji niezwykle istotne. Chcemy przyglądać się lokalnym przestrzeniom i silniej wspierać aktywności budujące więzi społeczne oraz wizerunek miasta.  

 

Odpowiedzialny:

Departament Prezydenta
Biuro Promocji Miasta i Turystyki
tel. +48 717 77 82 10
e-mail: bpm@um.wroc.pl

 

Uruchomię projekt wolontariatu kompetencyjnego

Szczegóły

Poprzez promocję dobrowolnego wolontariatu kompetencyjnego chciałbym stworzyć warunki do rozwoju aktywności społecznej wśród pracowników urzędu. To także szansa dla naszych pracowników na pokazanie swoich wartości, pasji i dzielenie się kompetencjami. 

 

Odpowiedzialny:

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
Miejskie Centrum Wolontariatu
tel.: 71 77 24 990 / 71 77 24 991
e-mail: centrum@wolontariat.wroclaw.pl

Historia aktualności

Zlikwiduję parking dla urzędników przy ul. Bernardyńskiej

Szczegóły

Likwidując parking stworzymy w tym miejscu atrakcyjne miejsce dla wypoczynku i rekreacji.

Wraz z Zarządem Zieleni Miejskiej przygotowaliśmy projekt zakładający remont lub przebudowę tej przestrzeni w powiązaniu z zespołem pobernardyńskim, w którym mieści się Muzeum Architektury. Utwardzony plac pośrodku zielonego skweru ma być nie tylko miejscem spotkań, ale również ekspozycji dzieł sztuki oraz innych przedsięwzięć kulturalnych i architektonicznych. Priorytetem jest jednak wzbogacenie istniejącej już zieleni oraz nasadzenia nowych drzew oraz rabat kwiatowych.

O tym jak mogłoby wyglądać to miejsce porozmawiamy z mieszkańcami. Między końcem lutego, a pierwszą połową marca, swoje opinie na temat proponowanych projektów będzie można wyrażać za pomocą interaktywnego formularza, który zostanie uruchomiony po planowanym spotkaniu w Muzeum Architektury.

Więcej informacji na temat inicjatywy znajdą Państwo tutaj: https://www.wroclaw.pl/rozmawia/poparkuj-przy-bernardynskiej

Harmonogram działań do końca lutego:

26 lutego o godzinie 16.30 odbędzie się spacer konsultacyjny po skwerze pomiędzy Bernardyńską, Purkyniego, Styki i Kossaka oraz św. Jana Kapistrana.

27 lutego o godzinie 17.30 odbędzie się spotkanie konsultacyjne w Muzeum Architektury.

Wprowadzę tłumaczenie sesji Rady Miejskiej na język migowy

Szczegóły

Tłumaczone sesje Rady Miejskiej pozwolą osobom niesłyszącym na pełniejsze uczestnictwo w życiu publicznym naszego miasta. Tłumaczenie na język migowy wprowadziliśmy na V posiedzeniu Rady Miejskiej Wrocławia.

http://bip.um.wroc.pl/artykul/770/36313/transmisja-obrad-rmw

Uruchomię terminal z usługą „Videotłumaczenie” języka migowego dla interesantów urzędu

Szczegóły

Moja kadencja jest kadencją spraw społecznych – każdego dnia pracujemy na rzecz miasta w pełni dostępnego i dbającego o potrzeby osób z niepełnosprawnościami. 

Dzięki videotłumaczeniom na żądanie osoby niesłyszące będą mogły czuć się swobodnie w kontakcie z urzędnikiem. Będą mogły samodzielnie oraz szybko załatwić swoje sprawy w urzędzie. Zainteresowani videotłumaczeniem powinni skontaktować się mailowo lub osobiście z dyrektorem Biura Bez Barier – Bartłomiejem Skrzyńskim (adres mailowy: bartlomiej.skrzynski@um.wroc.pl, ul. Gabrieli Zapolskiej 2/4, pok. 342).

Rezerwacja takiej usługi powinna zostać dokonana 48 godzin przed planowaną wizytą w Urzędzie. Należy podać gdzie i o której odbędzie się wizyta osoby z niepełnosprawnościami.  

Dbając o jeszcze większy komfort osób niesłyszących, do każdej sprawy zostanie oddelegowany odpowiedni pracownik urzędu, który ułatwi przeprowadzenie całej videorozmowy. 

Zacznę udostępniać notatki zbiorcze z kolegiów prezydenckich

Szczegóły

Będę udostępniał notatki z kolegiów prezydenckich. Dzięki temu zainteresowani mieszkańcy uzyskają bezpośredni dostęp do kluczowych informacji o toku prac w Urzędzie Miejskim. Notatki są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej  

Uruchomię program stypendialny dla uzdolnionych artystów

Szczegóły

Program stypendialny dla uzdolnionych artystów to długo wyczekiwane działanie w polityce kulturalnej Wrocławia. Zostało zapowiedziane w dokumencie Kultura – Obecna!, który współtworzyłem. Przedstawiam Państwu projekt uchwały, który w tej sprawie złożyłem do konsultacji społecznych: http://bip.um.wroc.pl/artykul/127/37734/konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-trybu-przyznawania-i-wysokosci-stypendiow-dla-osob-zajmujacych-sie-tworczoscia-artystyczna-oraz-upowszechnianiem-kultury. Program stypendiów indywidualnych przeznaczony będzie dla osób zajmujących się działalnością kulturalną – przyznaje się je osobom, które ukończyły 18. rok, a ich miejscem zamieszkania lub tworzenia jest Wrocław. Muszą one realizować projekt wprost dotyczący Wrocławia. Chcemy wpierać lokalnych artystów poza obiegiem instytucjonalnej kultury. Stypendia będą przyznawane w następujących dziedzinach:

 • film,
 • literatura,
 • muzyka,
 • taniec,
 • teatr,
 • sztuki wizualne,
 • upowszechnianie kultury.

  Wysokość miesięcznego stypendium – półrocznego lub rocznego - wyniesie 2500 zł brutto. Kandydaci będą musieli przedstawić m.in. swój życiorys artystyczny, a także portfolio lub dokumentację dorobku artystycznego z trzech ostatnich lat. Wnioski rozpatrzy Komisja Stypendialna. Jeżeli uchwała zostanie przyjęta przez Radę Miejską, pierwszy nabór do programu ruszy już w tym roku. Wnioski o przyznanie stypendium będzie można złożyć:

 • do 30 września roku kalendarzowego, jeśli dotyczą stypendium półrocznego w pierwszych dwóch kwartałach roku następnego oraz stypendium całorocznego na rok następny.
 • do 31 marca roku kalendarzowego – jeśli dotyczą stypendium półrocznego w trzecim i czwartym kwartale danego roku.

Udostępnię kalendarz spotkań prezydenta

Szczegóły

Będę na bieżąco informował o swoich działaniach poprzez kalendarz dostępny na głównej stronie www.sutryk.pl. Jest on aktualizowany na bieżąco - może się zmieniać i dostosowywać do niezaplanowanych wcześniej sytuacji.

Zainicjuję prace nad strategią cyfryzacji Wrocławia

Szczegóły
Dzięki strategii docelowo chcę rozszerzyć ofertę usług świadczonych mieszkańcom przez Urząd Miasta drogą elektroniczną. Powołany zostanie zespół ds. cyfryzacji, w którego skład wejdzie Dyrektor Centrum Usług Informatycznych, Dyrektor Biura Zarządzania Projektami oraz Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego. Do zadań zespołu będzie należało m.in.:
 • Identyfikacja i analiza obszarów objętych strategią.
 • Oszacowanie kosztów i określenie źródeł finansowania.
 • Opracowanie i przedstawienie Strategii Cyfryzacji Wrocławia 2019-2021.
 • Opracowanie harmonogramu realizacji wraz ze wskaźnikami.
 • Realizacja i raportowanie wykonania Strategii cyfryzacji Wrocławia 2019-2021.
 • Przedstawienie raportu końcowego i rekomendacji z realizacji Strategii Cyfryzacji Wrocławia 2019-2021.
Po zdefiniowaniu zadań w ramach przyjętej strategii cyfryzacji, określiliśmy następujące cele strategiczne:
 • Dbałość o bezpieczeństwo danych oraz informacji.
 • Wsparcie idei SmartCity.
 • Budowa sprawnie działającej organizacji CUW (Centrum Usług Wspólnych).
Strategia cyfryzacji Wrocławia obejmie również następujące obszary związane z miejskim IT:
 1. E-Usługi.
 2. Bezpieczeństwo danych (w tym polityka RODO oraz rozwiązania wpływające na poprawę cyberbezpieczeństwa).
 3. Wsparcie budowy infrastruktury dla przemysłu 4.0.
 4. Rozwiązania IoT, Big Data, OpenData – m.in. rejestr przetargów oraz przedsięwzięć podejmowanych przez miasto.
 5. Wiedza, Edukacja i Komunikacja – wsparcie społeczeństwa informacyjnego.
 6. Budowa środowiska dla Startup’ów – stwarzanie szans oraz pozytywnego środowiska dla innowacyjnych pomysłów nowych przedsiębiorstw.
 7. Utrzymanie wykorzystywanej przez miasto informatycznej infrastruktury oraz oprogramowania.
 8. Centralizacji rozwiązań (stworzenie tzw. chmury danych, rejestrującej dane w czasie rzeczywistym)
Komunikacja w ramach Gminy  – oparta o rozwiązania elektroniczne i informatyczne.

Wskażę nowe priorytety w budżecie miasta na 2019 rok

Szczegóły

Więcej pieniędzy na komunikację zbiorową, zieleń i poprawę jakości powietrza – to najważniejsze autopoprawki zgłoszone do budżetu 2019 przeze mnie oraz radnych. 20 grudnia 2018 roku radni na sesji Rady Miejskiej przyjęli przyszłoroczny budżet. W 2019 roku miasto chce wydać 4 mld 720 mln zł. Dochody wyniosą 4 mld 490 mln zł. Zakładany deficyt będzie o 55 mln zł mniejszy, niż planowano w pierwszym projekcie budżetu (planowano 285 mln zł). Więcej pieniędzy na komunikację zbiorową, zieleń i poprawę jakości powietrza – to najważniejsze autopoprawki zgłoszone do budżetu 2019.  

Historia aktualności

Stworzę harmonogram regularnych spotkań z radami osiedli na cały rok

Szczegóły

Poprzez regularne spotkania z przedstawicielami rad osiedli chciałbym na bieżąco poznawać problemy lokalnych społeczności i wspierać je w działaniach na rzecz integracji oraz poprawy jakości życia. Podczas zeszłorocznego spotkania w ramach cyklu „Wrocław rozmawia” mówiłem, że moim priorytetem było i jest budowanie aktywnej tkanki społecznej miasta i wypracowanie nowych modeli dla wrocławskiego ustroju osiedlowego. Pełniąc obowiązki prezydenta miasta chciałbym jeszcze bardziej rozwinąć przestrzeń dla działalności rad osiedli oraz mieszkańców skupionych wokół nich. W związku z nowymi zadaniami oraz zwiększaniem kompetencji osiedlowych samorządów, stworzyłem harmonogram spotkań z radami osiedli na 2019 rok. Na spotkania zostały zaproszone wszystkie rady osiedli. Każdą z nich reprezentować będzie przewodniczący oraz przedstawiciele zarządu osiedla. Spotkania będą dotyczyły wcześniej przygotowanego zakresu spraw i problemów. Udział w nich wezmą również, obok prezydenta, dyrektorzy właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta.  

 

Rozpocznę prace nad nowym statutem wrocławskich rad osiedli

Szczegóły
Lata 2015–2018 były okresem szerokiej dyskusji nad przyszłością i ustrojem samorządowych jednostek pomocniczych Wrocławia. Przez ten czas rozmawialiśmy z wieloma grupami społecznymi: mieszkańcami, radnymi osiedlowymi, aktywistami, a także zaproszonymi przez miasto ekspertami. Efektem tych działań była niezwykle ważna dla rozwoju i aktywizacji społeczności lokalnej "Strategia Wrocławia 2030", jak również Analiza Funkcjonalna Osiedli. Równocześnie, prowadziliśmy szerokie konsultacje społeczne w ramach cyklu Wrocław Rozmawia o osiedlach.  Na ich podstawie utworzono Nową Konstytucję Osiedli - dokument zawierający rekomendacje zmian wrocławskiego ustroju osiedlowego. Wszystkie te materiały zostały upublicznione na stronach Wrocław Rozmawia. W 2019 roku zakończymy prace nad kolejnymi przepisami, regulującymi ustrój wrocławskiego samorządu osiedlowego i zasad decydowania o inwestycjach osiedlowych. Aby zrealizować to zadanie, w marcu powołamy Zespół ds. reformy ustroju samorządowych jednostek pomocniczych. Zespół będzie funkcjonował przy Wydziale Partycypacji Społecznej, a w jego składzie znajdzie się 11 osób: 6 reprezentantów Rad Osiedli,  2 przedstawiciel Rady Miejskiej Wrocławia oraz 3 przedstawicieli Prezydenta. W celu powołania Zespołu zainicjujemy procedurę, zapewniającą demokratyczne wyłonienie 6 reprezentantów wrocławskich samorządów osiedlowych. Nastąpi to w trybie analogicznym do wyborów członków Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Do zadań zespołu będzie należało przede wszystkim:
 • Opracowanie zasad zdecentralizowanego decydowania o realizacji inwestycji o istotnym znaczeniu dla wrocławskich osiedli. Na podstawie tych zasad, powstanie następca programu PIRO (PIRO 2.0);
 • Przygotowanie aktów prawnych konstytutywnych dla nowego ustroju (statutu) samorządowych jednostek pomocniczych.
   

Zwiększę fundusz na realizację pomysłów zgłaszanych przez rady osiedli

Szczegóły
We Wrocławiu mamy 48 osiedli. Jedne małe, inne duże. W jednych mieszka kilka, w innych kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. Te bliżej centrum są dobrze skomunikowane, mają na swoim obszarze jedną lub więcej instytucji kultury, placówki edukacyjne, parki. Jednak są i takie, na obszarze których brakuje części infrastruktury. Każde osiedle to osobny zestaw potrzeb. W 2017 roku, podczas pierwszego w Polsce Kongresu Rad Osiedli zapowiedziałem, że budżet na realizację potrzeb zgłaszanych podczas spotkań z radnymi wyniesie 20 milionów złotych. Dzisiaj już wiemy, że wymaga on zwiększenia i że będzie to 20 mln „+”. O tym, o ile zostanie powiększony ten budżet i na jakich zasadach te dodatkowe sumy zostaną rozdzielone zdecydujemy wspólnie, tworząc założenia do nowego programu inwestycyjnego. Nowy program inwestycyjny dla osiedli ma za zadanie zwiększenie liczby i zakresów inwestycji osiedlowych. Powinien być realizowany według wskazań mieszkańców i pomysłów radnych osiedlowych. Dlatego o tym jak podzielić środki, jak powinien wyglądać proces zgłaszania pomysłów oraz ich weryfikacji, jak wyglądać będzie udział mieszkańców w tym procesie - to wszystko będziemy wiedzieć w ostatnim kwartale 2019 r. W wymyśleniu tych zasad wesprze nas zespół złożony z urzędników, radnych miejskich i osiedlowych. Powołam ten zespół w pierwszej połowie marca. Drugim z zagadnień, którym zajmie się Zespół, jest przygotowanie założeń reformy ustroju samorządowych jednostek pomocniczych, a prace te powinny zakończyć się w I kwartale 2020 r. Więcej informacji    

W porozumieniu z radami osiedli, zdecydujemy o reorganizacji stref płatnego parkowania

Szczegóły

Problem źle zaparkowanych aut dotyka w szczególności mieszkańców osiedli, dlatego we współpracy z ich przedstawicielami zaproponuję uchwałę regulującą kwestię stref płatnego parkowania w osiedlach. Reorganizacja stref płatnego parkowania musi być mądrze i umiejętnie przedyskutowana.  W 2017 r. w konsultacjach społecznych zostały przedstawione zasady dalszego rozwoju strefy:

 • objęcie strefą tzw. śródmieścia funkcjonalnego
 • współpraca ze społecznością lokalną przy wprowadzaniu odpłatności
 • przekazywanie wypracowanych zysków na lokalne potrzeby danego osiedla
 • progresja opłat abonamentowych

Wszystkie te zasady zostały zweryfikowane pozytywnie. Na bazie przeprowadzonych konsultacji powstały dwa projekty zmian w uchwale ustanawiającej strefę płatnego parkowania:

 • projekt stworzony przez Koalicję Osiedli (9 samorządów osiedlowych)
 • projekt miejski 30 stycznia zaprezentowano Radom Osiedli propozycje rozwoju strefy.

Zaproponuję koncepcje czterech nowych Centrów Aktywności Lokalnej

Szczegóły

Wrocławskie osiedla potrzebują miejsc służących aktywności społecznej i integracji międzypokoleniowej wrocławian – przestrzeni do prowadzenia zajęć promujących zdrowy styl życia, podnoszących umiejętności w dziedzinie sztuki, kultury fizycznej i edukacji, wzbogacających pozytywne relacje sąsiedzkie. Wraz z zespołem opracowaliśmy koncepcje ideowo-programowe oraz architektoniczno-urbanistyczne budowy nowych obiektów o szerokich funkcjach społecznych. Lokalizacje czterech nowych Centrów Aktywności Lokalnej to:

 • Dla Osiedla Księże Małe - ul. Rybnicka 39.
 • Dla osiedla Karłowice-Różanka - ul. Bałtycka 8.
 • Dla osiedla Maślice - ul. Suwalska
 • Dla osiedla Przedmieście Oławskie - ul. Kościuszki 184.

Podejmując się tego zadania, w pierwszym etapie konsultowaliśmy z radami osiedli koncepcje funkcjonalne. Chcieliśmy, żeby centra najlepiej odpowiadały potrzebom danych społeczności. Wypracowane z radami koncepcje zmienią się w dokumentacje projektowe. Na ich podstawie przystąpimy do budowy lub przebudowy wskazanych wyżej lokali. Harmonogram prac: Osiedle Księże Małe: zakończono opracowanie koncepcji (budowa nowego obiektu o powierzchni 224 metrów kwadratowych), która uzyskała akceptację RO. Do końca kwietnia potrwa projektowanie. Realizacja robót na przełomie lat 2019–2020. Osiedle Karłowice-Różanka: zawarto umowę na stworzenie dokumentacji projektowej. Opracowano koncepcję (przebudowa budynku o powierzchni 227 metrów kwadratowych), która uzyskała akceptację RO. Do końca marca potrwa projektowanie. Realizacja robót na przełomie lat 2019–2020. Osiedle Maślice: opracowano koncepcję ideową (budowa nowego obiektu o powierzchni 420 metrów kwadratowych), która uzyskała akceptację Rady Osiedla. W ramach CAL powstanie również Miejska Biblioteka Publiczna. 17 stycznia zawarto umowę na stworzenie dokumentacji projektowej do 17 września 2019 roku. Osiedle Przedmieście Oławskie: Powierzchnia użytkowa lokalu przy ul. Kościuszki 184 to około 140 metrów kwadratowych. Na podstawie przekazanych przez Radę Osiedla założeń funkcjonalnych przebudowy, 15 stycznia zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej (do 15 maja). Realizacja robót przewidziana jest na przełom lat 2019-2020.

Wizualizacja Centrum Aktywności Lokalnej na Księżu

Wizualizacja Centrum Aktywności lokalnej na Maślicach

Przedstawię założenia programu senioralnego i nowoczesne narzędzia wsparcia dla seniorów

Szczegóły

Nowoczesna polityka senioralna to jeden z filarów mojego programu wyborczego. Chciałbym przedstawić seniorom pierwszy etap działań odpowiadających na ich potrzeby.

Cele:
 zachowanie dobrostanu oraz zapewnienie jakości życia adekwatnie do potrzeb i oczekiwań seniorów – działania osłonowe, wspierające, aktywizujące,
– rozbudowa sektora silver-economy: specjalizacja usług, dostosowanie do potrzeb seniorów – inwestycje i rozwój,
– specjalizacja instytucjonalna i organizacyjna – edukacja kadr, nowe zawody i specjalności senioralne, rozwijanie współpracy środowiskowej

Sprawy seniorów to kwestia miejska, a nie senioralna. Dotyczą one gospodarki, kultury, rodziny, edukacji czy sportu. Dlatego dla planowego rozwoju polityki senioralnej konieczne jest zapewnienie podstaw finansowania, a także rozwijanie przedstawicielstw senioralnych na szczeblu samorządowym oraz kształcenie wyspecjalizowanych kadr. Polityka senioralna winna więc być:

 nowoczesna i innowacyjna (wachlarz nowoczesnych i przyjaznych seniorom możliwości i narzędzi)
 dofinansowana (środki zabezpieczone w budżecie – rosnący fundusz senioralny)
 solidnie reprezentowana/umocowana w instytucjach (nowe organy i wzmocnienie istniejących)
 wyprzedzająca (badania, diagnoza, strategia w obliczu galopującej zmiany demograficznej)

Program senioralny i nowoczesne narzędzia wsparcia dla seniorów to przede wszystkim:

Program Taxi Senior 75+
To program oferujący 2 bezpłatne przejazdy taksówką w miesiącu – do lekarza lub urzędu na terenie Wrocławia. Program okazał się hitem. W przeciągu tylko 2 miesięcy zarejestrowało się do niego ponad 2 000 wrocławskich seniorów.

Wrocławska Karta Seniora
To oferta dla seniorów 60+ i 75+. Po otrzymaniu Wrocławskiej Karty Seniora czekają na nich zniżki na produkty i usługi u ponad 200 partnerów programu. Seniorzy, którzy osiągnęli 75 rok życia i posiadają Złotą Kartę Seniora mogą korzystać m.in. z Programu Taxi Senior 75+.

Radiowy Klub Seniora
Wrocławski Klub Seniora nawiązał już współpracę z „Gazetą Senior”. W tym roku rozszerzył współpracę o radio i dedykowaną seniorom audycję: Radiowy Klub Seniora na falach Radia Rodzina. Zgodnie z zapowiedzią, będę także gościem tej audycji.

Szkoła Liderów Senioralnych
To praktyczny kurs zgłębiania specyfiki pracy z seniorami oraz możliwość zatrudnienia absolwenta, jako lidera w placówce senioralnej. W tej chwili kształcimy już 27 kandydatów.

Zacznę przekazywać wyprawki dzieciom urodzonym we Wrocławiu

Szczegóły

O 1 stycznia 2019 do końca grudnia 2020 r. odebrano 13 911 wyprawek.

Wyprawka Wrocławska to nowy projekt, inspirowany skandynawskim pomysłem witania dzieci na świecie. Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego we współpracy z Urzędem Stanu Cywilnego, Wrocławskim Zakładem Aktywności Zawodowej, Miejską Biblioteką Publiczną i Urbancard Premium przygotowało pakiet powitalny, który otrzymają rodzice lub opiekunowie prawni dzieci urodzonych od 1 stycznia 2019 roku.

Motywem przewodnim całej Wyprawki jest krasnal wrocławski, który pojawia się na materiałach tekstylnych i graficznych. W Wyprawce znajdą się: body, maskotka w kształcie krasnala, kocyk, Wrocławski Informator Rodzinny, broszura „Na dobry początek” z kartą biblioteczną Miejskiej Biblioteki Publicznej, książeczka dla dzieci oraz list gratulacyjny. 

Wrocławska Wyprawka wydawana jest:

 1. Dzieciom urodzonym we Wrocławiu – w Urzędzie Stanu Cywilnego podczas odbioru odpisu aktu urodzenia dziecka
 2. Dzieciom urodzonym poza Wrocławiem, ale pozostającym pod prawną opieką osoby płacącej podatki we Wrocławiu – we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego (na podstawie aktu urodzenia oraz deklaracji PIT.

W pierwszym półroczu 2019 r. wrocławianie odebrali 3610 wyprawek dla swoich dzieci. 

Wszystkie informacje znajdują się na stronie https://wcrs.wroclaw.pl/wyprawkawroclawska

 

Historia aktualności

Rozpocznę budowę żłobka przy ul. Sygnałowej na os. Jagodno

Szczegóły

Chcąc osiągnąć zakładany wskaźnik objęcia dzieci opieką żłobkową musimy budować nowe placówki, a przede wszystkim stawiać je na obszarach intensywnie rozwijających się mieszkaniowo. Podejmę to wyzwanie, rozpoczynając budowę żłobka na Jagodnie. Budujemy żłobek dla 220 dzieci, w którym docelowo znajdzie się:

 • 7 oddziałów, każdy z własnym węzłem sanitarnym, własną szatnią
 • węzeł żywienia w formie kuchni pełnej, jadalnie przy salach żłobkowych
 • wózkownia, pomieszczenie pomocnicze i techniczne
 • sala wielofunkcyjna edukacyjno-konferencyjna połączona z częścią biblioteczną
 • place zabaw, zieleń
 • zatoki postojowe i chodniki w pobliżu żłobka
 • stojaki na rowery (częściowo zadaszone)

Na miejscu będzie także Miejska Biblioteka Publiczna. Zakończenie inwestycji planowane wiosną 2020 roku. Poniżej wizualizacje inwestycji:

Rozpocznę wdrażanie programu zwiększania dostępności miejsc w żłobkach

Szczegóły
Docelowo chcę objąć 45 procent dzieci opieką żłobkową. W pierwszym etapie zaproponuję działania finansowe i organizacyjne, dzięki którym będzie on stopniowo realizowany. Z roku na rok Wrocław zwiększa liczbę miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech, sprawowanej w żłobkach publicznych oraz niepublicznych z dotacją Gminy. W roku opiekuńczym 2018/2019  miasto zabezpieczyło 4938 miejsc opieki, w tym:
 • 2123 miejsc w żłobkach publicznych,
 • 2744 miejsc w żłobkach niepublicznych z dotacją Gminy Wrocław,
 • 71 miejsc u opiekunów dziennych.
W nowym roku opiekuńczym, tj. 2019/2020 przewidziano zwiększenie liczby miejsc o kolejne 362 miejsca, w tym:
 • 32 miejsca w nowej palcówce publicznej na Osiedlu Nowe Żerniki (ul. Maksa Berga),
 • 280 miejsc w placówkach niepublicznych, o które powiększamy konkurs dla placówek niepublicznych na realizację zadania pn. „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka”,
 • 50 miejsc u opiekunów dziennych.
W konsekwencji liczba miejsc w żłobkach publicznych w roku opiekuńczym 2019/2020 wrośnie do 2155, a niepublicznych z dotacją - do 3024. Ponadto liczba miejsc u opiekunów dziennych wrośnie do 121. Podsumowując, rok opiekuńczy 2019/2020 to zapewnienie opieki 5300 dzieciom. Program poprawy dostępności miejsc w żłobkach to nie tylko zwiększenie ich liczby. To również tworzenie żłobków na osiedlach znajdujących się poza centrum Wrocławia i objęcie opieką żłobkową intensywnie rozwijających się obszarów mieszkaniowych. W październiku 2019 roku na Nowych Żernikach ruszy żłobek dla 32 dzieci. W roku 2020 oddamy również do użytku żłobek przy ul. Sygnałowej, w którym powstanie 220 miejsc. Ponadto pracujemy nad koncepcją rozbudowy żłobka na Złotnikach przy ul. Łukowej oraz szukamy najlepszej lokalizacji nowego żłobka na osiedlu Muchobór Wielki.

Zainicjuję prace nad decentralizacją przestrzeni parków technologicznych

Szczegóły

Rozwój technologii oraz innowacyjnych rozwiązań stale decyduje o atrakcyjności Wrocławia w kontekście współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami oraz pozyskiwania nowych inwestorów. Chcemy być postrzegani jako profesjonalny partner, który wspólnie z otoczeniem kreuje wrocławską przestrzeń działalności biznesowej.  Decentralizacja przestrzeni parków technologicznych ma być kolejnym krokiem w stronę budowy miasta smart.

W ramach podjętych działań nad decentralizacją, przygotowaliśmy koncepcję rozszerzenia działalności inkubatorów przedsiębiorczości o nowe lokalizacje na terenie całego Wrocławia, a także stworzenia lokalnych stref biznesu w peryferyjnych lokalizacjach miasta. Przy realizowanych projektach wykorzystane zostaną doświadczenia Wrocławskiego Parku Technologicznego w budowaniu, organizowaniu i prowadzeniu inkubatorów przedsiębiorczości. Analizujemy także możliwość stworzenia inkubatora przedsiębiorczości (tzw. strefy start’upów) w ramach przygotowywanej koncepcji zagospodarowania starej zajezdni tramwajowej przy ul. Legnickiej. Podjęte przez nas działania pozwolą m.in. na:

 • wzrost liczby tworzonych przedsiębiorstw (zmniejszenie ryzyka związanego z zarejestrowaniem własnej firmy),
 • stworzenie użytecznych przestrzeni dla prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zmniejszenie ryzyka odpływu przedsiębiorców z Wrocławia do okolicznych gmin,
 • rozwijanie bazy podatkowej,
 • dalsze umacnianie stabilności bazy podatkowej.

Podjęte zostaną starania o ustalenie, ze skarbnikiem miasta, możliwości gruntowych dla powstania nowych, lokalnych stref biznesu (aktywności gospodarczej) na terenie Gminy lub Skarbu Państwa w obrębie Wrocławia. Na pierwszy tydzień marca zaplanowana została narada, pod kierownictwem wiceprezydenta Jakuba Mazura, w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta. Cel?

Przedstawienie założeń projektu, jego przeanalizowania oraz ewentualnego podjęcia odpowiednich prac planistycznych i analitycznych. Po tym etapie rozpocznie się budżetowanie projektu. Harmonogram prac: Do 15 marca 2019 roku – narada planistyczno–organizacyjna pod kierownictwem wiceprezydenta Jakuba Mazura, z udziałem przedstawicieli Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta, Skarbnika i Wrocławskiego Parku Technologicznego.

Do 31 marca 2019 roku – przegląd terenów/gruntów pod potencjalne lokalizacje lokalnych stref biznesu – Skarbnik i WPT. Do 30 kwietnia 2019 roku – prace planistyczno–organizacyjne i podjęcie decyzji odnośnie zakładanego kształtu projektu – wiceprezydent Jakub Mazur z udziałem wszystkich interesariuszy. Do 31 lipca 2019 roku – przygotowanie wstępnej koncepcji sfinansowania projektu (fundusze UE, budżet miasta, banki komercyjne, EIB) – Wrocławski Park Technologiczny i przedstawiciele miasta.

Do 31 sierpnia 2019 roku - podjęcie ostatecznej decyzji dotyczącej zakresu realizowanych zadań i docelowego kształtu projektu – prezydent Wrocławia. Od 1 września 2019 roku - rozpoczęcie realizacji projektu przez wyznaczone jednostki i spółki miejskie.  

Przedstawię miejski program rozwoju przedsiębiorczości

Szczegóły

Celem strategii przedsiębiorczości jest wypracowanie kierunków wsparcia działalności gospodarczej we Wrocławiu oraz integracja wokół tego celu różnych środowisk biznesowych i mieszkańców.

Prace nad strategią oparliśmy na założeniach dokumentu „Strategia Wrocław 2030”, który jest planem o charakterze nadrzędnym i strategicznym.

Działanie w ramach Strategii Przedsiębiorczości chcemy skupić wokół czterech kluczowych obszarów jej funkcjonowania:

 • Świadomość i kultura przedsiębiorczości
 • Jakość środowiska biznesowego i warunki działania
 • System współpracy – nauka – biznes – administracja
 • Promocja przedsiębiorczości i wrocławskich przedsiębiorców

W nowej strategii odwołujemy się bezpośrednio do kluczowych punktów „Strategii Wrocław 2030” – zrównoważonego rozwoju, wysokiej jakości życia, a przede wszystkim do gospodarki opartej na wiedzy. Jest to jeden z najbardziej efektywnych sposobów budowania zasobności Wrocławia przez mądrość, kreatywność i innowacyjność.

Zgodnie z zapisami projektu „Strategia Wrocław 2030” – dbamy o jakość środowiska biznesowego we Wrocławiu, budując świadomość i kulturę przedsiębiorczości, stymulując współpracę biznesu z nauką i administracją oraz promując wrocławskich przedsiębiorców”.

W praktyce strategię będziemy realizowali poprzez wdrażanie m.in. następujących elementów:

 • Stworzymy kompleksowy i stały system dialogu społecznego z mieszkańcami
 • Będziemy budowali kulturę przedsiębiorczości, począwszy od najmłodszych mieszkańców Wrocławia
 • Będziemy zachęcać wrocławian do przekazywania propozycji w zakresie wspierania
  i kreowania przedsiębiorczości
 • Będziemy współpracować z lokalnymi mediami w zakresie promocji przedsiębiorczości
 • Wesprzemy pozyskanie kompetencji wymaganych w zawodach przyszłości
 • Stworzymy wrocławski system praktyk i staży studenckich
 • Uruchomimy elitarne szkoły zawodowe
 • Opracujemy mapy aktywności wrocławskich instytucji otoczenia biznesu
 • Zaprezentujemy korzyści wynikające z dobrych praktyk biznesowych i tworzenia nowych potencjałów wzrostu wynikających z zrzeszania się przedsiębiorców
 • Będziemy budowali świadomość współpracy przedsiębiorców, propagując ideę zrzeszania się
 • Będziemy promowali niszowe działalności gospodarcze
 • Zainicjujemy kampanię internetową promującą Wrocław i wrocławskich przedsiębiorców, nakierowaną na ściągnięcie talentów z Polski i zagranicy
 • Będziemy promowali wrocławskie produky, usługi i lokalne marki

Przyjmiemy następujący harmonogram działania dla wykonania zamierzonych „kamieni milowych” projektu:

 • Uruchomimy serwis informacji gospodarczej oraz nowy program w ramach pomocy publicznej (czerwiec 2019 r.)
 • Rozbudujemy stronę internetową wroclaw.pl/biznes oraz zintegrujemy ją z portalem invest-in-wroclaw.pl. W celu stworzenia kompleksowego serwisu informacji gospodarczej wykorzystamy media społecznościowe pod marką Invest in Wrocław oraz współpracę
  z lokalnymi mediami w celu promocji przedsiębiorczości (czerwiec 2019 r.)
 • Zorganizujemy cykliczne spotkania warsztatowe z inkubatorami przedsiębiorczości, coworkingami oraz instytucjami zrzeszającymi młodych przedsiębiorców (3 spotkania –
  w marcu, maju oraz październiku)
 • Zorganizujemy warsztaty z inkubatorami przedsiębiorczości (I połowa 2019 r.)
 • Uaktualnimy programu dla mikro i małych przedsiębiorców (luty 2019 r.)
 • Zainicjujemy projekt „Made in Wrocław/ Certyfikat Wrocławskiego
  Przedsiębiorcy (październik 2019 ).

Przygotuję uchwałę w sprawie likwidacji droższego biletu na linie pospieszne

Szczegóły

To dobra i oczekiwana przez pasażerów komunikacji zmiana w taryfie – Wrocław likwiduje bilety jednorazowe na linie pospieszne i nocne, a także bilety na linie podmiejskie. Zastąpi je bilet jednorazowy na wszystkie linie normalny za 3,40 zł i ulgowy za 1,70. Po zakończeniu konsultacji, projekt uchwały zostanie przekazany na sesję Rady Miejskiej 21 marca. Po zgodzie radnych zmiany zaczną obowiązywać od 1 września. Obniżymy także ceny biletów okresowych imiennych:

 • 30-dniowego na wszystkie linie z 98 zł na 90 zł
 • 60-dniowego na wszystkie linie ze 180 zł na 170 zł
 • semestralnego na dwie dowolne linie z 250 zł na 230 zł
 •  30-dniowego aglomeracyjnego na wszystkie linie z 86 zł na 72 zł.

   

Historia aktualności

Zaproponuję pakiet działań usprawniający funkcjonowanie komunikacji zbiorowej

Szczegóły

Chcę, aby mieszkańcy poczuli poprawę w tym względzie już w najbliższym czasie. Dlatego też równolegle do zwiększanych nakładów na MPK przedstawię pakiet konkretnych rozwiązań usprawniających działanie komunikacji. Komunikacja miejska jest priorytetem. Wymieniamy tabor, remontujemy torowiska, ale także wydzielamy odcinki przeznaczone wyłącznie dla autobusów i tramwajów. Już podczas tegorocznych wakacji buspasy pojawią się na ul. Krakowskiej, na Podwalu i ul. Borowskiej.

Rozpoczniemy także projektowanie w kilku wariantach buspasa w ciągu ul. Krzywoustego. Zgodnie z prowadzoną polityką mobilności miasta, działania związane z uprzywilejowaniem pojazdów komunikacji miejskiej, ale też pojazdów elektrycznych i taksówek zmierzają do skomunikowania większej grupy pasażerów oraz do promocji komunikacji miejskiej i pojazdów ekologicznych. Z uwagi na zmieniające się uwarunkowania ruchowe i wprowadzane rozwiązania uspokajające ruch, praca niektórych sygnalizacji, zwłaszcza w centrum miasta, powinna zostać zweryfikowana.

Aby usprawnić poruszanie się tramwajami i autobusami w mieście, będziemy wydzielać torowiska i buspasy. Obecnie na terenie miasta mamy już wydzielonych blisko 95 procent torowisk. I w najbliższych miesiącach te liczby się zwiększą, bo bezkolizyjny przejazd dla tramwajów to priorytet. Wydzielenie torowiska na ul. Grabiszyńskiej. Szczegółowa analiza niewydzielonego torowiska na ul. Grabiszyńskiej pozwoliła na zebranie następujących danych:

 • Prowadzone obserwacje i pomiary ruchu na ul. Grabiszyńskiej wskazują, że w szczycie komunikacyjnym przyjmuje ona ruch w granicach 1100 pojazdów na godzinę do miasta (szczyt poranny) i 1400 z miasta (szczyt popołudniowy).
 • Dla kierunku z miasta, gdzie występują największe utrudnienia w przejeździe tramwajów na długości niewydzielonego odcinka torowiska, występuje jedna relacja lewoskrętna na skrzyżowaniu z Aleją Pracy, już wydzielona z ruchu tramwajowego.
 • Dla kierunku – do miasta niezbędne jest utrzymanie trzech miejsc z możliwością skrętu w lewo, w tym najbardziej obciążone jest skrętem w lewo z torowiska skrzyżowanie z ul. Twardą.
 • Możliwość budowy przystanków wiedeńskich – Bzowa, Hutmen.

Trwałe wydzielenie dwóch odcinków torowisk w miejscach, gdzie obserwowane jest najeżdżanie samochodów na torowisko:

 • ul. Wróblewskiego od Mostu Zwierzynieckiego do ul. Wystawowej; projekt zostanie przygotowany i przekazany do realizacji w 2019 roku
 • ul. Pułaskiego od ul. Małachowskiego do ul. Kościuszki – realizacja styczeń 2019 roku wraz z oddaniem do ruchu ulicy Pułaskiego pod wiaduktem
 • Realizacja – wakacje 2019
Historia aktualności

Poprawię komunikację z Jagodnem

Szczegóły

Szczególną uwagę w programie autobusowym poświęcę poprawie skomunikowania osiedli peryferyjnych z centrum – jak w przypadku Jagodna. 24 listopada 2018 roku oraz 5 stycznia 2019 roku wprowadzono korekty w rozkładzie jazdy linii 110, obsługującej osiedle Jagodno. Celem było zwiększenie częstotliwości kursowania wspomnianej linii autobusowej – co 7,5 minuty w szczycie porannym i co 10 minut w szczycie popołudniowym oraz co 15 minut w godzinach poza szczytem, a także skierowanie do obsługi w szczycie porannym czterech autobusów przegubowych. Dodatkowo, w miarę możliwości taborowych, do obsługi linii 110 będą sukcesywnie wprowadzane autobusy przegubowe.

Od 1 marca linia 110, która obecnie kursuje między przystankami Iwiny (Pętla) – Dworzec Główny (Stawowa) zostanie przedłużona do Galerii Dominikańskiej.

Ważną inwestycją jest wydłużenie linii 145. Autobusy nie będą kończyć swego biegu na Tarnogaju i Gaju, ale pojadą dalej – do Jagodna i ułatwią komunikację mieszkańcom m.in. Małej Toskanii.

Po zakończeniu przebudowy ul. Buforowa zyska zupełnie nową nawierzchnię. Powstanie fragment czteropasmowej drogi (od wiaduktu do skrzyżowania z Konduktorską), nowy wiadukt kolejowy pod cztery linie torowisk, rondo, a także rezerwa pod tramwaj do skrzyżowania z ul. Kajdasza. Na Jagodnie powstaną także nowe ścieżki rowerowe i chodniki.

W ramach tej inwestycji powstaną również przystanki autobusowe po obu stronach nowego ronda (skrzyżowanie Konduktorskiej, Malinowskiego, Brzozowej, Kajdasza, Sarniej).

W ramach PIRO (Program Inicjatyw Rad Osiedli): – Poprawimy nawierzchnię na ul. Konduktorskiej – między przejazdami kolejowymi. – Zbudujemy nawierzchnię wraz z oświetleniem przy ul. Sygnałowej (realizacja 2019 – 2020). Co ważne, w tym roku rozpoczęliśmy sporządzanie dokumentacji projektowej trasy tramwajowej na Jagodno. Projekt przewiduje budowę m.in. parkingu „Parkuj i Jedź” przy pętli tramwajowej. Odbyło się już pierwsze spotkanie rady technicznej.

Na Jagodnie najpóźniej w drugim etapie (od czerwca 2019) rozbudowy miejskiego roweru powstaną stacje Nextbike: Konduktorska/Buforowa – Jagodzińska/Buforowa – Vivaldiego/Buforowa.

Przedstawię koncepcję nowego programu autobusowego dla Wrocławia

Szczegóły

Częściej i dalej – tak mają wyglądać połączenia w ramach koncepcji nowego programu autobusowego, który opracowaliśmy dla wrocławian Po pierwsze, zostanie uruchomiona nowa linia autobusowa 143 z Lipy Piotrowskiej do pętli na Oporowie. Oprócz tego cztery linie zostaną przedłużone, a na trzech trasach zostaną wprowadzone dodatkowe kursy. Takie m.in. zmiany czekają pasażerów wrocławskiej komunikacji miejskiej w 2019 roku.

Częstsze kursy do schroniska

W trosce o większy komfort podróżnych, Urząd Miasta razem z MPK Wrocław zwiększa częstotliwość linii 140, której trasa przebiega od Kwiskiej do Ślazowej.

Od 1 kwietnia autobusy na tej trasie będą kursować w dni robocze co pół godziny przez cały dzień, a nie, jak do tej pory, tylko w godzinach szczytu. Z tej zmiany na pewno ucieszą się miłośnicy zwierząt, którzy będą mogli częściej odwiedzać podopiecznych schroniska mieszczącego się przy ul. Ślazowej 2.

Autobus dla Maślic

Ze zmian w 2019 roku będą również zadowoleni m.in. mieszkańcy Maślic. W III kwartale wydłużona zostanie linia 127, tak, aby kończyła kursy nie na przystanku Kozanów, ale przy ul. Koziej. Przedłużona zostanie również linia 144, obecnie zatrzymująca się na pętli przy ul. Kamieńskiego. Autobusy mają kursować aż do przystanku Polanowice (po wybudowaniu pętli autobusowej), co ułatwi mieszkańcom tego osiedla dostanie się do centrum miasta. Dodatkowo planowane jest również skierowanie wybranych kursów linii 147 do ul. Bierutowskiej.

Ułatwienie komunikacyjne dla Jagodna

Od 1 marca linia 110, która obecnie kursuje między przystankami Iwiny (Pętla) – Dworzec Główny (Stawowa) zostanie przedłużona do Galerii Dominikańskiej. Bardzo ważną inwestycją jest także wydłużenie linii 145. Autobusy nie będą kończyć swego biegu na Tarnogaju i Gaju, lecz pojadą dalej – do Jagodna i ułatwią komunikację mieszkańcom m.in. Małej Toskanii.

Pozostałe zmiany w komunikacji autobusowej:

– zwiększenie częstotliwości kursów linii 114 między Bieńkowicami a Galerią Dominikańską (w szczycie do 7,5 minuty).

– 7 stycznia pomiędzy Swojczycami a placem Grunwaldzkim została uruchomiona dodatkowa linia 715, która kursuje w szczytach komunikacyjnych.

Nowe autobusy we Wrocławiu:

W marcu MPK podpisze umowę z Mercedesem na dostarczenie 50 nowych autobusów. Pierwsze trafią do Wrocławia jesienią i uzupełnią flotę MPK. Dodatkowo w najbliższych tygodniach MPK ogłosi postępowanie przetargowe na wybór kolejnego podwykonawcy.

Zacznę wdrażać rekomendacje nowego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Szczegóły

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej został przedstawiony mieszkańcom do konsultacji w październiku 2018 roku. Ostateczna wersja planu trafi pod obrady Rady Miejskiej na początku 2019 roku, a po jego uchwaleniu zacznę wdrażać rekomendacje.

Ten plan to dokument partycypacyjny, który obejmuje wszelkie działania z zakresu kształtowania zachowań komunikacyjnych – odnosi się do szeroko pojętego zarządzania mobilnością. W ramach projektu odbyło się sześć spotkań – dla mieszkańców i interesariuszy, które były kluczową częścią pracy nad dokumentem. Pozwoliły one na zebranie oczekiwań i potrzeb w zakresie przemieszczania się po mieście, a następnie wypracowanie projektu dokumentu, który właśnie teraz wystawiony został do konsultacji.

Plan, sporządzony w oparciu o wytyczne UE, będzie dużym wsparciem, a często wręcz wymogiem, przy staraniach o pozyskiwanie środków zewnętrznych. To także gotowe narzędzie do podejmowania decyzji, nie tylko budżetowych, ale także z zakresu zarządzania miastem.

Jakiego miasta chcemy?

W pierwszej piątce działań najpilniejszych i najważniejszych znalazły się:

 • kontynuacja prac nad rozwojem tras tramwajowych zgodnie z założeniami Wrocławskiego Programu Tramwajowego
 • rozwijanie transportu zbiorowego w powiązaniu z nowymi obszarami zamieszkiwania i pracy – nowe trasy, pętle i przystanki
 • poprawa dostępności pieszej w centrum – nowe przejścia dla pieszych
 • uspokojenie ruchu, zieleń oraz ławki w centrum i śródmieściu
 • rozwijanie przestrzeni dla pieszych i rowerzystów – tworzenie deptaków itp.
 • poprawa infrastruktury torowej

Projekt uchwały przyjmujący program trafi na sesję Rady Miejskiej 11 kwietnia. Należy jednak podkreślić, że jego wyniki są już w tym momencie wdrażane dotyczy to m.in. przedstawionego już nowego programu autobusowego oraz poprawy komunikacji zbiorowej, np. z Jagodnem.  Pełna wersja planu oraz dodatkowe informacje są dostępne na stronie BIP.

www.wroclaw.pl/ruch-miasta

http://bip.um.wroc.pl/artykul/528/35445/plan-zrownowazonej-mobilnosci-miejskiej-dla-wroclawia

Zlecę audyt wrocławskich torowisk tramwajowych

Szczegóły

58 procent wrocławskich torowisk jest w stanie bardzo dobrym i dobrym, 31 procent w stanie przeciętnym, a 11 procent w stanie złym i bardzo złym –  to wyniki audytu stanu torowisk przeprowadzonego na podstawie danych ZDiUM we Wrocławiu. Dzięki przeprowadzonemu audytowi oszacowano wysokość środków, jakie są niezbędne do wyremontowania wszystkich torowisk w stanie złym i bardzo złym – to około 120 mln zł, a do tego jeszcze dochodzą konieczne w tamtych miejscach remonty drogowe. Te pieniądze będą sukcesywnie zapisywane w budżetach na kolejne lata. Jak wielokrotnie podkreślałem, remonty torowisk to dla mnie priorytet. Zgodnie z zaleceniami przeprowadzonego audytu, najpilniejszymi zadaniami do wykonania w 2019 roku są:

 • zakup i wymiana dwóch rozjazdów i skrzyżowania torowego na pl. Legionów we Wrocławiu
 • remont torowiska na ul. Ślężnej – od ul. Wiśniowej do ul. Wiegla – II etap (od ul. Dębowej do ul. Wiegla)
 • remont torowiska na ul. Ślężnej –  od ul. Sanockiej do ul. Kamiennej
 • remont torowiska na ul. Ślężnej – od ul. Kamiennej do ul. Kuronia
 • zakup rozjazdów tramwajowych: Podwale – Sądowa – Orląt Lwowskich, Świdnicka - Piłsudskiego, Podwale - Muzealna, Świdnicka - Podwale.

Na te prace w 2019 roku zabezpieczono 16,4 mln złotych. Ponadto w ramach bieżącego utrzymania i konserwacji torowisk na rok 2019 w budżecie ZDiUM zaplanowano 21 mln zł. W związku ze zdiagnozowanymi potrzebami remontowymi, na lata 2019-2023 zaplanowaliśmy już środki w wysokości ponad 53 mln złotych. Do czasu wykonania remontów ZDIUM będzie na tych odcinkach dokonywał napraw utrzymaniowych w ramach środków bieżących.   

Historia aktualności

Podpiszemy umowę z URBACTem dla ochrony zabytkowych tramwajów (URBACT zlikwidował partnerstwo w którym uczestniczył Wrocław, dlatego wdrożyliśmy inne formy ochrony zabytkowych tramwajów)

Szczegóły

Ze względu na likwidację partnerstwa „City as a Start Up” URBACT w grudniu zeszłego roku, już po ogłoszeniu 100 prac na 100 dni, zadanie „Podpiszemy umowę z URBACTem dla ochrony zabytkowych tramwajów” zmienia nazwę na „Program ochrony zabytkowej infrastruktury transportowej”, pozostając jednym z priorytetów Wydziału Partycypacji Społecznej. W trosce o dziedzictwo kulturowe oraz historyczne Wrocławia, podjęliśmy działania na rzecz ochrony zabytkowej infrastruktury transportowej –  historycznych zajezdni tramwajowych oraz wagonów. Co się udało:

 • Zinwentaryzowano zabytkową kolekcję tramwajów – kolekcja ta składa się z 40 pojazdów i jest wpisana do rejestru zabytków pod numerem 952/696/1-40. Wszystkie zabytkowe pojazdy i podzespoły należące do Gminy Wrocław mają teraz jednego gospodarza – zostały wpisane na stan Wydziału Partycypacji Społecznej.
 • Pozyskano dwie hale na terenie zajezdni Popowice jako miejsce garażowania zabytkowych tramwajów, zarówno miejskich jak i należących do naszych partnerów z organizacji pozarządowych (TMW i KSTM).
 • Zwieziono do Zajezdni Popowice wszystkie zabytkowe tramwaje dotychczas rozmieszczone w kilku miejscach na terenie Wrocławia.
 • Zabezpieczono kolekcję poprzez wstawienie do hal wszystkich pojazdów należących do Gminy Wrocław.
 • Wykonano ekspertyzę stanu technicznego pojazdów wchodzących w skład kolekcji.
 • Wyceniono kolekcję – został sporządzony operat z wyceny szacunkowej, którym określono ją na kwotę 2 393 600 zł. Ubezpieczono całą kolekcję.
 • Nawiązano współpracę z organizacjami zrzeszającymi pasjonatów zabytkowego taboru: Towarzystwem Miłośników Wrocławia oraz Klubem Sympatyków Transportu Miejskiego.
 • Nawiązano współpracę z posiadaczami pozostałych wyłączonych z eksploatacji zajezdni tramwajowych: przy ul. Grabiszyńskiej (CH Zajezdnia) i na Dąbiu (Stowarzyszenie Tratwa).
 • Wyremontowano należący do Gminy Wrocław wagon LH Standard „Baba Jaga” – wagon przeszedł całkowity remont podwozia, nadwozia oraz wnętrza. Prace zlecone przez użytkownika wagonu – Towarzystwo Miłośników Wrocławia sfinansowano z dotacji Miejskiego Konserwatora Zabytków.
 • Przeprowadzono drugi etap remontu wagonu typu Maximum z 1901 r. polegający na odtworzeniu podwozia. Wagon jest już obecnie sprawny mechanicznie. Nadwozie spoczywa na obu wózkach jezdnych, które są zregenerowane, zabezpieczone, pomalowane, wyposażone w zregenerowane silniki.
 • Ogłoszono konkurs na 3. etap remontu wagonu typu Maximum z 1901, którego celem jest odtworzenie pierwotnego stanu pojazdu z początku jego eksploatacji.
 • Rozwiązano kwestię dwóch ostatnich stojących „pod chmurką” zabytkowych wozów typu „N”. Należały one do Zakładu Sieci i Zasilania. Dzięki pośrednictwu WSS zostały one kupione przez NGO: jeden wróci na tory (jest już garażowany), drugi zamieni się w kawiarnię na terenie zabytkowej zajezdni.
 • MKZ ogłosił konkurs (7 II 2019 upłynął termin składania ofert), w ramach którego można uzyskać dotację na remont kolejnych zabytkowych tramwajów.
 • Użyczono organizacji pozarządowej wagon typu „N” nr 1332, który po ośmiu latach uzyskał dopuszczenie do ruchu i wrócił na tory – mamy zatem kolejny, sprawny pojazd we Wrocławiu.
 • Zorganizowano na terenie Zajezdni Popowice rodzinną imprezę plenerową pod nazwą „Historia kołem się toczy”, mającą na celu zapoznanie wrocławian z historią komunikacji zbiorowej we Wrocławiu.
 • Nadal prowadzimy we Wrocławiu zabytkową linię tramwajową.

Co przed nami?

 • Jednym z elementów pakietu działań mających na celu lepsze wykorzystanie zabytkowej infrastruktury transportu zbiorowego była zakończona sukcesem aplikacja do sieci „City-as-a-Startup” programu unijnego URBACT III, którą ostatecznie utworzyły miasta: Alba Iulia, Perugia, Bragança, Budafok, Varna, Limerick, Wrocław, Teguise. Ideą, z którą Wrocław wszedł do sieci było stworzenie jednej wspólnej inicjatywy, która w oparciu o posiadaną historyczną infrastrukturę oraz tworzoną sieć współpracy pomiędzy władzami miasta, jednostkami kultury, oraz NGO, przyczyni się do lepszego wykorzystania zabytkowej infrastruktury oraz powstania przestrzeni służących jednocześnie mieszkańcom i turystom. Pomimo zakończonej sukcesem aplikacji, 4 grudnia 2018 roku Komitet Monitorujący ProgramuURBACT zdecydował o likwidacji sieci i nie rekomendował udzielenia jej wsparcia w fazie drugiej projektu. W związku z powyższym Wrocław podejmie próbę utworzenia lub dołączenia do kolejnej sieci - w ramach nowego, ogłoszonego 8 stycznia 2019 roku naboru wniosków do programu URBACT III. Nabór ten kończy się 19 kwietnia 2019 roku, a obecnie trwa etap sieciowania się miast o podobnych wyzwaniach. Jeżeli uda się nam znaleźć siedmiu partnerów wśród europejskich miast – będziemy aplikować!

Aktywnie poszukujemy możliwości pozyskania zewnętrznego finansowania remontu hal w zajezdni przy ul. Legnickiej. Koszty tego przedsięwzięcia to kilkanaście/kilkadziesiąt milionów złotych. W tym celu ponowimy próbę pozyskania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Czytaj również tutaj    

Wzmocnię eko-patrol wrocławskiej Straży Miejskiej

Szczegóły
W sezonie grzewczym wszyscy odczuwamy skutki palenia w piecach paliwem złej jakości. To także problem edukacji i złych nawyków. Aby temu przeciwdziałać, wzmocnię kadrowo Ekopatrol Straży Miejskiej. W budżecie na 2019 rok zabezpieczono środki na etaty dla strażników, którzy wzmocnią Ekopatrol. Obecny zespół został także mocniej wyposażony w specjalistyczny sprzęt. Ekopatrol stacjonuje już także w nowej siedzibie UM Wrocławia przy ul. Hubskiej. Ekopatrol wyposażony został w dodatkowy samochód terenowy pozwalający na prace w trudnym terenie. Ponadto, zakupione zostały: dron pozwalający na monitorowanie miejsc trudno dostępnych, np. nielegalnych wysypisk odpadów; trzy kamery do monitoringu mobilnego, dymomierz i analizator spalin, dwa wilgotnościomierze (badanie wilgotności drewna spalanego w piecach i kominkach), urządzenie zadymiające pozwalające lokalizować miejsca nielegalnych podłączeń ścieków.

Zlecę realizację 30 doświetleń dla pieszych

Szczegóły

To pierwszy etap działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu pieszym. W kolejnym etapie zlecę opracowanie dokumentacji na kolejnych kilkadziesiąt doświetleń. W pierwszej kolejności uwzględniane były doświetlenia przejść dla pieszych oraz miejsc szczególnie niebezpiecznych, m.in. przy szkołach bądź obiektach użyteczności publicznej, gdzie ze względu na brak oświetlenia występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa poruszających się pieszych, głównie dzieci.

Zarząd Dróg Utrzymania Miasta ogłosił przetarg na wyłonienie wykonawców doświetleń przejść dla pieszych w następujących lokalizacjach Wrocławia:

 • Część 1 – doświetlenie przejść przy ulicach: Chociebuska, Swojczycka, Okulickiego, Zatorska, Francuska.
 • Część 2 – budowa doświetlenia miejsc niebezpiecznych w pięciu lokalizacjach oraz budowa oświetlenia przy ul. Marszowickiej.
 • Część 3 – budowa doświetlenia miejsc niebezpiecznych w pięciu lokalizacjach przy ul. Glinianej i Strachocińskiej.
 • Część 4 – budowa doświetlenia miejsc niebezpiecznych w dwóch lokalizacjach przy ul. Krupniczej i Suchej oraz budowa oświetlenia przy pl. Muzealnym. Część 5 – budowa doświetlenia miejsc niebezpiecznych w sześciu lokalizacjach (ul. Wałbrzyska).

Ogłoszę przetarg na remonty dodatkowych 5 km chodników

Szczegóły

Chcę podnosić jakość mieszkania także poprzez proste i potrzebne działania, poprawiające małą infrastrukturę. Dlatego już niebawem ogłoszę przetarg na remonty dodatkowych 5 km chodników.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ogłosił przetarg na remont 5 km chodników.

Historia aktualności

Rozpocznę kolejną edycję projektu Otwarte Miasto na osiedlach

Szczegóły

„Zamknięte sklepy – Otwarte miasto”, to program zainaugurowany 22 kwietnia 2018 roku. W 2019 roku przedstawię mieszkańcom jego nową edycję. Pierwsza edycja Funduszu Czasu Wolnego cieszyła się dużym powodzeniem - wzięło w niej udział 27 osiedli, 19 osiedli organizowało je samodzielnie, a 8 osiedli zdecydowało się działać wspólnie. Środki z Funduszu mogą zostać przeznaczone na realizację lokalnych wydarzeń jednorazowych i cyklicznych dostępnych bezpłatnie dla mieszkańców.

Dodatkowym wsparciem objęte zostaną inicjatywy podejmowane wspólnie przez kilka samorządów osiedlowych. Wydarzenia mogą zostać zrealizowane od 1 maja do 31 października 2019 roku. Przewidywane wsparcie finansowe: 1) jednorazowe inicjatywy organizowane przez jedno osiedle – do 5 000 zł, 2) cykliczne inicjatywy organizowane przez jedno osiedle – do 10 000 zł, 3) jednorazowe inicjatywy organizowane przez więcej niż jedno osiedle – do 12 000 zł, 4) cykliczne inicjatywy organizowane przez więcej niż jedno osiedle – do 20 000 zł. Termin składania ofert od samorządów osiedlowych upływa 15 marca 2019 roku. Poniżej szczegółowy regulamin

Funduszu: Regulamin Funduszu Czasu Wolnego

Uruchomię Nowy Wrocławski Fundusz Senioralny

Szczegóły

Jednym z ważniejszych narzędzi polityki senioralnej jest zapowiedziany w moim programie Fundusz, który pozwoli sfinansować usługi pierwszej potrzeby, poszerzyć ofertę edukacyjną i organizacji czasu wolnego dla seniorów.

Docelowo planujemy przeznaczać na Wrocławski Fundusz Senioralny ok. 4 mln zł, natomiast w ramach podjętych już działań na 2019 r. zabudżetowaliśmy kwotę ponad 1,8 mln zł. Te pieniądze zostaną przeznaczone na m.in.:

 • Program Taxi Senior 75+ – 480 000 zł
 • Osiedlowych Trenerów Senioralnych – 150 000 zł
 • Fundusz Czasu Wolnego Dla Seniorów – 150 000 zł
 • Szkołę Liderów Senioralnych – 200 000 zł
 • Kluby Seniora – 250 000 zł
 • Kluby Seniora działające przy Radach Osiedli – 411 650 zł

Zwiększanie środków budżetowych w ramach Funduszu w następnych latach chcemy skojarzyć z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym i organizacyjnym kolejnych programów, których podstawą będzie konieczna diagnoza potrzeb wrocławskich seniorów, która jest również w naszych planach.

Jednym z zadań, o którym mówiłem podczas kampanii i w moim programie wyborczym, jest również Senioralny Fundusz Wyjazdowy. To dofinansowanie do wycieczek krajowych i zagranicznych. Na ten cel zarezerwowaliśmy 150 tys. zł.

Szczegóły na stronie:
www.wcrs.wroclaw.pl/sfw.

Uruchomię program Senior Taxi

Szczegóły

Seniorzy powyżej 75. roku życia mogą w ramach pilotażowego programu Taxi 75+ skorzystać za darmo z taksówek, chcąc załatwić sprawę w Urzędzie Miejskim lub dojechać do przychodni. Przejazd można zgłosić lub odwołać pod numerem telefonu: -

794 123 124 (zamawianie taxi)

Senior zainteresowany programem Taxi75+ powinien najpierw zgłosić się z dowodem osobistym do siedziby Wrocławskiego Centrum Seniora (pl. Dominikański 6) lub Stowarzyszenia „Żółty Parasol” (ul. Wyszyńskiego 75A we Wrocławiu, w godz. 10-14), gdzie po spełnieniu określonych w regulaminie warunków (miejsce zamieszkania: Wrocław, wiek: 75+) otrzyma Złotą Wrocławską Kartę Seniora, upoważniającą także do skorzystania z programu Taxi75+.   

W pierwszym półroczu 2019 r. liczba uczestników programu wyniosła 3257, zrealizowano 5431 przejazdów

W 2020 roku zrealizowano liczba uczestników programu wyniosła 1586, a liczba zrealizowanych przejazdów 13 063.

Historia aktualności

Zwiększę liczbę punktów wydawania Wrocławskiej Karty Seniora

Szczegóły

Wrocławska Karta Seniora może być bardziej dostępna dzięki wydawaniu jej w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Od  21 stycznia 2019 roku Srebrną Wrocławską Kartę Seniora będzie można wyrobić nie tylko we Wrocławskim Centrum Seniora przy pl. Dominikańskim 6, ale również w wybranych dwunastu filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej.   

W pierwszym półroczu 2019 r. liczba wydanych kart:

srebrna-  4963

złota- 3396 

szmaragdowa - pierwsze wręczone w czerwcu wraz ze startem tej karty, więcej informacji 

Historia aktualności

Uruchomię Radiowy Klub Seniora

Szczegóły

Radiowy Klub Seniora będzie nową audycją nadawaną w Radio Rodzina. Obiecuję bywać tam gościem. W każdy poniedziałek, między godz. 14. a 15. mogą posłuchać Państwo o sprawach ważnych dla naszych wrocławskich seniorów. Zapraszam!

Historia aktualności

Uruchomię program Szkoły Liderów w środowiskach senioralnych

Szczegóły

Przedstawiłem oraz wdrożyłem projekt Szkoły Liderów w środowiskach senioralnych – jest to wsparcie dla osób, które działają lub zamierzają działać na rzecz wrocławskich seniorów w takich miejscach, jak: kluby seniora, Uniwersytety Trzeciego Wieku, centra aktywności lokalnej, kluby osiedlowe, organizacje pozarządowe czy instytucje samorządu terytorialnego. Projekt ten zakłada dialog, wymianę doświadczeń, otwartość na nową wiedzę, aktywizację, doskonalenie kompetencji interpersonalnych, spotkania z inspirującymi liderami z różnych środowisk lokalnych, pomoc w znalezieniu zatrudnienia w środowiskach senioralnych i międzypokoleniowych.

Spotkania w ramach Szkoły Liderów będą się odbywały dwa razy w miesiącu (w drugą i czwartą środę miesiąca). Każde spotkanie będzie trwało 4 godziny dydaktyczne (4 x 45 minut), w trakcie których uczestnicy wezmą udział w interaktywnych zajęciach warsztatowych, zawierających studium przypadku, gry symulacyjne, ćwiczenia indywidualne i grupowe, prezentację, dyskusję i burzę mózgów, mapy myślowe.

Szkoła Liderów jest odpowiedzią na zgłaszaną od wielu lat potrzebę kształcenia animatorów środowisk senioralnych, którzy swoją postawą, umiejętnościami i wiedzą będą motywowali i aktywizowali osoby w wieku 60+ oraz inicjowali działania i projekty w mniej lub bardziej sformalizowanych grupach senioralnych.

Wrocławska Szkoła Liderów to projekt miejski, koordynowany przez Wrocławskie Centrum Seniora. Jego realizacja rozpocznie się 16 stycznia i potrwa do końca kwietnia 2019 roku.

Harmonogram:

16 stycznia 2019
Kim jest lider placówek senioralnych, animator środowisk senioralnych?
Profil osobowościowy lidera.
Kompetencje lidera. Kamila Polańska, WCRS.

30 stycznia 2019
Mosty zamiast murów, czyli „jak się dogadać”? Psychologia komunikacji interpersonalnej. Dr Bogna Bartosz, Uniwersytet Wrocławski, UTW w UW.

13 lutego 2019
Wnioski dla organizacji pozarządowych. Pozyskiwanie dotacji. Edyta Ruszkiewicz WCRS, Fundusz Małych Inicjatyw. Dolnośląski Fundusz Organizacji Pozarządowych, Kazimierz Szepiela.

27 lutego 2019
Wolontariat senioralny, Marek Ferenc.
Spotkanie z wolontariuszkami z Fundacji AKTYWNY SENIOR.

13 marca 2019
Formy aktywizacji osób starszych. Ilona Zakowicz.

27 marca 2019
Potrzeby i oczekiwania ludzi starszych. Szanse i ograniczenia aktywności seniorów. Potencjał późnej dorosłości. Dr Walentyna Wnuk, WCRS.

10 kwietnia 2019
Twórczość osób starszych. Spotkanie z aktywnymi seniorkami -liderkami z Wrocławskiego Centrum Seniora. Ewa Rapacz, Ewa Białowąs, Małgorzata Rosak, Danuta Popkiewicz.

24 kwietnia 2019
Podsumowanie projektu Szkoła Liderów.
Wręczenie certyfikatów.

Powołam rzecznika spraw seniora i opiekuna

Szczegóły

Rzecznik spraw seniora i opiekuna to nowa jakość w polityce senioralnej miasta.

Do jego zadań należeć będzie m.in.:

 • Zapewnienie kompleksowej i przyjaznej informacji na temat rozwijanego systemu wsparcia,
 • pomoc w postaci poradnictwa, także specjalistycznego psychologicznego i prawnego,
  interweniowanie w sprawach osób starszych i informowanie właściwych organów o nieprawidłowościach
 • reprezentowanie seniorów i ich opiekunów oraz wsparcie mediacji w przypadku sporów.

Rzecznikiem została Ilona Zakowicz, pracownik Wrocławskiego Centrum Seniora, od 2009 roku zaangażowana w działania na rzecz osób starszych. Jej przygoda z problematyką senioralną rozpoczęła się od praktyk studenckich na Uniwersytecie Trzeciego Wieku (Uniwersytet Wrocławski). Obecnie bierze udział w projekcie realizowanym w ramach konkursu dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – „Trzecia Misja Uczelni”.

Ilona Zakowicz jest absolwentką studiów doktoranckich w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Temat pracy: „Starość w kulturze młodości.  Próba rekonstrukcji wizerunku osób starszych w reklamie komercyjnej.” To także magister kulturoznawstwa i nauczyciel akademicki (andragogika, gerontologia, psychogerontologia). Od lat uczestniczy w projektach naukowych o charakterze krajowym i międzynarodowym, w grupach badawczych, grantach, seminariach i konferencjach naukowych o tematyce senioralnej. Jest autorką ponad 30 publikacji naukowych z zakresu andragogiki i gerontologii.

O roli rzecznika spraw seniora i opiekuna Ilona Zakowicz opowiadała podczas audycji w Rozmowie Dnia Radia Wrocław.

Całą rozmowę mogą Państwo odsłuchać tutaj.

 

W pierwszym półroczu 2019 r. rzecznik prowadził 34 sprawy, podjęto 150 interwencji, liczba spotkań w tym czasie - 92.

Powołam Biuro Prezydenta Wrocławia ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Szczegóły

Powołując Biuro wzmocnię rolę Rzecznika Osób z Niepełnosprawnością. Efektem będzie lepsza koordynacja wielu działań miejskich. Dzięki powstaniu Biura lepiej skoordynujemy wsparcie udzielane przez instytucje miejskie oraz lepiej zaadresujemy działania do bardzo konkretnych osób. Te działania potrzebują interdyscyplinarnej koordynacji. Pozwoli to lepiej wspierać kilkadziesiąt tysięcy osób z różną niepełnosprawnością w naszym mieście. Biuro Wrocław Bez Barier realizuje zadania z zakresu: 

 1. koordynowania realizacji założeń wynikających z Wrocławskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Bez barier”;
 2. monitoringu wdrażania Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych;
 3. koordynowania i monitoringu wdrażania „Wrocławskich Standardów Dostępności Przestrzeni Miejskich”;
 4. udzielania wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w kontaktach i załatwianiu spraw w komórkach organizacyjnych urzędu, miejskich jednostkach organizacyjnych , spółkach miejskich i rad osiedli oraz koordynacji tych działań na poziomie ogólnomiejskim;
 5. współpracy, wymiany doświadczeń i wypracowywania rekomendacji w zakresie implementacji rozwiązań aktywizujących osoby z niepełnosprawnością, we współpracy z przedstawicielami parlamentu, administracji rządowej i samorządowej; instytucji i organizacji pozarządowych;
 6. promowania pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnością poprzez wypracowanie rekomendacji do szkoleń, edukacji i realizacji kampanii społecznych;
 7. współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu, miejskimi jednostkami organizacyjnymi, spółkami miejskimi, radami osiedli oraz innymi podmiotami przy realizacji zadań na rzecz osób z niepełno sprawnościami oraz na rzecz seniorów;
 8. koordynacji prac oraz tworzenia Grup Dialogu Społecznego, organizowania i koordynowania prac związanych z realizacją programu pn. „Dialog Społeczny we Wrocławiu ze szczególnym uwzględnieniem dialogu obywatelskiego”;
 9. wykonywania przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt odnoszących się do ochrony zwierząt domowych, w tym wypracowywania mechanizmów zapobiegania przemocy wobec zwierząt, organizowania szkoleń i kampanii społecznych dla mieszkańców we współpracy z podmiotami społecznymi działającymi w tym obszarze;
 10. prowadzenia działań na rzecz kształtowania właściwych postaw ludzi wobec zwierząt domowych, w tym odpowiedzialnego oraz bezpiecznego kontaktu ze zwierzętami, współpraca w tym zakresie z instytucjami administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotami społecznymi;
 11. opracowania standardów i wskazań do szeroko rozumianej problematyki funkcjonowania zwierząt w mieście (z wyłączeniem dzikich zwierząt).

Sekretariat:
ul. Bogusławskiego 8,10
50-031 Wrocław
I piętro, pok. 125
tel. 71 777 89 61
faks  71 777 81 99
e-mail: bwb@um.wroc.pl

Dyrektor Biura - Rzecznik ds.Osób Niepełnosprawnych: Bartłomiej Skrzyński

Uruchomię całodobowy numer dla ofiar przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

Szczegóły

Chciałbym tym działaniem wzmocnić walkę ze zjawiskiem przemocy i ułatwić to, co często jest najtrudniejsze – pierwszy kontakt z kimś, kto pokieruje pomocą. Uruchomiłem całodobowy numer dla ofiar przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, którego obsługa powierzona jest Ośrodkowi Wsparcia w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu. To bardzo ważna inicjatywa odpowiadająca na zapotrzebowanie wynikające z doświadczeń pracowników MOPS.

Ma być przede wszystkim wsparciem dla mieszkańców borykających się z problemami przemocy w rodzinie i problemami psychologicznymi, z którymi - z różnych powodów - nie chcą lub nie mogą się podzielić w rodzinie. Dyżurni obsługujący specjalną linię świadczą pomoc poprzez uważne wysłuchanie i rozmowę z każdą osobą będącą w sytuacji kryzysowej i poszukującą oparcia. Na prośbę telefonującego kierują go również do odpowiednich służb i informują o istniejących możliwościach wyjścia z kryzysu.

Telefon dostępny jest całodobowo, przez wszystkie dni w roku, włączając w to dni świąteczne, pod numerem: 512 198 939.

W okresie od 01.02.2019 do 12.06.2019 przeprowadzono 32 rozmowy telefoniczne. 

12 z nich dotyczyło przemocy, w tym 7 przemocy wobec kobiet, 2 przemocy wobec osób starszych, 3 przemocy wobec dzieci. Udzielono odpowiedniego wsparcia –zgłaszający przemoc zostali poinformowani o przysługujących im prawach oraz możliwości uzyskania pomocy. Najczęściej udziela się informacji na temat Procedury Niebieskiej Karty. We wszystkich przypadkach sprawy zostały skierowane do Liderów Przemocy. Poinformowani także zostali pracownicy socjalni z danego terenu.

Zacznę wdrażać program wsparcia społecznych opiekunów zwierząt

Szczegóły

Tym programem chcę docenić i wesprzeć społeczną pracę wszystkich tych, którzy z własnej woli i dobroci serca zajmują się opieką nad osiedlowymi bezdomnymi zwierzakami. 

Historia aktualności

Będę promował adopcję i wspierał podopiecznych wrocławskiego schroniska dla zwierząt

Szczegóły

We wrocławskim schronisku wciąż wiele zwierząt czeka na adopcję. Wielokrotnie zachęcałem i będę zachęcał osoby będące blisko decyzji o przygarnięciu zwierzaka, do kierowania swoich kroków w pierwszej kolejności właśnie tam. Jako miasto podjęliśmy również szereg działań edukacyjnych, informacyjnych i pomocowych, mających na celu spokojniejsze i bezpieczniejsze życie zwierząt zarówno w schronisku jak i wolno żyjących w przestrzeni miejskiej.

Te działania to m.in. apele do zarządców nieruchomości i spółdzielni o udostępnienie schronienia w okresie zimowym dla bezdomnych kotów, organizacja Sylwestra we Wrocławiu bez pokazów pirotechnicznych i rezygnacja z tych pokazów przy okazji innych wydarzeń, a także wspieranie i promocja działania Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt Ekostraż, która zajmuje się humanitarną ochroną zwierzaków. Wsparcie to także nowy zwierzęcy przybysz, który zagościł na stałe w Urzędzie (kot Wrocek). Powołany zostanie także rzecznik praw zwierząt.

Rozwinę program Wrocław Koduje 2.0

Szczegóły
Wrocław koduje 2.0 to okazja do nauki kodowania dla wszystkich uczniów wrocławskich szkół ponadpodstawowych. Poprzez takie programy chcę rozwijać kreatywność młodych wrocławian. W programie Wrocław Koduje 2.0. uczestniczyli uczniowie wrocławskich placówek oświatowych. Do programu zostają włączeni nauczyciele, którzy będą mieli możliwość pełnego dostępu do platformy edukacyjnej LNU (Liga Niezwykłych Umysłów), zawierającej kursy: Podstawy C++, Podstawy Javy, Rozszerzony SQL, Podstawy Pythona,- konsultacje on-line poprzez pocztę elektroniczną, a także kanał komunikacji na platformie LNU oraz możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego z C++ lub SQL. Kurs z podstaw programowania w języku C++, w ramach Ligi Niezwykłych Umysłów, został podzielony na kilka etapów – (16-godzinne warsztaty z dostępem do platformy edukacyjnej, konsultacje on-line, egzamin certyfikacyjny). Zajęcia odbywają się w formule czterech spotkań po 180 minut w Bibliotece Miejskiej, znajdującej się w Przejściu Świdnickim. Do wyboru jest jeden z sześciu zaproponowanych terminów:
 • środy – 13 lutego, 27 lutego, 13 marca, 27 marca w godz. 15.00-18.00
 • soboty – 16 lutego, 2 marca, 16 marca, 30 marca w godz. 9.00-12.00 oraz 12.00-15.00
 • środy – 10 kwietnia, 24 kwietnia, 8 maja, 22 maja w godz. 15.00-18.00
 • soboty – 13 kwietnia, 27 kwietnia, 11 maja, 25 maja w godz. 00-12.00 oraz 12.00-15.00
Dodatkowo, planowane są kursy z podstaw programowania w językach Python, C++ w ramach działań statutowych Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (12-godz. warsztaty z praktycznymi materiałami szkoleniowymi). Termin realizacji kursów to rok szkolny  2019/2020.

Uruchomię 4 nowe Kluby Rodzica

Szczegóły

Bycie rodzicem nie oznacza konieczności siedzenia w domu. Okazją do aktywności jest oferta Klubów Rodzica. Nowo otwarte Kluby Rodzica, na terenie Miejskich Bibliotek Publicznych (filia nr 1 przy ul. Sztabowej, filia nr 4 przy ul. Wieczystej, filia nr 6 przy ul. Lwowskiej, filia nr 16 przy ul. Kolistej), odpowiadają na potrzeby środowisk lokalnych. Mają ofertę zarówno dla młodych rodziców szukających atrakcyjnych i niedrogich zajęć dla swoich dzieci, ale też dają im samym możliwości wsparcia w rozwiązywaniu problemów rozwojowych i wychowawczych.

Spotkania w Klubach stają się spoiwem społeczności lokalnych, wspierają rodziców w roli wychowawców i opiekunów, pomagają nabyć nowe kompetencje, tworzą obszar do dyskusji i wymiany doświadczeń. Pozwalają na spędzenie czasu z dziećmi, wypełnionego rozrywką i edukacją, podczas licznych warsztatów. Takie miejsca wpisują się na stałe w tkankę i politykę miejską.

Dlatego ważne jest, by powstawały kolejne, pozwalające nawiązywać kontakty i zacieśniać relacje pomiędzy sąsiadami z osiedli. W 2019 roku chcielibyśmy wesprzeć szczególnie: funkcjonowanie w miejscach publicznych dzieci z dysfunkcjami (Asperger, ADHD, inne) i ich rodzin, poruszyć kwestię uzależnienia dzieci od cyberprzestrzeni i temat bezpieczeństwa dzieci w sieci.

Uczestnictwo i spotkania w Klubie Rodzica są bezpłatne. Informacje o terminach spotkań, warsztatów, debat i rozmów będą zamieszczane na stronie www.biblioteka.wroc.pl w zakładce Klub Rodzica, aktualnościach oraz kalendarzu wydarzeń.

W pierwszym kwartale roku 2019 w stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost wszystkich wskaźników: zwiększyła się liczba zorganizowanych wydarzeń oraz wzrosła także liczba uczestników. 

Łącznie w czterech filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej, które dołączyły do realizacji zadań w roku 2019 odbyło się 37 spotkań, w których uczestniczyło 807 osób (w tym 536 dzieci). 

We wszystkich dziesięciu istniejących filiach MBP realizujących działania w ramach Klubu Rodzica odbyły się 134 spotkania, w których uczestniczyło 2863 osób (w tym 1424 dzieci). 

Uruchomię 2 nowe Kluby Ojca

Szczegóły

Całkiem nową sprofilowaną ofertą są Kluby Ojca. Podobnie jak w przypadku Klubów Rodzica, będą one prowadzone w Miejskich Bibliotekach Publicznych.

Od 21 grudnia 2018 roku Centrum Innowacji Przejście przy ul. Świdnickiej 19 jest nowym, kolejnym już miejscem, w którym zaczął funkcjonować wrocławski Klub Ojcowski.

Klub Ojcowski spotyka się również w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8.

Nowym punktem na mapie klubów ojca jest Centrum Historii Zajezdnia przy ul. Grabiszyńskiej.

Pierwszym założeniem było stworzenie tylko 2 klubów ojca. Obecnie, dostępne środki oraz przestrzeń pozwoliły powołać do życia 4 kluby.

1 marca rozpoczynamy działania w ramach konkursu dotacyjnego w 3 Klubach Ojca. 15 marca odbędą się w nich pierwsze warsztaty. Poszerzając ofertę klubów ojca, chcemy:

 • zorganizować 30 spotkań warsztatowych (po 10 w każdym Klubie Ojca, raz na miesiąc)
 • przeprowadzić 3 duże spotkania ( spotkanie połączonych 3 klubów, zaproszenie autorytetów z danych dziedzin, organizacja wykładów)
 • zorganizować 2 turnieje sportowe (ojcowie z dziećmi)
 • skoordynować 10 spotkań promocyjnych (w różnych instytucjach i firmach – spotkania miałyby mieć charakter motywacyjny i trwałyby około godziny)
Historia aktualności

Uruchomię program wsparcia dla rodzin z wieloraczkami

Szczegóły

Prezydent Wrocławia przedstawił projekt uchwały w sprawie jednorazowego świadczenia w wysokości 2000 zł na każde dziecko, z tytułu urodzenia się dwojga lub więcej dzieci podczas jednego porodu – „Wsparcie na starcie”. Projekt trafi pod obrady podczas marcowej sesji Rady Miasta. 

Historia aktualności

Rozwinę program rozwoju widowni w instytucjach kultury

Szczegóły

Program rozwoju widowni to efekt doświadczeń ESK Wrocław 2016. Chcę zgodnie z dokumentem Kultura-Obecna! podjąć współpracę z wrocławskimi instytucjami kultury w kolejnej edycji programu. W tym celu, Strefa Kultury Wrocław przygotowała program rozwoju publiczności obejmujący instytucje miejskie do tej pory nieuczestniczące w programie oraz biblioteki.

Ważnym zadaniem podjętym w obszarze programu w 2019 roku będzie przeprowadzanie dużego badania wrocławskiej publiczności sektora kultury. Program w strukturze SKW będzie osadzony w obszarze programu „Praktycy Kultury”, który polega na realizacji warsztatów, spotkań i wykładów rozwijających kompetencje wrocławskiego środowiska pracowników sektora kultury. Program rozwoju publiczności podzielony będzie na trzy ścieżki:

 • Ścieżka dla bibliotek–skoncentrowany na dopasowaniu i rozwinięciu strategii rozwoju publiczności zgodnie z potrzebami pracowników bibliotek i specyfiką ich odbiorców.
 • Ścieżka dla miejskich instytucji kultury– ze szczególnym uwzględnieniem instytucji, które do tej pory w programie nie uczestniczyły oraz mniejszych jednostek.
 • Badanie segmentacji odbiorców kultury we Wrocławiu– diagnoza publiczności całego sektora kultury we Wrocławiu pod kątem dostosowania i rozwoju oferty dla odbiorców (nie tylko beneficjentów programu rozwoju publiczności). Badanie służy weryfikacji, kim są odbiorcy wrocławskich instytucji, na jakie dzielą się grupy, jakie mają potrzeby i oczekiwania.

Poprzez poprawę działania instytucji w pracy z publicznością, chciałbym doprowadzić m.in. do: – usprawnienia wewnętrznego działania organizacji w zakresie przygotowania i realizacji procesów rozwoju pracy z publicznością – przygotowania strategii rozwoju współpracy z publicznością – określenia grup docelowych instytucji, stworzenie profili publiczności – rozwoju kompetencji pracowników instytucji kultury we współpracy z publicznością – integracji środowiska pracowników instytucji kultury  Harmonogram prac nad programem:

14.02–28.02  – przygotowanie koncepcji realizacji warsztatów, spotkań i wykładów w ramach programu, zaproszenie do udziału w projekcie miejskich instytucji, stworzenie oferty dla bibliotek, wybranie i zatrudnienie prowadzących zajęcia, zamknięcie listy uczestników.

1.03 –1.12 – prowadzenie ścieżki dla bibliotek i instytucji (warsztatów, spotkań, wykładów).

1.04–31.10 – realizacja badania segmentacyjnego sektora kultury.

Zainicjuję prace nad programem rewitalizacji 13 wrocławskich dawnych wsi i 3 miasteczek

Szczegóły

Rewitalizacja to nie tylko troska o Śródmieście Wrocławia, ale także o jego peryferia, w tym włączone w jego obręb dawne wsie i miasteczka. Chcemy stworzyć program dla tych peryferyjnych obszarów i określić długofalowy plan działań mających na celu poprawę jakości życia ich mieszkańców. Ważnym aspektem są jednak zapisy ustawy o rewitalizacji, która ogranicza obszar rewitalizacji w każdym mieście do terenu obejmującego maksymalnie 20% jego powierzchni i zamieszkałego przez 30% mieszkańców miasta, na którym występuje koncentracja negatywnych zjawisk społecznych oraz dodatkowo infrastrukturalnych, gospodarczych, środowiskowych lub technicznych

Oznacza to także, że aż 80% powierzchni miasta i 70% mieszkańców nie może być beneficjentami programu rewitalizacji. Proponujemy jednak rozwiązanie, które pozwali na objęcie procesem zbliżonym do rewitalizacji większy fragment Wrocławia. Tereny niemieszczące się w ramach ustawowych, jednakże pilnie potrzebujące zmian, obejmiemy działaniem, które nazwiemy odnową. Dlatego też rozpoczynamy proces konsultacyjno - informacyjny, mający na celu wyznaczenie obszaru rewitalizacji oraz odnowy, przy bardzo wyraźnym podkreśleniu konieczności dokonania podziału Wrocławia na dwie strefy:

 • Rewitalizacji ustawowej (z wykorzystaniem narzędzi ustawowych) obejmującej maksymalnie 20%  powierzchni miasta;
 • odnowy (bez narzędzi ustawowych, ale przy zastosowaniu metod znanych np. z Nadodrza), obejmującej wybrane wspólnie z mieszkańcami fragmenty miasta, na terenach dawnych wsi i miasteczek, które szczególnie pilnie wymagają podjęcia działań nakierowanych na poprawę jakości życia ich mieszkańców, a które nie mogą być objęte rewitalizacją.

Cała rewitalizacja oraz odnowa zostanie rozłożona na minimum 10 lat, zaś jego realizacja w zaproponowanym wyżej kształcie pozwoli na objęcie nimi znacznie większego, niż określony ustawą, fragmentu miasta oraz zaprocentuje zaangażowaniem w proces większej liczby mieszkańców. Ze względu na społeczny aspekt procesu rewitalizacji oraz odnowy, za wykonanie zadania odpowiedzialny będzie Departament Spraw Społecznych, nie zaś Departament Architektury, jak to miało miejsce dotychczas. Utworzona została komórka, której zadaniem będzie m. in. przygotowanie, organizacja i prowadzenie procesu rewitalizacji oraz inicjowanie i koordynacja działań w dziedzinie rewitalizacji podejmowanych przez komórki organizacyjne Urzędu, spółki miejskie i miejskie jednostki organizacyjne. Plany na rok 2019 to w szczególności:

 • kontynuacja dotychczas prowadzonych działań rewitalizacyjnych;
 • ustalenie w toku szerokich działań konsultacyjno - informacyjnych zasięgu obszaru rewitalizacji;
 • ustalenie zasięgu obszaru odnowy;
 • przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji;
 • przygotowanie projektu Zarządzenia Prezydenta o wyznaczeniu obszaru odnowy na terenie dawnych wsi i miasteczek;
 • partycypacyjne przygotowanie założeń funkcjonowania we Wrocławiu Komitetu Rewitalizacji;
 • ustalenie zasad finansowania procesu.

Między marcem a czerwcem, chcemy przeprowadzić szerokie konsultacje społeczne, dotyczące rewitalizacji we Wrocławiu. Konsultacje mają zrealizować następujące założenia:

 • Stworzyć diagnozę służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji.
 • Przeanalizować program odnowy na terenie dawnych wsi, np. Jarnołtów, Kłokoczyce, Opatowice, Marszowice, Pracze Odrzańskie, Rędzin, Świniary, Żar oraz trzech dawnych miasteczek, tj. Brochów, Leśnica, Psie Pole.
 • Wyznaczyć priorytety w działaniach miasta w obszarze rewitalizacji.
 • Stworzyć zasady powoływania i funkcjonowania Komitetu Rewitalizacji.

Konsultacje mają również zrealizować następujące cele:

 • Zwiększenie edukacji mieszkańców w zakresie rewitalizacji.
 • Poznanie opinii mieszkańców na temat zasięgu obszaru rewitalizacji.
 • Zebranie opinii i propozycji działań w obszarze odnowy terenów dawnych wsi i miasteczek.
 • Wyznaczenie priorytetów w działaniach miasta w obszarze rewitalizacji.
 • Zebranie opinii i propozycji zasad powoływania i funkcjonowania Komitetu Rewitalizacji.

W ramach konsultacji, planowane jest przeprowadzenie minimum dwunastu spotkań:

 • 10 warsztatowych: 5 dotyczących obszaru rewitalizacji oraz 5 dotyczących odnowy terenów dawnych wsi i miasteczek;
 • spotkania będą zawierały część edukacyjną i informacyjną oraz rozmowy przy stolikach z uczestnikami na podtematy;
 • 1 spotkanie otwierające oraz 1 podsumowujące.

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji będzie Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia we współpracy z Wrocławską Rewitalizacją Sp. z o.o. oraz Departamentem Strategii i Rozwoju Miasta.  

Rozpocznę prace nad zasadami poprawy jakości estetyki przestrzeni we Wrocławiu

Szczegóły

Przykład działań porządkujących przestrzeń publiczną, przeprowadzonych w latach 2014-2017 w Parku Kulturowym we Wrocławiu, udowodnił, że w oparciu o nowe narzędzie, tzw. ustawę krajobrazową z 2015 roku, mamy szansę na poprawę jakości miejskich przestrzeni publicznych na obszarze całego miasta.

 Prowadzone konsekwentnie od wielu lat działania Koordynatora Wystroju Plastycznego Miasta spowodowały znaczną poprawę procesu sytuowania reklam w przestrzeniach publicznych i na terenach będących własnością miasta. W dalszym ciągu trudności wywołuje skuteczne wdrożenie zasad na terenach prywatnych. Ustawa o ochronie krajobrazu wprowadziła nowe normy umożliwiające kompleksowe uporządkowanie i ustalenie zasad umieszczania reklam i małej architektury w przestrzeni miejskiej. Szczególnie istotna jest zmiana w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która, jako prawo miejscowe, pozwala przygotować uchwałę dla całego miasta.

Jednocześnie wyklucza ona zagadnienie reklam i małej architektury z zakresu opracowania planów miejscowych. Obserwacje i doświadczenia zebrane z pierwszego roku obowiązywania uchwały o parku kulturowym oraz zebrane wnioski stworzyły korzystne uwarunkowania  dla opracowania „uchwały krajobrazowej”, ustalającej zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, ogrodzeń i ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Po przeprowadzeniu partycypacyjnej analizy stanu miejskich przestrzeni publicznych pod kątem elementów, których uchwała będzie dotyczyć, rozpoczęliśmy prace nad zapisami uchwały oraz opracowaniem odpowiednich załączników graficznych, obrazujących przyjęty sposób porządkowania miasta. Obecnie tekst uchwały jest sprawdzany pod kątem prawnym. Przedłożenie Radzie do uchwalenia zaplanowano na przełom września oraz października.

Zarządzę przegląd istniejących planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem modelu osiedli kompletnych.

Szczegóły

W ramach realizowanego zadania przygotowany został model w formie prezentacji, określający sposób dokonywania przeglądów wrocławskich osiedli w celu dążenia do powstania osiedli kompletnych. Model prezentuje, w jaki sposób będzie się odbywała praca przy współudziale mieszkańców i planistów przestrzennych w zakresie oceny i poszukiwań odpowiednich rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych.

To zadanie, które będzie realizowane w najbliższych latach z dużym naciskiem na partycypację społeczną. Proces konsultacji społecznych z mieszkańcami i Radami Osiedli będzie się odbywał w dwóch etapach: - pierwszy w zakresie rozpoznania potrzeb i sformułowania wniosków - drugi w zakresie oceny przygotowanych propozycji przestrzennych. Analizom urbanistycznym podlegać będą obszary osiedli według podziałów ustalonych w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

Szczególny nacisk będzie położony na wyposażenie osiedli w obszary zielone, tereny usługowe, przestrzenie publiczne, w tym lokalne centra a także powiązania umożliwiające swobodne poruszanie się pieszo pomiędzy domem a skupiskami usług, terenami zieleni i przystankami komunikacji zbiorowej. Efektem analiz będą wytyczne przestrzenne, które mają na celu wskazanie możliwości rozwoju osiedli na rzecz ich doskonalenia.

W załączniku model powstawania osiedli kompletnych: osiedlakompletne

We współpracy z Radą Miejską Wrocławia przedstawię propozycję systemu zapobiegania złym skutkom tzw. Lex Deweloper

Szczegóły

Lex Developer okazało się w praktyce realną groźbą obniżenia jakości życia mieszkańców przez niekontrolowaną rozbudowę terenów mieszkaniowych lub budowę w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Postanowiłem nie uchwalać Lokalnych Standardów Urbanistycznych, informując radnych Rady Miejskiej Wrocławia o przyjętym przeze mnie trybie postępowania.

Czy „lex deweloper” jest potrzebny we Wrocławiu? Więcej tutaj  

Zwiększę środki na remonty w zasobie komunalnym

Szczegóły
Oprócz zapowiedzianego audytu, pierwszym etapem moich działań w polityce mieszkaniowej będzie zwiększenie środków na remonty i poprawę stanu technicznego kamienic. Budżet miasta na 2019 rok uwzględnia już większe środki na ten cel o 20 mln zł, czyli o 20 procent więcej niż w ubiegłym roku.

Zacznę wdrażać program rozwoju Straży Miejskiej

Szczegóły

Straż Miejska to zdecydowanie potrzebna, ale niedoinwestowana służba miejska. Opracuję i zacznę wdrażać kilkuletni program działania i rozwoju Straży Miejskiej.

W ramach programu rozwoju Straży Miejskiej, w budżecie na 2019 rok zapisano 23 158 000 zł – to o 1 188 000 więcej, niż w 2018 roku.

Zwiększony budżet zostanie przeznaczony na podwyższenie standardów oraz wynagrodzeń, a także stworzenie nowych miejsc pracy. Wpłynie to pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Wrocławia (rozwój Straży Miejskiej to również Eko – Patrole oraz strażnicy na osiedlach).

Ekopartol zostanie kadrowo podwojony do końca 2019 roku (o 30 osób – w sumie od 2020 roku liczyć będzie 60 strażników). Dodatkowo uruchomiony zostanie nabór na 48 strażników, którzy obsługiwać będą wrocławskie osiedla. Nadzór nad funkcjonowaniem oraz działaniami Straży Miejskiej przejąłem bezpośrednio.

Po spotkaniu z Komendantem Straży Miejskiej zapadła decyzja o przygotowaniu planu zagospodarowania istniejącej infrastruktury pod nową siedzibę Straży Miejskiej. Celem jest poprawa warunków pracy tej jednostki oraz lepsza, wzajemna komunikacja. Efekt – Straż Miejska wyprowadzi się z dotychczasowej siedziby przy ul. Gwarnej. Nowe siedziby Straży Miejskiej powstaną przy Sukiennicach 12 (będzie tam funkcjonował całodobowy posterunek, także z punktem dla klientów oraz centrum dyspozycyjnym dla służb w trakcie imprez w Rynku).

Główna siedziba Straży Miejskiej będzie się znajdowała w budynku przy ul. Na Grobli (budynek o powierzchni 4000 metrów kwadratowych – teraz Straż ma do dyspozycji 2,5 tys. metrów kwadratowych powierzchni). Warto pamiętać, że Ekopatrol stacjonuje już także w nowej siedzibie UM Wrocławia przy ul. Hubskiej.

Ponadto zakupione zostały: dron pozwalający na monitorowanie miejsc trudno dostępnych, np. nielegalnych wysypisk odpadów; trzy kamery do monitoringu mobilnego, dymomierz i analizator spalin, dwa wilgotnościomierze (badanie wilgotności drewna spalanego w piecach i kominkach), urządzenie zadymiające, pozwalające lokalizować miejsca nielegalnych podłączeń ścieków. Ekopatrol wyposażony został w dodatkowy samochód terenowy pozwalający na prace w trudnym terenie.

Wprowadzę program poprawy bezpieczeństwa na osiedlach

Szczegóły

Wprowadzę doraźny program poprawy bezpieczeństwa i zatrudnię pierwszą grupę nowych strażników przypisanych konkretnym osiedlom. Każde osiedle ma „swojego” strażnika, który ściśle współpracuje z radami wszystkich osiedli. Współpraca ta jest skoordynowana z dzielnicowymi komisariatów policji.

W ramach powstających grup partnerskich prewencyjnego wsparcia osiedli służby włączają do współpracy na rzecz porządku i bezpieczeństwa mieszkańców, lokalne szkoły, instytucje, organizacje senioralne. Dodatkowo uruchomiony zostanie nabór na 48 strażników miejskich, którzy obsługiwać będą wrocławskie osiedla.

Uruchomię Wrocławską Akademię Pierwszej Pomocy

Szczegóły

Akademia to bezpłatne szkolenia z pierwszej pomocy dla mieszkańców Wrocławia. W ramach utworzenia Wrocławskiej Akademii Pierwszej pomocy zaplanowano przeprowadzenie 20 szkoleń. Łącznie z kursu będzie mogło skorzystać ok. 400 osób.

Następnym etapem działania będzie przeprowadzenie kursów dla instruktorów pierwszej pomocy (uczestnicy otrzymają pogłębioną wiedzę jak pomagać i jak uczyć innych o udzielaniu pomocy)Wreszcie przygotowane zostaną praktyczne prezentacje tematyczne. Organizatorem oraz jednostką udzielającą szczegółowych informacji dotyczących terminów oraz tematyki zajęć jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego.

Harmonogram szkoleń i informacje  

W pierwszym półroczu 2019 r. Akademia przeprowadziła 29 szkoleń, przeszkoliła 1175 osób, a 16 osób przeszkolono na instruktora pierwszej pomocy.

 

Otworzę dwie nowe Szkoły Rodzenia

Szczegóły

We Wrocławiu mamy cztery Szkoły Rodzenia, z których korzysta średnio ponad 600 osób rocznie. Zamierzam dodatkowo otworzyć dwie nowe szkoły. W wyniku przeprowadzonego konkursu podpisaliśmy umowy z:

 • Wrocławskim Centrum Zdrowia SPZOZ, które organizuje szkołę w Przychodni Stabłowice, ul. Stabłowicka 125.

Zapisy do Szkoły Rodzenia rozpoczęły się 5 lutego 2019 roku, a zajęcia rozpoczną się w marcu. Więcej informacji pod nr. tel. 691-852-069 oraz na stronie internetowej http://www.spzoz.wroc.pl/programy-zdrowotne/szkola_rodzenia

Do końca 2019 roku zorganizowanych zostanie 8 kursów, w 2020 roku – kolejnych 12. Każdy kurs to 40 godzin zajęć w ciągu 10 tygodni. Do końca 2019 roku z zajęć skorzysta 80 osób.  W latach 2019-2020 planowany jest udział 200 osób, w tym 100 kobiet ciężarnych i 100 osób towarzyszących.

 • Fundacją Evangelium Vitae, która przy Rydygiera 22-28 uruchomi drugą z planowanych szkół.

Kursy szkoleniowe cieszą się dużą popularnością i na najbliższy, który rozpocznie się 4 marca, miejsca powoli się kończą. Dalsze informacje mogą Państwo uzyskać pod nr. tel. 798 988 903 lub na stronie internetowej http://fev.wroclaw.pl/wroclawska-szkola-rodzenia/

W 2019 roku zaplanowano 14 kursów, w których weźmie udział 140 osób. W latach 2019-2020 planowany jest udział 280 osób, w tym 140 kobiet ciężarnych i 140 osób towarzyszących. Zajęcia edukacyjne w Szkołach Rodzenia prowadzić będą wysokiej klasy specjaliści: położna, lekarz neonatolog, lekarz ginekolog/położnik, lekarz stomatolog, psycholog, rehabilitant, a także nauczyciel muzyki (śpiewanie kołysanek). Zajęcia są nieodpłatne!  

Otworzę nowe punkty poradnictwa rodzinnego

Szczegóły

Poradnictwo rodzinne skutecznie poprawia jakość życia wrocławskich rodzin poprzez edukację, udzielanie pomocy i wsparcie - szczególnie w sytuacjach trudnych i kryzysowych. We Wrocławiu istnieje już 20 takich miejsc i zależy mi na stałym rozwijaniu oferty miasta w tym zakresie.

W wyniku przeprowadzonego konkursu, swoją działalność rozpoczęły dzisiaj 3 nowe punkty:

 • Punkt Poradnictwa Rodzinnego – "Goodlife.pl”, prowadzony przez Fundację „Bajkowy Świat” w Centrum Terapeutycznym Logo-Si przy ul. Cedrowej 4 na Brochowie. Beneficjenci mogą korzystać z konsultacji psychologa i pedagoga oraz z warsztatów podnoszących kompetencje wychowawcze. Zorganizowana zostanie również grupa wsparcia dla kobiet z problemami w relacjach w rodzinie.

  Rejestracja oraz więcej informacji pod nr tel. 733-877-966

 • Punkt Poradnictwa Rodzinnego Port Wrocław - prowadzony przez Towarzystwo Nasz Dom w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 przy ul. Suwalskiej 5 oraz Lubelskiej 95a. W punkcie można skorzystać z konsultacji psychologa, pedagoga, a także ze spotkań grupy rozwoju umiejętności wychowawczych dla rodziców i opiekunów.

  Rejestracja oraz więcej informacji pod nr tel. 507-102-941

 • Punkt Poradnictwa Rodzinnego Fundacji PROMYK SŁOŃCA przy ul. Powstańców Śl. 193B na osiedlu Borek. To miejsce, w którym pomoc uzyskają wszystkie rodziny w trudnej sytuacji życiowej, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością. Wszyscy mogą skorzystać z konsultacji psychologa, pedagoga oraz edukatora seksualnego, a także z warsztatów i grup wsparcia dla rodziców. Podczas warsztatów zapewniona będzie opieka dla dzieci.

  Rejestracja oraz więcej informacji pod pod nr tel. (71) 7950951.

Ze względu na brak ważnej oferty dotyczącej osiedla Oporów, konkurs na ten rejon zostanie powtórzony.

 

Zwiększę liczbę miejsc w wysokospecjalistycznym ośrodku rehabilitacyjnym dla dzieci

Szczegóły

Utworzę nowe miejsca w ośrodku dla najmłodszych mieszkańców miasta wymagających opieki. Budynek przy ul. Horbaczewskiego 24 we Wrocławiu – to adres, pod którym od niedawna mieści się Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla Wyjątkowych Dzieci i Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Fundacji „Potrafię Pomóc”.

Doprowadziłem do zagospodarowania przestrzeni pod nową siedzibę tej Fundacji, a także do zwiększenia liczby miejsc w placówce – stwarza to m.in.: lepsze możliwości przyjmowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami – liczba przyjętych zwiększyła się z 20 do 36 osób: to trzy grupy rewalidacyjne i cztery przedszkolne. Dodatkowo 44 dzieci korzysta tu z Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Przygotuję koncepcję zagospodarowania Mariny Portu Węglowego pozostawiając go otwartym dla mieszkańców

Szczegóły

Cel koncepcji zagospodarowania Mariny w dawnym Porcie Węglowym u ujścia Oławy to publiczna dostępność obiektu.

W kolejnych etapach przygotowany zostanie projekt planu miejscowego, który zostanie poddany konsultacjom społecznym.

Koncepcja powstała we współpracy z Wrocławskim Forum Rzecznym. Poniżej prezentacja z przygotowaną koncepcją:

100 zadan_koncepcja Marina_realizacja

Ogłoszę przetarg na przebudowę Mostów Średzkich

Szczegóły

Wrocławskie Inwestycje ogłosiły przetarg na remont Mostów Średzkich. Przetarg wyłoni wykonawcę remontu zabytkowych mostów drogowych przez Bystrzycę i Młynówkę.

Po wykonaniu niezbędnych prac będziemy mogli cieszyć się bezpieczną przeprawą. Poniżej link o ogłoszeniu przetargu:

http://www.wi.wroc.pl/html/przetargi/pliki/p_11_2019/a/ogl.pdf

Ogłoszę przetarg na budowę nowych samochodowo-tramwajowych Mostów Chrobrego

Szczegóły

Wrocławskie Inwestycje ogłosiły przetarg na budowę nowych mostów Chrobrego. Zadanie obejmuje budowę nowych samochodowo-tramwajowych przepraw. Nowe mosty powstaną tuż obok istniejących mostów Chrobrego, które znajdują się nad kanałem przeciwpowodziowym i kanałem żeglugowym Odry, między ul. Mickiewicza i Monte Cassino na Sępolnie a ul. Swojczycką.

Nowa inwestycja znacząco poprawi komunikację w tym rejonie miasta i zapewni większe możliwości dla obsługi taboru MPK.

Ogłoszenie

Ogłoszę przetarg na przebudowę ul. Berenta

Szczegóły

Wrocławskie Inwestycje ogłosiły przetarg na przebudowę ul. Berenta we Wrocławiu. Zadanie obejmuje poprawę nawierzchni na odcinku od ul. Boya–Żeleńskiego do al. Kasprowicza wraz z przejściem dla pieszych przez al. Kasprowicza. W ramach projektu dla poprawy bezpieczeństwa zostaną doświetlone i wyniesione przejścia dla pieszych. Prace zostaną poprowadzone w taki sposób, aby zachować istniejącą zieleń.

Ogłoszenie   

Ogłoszę przetarg na przebudowę ulic w ramach drogi wojewódzkiej 342

Szczegóły

W ramach zadania przebudowane zostaną ulice: Obornicka, Pełczyńska, Zajączkowska i Pęgowska na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej na zlecenie Gminy. Przebudowana zostanie jezdnia, wybudowane chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, ścieżki rowerowe, przebudowane zostaną zjazdy do posesji, skrzyżowania, wykonane elementy bezpieczeństwa ruchu, przejścia dla pieszych, azyle, poprawa odwodnienia. Infrastruktura techniczna (kanalizacji sanitarnej i MKZ) poprawi komfort życia.

Wykonanie chodników, ścieżek rowerowych przejść dla pieszych oraz oświetlenia poprawi bezpieczeństwo użytkowników i dostępność. Przebudowa jezdni i wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu obniżą uciążliwości związane z ruchem pojazdów i poprawią bezpieczeństwo poprzez obniżenie prędkości pojazdów.

Termin składania ofert w przetargu: 27.02.2019. Na realizację zamówienia wykonawca będzie miał 24 miesiące od podpisania umowy.

Aktualności

W weekend 6-7 lipca 2019 r. rusza przebudowa ulic Obornickiej, Pełczyńskiej, Zajączkowskiej i Pęgowskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 we Wrocławiu. 

Szczegóły remontu

Rozpocznę pracę nad utworzeniem nowego parku miejskiego

Szczegóły

Gospodarując przestrzeń miejską musimy wypełniać założenia miasta kompletnego – posiadającego w swych zasobach również infrastrukturę rekreacyjną. W ramach utworzenia nowego parku miejskiego, przedstawiłem projekt dostosowania powierzchni ok. 5 ha na osiedlu Poświętne na potrzeby pierwszego parku miejskiego dla przedmiotowego osiedla.

Koncepcja zakłada opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację inwestycji, która obejmie m.in. wykonanie stref wypoczynku i zabawy (w tym: siłownię terenową, ścieżkę zdrowia, plac zabaw, boisko, itp.), układu komunikacji pieszej i pieszo – jezdnej, budowę oświetlenia, nasadzenia zieleni i montaż elementów małej architektury: ławek, koszów na odpady oraz stojaków rowerowych.

Zlecono opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu. W wyniku konkursu, ZZM wyłonił wykonawcę realizacji koncepcji, z którym 7 stycznia 2019 roku zawarto umowę.

Inwestycja powstanie w oparciu o tryb zaprojektuj i wybuduj, łącznie z opracowaniem dokumentacji projektowej. Z uwagi na wysoką klasę gruntów rolnych, na których powstanie park oraz konieczność ich odrolnienia, inwestycja musi zostać podzielona na etapy. Należy zauważyć, iż zagospodarowanie fragmentów parku o powierzchni nieprzekraczającej 1ha pozwoli na złożenie wniosku o zwolnienie z opłaty dotyczącej odrolnienia do Marszałka Województwa.

Zainicjuję prace nad polityką adaptacji miasta do zmian klimatu

Szczegóły

Zmiany klimatu są zjawiskiem globalnym, jednak ich skutki odczuwane są przede wszystkim lokalnie. To jedno z największych obecnie wyzwań, któremu wspólnie musimy stawić czoła. Miasta, w tym także Wrocław, są szczególnie narażone na negatywne skutki zmian klimatu. Wpływają one na wiele aspektów funkcjonowania życia w mieście, a coraz intensywniej oddziałują także na zdrowie mieszkańców.

Przystosowanie Wrocławia do zmian klimatu jest więc niezbędne w kontekście zagwarantowania bezpieczeństwa i poprawy jakości życia mieszkańców. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pt: „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”, przygotowano plan adaptacji Wrocławia do zmian klimatu do roku 2030. W tym celu oceniono wrażliwość na zmiany klimatu Wrocławia, a także zaplanowano działania adaptacyjne, adekwatne do zidentyfikowanych zagrożeń. Projekt dokumentu, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ), został przedstawiony do publicznego wglądu w Biurze Ochrony Przyrody i Klimatu oraz udostępniony w BIP UMW.

Wnioski i uwagi do projektu dokumentu oraz prognozy oddziaływania na środowisko przyjmowane były w terminie do 10 grudnia 2018 roku. Zakończone zostały wszystkie etapy prac uwzględnione przez Ministerstwo Środowiska w harmonogramie projektu (opracowanie dokumentu i przeprowadzenie SOOŚ), który zakończył się  12 stycznia 2019 roku. I kwartał 2019 roku (wstępnie 25.03.-10.05.2019) - zaplanowano konsultacje społeczne, przewidywany czas trwania – około 7 tygodni, w ramach konsultacji zaplanowane są 4 spotkania warsztatowe. W lutym 2019 trwają prace nad organizacją konsultacji. Pod koniec I półrocza 2019 roku zaplanowano przedłożenie projektu dokumentu Radzie Miejskiej Wrocławia do uchwalenia.

Więcej informacji o programie adaptacji znajdziecie Państwo w tym linku:  http://44mpa.pl/miejskie-plany-adaptacji/  

Zwiększę budżet na projekt Kawka + w roku 2019

Szczegóły

W ramach programu antysmogowego przeznaczę większe środki na program wymiany pieców węglowych. Nikt, kto prawidłowo złoży wniosek, nie odejdzie z kwitkiem. Budżet miasta na 2019 rok uwzględnia już większe środki niż w poprzednim roku.

Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły od 7 stycznia 2019 roku do 30 września 2019. Zabezpieczona kwota w wysokości 15 mln zł może ulec zwiększeniu stosownie do zapotrzebowania i złożonych wniosków.

Wrocławskie dotacje do wymiany pieców

Uruchomię antysmogowy program edukacyjny dla mieszkańców

Szczegóły

Efektywność programów takich jak Kawka+ czy wymiany pieców, zależy od naszej wiedzy o smogu i jego przyczynach. Aby zwiększyć efektywność naszych działań, uruchomię antysmogowy program edukacyjny dla mieszkańców. Rozpoczęła się kampania edukacyjno-informacyjna „Małe kroki, wielkie zmiany”.

To projekt, który ma na celu uświadomienie mieszkańcom Wrocławia, że przez małe decyzje mogą przyczynić się do poprawy jakości powietrza oraz ochrony przyrody w mieście.

Partnerami w projekcie są: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Fundacja Centrum Aktywnego Wsparcia, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu i 10 gmin.

Więcej informacji o akcji można znaleźć tutaj  

Rozpocznę wdrażanie wrocławskiej polityki elektromobilności

Szczegóły

Moim celem jest stałe zwiększanie i upowszechnianie elektromobilności, szczególnie w zakresie komunikacji zbiorowej. Wdrażanie tej polityki będzie sprowadzać się do analizy kosztów i korzyści wykorzystania autobusów zeroemisyjnych w transporcie zbiorowym we Wrocławiu oraz przygotowania niezbędnych materiałów w celu pozyskania dofinansowania na zakup autobusów zeroemisyjnych a także dotacji na opracowanie wrocławskiej polityki rozwoju elektromobilności.

Chciałbym, aby nowa polityka elektromobilności ograniczała szkodliwą emisję spalin, m.in.: dzięki wymianie floty transportu publicznego, możliwości wprowadzenia stref niskoemisyjnych, stworzeniu pakietu działań promocyjnych przez gminę, ukierunkowanych na promowanie elektromobilności, w tym popularyzowaniu działań dla uaktywnienia przedsiębiorców. Kluczowym aspektem będzie także powiązanie realizacji działań w zakresie elektromobilności z elementami Smart City (w tym carsharing, ITS, bus pasy, zarządzanie miejscami postojowymi, systemem sprzedaży biletów itp.).

Jeszcze w zeszłym roku złożyliśmy wniosek o dotację do NFOŚiGW na opracowanie strategii rozwoju elektromobilnosci. Z kolei 31 stycznia złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju o dofinansowanie zakupu 10 autobusów elektrycznych wraz z budową niezbędnej infrastruktury ładowania.

Uruchomię pilotażowy program „Pokój Wytchnień”

Szczegóły

To bardzo potrzebny program wsparcia osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie im czasowej wykwalifikowanej pomocy. Już na wiosnę Fundacja „Potrafię Pomóc” rozszerzy działalność i w siedzibie nowego ośrodka przy ul. Horbaczewskiego uruchomi pierwsze we Wrocławiu pokoje wytchnień. To miejsca, w których rodzic bądź krewny osoby niepełnosprawnej będzie mógł ją zostawić tymczasowo pod opieką.  Zdarza się, że rodzic opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem sprawuje przez 24 godziny na dobę. Brakuje czasu, by zająć się swoimi sprawami: na przykład pójść do lekarza, na zabieg do szpitala, załatwić sprawę w urzędzie czy po prostu odpocząć.

Zapisywać się do specjalistycznych pokojów wytchnień można od połowy lutego. O przyjęciu – podobnie jak w przypadku całego ośrodka – będzie decydować kolejność zgłoszeń, a pobyt także będzie bezpłatny. Mieszkanie z pokojami wytchnień ma 56 metrów kwadratowych. Składać się będzie z: dwóch pokojów, dodatkowego pokoju dla opiekuna, łazienki z toaletą, przedpokoju i kuchni. Jeden pokój wytchnień przeznaczony zostanie dla osób z niepełnosprawnością ruchową, włączając w to te znajdujące się w bardzo ciężkim stanie, karmione dojelitowo bądź wymagające wspomagania oddychania. Drugi służyć będzie osobom z zaburzeniami sprawności intelektualnej.

Dodatkowo, w ramach realizacji założeń Programu za życiem już teraz  dostępne są również dwa „łóżka wytchnieniowe” w miejskim Domu Pomocy Społecznej przy ul. Karmelkowej 25 . Celem ich utworzenia było zapewnienie opieki w sytuacjach, gdy rodzina z różnych przejściowych powodów - np. wyjazdu na urlop - nie ma możliwości zaopiekowania się niesamodzielną osobą niepełnosprawną. Stąd  łóżka te są przeznaczone do czasowego pobytu niepełnosprawnych osób dorosłych a także przewlekle somatycznie chorych. Pokój, w którym się znajdują, jest odpowiednio przystosowany do funkcjonowania osób niepełnosprawnych: wyposażony w sprzęt i pomoce ortopedyczne, a także w niezbędne meble, telewizor oraz dostęp do Internetu.

Zapewniona jest kompleksowa zindywidualizowana opieka w ramach świadczonych usług: bytowych, opiekuńczych i wspomagających. Umożliwione jest również korzystanie ze świadczeń zdrowotnych. Inne szczegółowe informacje na temat tej formy wsparcia można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Zapewnię mieszkańcom bezpłatne doradztwo energetyczne w zakresie wymiany pieców węglowych

Szczegóły

Chcę, aby mieszkańcy osiedli bezpośrednio w miejscu zamieszkania albo przez telefon mogli otrzymać informację o możliwościach dofinansowania wymiany źródeł ciepła, rozwiązaniach technicznych lub otrzymali pomoc w wypełnianiu i kompletowaniu wniosków o dofinansowanie. Od tego zależy skuteczność działań antysmogowych.

We Wrocławiu powstaje pierwszy punkt konsultacyjny. Będzie się mieścił przy ul. Hubskiej 8-16. Zacznie funkcjonować 28 lutego br. Konsultacje będą odbywały się dwa razy w tygodniu, w godzinach pracy urzędu. Doradcy energetyczni udzielą w nim wszelkich informacji jak wymienić starego „kopciucha” na nowoczesne, ekologiczne ogrzewanie, gdzie szukać dofinansowania, jakie dobrać ogrzewanie do mieszkania.

Aby ułatwić mieszkańcom dostęp do informacji, zostaną uruchomione specjalne numery telefonów:
+48 71 799 67 99 w środy i czwartki,
+48 71 777 73 09 w poniedziałki, wtorki i piątki,
+48 71 777 79 73 w poniedziałki, wtorki i piątki,

oraz adres e-mailowy: doradztwoenergetyczne@um.wroc.pl

Zakres działań:

 • doradztwo w zakresie programu KAWKA +
 • doradztwo w zakresie programu „Czyste powietrze”
 • informacje dot. możliwości dofinansowania zmiany źródła ogrzewania
 •  informacje dot. obowiązków jakie nakłada na mieszkańców uchwała „antysmogowa”
 • informacje dot. Lokalnego Programu Osłonowego, w ramach którego można ubiegać się o dopłatę do
 • rachunków za ogrzewanie
 • doradztwo w zakresie efektywności energetycznej, czyli odpowiedź na pytanie: co do mojego mieszkania i dla mojego portfela będzie najkorzystniejsze?

Więcej informacji:

https://www.wroclaw.pl/srodowisko/pomoga-uzyskac-dofinansowanie-na-zmiane-pieca-na-ekologiczny

Podejmę rozmowy z Marszałkiem Dolnego Śląska o współpracy na rzecz Aglomeracji Wrocławskiej

Szczegóły
Podejmę rozmowy z Marszałkiem Dolnego Śląska o współpracy na rzecz realizacji wspólnych celów w Aglomeracji Wrocławskiej – zwłaszcza w zakresie transportu publicznego, remontów dróg, poprawy jakości powietrza i rewitalizacji.

Rozpocznę prace nad strategią wrocławskiego sportu

Szczegóły

Strategia wrocławskiego sportu to plan kompleksowych działań na rzecz rozwoju sportu profesjonalnego i amatorskiego – chcę wraz z przedstawicielami wrocławskiego środowiska sportowego podjąć się tego wyzwania.

Opracowanie „Strategii Sportu” ma pomóc wypromować i ożywić najcenniejsze sportowe marki w naszym mieście. Przygotowanie dużych imprez sportowych o randze mistrzowskiej, w których Wrocław był w ostatnich latach miastem-gospodarzem, nie byłoby możliwe bez potencjału i zaangażowania ludzi sportu.  Chcemy ten potencjał jak najlepiej wykorzystać.

Następnie zostaną określone cele i kierunki rozwoju. Zaproszenie do udziału w pracach zespołu przyjęli wybitni sportowcy, przedstawiciele świata nauki i działacze sportowi. W zespole jest także dyrektor Młodzieżowego Centrum Sportu, czy dyrektor Biura Sportu i Rekreacji w Urzędzie Miasta. Zespół rozpocznie swoją pracę od przedstawienia diagnozy potrzeb wrocławskiego sportu i kultury fizycznej.

Dokument ma zostać wypracowany do końca 2020 roku.

W skład Zespołu ds. Strategii Sportu Wrocławia 2030 wchodzą:

Andrzej Łoś – Doktor Habilitowany Uniwersytetu Wrocławskiego, przewodniczący Zespołu „Strategia Wrocławia 2030”

Piotr Mazur – Dyrektor Biura Sportu i Rekreacji, Sekretarz Rady do spraw Sportu

Agnieszka Sypień – wielokrotna mistrzyni Polski, Europy i Świata w karate kyokushin, propagatorka tej dyscypliny we Wrocławskim Klubie Karate Kyokushin

Katarzyna Sobczak – pływaczka, mistrzyni świata

Aleksandra Szumska – dziennikarka sportowa, zastępca Redaktora Naczelnego Słowa Sportowego

Renata Mauer-Różańska – multimedalistka olimpijska, członkini Rady do spraw Sportu.

Wojciech Gęstwa – Dyrektor Młodzieżowego Centrum Sportu we Wrocławiu, organizator wrocławskich maratonów i półmaratonów

Andrzej Rokita – rektor Akademii Wychowania Fizycznego, były trener/działacz klubowy, ekspert komisji MEN, członek Rady do spraw Sportu

Marian Dymalski – wiceprezydent Międzynarodowej Federacji Sportu Akademickiego (FISU), Przewodniczący Rady ds. Sportu

Arkadiusz Zagrodnik – prezes Dolnośląskiej Federacji Sportu, prezes Dolnośląskiego Związku Koszykówki.

Przedstawię „Standardy Projektowania Uniwersalnego” – ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Szczegóły

Standardy uniwersalnego projektowania pozwalają osobom z niepełnosprawnościami być w pełni niezależnymi od pomocy innych w załatwianiu codziennych spraw – w poruszaniu się po przestrzeniach i obiektach publicznych. To standard, do którego chcę dążyć. Wrocław wprowadza standardy architektoniczne, które ułatwią poruszanie się osób z niepełnosprawnościami.

Dokument przygotowała Fundacja „Polska Bez Barier”. Ponad 120-stronicowa praca jest zbiorem wytycznych, jak tworzyć przestrzenie miejskie „bez barier”. Założeniem dokumentu jest wskazanie rozwiązań podnoszących poziom dostępności miasta i jego dostosowanie do różnorodnych możliwości oraz potrzeb mieszkańców Wrocławia i gości.

Historia aktualności

Powołam nowe Centra Wspierania i Rozwoju Uzdolnień dla dzieci i młodzieży

Szczegóły

Zgodnie z zapisami Wrocławskiej Strategii Edukacyjnej, jej celem jest rozwój wrocławskiej kultury edukacyjnej, rozumianej jako klimat kreowany przez władze miejskie, wspierający postawy otwarte na rozwój własnych zainteresowań, odnajdywanie potencjałów, sprzyjający innowacyjności. Główną ideą utworzenia Ośrodków Wspierania i Rozwoju Akademii Talentów i Uzdolnień jest holistyczne wspieranie młodych uzdolnionych oraz wsparcie psychologiczno-pedagogiczne rozwijające potencjał podopiecznych. Działania to między innymi:

 • Konsultacje indywidualne dotyczące trudności w procesie rozwijania potencjałów, dyżury psychologów i pedagogów.
 • Konsultacje zespołowe – wsparcie w konkretnej sytuacji – psychologowie, pedagodzy, mentorzy i kandydaci na mentorów –  w zależności od potrzeb.

Jesienią 2018 roku rozpoczęto działania sprzyjające otwarciu we wrocławskiej przestrzeni trzech miejsc dostępnych dla rodziców, dzieci, młodzieży i nauczycieli – Ośrodków Wspierania i Rozwoju (OWiR) przy Akademii Talentów i Uzdolnień. Zostały one stworzone: przy ul. Jemiołowej, Kruczej (Liceum Ogólnokształcące nr VII), w  Zespole Szkół nr 6  przy ul. Nowodworskiej oraz przy ul. Czajkowskiego. Ośrodek wspierają również instruktorzy Młodzieżowych Domów Kultury Fabryczna i Śródmieście. W kolejnych miesiącach planowane są szkolenia doskonalące dla instruktorów MDK, pracowników PPP i mentorów ATiU dotyczące metod pracy z dziećmi o wysokich potencjałach z trudnościami, zaburzeniami i deficytami rozwojowymi oraz prowadzenie projektów i  koordynowanie działań w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Planowana jest także współpraca z uczelniami wyższymi.

http://wcrs.wroclaw.pl/artykul/2032-otwarcie-osrodka-wspierania-i-rozwoju-akademii-talentow-i-uzdolnien  

Wdrożę program dialogu międzykulturowego dla wrocławskich szkół

Szczegóły

Pamiętając o tym, że Wrocław jest miastem spotkań, chciałbym poprzez dialog międzykulturowy uwrażliwić dzieci i młodzież oraz podnieść wiedzę pracowników oświaty we Wrocławiu. Program dialogu międzykulturowego jest odpowiedzią na zwiększającą się liczbę obcokrajowców przyjeżdżających do naszego miasta, ale ma także przyczynić się do poprawy jakości zajęć szkolnych w wymiarze wielokulturowym. Realizacja zadania wynika z Wrocławskiej Strategii Dialogu Międzykulturowego oraz Wrocławskiej Strategii Edukacyjnej.

Planujemy przeprowadzić grupowe konsultacje międzykulturowe dla dyrektorów szkół, nauczycieli, wychowawców, innych pracowników szkół (i przedszkoli), z ekspertami (cykl spotkań 1-2 x miesiąc, we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego). Chodzi szczególnie o tych pedagogów, którzy mają kontakt z wielokulturowością i chcieliby wymienić się swoimi spostrzeżeniami i dobrymi praktykami w obszarze integracji dzieci we Wrocławiu.
W wydarzeniach wezmą udział specjaliści (m.in. z Uniwersytetu Wrocławskiego), którzy jednocześnie dokonają diagnozy bieżących potrzeb w zakresie dialogu międzykulturowego w szkołach.

Przyjęliśmy następujący harmonogram działań:

Grudzień 2018 – rozpoczęcie kampanii informacyjnej wśród potencjalnych uczestników.

09.01.2019 – pierwsze konsultacje międzykulturowe z ekspertami (WCRS).

18.01.2019 – drugie konsultacje międzykulturowe z ekspertami (WCRS).

15.02.2019 – trzecie konsultacje międzykulturowe z ekspertami (WCRS).

26.02.2019 – czwarte konsultacje międzykulturowe z ekspertami (WCRS).

Do 28.02.2019 – podsumowanie konsultacji i zaplanowanie dalszych działań.

Wrocław wprowadzi do szkół lekcje o tolerancji i wielokulturowości.

Rozwinę program nauki języka polskiego dla dzieci obcokrajowców

Szczegóły

Brak znajomości języka ogranicza komunikację i utrudnia integrację rówieśniczą. Dlatego rozwinę program nauki języka polskiego dla dzieci obcokrajowców. Kursy języka polskiego dla dzieci i młodzieży poza szkołą – w ferie, wakacje, weekendy, popołudnia w przestrzeni miejskiej.

Od 28 stycznia do 8 lutego 2019 roku trwa „Zimowy kurs językowo-integracyjny dla dzieci cudzoziemskich”. Kurs prowadzony jest przez Fundację Ukraina.

Obecnie organizatorzy zgromadzili cztery grupy uczestników (do 10 osób w grupie) w wieku 7-10 lat (2 grupy) i 10-15 lat (2 grupy).

I turnus 28.01- 01.02.2019 tj. 20 godzin
II turnus 04.02- 08.02.2019 tj. 20 godzin

Łącznie w projekcie uczestniczy 32 dzieci. Większość z nich pochodzi z Argentyny, Indii oraz Ukrainy. W przyszłym tygodniu ogłoszony zostanie konkurs dotacyjny dla NGO na realizację zadania stałego w zakresie wsparcia nauki języka polskiego i przybliżania kultury polskiej dla uczniów obcojęzycznych we Wrocławiu. Zajęcia stanowić będą dodatkową ofertę poza zajęciami realizowanymi w  szkole. Prowadzone będą w formie zajęć pozaszkolnych popołudniowych i weekendowych. Ponadto wspólnie z Departamentem Edukacji UMW prowadzimy prace nad klasami przygotowawczymi, które mają na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i ograniczanie barier językowych w nauce.

Przygotuję ofertę zimowych miejskich półkolonii dla dzieci

Szczegóły

Przeznaczę odpowiednie środki w budżecie miasta na sfinansowanie zimowych półkolonii tym dzieciom, których rodziców na to nie stać. Ferie zimowe potrwają od 28 stycznia do 10 lutego 2019 roku. Na wypoczynek w wolnym od szkoły czasie zaprasza 39 placówek. Dodatkową propozycją są otwarte sale, czyli zajęcia dla uczniów organizowane na terenie szkoły.

W ramach wypoczynku zimowego  tzw. „otwartych sal” oraz półkolonii uczniowie korzystają z wielu różnorodnych form spędzania czasu wolnego, są to m.in. zajęcia sportowo-rekreacyjne, plastyczne czy muzyczno-taneczne. Uczniowie uczestniczący w wypoczynku zimowym realizowanym w formie półkolonii mogą również korzystać z wyjść do kina, muzeów, teatru, na lodowisko i basen.

Więcej informacji 

Przeprowadzę audyt poboru energii elektrycznej w Urzędzie Miejskim

Szczegóły

Wykonany został „Audyt oświetlenia wewnętrznego budynków Urzędu Miasta Wrocławia przy ulicach: Zapolskiej i Kotlarskiej. Audyt wskazał możliwe kierunki modernizacji oświetlenia w obiektach UM Wrocławia. Zawiera także analizę ekonomiczną przedsięwzięcia. W ramach prac zmierzających do obniżenia wysokości opłat za pobór energii elektrycznej w UM analizie poddano rodzaje stawek, na podstawie których dostarczana jest energia.

Rozpisane zostanie postępowanie przetargowe, który wyłoni firmę odpowiedzialną za przeanalizowanie zagadnienia i wprowadzenie ewentualnych korekt w stawkach zakupowych, tak by dodatkowo zmniejszyć wysokość ponoszonych opłat. Monitorowanie zużycia energii elektrycznej jest jednym z elementów wymaganych przez system zarządzania środowiskowego EMAS, który funkcjonuje w UMW i służy poprawie efektywności energetycznej. Zadaniem monitorowania mediów w obiektach UMW, w tym energii elektrycznej, zajmuje się Wydział Obsługi Urzędu. Monitorowanie zużycia energii elektrycznej przeprowadzane jest raz w miesiącu.

Zadbam o lepsze wykorzystanie infrastruktury sportowej Młodzieżowego Centrum Sportu

Szczegóły

Lepsze wykorzystanie infrastruktury sportowej MCS rozumiem dwojako: przede wszystkim jako inwestycje w istniejące już obiekty. Dlatego jeszcze w grudniu 2018 roku wymieniliśmy oświetlenie w hali sportowej przy ul. Parkowej i zaplanowaliśmy wymianę oświetlenia na Polach Marsowych, gdzie doświetlone zostaną kolejne boiska.

Od stycznia 2019 roku udostępnimy sale sportowe, które zostały przystosowane do uprawiania sztuk walki (pod trybuną Stadionu Olimpijskiego).

Na początku wiosny chcę także udostępnić mieszkańcom Wrocławia infrastrukturę WKK Sports Centre. Koncepcja dalszego wzbogacania oferty MCS-u będzie jednocześnie przedmiotem prac zespołu ds. Strategii Sportu Wrocławia 2030, który powołam w najbliższym czasie.

Uruchomię nowe konkursy dla organizacji pozarządowych w kulturze

Szczegóły

Zgodnie z planem działań dla kultury uruchomię pilotażowy konkurs na wsparcie potencjału nowych idei miejskich i artystycznych poprzez ich finansowanie w postaci grantów. Ruszył Program „Organizacja i prowadzenie innowacyjnego projektu kulturalnego w 2019 roku w celu wsparcia nowych idei miejskich i artystycznych” w formie konkursów dla organizacji pozarządowych.

 W roku 2019 będzie można realizować projekty o wartości od 10 tys. zł do 20 tys. zł., w pilotażu na 2019 rok przeznaczono 150 000 zł. Z programu mogą skorzystać organizatorzy przedsięwzięć kulturalnych realizowanych na terenie Wrocławia takich jak np. koncerty, spektakle teatralne, wystawy, przeglądy, konkursy, festiwale, wydarzenia muzyczne, teatralne, plastyczne, filmowe, fotograficzne, video art i inne.

Ogłoszenie o konkursie      

Przedstawię koncepcję promenady Krzyckiej do konsultacji społecznej

Szczegóły

Promenada Krzycka (w oparciu o historyczny trakt Hugo Richtera— to propozycja pieszo-rowerowej trasy o długości ok. 7,5 km prowadzonej wzdłuż kolejowej obwodnicy towarowej Wrocławia od ul. Grabiszyńskiej do Wzgórza Tarnogajskiego. Będzie ona mieć charakter komunikacyjny, jako łącznik osiedli oraz rekreacyjny (jako łącznik parków, polan i wzgórz, ale też samodzielna trasa spacerowa z ofertą sportowo-rekreacyjną).

Projekty związane z tym obszarem od kilku lat należą do najpopularniejszych we Wrocławskim Budżecie Obywatelskim. Realizacja części z nich (fragmentów tzw. Zielonej rowerowo-pieszej obwodnicy Wrocławia) była do października 2018 r. blokowana ze względu na brak uzgodnienia z PKP. Obecnie jest możliwa – na rok 2019 planujemy rozpoczęcie budowy dwóch odcinków i projektowanie trzeciego.

Konieczne jest przygotowanie kompleksowej koncepcji dla tej trasy, rozstrzygającej najważniejsze kwestie planistyczne oraz zapewniającej spójność prowadzonych tu inwestycji cząstkowych (głównie z WBO).

Więcej o konsultacjach można przeczytać tu:

https://www.wroclaw.pl/rozmawia/promenada-o-konsultacjach

 

Odpowiedzialny:


Urząd Miejski Wrocławia
Departament Infrastruktury i Rozwoju
Biuro Zrównoważonej Mobilności
tel. 71 777 79 22
bzm@um.wroc.pl

Uruchomię kanał zgłoszeniowy „Potrzebna Ławka”

Szczegóły

Uważasz, że potrzebna jest gdzieś ławka? Jeśli masz dobry pomysł na jej umiejscowienie – zwłaszcza tam, gdzie poruszają się seniorzy lub rodzice z dziećmi – dzięki programowi „Potrzebna Ławka” będziesz mógł łatwo to zgłosić.

Pod poniższym linkiem znajdziecie Państwo więcej informacji a także formularz zgłoszenia zapotrzebowania na ławkę:

https://www.wroclaw.pl/portal/wniosek-o-montaz-lawki-na-chodniku

Zaprezentuję wyniki badań ruchu 2018 i wynikające z nich wnioski

Szczegóły

Badania po raz pierwszy realizowaliśmy w roku 2010/2011, następnie przeprowadziliśmy kontrolne pomiary w 2015 i teraz, w roku 2018, wykonaliśmy je ponownie, aby sprawdzić tendencje rozwoju miasta i aglomeracji. Statystyki są bardzo ciekawe. Badania w głównej mierze polegały na ankietowaniu mieszkańców i pomiarów ruchu: liczby pojazdów, pieszych i rowerzystów oraz liczby pasażerów komunikacji zbiorowej.

Co ciekawe, dodatkowym elementem badań była analiza danych przemieszczeń kart SIM i sygnałów GPS. W trakcie analizy przeprowadzonych badań poznaliśmy wiele interesujących statystyk, które pomogą nam jeszcze intensywniej i odważniej myśleć o transporcie. Musimy jednak skupić się na całej aglomeracji, zasadach współpracy i obowiązujących regułach. Wówczas będziemy w stanie polepszyć życie mieszkańców. Komplet informacji na www.wroclaw.pl  

Historia aktualności

Przedstawię koncepcję linii tramwajowej na Swojczyce

Szczegóły

Nowa linia tramwajowa (a właściwie trasa tramwajowo-autobusowa) ma za zadanie wydłużyć zasięg tramwajów obsługujących pętlę Sępolno do nowej pętli, która miałaby powstać na Swojczycach. Ta, w koncepcji, została  zlokalizowana w sąsiedztwie linii kolejowej 292 (Wrocław-Jelcz-laskowice) między ulicą Magellana, a cmentarzem. Nowe dwutorowe torowisko będzie miało ponad 2,1 km długości (razem z modernizacją pętli Sępolno i budową nowej pętli Swojczyce) i będzie  jednocześnie wydzieloną jezdnią autobusową (buspasem).

Przebieg nowej linii planowany jest z ul. Mickiewicza poprzez nowe mosty Bolesława Chrobrego (od razu będą budowane z torowiskiem, przetarg został już ogłoszony) i dalej ulicą Swojczycką. Za skrzyżowaniem Swojczyckiej z Mydlaną torowisko ma przechodzić z północnej strony drogi na południową – dzięki temu pasażerowie będą mieli lepszy dostęp do przystanku. Jednocześnie taka koncepcja budowy nowej linii pozwoli zachować zdecydowaną większość rosnących w okolicy drzew.

Nowe przystanki. Koncepcja zakłada przebudowę pętli na Sępolnie – przystanek zlokalizowany zostanie w takim miejscu, by mógł obsługiwać pasażerów z tej pętli i tramwajów kursujących na Swojczyce, a także autobusów. Trzy kolejne przystanki przewidywane są przed skrzyżowaniem z ul. Mydlaną, przy stacji paliw Orlen i przed skrzyżowaniem z ul. Magellana. Koncepcja zawiera także kilka wersji rozwiązań na obsługę pasażerów na nowej pętli Swojczyce. Nowa linia kolejowa pomoże także w komunikacji aglomeracyjnej. Pasażerowie wysiadający z pociągów na stacji Wrocław Swojczyce będą mieli do nowego przystanku przy ul. Magellana niespełna 300 m.

Zmodernizowany zostanie także układ drogowy. Według założeń koncepcji zostanie zmieniona geometria skrzyżowania Mickiewicza/Monte Cassino. Istniejący wjazd w ulicę Marco Polo zastąpi nowy łącznik będący przedłużeniem ulicy Mydlanej w kierunku Marco Polo. A skrzyżowanie Swojczyckiej z Mydlaną zostanie wyposażone w sygnalizację świetlną, która m.in. umożliwi przejazd tramwajów na południową stronę ulicy. Druga sygnalizacja świetlna ma obsługiwać skrzyżowanie Swojczyckiej z Magellana. 

Historia aktualności

Ogłoszę przetargi na nowe przejścia dla pieszych

Szczegóły
Uruchomię przetarg na nowe przejścia dla pieszych w centrum miasta. ZDiUM wyłoni w przetargu wykonawców na cztery nowe przejścia dla pieszych. Jeszcze przed wakacjami powinny być gotowe nowe przejścia dla pieszych przez ul. Kazimierza Wielkiego w okolicach ul. św. Mikołaja oraz na ul. Grodzkiej przy moście Uniwersyteckim, gdzie poprawi się istotnie jakość ruchu pieszego.    

Oddam do użytku trasę rowerową z Oporowa do centrum

Szczegóły

W grudniu oddano do użytku jeden z najważniejszych odcinków tras rowerowych – trasę z Oporowa do centrum ul. Grabiszyńską – to 5-kilometrowy ciąg, który bezpiecznie pozwoli dojechać rowerem z południa miasta do centrum.   

Historia aktualności

Oddam do użytku trasę rowerową przez ul. Sułowską

Szczegóły
Trasa rowerowa wzdłuż ul. Sułowskiej, od ul. Polanowickiej do ul. Fryzjerskiej, stanowiąca wylot w kierunku Poznania i połączenie z Widawą została oddana do użytku.

Złożę wniosek o unijne dofinansowania budowy kolejnych tras rowerowych

Szczegóły

W celu rozbudowy infrastruktury rowerowej będę zabiegał o nowe zewnętrzne źródła finansowania. Dlatego złożyliśmy wniosek do konkursu na wdrażanie strategii niskoemisyjnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Zaplanowano do realizacji:

 • Budowę ponad 8 km dróg rowerowych przy ulicach:
  – Solskiego,
  – Wyszyńskiego,
  – Na Grobli – Walońskiej – pl. Wróblewskiego,
  – al. Karkonoskiej – Powstańców Śląskich,
  – Podwale – Komuny Paryskiej – Krasińskiego,
  – Dworcowej,
  – Piłsudskiego,
  – Swobodnej.
 • Budowę obiektu typu Bike and Ride przy pętli tramwajowej Wrocław Leśnica.

Zadania te pozwolą na zintegrowanie transportu rowerowego z komunikacją miejską. Inwestycje będą realizowane głównie w pasie istniejących dróg. Podstawowymi kryteriami wyboru zadań było zapewnienie spójności systemu dróg rowerowych w celu stworzenia alternatywy dla transportu indywidualnego, szczególnie na dystansach do 10 km, łączenie ważnych źródeł i celów podróży rowerowych oraz powiązanie systemu dróg rowerowych z funkcjami miasta i potrzebami użytkowników.

Projekt będzie realizowany przez Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. oraz Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu. Wszystkie inwestycje posiadają niezbędne decyzje budowlane oraz dokumentacje projektowe.

Zaplanowane wydatki kwalifikowane w projekcie wynoszą 21 764 705,88 zł, w tym kwota dofinansowania 18 500 000 zł.

 

Rozbuduję system roweru miejskiego

Szczegóły

Wrocław ma najlepszy program rowerowy w kraju. Bycie liderem zobowiązuje.
Wiosną 2019 r. wystartujemy z nowym programem roweru miejskiego.

Wrocławski Rower Miejski powróci w nowej, szerszej odsłonie. Wyposażymy miasto w nowe rowery oraz nowy sposób z ich korzystania. W pierwszym etapie dostępnych będzie 100 stacji i 1000 rowerów, w drugim – od czerwca – udostępnionych zostanie kolejnych 100 stacji i 1000 rowerów.

Poza standardowymi rowerami IV generacji, mieszkańcy Wrocławia będą mogli skorzystać z 65 rowerów niestandardowych (rowery familijne typu cargo, tandemy, rowery elektryczne, rowery typu składak i handbike), w tym 35 rowerów dziecięcych. Aby krzewić wśród naszych najmłodszych aktywny tryb życia, rowery dziecięce będzie można wypożyczyć bez rezerwacji i dodatkowej opłaty.

Wszystkie rowery niestandardowe w tym dziecięce po wcześniejszej rezerwacji przez użytkownika zostaną dostarczone do wybranej stacji w centrum oraz we wschodniej, południowej, północnej i zachodniej części Wrocławia. Docelowo rezerwacja będzie wiązała się z dodatkową opłatą.

Podczas miesiąca funkcjonowania tej usługi, kiedy nie ma jeszcze szczytu sezonu WRM, Miasto będzie monitorować zachowania użytkowników, a także operatora. Jeżeli nowa funkcjonalność będzie wpływała niekorzystanie na przestrzeń publiczną, regulamin zostanie zmieniony poprzez wycofanie możliwości pozostawiania rowerów poza stacją.

Rowery będzie można wypożyczyć korzystając z aplikacji, terminala lub sparowanej z kontem karty zbliżeniowej. Wszystkie instrukcje można znaleźć na stacji i na każdym rowerze oraz na stronie internetowej. Po dokonaniu wypożyczenia system otwiera zamek O-Lock blokujący tylne koło roweru – od tego momentu można rozpocząć przejażdżkę. Po jej zakończeniu wystarczy ręcznie, za pomocą dźwigni, zablokować zamek O-Lock. Rower jest wtedy zwrócony.

Mieszkańcy podczas konsultacji w 2018 roku wyrazili swoje opinie dotyczące rozwoju systemu Wrocławskiego Roweru Miejskiego. Wrocławianie wskazywali m.in. potrzebę zwiększenia liczby rowerów i stacji, wprowadzenia wypożyczalni na dodatkowe osiedla, funkcjonowanie w okresie zimowym, oraz integracji z węzłami komunikacji miejskiej.

W ankietach mieszkańcy wskazali ponad 13 tys. punktów, w których powinny być zlokalizowane stacje wypożyczeń. W związku z tym do ostatecznej realizacji zostały wytypowane, jako pierwsze, lokalizacje spełniające następujące wymagania:

• wysoka gęstość zaludnienia;
• zróżnicowana funkcja obszaru (np. zamieszkanie, praca, usługi, edukacja);
• integracja z komunikacją zbiorową;
• dobra współpraca z sąsiadującymi stacjami/systemem;
• istniejąca infrastruktura rowerowa, umożliwiająca komfortowe poruszanie się.

Dlatego też od 2019 r. na ulicach Wrocławia pojawi się aż 2000 rowerów (do tej pory 820) oraz aż 200 stacji (było 82).

W związku z tym, aby ulepszyć działanie systemu i jednocześnie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, w nowym systemie zostały zaplanowane następujące rozwiązania:

• przeniesienie obsługi roweru z komputerów z terminali na rowery wyposażone w GPS;
• utrzymanie stacji rowerowych w dwóch standardach – z terminalem umożliwiającym rejestrację i płatność oraz z totemem informacyjnym, obie wyposażone w standardowe stojaki rowerowe,
• zapewnienie blokowania rowerów bez użycia elektrozamków;
• uruchomienie wypożyczalni rowerów nietypowych takich jak: rowery typu tandem, cargo, elektryczne, składane, trójkołowe, dziecięce i handbike,
• zapewnienie możliwości okazjonalnego pozostawiania roweru poza stacjami WRM np. za dodatkowa opłatą.

Ogłoszę przetarg na budowę systemu parkingów rowerowych

Szczegóły

Chcemy być w dalszym ciągu liderem programu rowerowego w Polsce, konsekwentnie rozwijając wszystkie elementy infrastruktury rowerowej, w tym budowę parkingów dla rowerów. Kontynuacja rozbudowy systemu parkingów rowerowych na terenie całego miasta.

Wszystkie lokalizacje wskazane zostały przez mieszkańców. Przetarg został rozstrzygnięty – już wkrótce na terenie Wrocławia pojawi się 1040 stojaków rowerowych, a także cztery nowe wiaty rowerowe.

Ogłoszę pilotażowy program bezpiecznych parkingów rowerowych na osiedlach

Szczegóły

Bezpieczne parkingi rowerowe to uzupełnienie programu parkingów rowerowych tym razem w skali lokalnej – na osiedlach.

Zadaszona i zamykana wiata będzie mieściła 10 miejsc parkingowych (5 stojaków rowerowych typu odwrócone U). Koszt najmu jednego miejsca postojowego na okres jednego roku wynosi 70 zł.

Minimalne wymiary wiaty, które należy przewidzieć przy wskazywaniu lokalizacji: dł. 7,5 m, szer.2,5 m, wys. 3,0 m. Wejście będzie znajdowało się od strony dłuższego boku, drzwi wejściowe będą przesuwne. Istnieje możliwość wnioskowania o więcej niż jedną wiatę na podwórko.

Przy wyborze miejsc należy zwrócić uwagę na lokalizację wiat jak najdalej od drzew i ich systemu korzeniowego oraz możliwość manewrowania rowerem przed wejściem do wiaty.

Harmonogram realizacji pilotażowego projektu w 2019 roku:

 • 22.03.2019 – koniec przyjmowania zgłoszeń
 • II kwartał 2019 – analiza nadesłanych zgłoszeń, wybór lokalizacji
 • III i IV kwartał 2019 – procedury przetargowe na projekt, zakup i montaż wiat w wybranych lokalizacjach
 • IV kwartał 2019 – po montażu wiat zaproszenie do podpisania umowy na wynajem miejsca parkingowego na 1 rok

Wniosek:

We wniosku należy zaznaczyć dwie lokalizacje wiaty parkingowej (podstawową i alternatywną). Wiaty mogą być położone tylko na gruntach należących do Gminy Wrocław lub jednostek Gminy Wrocław.

Do wniosku należy dołączyć skan lub zdjęcie dwóch stron formularza zgłoszeniowego (do pobrania w załączniku) wypełnionego i podpisanego przez wszystkie zainteresowane osoby. Pod uwagę będą brane tylko formularze w których deklarowana jest liczba 10 miejsc parkingowych (lub wielokrotność tej liczby).

W formularzu wymagane jest zaznaczenie, czy w wiacie będą parkowane rowery transportowe o większych wymiarach oraz w jakiej liczbie.

Wniosek oraz wszelkie informacje znajdziecie Państwo pod linkiem tutaj:

Powołam „zielony stół” - koordynujący projekty ekologiczne realizowane w urzędzie

Szczegóły
Dbałość o ekologiczną politykę miasta oraz nowe projekty w tym obszarze są dla mnie szczególnie istotne. Rozwijając dobre praktyki w zakresie udostępniania nowych terenów zieleni w mieście, powołałem zespół „Zielony Stół”, który będzie koordynował zadania w zakresie rozwoju zieleni oraz jej ochrony na terenie Wrocławia. Zadania te wynikają bezpośrednio z przyjętej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia, Polityki środowiska i zieleni „Zieleń bez granic”. Ważnymi aspektami przyjętej polityki są m.in.:
 • Realizacja projektu Karty Zieleni – to nowatorski projekt, którego celem będzie wypracowanie strategii rozwoju terenów zieleni dla każdego wrocławskiego osiedla w sposób indywidualny. Jego społeczny charakter zakłada udział mieszkańców i Rad Osiedli na każdym etapie tworzenia dokumentu. W ramach projektu mieszkańcy przedstawią najważniejsze informacje dotyczące danego osiedla oraz jego zielonej przestrzeni: jakie są priorytety oraz jak w przyszłości ma wyglądać zieleń na osiedlu.
 • Efektem projektu będzie 49 ministrategii rozwoju zieleni, zgodnej z oczekiwaniami mieszkańców.
 • Określenie priorytetów dla rozwoju ekologii miejskiej oraz jej ochrony i opracowywanie harmonogramów rozwoju terenów w skali całego miasta.
 • Nadzorowanie projektów i realizacji założeń polityki ekologicznej.
 • Gromadzenie danych i wykonywanie analiz w zakresie rozwoju nowych terenów zieleni.

Zainicjuję prace nad międzygminnym porozumieniem w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Szczegóły
Bezdomne zwierzęta migrują, nie uznając granic miejscowości. Podpisane zostały akcesy przystąpienia do porozumienia przez pięć ościennych gmin: Borów, Długołęka, Jelcz-Laskowice, Siechnice, Wińsko. Porozumienie pozwoli schronisku przyjmować zwierzęta z sąsiednich gmin i finansować opiekę nad nimi z budżetów gmin przekazujących zwierzęta.

Skieruję do parlamentarzystów projekt ustawy regulującej ruch małych elektrycznych środków lokomocji (hulajnogi itp.)

Szczegóły

Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, a w szczególności pieszych jest dla mnie bardzo ważne. Wystąpiłem do wrocławskich parlamentarzystów oraz do Ministerstwa Infrastruktury z prośbą o wsparcie w rozwiązaniu kwestii dotyczącej uregulowania poruszania się po drogach publicznych urządzeń transportu osobistego. Rosnąca popularność urządzeń, takich jak: hulajnogi elektryczne, rolki czy pojazdy typu segway, stworzyły potrzebę dostosowania obowiązujących przepisów prawnych do zmieniającej się sytuacji panującej na ulicach miasta.

Obecnie, użytkownicy tego typu środków transportu są w świetle przepisów traktowani jako piesi. Zobowiązani są więc do korzystania z chodników lub dróg dla pieszych, a w przypadku ich braku, pobocza drogi. Prawne umożliwienie korzystania z dróg dla rowerów, oddzielonych od ruchu kołowego, przyczyniłoby się do poprawy komfortu wszystkich użytkowników ruchu. Pod rozwagę należałoby wziąć także zwiększenie minimalnych szerokości dróg dla rowerów. Mam nadzieję, że zmiany ustawowe przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa na wrocławskich drogach, a mieszkańcy Wrocławia będą częściej korzystali z elektrycznych środków lokomocji.

Poniżej znajdziecie Państwo moje pisma skierowane do parlamentarzystów.

WIM-EM.7223.468.2018 - ministerstwo UTO

WIM-EM.7223.479.2018.MŁ