Prezydent Wrocławia z absolutorium

Na dwunastej sesji Rada Miejska Wrocławia przyjęła sprawozdanie finansowe miasta Wrocławia za 2014 rok oraz uchwałę w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za poprzedni rok.

  • Rada Miejska udzieliła absolutorium prezydentowi Wrocławia

    Rada Miejska udzieliła absolutorium prezydentowi Wrocławia


Za absolutorium dla prezydenta Rafała Dutkiewicza głosowało 21 radnych, przeciw było 15. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Zanim radni przyjęli absolutorium, głosowali za przyjęciem sprawozdania finansowego miasta Wrocławia za 2014 rok. Za przyjęciem głosowało 21 radnych, przeciw 13, a jeden radny wstrzymał się od głosu.

– Miniony, 2014 rok, był dobrym rokiem – podkreślił prezydent Rafał Dutkiewicz. I poinformował, że ostateczny deficyt budżetowy jest niższy, niż planowano o 24 mln zł i wyniósł 194 mln zł. Nadwyżka operacyjna, stanowiąca różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, osiągnęła poziom 140 mln zł.

Ważnym wskaźnikiem jest stopa bezrobocia. Od końca 2013 do końca 2014 roku stopa bezrobocia spadł z 5,5 do 4,3 proc. – Prognozy wskazują, że jeszcze tego lata stopa spadnie poniżej 4 proc. Po raz pierwszy od 1989 roku stopa bezrobocia jest na takim samym poziomie jak w Warszawie – podkreśla prezydent Dutkiewicz.

Dochody budżetowe w roku 2014 zrealizowano w kwocie 3,54 mld zł, tj. 95,4% planu. Dochody własne stanowią wysoki, 74-proc. udział w dochodach ogółem (73% w roku 2013). W porównaniu z rokiem 2013, wpływy z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych – CIT (+17,4%) i PIT (+7,8%) wzrosły o 76 mln zł.

– W ubiegłym roku plan wydatków wykonano w kwocie 3,73 mld zł, tj. 95,1% rocznego planu – podkreślił skarbnik miasta Marcin Urban. W porównaniu z rokiem 2013 zrealizowano wyższe wydatki o 255 mln zł, na co złożyło się zarówno wyższe wykonanie wydatków bieżących, jak i majątkowych.

– Podsumowując, wykonanie budżetu w roku 2014 wskazuje, że był to kolejny rok z wysokim wykonaniem wydatków w takich obszarach, jak oświata, kultura i pomoc społeczna, rok, w którym zrealizowano również duże wydatki inwestycyjne, co łącznie gwarantuje rozwój miasta w kolejnych latach – podsumował Marcin Urban. Wyższe niż w 2013 r. wydatki zrealizowano pomimo mniejszych, niż planowano dochodów, utrzymując przy tym wysoką nadwyżkę operacyjną, stabilny nowy wskaźnik zadłużenia i realizując ostatecznie mniejszy, niż planowano deficyt budżetowy – podkreślił skarbnik miasta.Zgłoś uwagę