Pomoc dla firm tracących na rosyjskim embargu

Co najmniej tysiąc złotych dopłaty na pracownika mogą uzyskać przedsiębiorcy, których firma przynosi straty w związku z ograniczeniem wwozu towarów na terytorium Federacji Rosyjskiej. Pozwala na to znowelizowana tzw. „ustawa antykryzysowa” - informuje Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.


– Nowe rozwiązania skierowane są do przedsiębiorcy, którego przeważający rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej (wg PKD) wskazuje na jego udział w handlu, przetwórstwie, uprawach rolnych lub chowie i hodowli zwierząt, a także wynikających z nich usługach, na krajowych lub zagranicznych rynkach towarowych. Dotyczy to firm, których działalność została zacznie spowolniona ze względu na ograniczenia wwozu towarów na terytoria innych krajów – wyjaśnia Joanna Rapciak, kierownik Wydziału Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy i dodaje, że nowe przepisy pozwalają na elastyczne podejście do stosowania pomocy, ponieważ może ona zostać skierowana zarówno do przedsiębiorców bezpośrednio jak i pośrednio dotkniętych ograniczeniem wwozu towarów na terytorium Federacji Rosyjskiej.

– Na razie trafiają do nas zapytania od pojedynczych przedsiębiorców, a na złożenie konkretnych wniosków jeszcze czekamy – dodaje Joanna Rapciak.

Bezzwrotne środki przeznaczane są z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na:

  • częściowe zaspokojenie wynagrodzeń pracowniczych za czas przestoju ekonomicznego,
  • częściowe zrekompensowanie wynagrodzenia z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy,
  • opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należne od pracodawcy.

Miesięczna kwota dopłaty dla jednego pracownika wynosi 945,04 zł. Do tego naliczona jest od tej kwoty składka na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy (np. przy składce wypadkowej na poziomie 1,80% łączna kwota dopłaty wraz ze składkami to 1.115,71 zł miesięcznie na jednego pracownika).

Dofinansowanie przysługuje na maksymalnie 6 miesięcy.

Warunki jakie musi spełnić przedsiębiorca, aby uzyskać pomoc:

  • spadek obrotów gospodarczych (sprzedaży towarów lub usług) w ujęciu ilościowym lub wartościowym 
o co najmniej 15% liczony jako stosunek łącznych obrotów 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych 
(po  6 sierpnia 2014 r.) w porównaniu do łącznych obrotów z tych samych 3 miesięcy roku poprzedniego,
  • brak zaległości w podatkach oraz składkach na ubezpieczenia i fundusze,
  • brak przesłanki do ogłoszenia upadłości zgodnie z Prawem upadłościowym i naprawczym,
  • podpisanie z pracownikami układu zbiorowego/porozumienia w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy lub zastosowania przestoju z przyczyn ekonomicznych,
  • złożenie wniosku o przyznanie świadczeń wraz z załącznikami – wniosek
  • złożenie formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Więcej informacji:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Wydział Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 
ul. Międzyleska 4, Wrocław, pok. 300 (III piętro). Tel. 71 782 92 05 wew. 3 lub 71 72 63 695.

Źródło: Dolnośląski Wojewódzki Urząd PracyZgłoś uwagę