Logo

REGULAMIN PLIP ORAZ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

 

REGULAMIN PLIP

§ 1

 1. Platforma Informacyjno-Płatnicza (PLIP) jest serwisem internetowym Wrocławia dostępnym pod adresem https://plip.um.wroc.pl/, który zapewnia elektroniczny dostęp do informacji o zobowiązaniach Klienta w stosunku do Odbiorcy oraz umożliwia zapłatę tych zobowiązań.
 2. Użyte w niniejszym regulaminie słowa oznaczają:
 1. Profil zaufany – bezpłatne narzędzie do potwierdzania tożsamości w Internecie oraz składania podpisu zaufanego,
 2. WKIE – Węzeł Krajowy Identyfikacji Elektronicznej (login.gov.pl), narzędzie służące do uwierzytelniania się w systemach (usługach online) za pomocą środków identyfikacji elektronicznej wydanych przez różne podmioty w ramach systemów identyfikacji elektronicznej,
 3. ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej;
 4. Klient - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
 5. Odbiorca - Gmina Wrocław;
 6. PLIP - Platforma Informacyjno-Płatnicza udostępniona przez Odbiorcę Klientowi jako jeden ze sposobów uzyskania informacji o jego zobowiązaniach oraz umożliwiająca uregulowanie posiadanych zobowiązań;
 7. Serwis - internetowy serwis usługowy pośredniczący w przekazywaniu płatności pomiędzy Klientem i Odbiorcą;
 8. Urząd - Urząd Miejski Wrocławia, Centrum Obsługi Podatnika, ul. Kotlarska 41, 50- 151 Wrocław;
 9. Ustawa - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 10. Właściciel Serwisu - PayPro S.A, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60- 327 Poznań, KRS 0000347935, NIP 7792369887;
 11. Zobowiązania - należności wobec Odbiorcy uwidocznione na koncie Klienta;
 12. Płatności - zobowiązania identyfikowane na podstawie nr transakcji generowanego przez serwis. Płatności może dokonywać Klient.

§ 2

 1. Korzystanie z PLIP jest w pełni dobrowolne.
 2. Warunkiem korzystania z PLIP jest dysponowanie dowolnym środkiem identyfikacji elektronicznej akceptowanym przez WKIE takim jak np. profil zaufany, dowód osobisty z warstwą elektroniczną, itp. oraz założenie konta na PLIP.
 3. Aby założyć konto na PLIP i korzystać z dostępnych funkcjonalności Klient akceptuje niniejszy Regulamin, którego treść jest stale dostępna na platformie oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko, adres, e-mail, nr ewidencyjny PESEL, identyfikator użytkownika na platformie login.gov.pl) przez Prezydenta Wrocławia, jak też wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych (imię i nazwisko, adres, e-mail) właścicielowi Serwisu niezbędnych dla obsłużenia płatności o ile zechce skorzystać z tej funkcjonalności PLIP.
 4. Klient zobowiązany jest do nieujawniania parametrów logowania osobom nieupoważnionym. Odbiorca nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia parametrów logowania osobom nieupoważnionym.
 5. Rodzaje zobowiązań możliwe do uregulowania za pomocą PLIP wskazane są w zakładce „Co opłacisz".
 6. Informacje o zobowiązaniach mogą nie być widoczne do czasu zakończenia postępowań przed organem odwoławczym i sądami.
 7. Zasady korzystania z Profilu zaufanego dostępne są pod adresem https://pz.gov.pl
 8. Zasady korzystania z WKIE określają odrębne dokumenty, które są dostępne pod adresem https://login.gov.pl/login/

§ 3

 

 1. Za pośrednictwem PLIP Klient może dokonać zapłaty dowolnego zobowiązania wykazanego na PLIP do wysokości uwidocznionej na koncie Klienta.
 2. Zobowiązania uwidocznione na PLIP na koncie Klienta mają wyłącznie charakter informacyjny. Niezgodność informacji o zobowiązaniach, w szczególności o kwocie zobowiązania i terminie jego zapłaty, w stosunku do danych o zobowiązaniach Klienta ustalonych na podstawie obowiązujących przepisów (np. w formie decyzji podatkowej), można zgłosić poprzez jeden z kanałów uzyskiwania informacji dostępnych na PLIP w zakładce „Pomoc".
 3. Zgłoszenie niezgodności informacji o zobowiązaniach uwidocznionych na PLIP nie jest równoznaczne z wniesieniem jakiegokolwiek środka zaskarżenia w ramach stosownych procedur toczących się w przedmiocie danego zobowiązania, w szczególności nie stanowi odwołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

§ 4

Każda płatność inicjowana w Serwisie przez Klienta otrzymuje niepowtarzalny numer transakcji. Numer należy zachować dla celów kontroli stanu tej płatności oraz reklamacji płatności.

 

§ 5

 1. Na dokonanie płatności w Serwisie Klient otrzymuje 45 minut.
 2. Jeżeli w czasie wskazanym w ust. 1 Serwis nie otrzyma potwierdzenia wykonania płatności, informuje Klienta o przekroczonym okresie oczekiwania na potwierdzenie, a Odbiorcy zostanie przekazana informacja o błędnej płatności.
 3. Każda wpłata dokonana na jedno z kont bankowych Odbiorcy jest dedykowana na realizację wyłącznie tej transakcji, której numer został wprowadzony jako tytuł wpłaty. W przypadku podania w tytule przelewu błędnego numeru transakcji, Odbiorca dekretuje wpłaty na istniejące zobowiązania.

 

§ 6

 1. Płatności z wykorzystaniem Serwisu można dokonywać przy pomocy:
 1. Kart płatniczych lub portfela elektronicznego,
 2. Przelewu bankowego.
 1. W przypadku dokonania płatności przelewem bankowym Klient obowiązany jest zaakceptować i oświadczyć, że dokonany przelew jest ostateczny i wiążący.

 

§ 7

 1. Datą zapłaty zobowiązań podatkowych jest dzień obciążenia rachunku bankowego Klienta lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo- kredytowej lub rachunku płatniczego Klienta w instytucji płatniczej, w małej instytucji płatniczej lub instytucji pieniądza elektronicznego na podstawie polecenia przelewu a w przypadku zapłaty za pomocą instrumentu płatniczego innego niż polecenie przelewu dzień potwierdzenia autoryzacji transakcji płatniczej, o której mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych.
 2. W przypadku polecenia przelewu z rachunku bankowego Klienta w banku lub instytucji kredytowej lub rachunku płatniczego Klienta w unijnej instytucji płatniczej w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych lub unijnej instytucji pieniądza elektronicznego, niemających siedziby lub oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za termin zapłaty podatku uważa się dzień złożenia zlecenia płatniczego przez Klienta, jeżeli wpłacana kwota zostanie uznana na rachunku bankowym Gminy nie później niż do końca następnego dnia roboczego po otrzymaniu zlecenia. W razie przekroczenia tego terminu za termin zapłaty uważa się dzień uznania kwoty na rachunku bankowym Gminy.
 3. Datą zapłaty zobowiązań cywilnoprawnych jest dzień uznania rachunku Odbiorcy.
 4. Jeżeli na Kliencie ciążą koszty doręczenia upomnienia, dokonaną wpłatę zalicza się w pierwszej kolejności na poczet tych kosztów.
 5. Dokonując zapłaty zobowiązania poprzez Platformę Informacyjno- Płatniczą PLIP Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.

§ 8

Pośrednictwo Serwisu w przekazywaniu płatności poprzez konta Serwisu nie upoważnia Klientów do dochodzenia odsetek od wpłat umieszczonych tymczasowo na kontach Serwisu.

 

§ 9

 1. Wszystkie dane osobowe są przetwarzane, w tym zbierane i udostępniane, zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na Platformie Informacyjno Płatniczej jest Prezydent Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu korzystania z Platformy Informacyjno - Płatniczej.
 4. Klient wyraża zgodę na podanie PESEL w celu odpytania zbiorów danych: „Podatki i opłaty lokalne", „Dochody z mienia komunalnego", „Nieruchomości Skarbu Państwa", „Windykacja i licytacje", „Księgowość - Rejestr kontrahentów", których administratorem jest Prezydent Wrocławia, na potrzeby pozyskania informacji niezbędnych do korzystania z PLIP.
 5. Dane osobowe mogą być udostępnione właścicielowi Serwisu. Klienci dokonujący płatności za pośrednictwem Serwisu wyrażają oddzielną zgodę na udostępnienie danych przez Prezydenta Wrocławia właścicielowi Serwisu w celu niezbędnym do realizacji płatności (imię i nazwisko, adres, e-mail, numer rachunku bankowego, tytuł transakcji). Administratorem danych osobowych udostępnionych właścicielowi Serwisu przez Prezydenta Wrocławia w celu niezbędnym do realizacji płatności przez Klienta będącego osobą fizyczną,
  w rozumieniu ustawy, jest właściciel Serwisu.
 6. Odbiorcą danych jest dostawca usług płatniczych udostępnionych na stronie portalu, w celach związanych ze świadczeniem usług płatniczych, udostępnianych na stronie portalu.
 7. W każdym momencie Klient ma prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Właściciela Serwisu. W takiej sytuacji nastąpi blokada dostępu do realizacji płatności, z zachowaniem dostępu do informacji o wysokości zobowiązań Klienta.
 8. Prawa Klienta związane z przetwarzaniem danych osobowych przysługujące   mu na podstawie ustawy wymienione     zostały w "Szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych osobowych".
 9. Administrator danych osobowych oświadcza, że spełnia wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r.  w sprawie ochrony    osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie a dane osobowe podane przez Klienta będą przetwarzane zgodnie z tą ustawą oraz z tymi aktami wykonawczymi.

§ 10

 1. PLIP używa plików cookies w celu ułatwienia użytkownikowi korzystania z serwisu oraz dla celów statystycznych.
 2. Brak blokowania plików cookies oznacza zgodę na ich używanie przez PLIP i Serwis oraz ich zapisywanie w pamięci urządzenia stosowanego przy korzystaniu z PLIP i Serwisu.
 3. Zablokowanie plików cookies nie uniemożliwia korzystania z PLIP i Serwisu.
 4. Klient może samodzielnie zarządzać plikami cookies; w tym ustawiać ich blokowanie zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej stosowanej przy korzystaniu z PLIP i Serwisu.

 

§ 11

 

 1. Reklamacje przyjmowane są za pośrednictwem ePUAP (przez pismo ogólne do podmiotu publicznego) lub osobiście w Centrum Obsługi Podatnika przy ul. Kotlarskiej 41.
 2. W przypadku gdy reklamacja dotyczy transakcji płatniczej, w treści należy podać numer transakcji, kwotę oraz datę jej dokonania.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w formie pisemnej lub za pośrednictwem ePUAP nie później niż w terminie 7 dni roboczych od prawidłowego zgłoszenia reklamacji.
 4. W przypadku braku danych wskazanych w pkt 2, zgłaszający za pośrednictwem ePUAP zostanie poinformowany o konieczności ich uzupełnienia, a bieg terminu na obsłużenie reklamacji ulegnie zawieszeniu do momentu przesłania brakujących informacji.

 

§ 12

 1. Odbiorca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu, w szczególności w zakresie dotyczącym określenia właściciela Serwisu.
 2. Odbiorca ma obowiązek informowania Klienta o wszelkich zmianach niniejszego regulaminu.
 3. Klient będzie informowany o zmianie regulaminu przy pierwszym logowaniu po jego zmianie.
 4. W każdym momencie Klient może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem platformy PLIP poprzez odznaczenie pola znajdującego się przy treści zgody i użycie przycisku zapisz.

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

 

Niniejsza informacja została zamieszczona w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).

 1. Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Prezydent Wrocławia, z siedzibą we Wrocławiu (dalej: my).

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
 • przez e-mail: wpo@um.wroc.pl
 • telefonicznie: + 48 71 777 81 39

 

 1. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony danych. Jest nim Sebastian Sobecki.

Inspektor to osoba, z którą możesz się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych. Możesz się z nim skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław
 • przez e-mail: iod@um.wroc.pl
 • telefonicznie: +48 71 777 77 24

 

 1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu prezentowania zobowiązań podatkowych i cywilnoprawnych oraz abyś mógł zapłacić te zobowiązania za pośrednictwem platformy PLIP. Twoje dane niezbędne są również do rozpatrzenia reklamacji związanych z funkcjonowaniem platformy PLIP oraz rozliczania wpłat.

 1. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie Twojej wyraźnej zgody, którą możesz wycofać w dowolnym momencie.

 1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

 1. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 • Twoje dane zostaną udostępnione usługodawcom wykonującym zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych,
 • jeżeli dokonasz zlecenia zapłaty za swoje zobowiązania poprzez platformę to niezbędne dane przekażemy firmie PayPro S.A., która zrealizuje tę płatność.

 

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wycofania zgody,
 • prawo dostępu do Twoich danych,
 • prawo żądania sprostowania i uzupełnienia niekompletnych danych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych („kopia XML") (i ich przesłaniu innemu ADO - jeśli jest to technicznie możliwe),
 • prawo złożenia skargi do Prezesa UODO.

 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).

 

 

Prawo wycofania zgody

Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać za pośrednictwem platformy PLIP poprzez odznaczenie pola znajdującego się przy treści poniższych zgód i użycie przycisku zapisz.