KAWKA - Ogłoszenie o naborze wniosków

Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia ogłasza nabór wniosków  o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wrocław na zadania służące ochronie powietrza polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne (KAWKA II), realizowane na zasadach określonych w Uchwale Nr LVIII/1486/14 Rady Miejskiej Wrocławia z 22 maja 2014r.

  • nabor wnioskow na wzmiane pieca program kawka wroclaw 2015


Wysokość środków przeznaczonych w budżecie Miasta Wrocławia w roku 2015 na realizację ww. zadania wynosi  5.000.000,00 zł

1. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa

Dotacja celowa może być udzielona na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska obejmujących:

1. trwałą likwidację, w lokalach mieszkalnych oraz pomieszczeniach pomocniczych i przynależnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym, systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym i jego zamianę na:

a) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
b) ogrzewanie gazowe,
c) ogrzewanie elektryczne,
e) odnawialne źródło energii,
przy czym zastosowane rozwiązanie musi technicznie uniemożliwić spalanie paliw węglowych lub innych nieprzeznaczonych do ogrzewania substancji;

2. podłączenie ciepłej wody użytkowej związane z trwałą likwidacją ogrzewania węglowego, o której mowa w pkt.1;
3. instalację kolektorów słonecznych przeznaczonych do wytwarzania ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, związane z trwałą likwidacją ogrzewania węglowego, o której mowa w pkt.1;
4. termomodernizację w przypadku lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń pomocniczych i przynależnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych, zgodnie z zakresem wynikającym z audytu energetycznego, wyłącznie jako element towarzyszący trwałej likwidacji ogrzewania opartego na paliwie węglowym, o której mowa w pkt. 1.

2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację

Beneficjentami dotacji mogą być osoby fizyczne będące właścicielami lub posiadające inny tytuł prawny do lokali mieszkalnych lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym, położonych w granicach administracyjnych Wrocławia.

3. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie dotacji

Wzory wniosku o udzielenie dotacji, pełnomocnictw, wniosku o rozliczenie dotacji oraz protokołów realizacji zadania stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia i dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz w sekretariacie Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10, Wrocław, pok. 403.

Wnioski o udzielenie dotacji w roku 2015 można składać od dnia ogłoszenia naboru do 30 września 2015 r. (załącznik nr 1 do Ogłoszenia)

Przez datę złożenia wniosku rozumie się datę wpływu kompletnego wniosku do Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Wnioski można składać w sekretariacie Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10, Wrocław, pok. 403 lub przesłać na adres: Wydział Środowiska i Rolnictwa, Urząd Miejski Wrocławia, ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10; 50-031 Wrocław.

Do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć dokumenty w nim wskazane.

Jeżeli jest więcej niż jeden Wnioskodawca należy ustanowić pełnomocnika do reprezentacji Wnioskodawców w postępowaniu o udzielenie i rozliczenie dotacji. (załączniki nr 2 lub 3 do Ogłoszenia)

Po zakończeniu realizacji zadań objętych umową o udzielenie dotacji, nie później jednak niż do dnia 23 października 2015 r., Dotowany przedłoży wniosek o rozliczenie dotacji. (załącznik nr 4 do Ogłoszenia).

Do wniosku o rozliczenie dotacji należy dołączyć dokumenty w nim wskazane, w tym protokoły realizacji zadania sporządzone na odpowiednich formularzach stanowiących załączniki nr 5, 6 i 7 do niniejszego Ogłoszenia.

Regulamin udzielania dotacji

Pobierz wzór wniosku o udzielenie dotacji

Pobierz wzór pełnomocnictwa – jeden Wnioskodawca

Pobierz wzór pełnomocnictwa – wielu Wnioskodawców

Pobierz wzór wniosku o rozliczenie dotacji

Pobierz wzór protokołu - Instalacja ogrzewania proekologicznego

Pobierz wzór protokołu - Instalacja ogrzewania proekologicznego

Pobierz wzór protokołu - Termomodernizacja

Do wniosku o rozliczenie dotacji należy dołączyć dokumenty w nim wskazane.

Informacje:

Informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Wrocławia, ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10 pok. 403 lub pod numerami telefonu: 71 777 91 00 i 71 777 77 77 (w godzinach 8.00-15.00).Zgłoś uwagę