Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Rozpoczęły się konsultacje projektu uchwały dotyczącej opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wrocław w 2018 roku.


Podstawa prawna:

  1. Uchwała nr XLVI/1097/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 czerwca 2013 r.  w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
  1. Pismo okólne nr 1/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie procedury przygotowywania projektów uchwał kierowanych do Rady Miejskiej Wrocławia z inicjatywy Prezydenta Wrocławia;
  2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

 

Prezydent Wrocławia

 

przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wrocław w 2018 roku

poprzez:

opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.wroclaw.pl

Termin rozpoczęcia konsultacji:  25 stycznia 2018 r. 

Termin zakończenia konsultacji:  14 lutego 2018 r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu uchwały można przesyłać w terminie do dnia 14  lutego 2018 r. (środa) w formie :

  • pisemnej na adres: Departament Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław pok. 101; w przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia, a nie data stempla pocztowego
  • elektronicznej na adres: dzr@um.wroc.pl

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Miasta Wrocławia.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wrocław w 2018 roku

Zgłoś uwagę