Ogłoszenie o konkursie - 1.4.2 A Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP - ZIT WrOF

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA oraz GMINA WROCŁAW pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 "Przedsiębiorstwa i innowacje" Działania 1.4 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw” Poddziałania 1.4.2 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw – ZIT WrOF” Schemat 1.4 A "Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP".


Wyniki oceny formalnej - lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej

Wynik weryfikacji technicznej

Wyniki oceny formalnej - lista projektów, które nie spełniły kryteria oceny formalnej


Lista projektów, które uzyskały pozytywną ocenę w zakresie zgodności ze Strategią ZIT WrOF - plik pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA!
Protesty w zakresie oceny zgodności ze Strategią ZIT WrOF należy składać do Gminy Wrocław pełniącej funkcję Instytucji Pośredniczącej:
a) osobiście:
- w ZIT WrOF, pod adresem: Gmina Wrocław, ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław, w pokoju 102, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego Wrocławia, tj. od 7:45 do 15:45 z dopiskiem na kopercie: „ZIT WrOF”
lub
b) kurierem lub pocztą:
- na adres ZIT WrOF: Gmina Wrocław, ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław z dopiskiem na kopercie „ZIT WrOF”.
Pisma dotyczące procedury odwoławczej nadawane są na adres korespondencyjny zawarty we wniosku o dofinansowanie projektu. W przypadku zmiany niniejszego adresu Wnioskodawca powinien poinformować o tym fakcie IOK.

Aktualna wersja elektroniczna wniosku o dofinansowanie - działanie 1.4.2 A znajduje się pod tym adresem: kliknij.

UWAGA!!! Aktualizacja: 30.11.2015

Terminy, do których zostały przedłużone nabory wniosków do dofinansowanie:

Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa:

  • Schemat 1.2.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R - ZIT WrOF - nabór wydłużony do 21.12.2015r.
  • Schemat 1.2.2 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw - ZIT WrOF - nabór wydłużony do 21.12.2015r.

Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw:

  • Schemat 1.4.2 A Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP - ZIT WrOF - nabór wydłużony do 21.12.2015r.

Dokumenty konkursowe - plik zip

Instrukcja wypełniania wniosku - plik docx

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA, zmiana sposobu składania wniosków o dofinansowanie oraz wydłużenie naborów.

W odpowiedzi na liczne prośby Przedsiębiorców Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca podjęła decyzję dot. zmiany aplikacji służącej do wypełniania wniosków o dofinansowanie projektów.
Zmiana dotyczy konkursów w ramach działań 1.2 A, 1.2 B i 1.4 A.
Formularz wniosku o dofinansowanie projektu przygotowany w aplikacji Excel zostanie udostępniony w grudniu.
W związku z powyższym do konkursów 1.2 A, 1.2 B i 1.4 A zostaną wydłużone nabory.
Szczegółowe informacje wraz ze zmienioną dokumentacją konkursową zostaną zamieszczone do 30.11.2015 r.

Informacja o naborze wraz z pełną dokumentacją konkursową znajduje się w poniższych załącznikach:

Dokumenty archiwalne/nieaktualne

Załączniki do pobrania - zipZgłoś uwagę