Ogłoszenie o konkursie - 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT WrOF

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 10 "Edukacja" Działania 10.1 "Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej", Poddziałania 10.1.2 "Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT WrOF".


Aktualizacja na dzień 04.04.2016!
W konkursie wprowadzono zmiany:  

  1. w Regulaminie konkursu zmieniono m.in.: termin zakończenia naboru (termin przedłużono do 18.04.2016 r.), zmodyfikowano zapisy dotyczące procedury złożenia i wycofania wniosku, w tym m.in. wprowadzono warunek dostarczenia jednego egzemplarza papierowej wersji wniosku wydrukowanej z systemu SNOW do Instytucji Organizującej Konkurs, uaktualniono terminy związane z oceną projektów;
  2.  zmodyfikowano załączniki do Regulaminu konkursu (karty oceny), dostosowując je do aktualnych wzorów dokumentów stosowanych przez IZ RPO WD;
  3. zmodyfikowano załączniki do Regulaminu konkursu, dostosowując wzory umów do aktualnych przepisów prawa;
  4. dodano załącznik do Regulaminu konkursu – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu.

Powyższe zmiany mają na celu usprawnienie naborów wniosków i nie spowodują nierównego traktowania wnioskodawców z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217).

Załączniki  - zip

==============================================================================================

Aktualizacja na dzień 14.03.2016 r.!

Zarząd Województwa Dolnośląskiego wydłużył termin składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 10.1.2 - ZIT WrOF - z dnia 14 marca 2016 r. na dzień 18 kwietnia 2016 r. do godz.15:00

Komunikat

Aktualizacja 26.02.2016

Zarząd Województwa Dolnośląskiego wydłużył termin składania wniosków o dofinansowanie projektów z dnia 29 lutego 2016 r. na dzień  14 marca 2016 r. do godz.15:00.

Wydłużenie terminu NIEKATUALNY

 ========================================================================================

Wydłużenie naboru wniosków:

  • Nowy termin składania wniosków: od 30 listopada 2015 r.  do 29 stycznia lutego 2016 r. (do godz. 15.00)

Wydłużenie terminu - informacja docx NIEAKTUALNY

Informacja o naborze wraz z pełną dokumentacją konkursową znajduje się w poniższych załącznikach:

Załączniki do pobrania (zip)

Dokumentacja archiwalna/nieaktualna:
Załączniki do pobrania - (rar)Zgłoś uwagę